Εδραίωση της αναπτυξιακής πορείας των εταιριών της Viohalco

Βασικά σημεία πρώτου εξαμήνου 2018

 • Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 19% έναντι του πρώτου εξαμήνου 2017 και ανήλθε σε 2.186 εκ. ευρώ.
 • Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) παρέμειναν σταθερά σε 169 εκ. ευρώ. Το a-EBITDA αυξήθηκε σε 143,6 εκ. ευρώ έναντι 142,7 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2017.
 • Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητα στα 46 εκ. ευρώ.
 • Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους της περιόδου αυξήθηκαν κατά 35% έναντι του πρώτου εξαμήνου 2017 και διαμορφώθηκαν στα 40 εκ. ευρώ.
 • Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 1.599 εκ. ευρώ έναντι 1.528 εκ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2017, κυρίως λόγω των νέων δανείων που εξασφαλίστηκαν για τη χρηματοδότηση έργων στους κλάδους των καλωδίων και των σωλήνων χάλυβα, καθώς και λόγω αυξημένων αναγκών κεφαλαίου κίνησης.

 
Επισκόπηση

Το πρώτο εξάμηνο του 2018 χαρακτηρίστηκε από θετικές εξελίξεις στους βασικούς κλάδους της Viohalco. Οι όγκοι πωλήσεων και ο κύκλος εργασιών αυξήθηκαν στους κλάδους αλουμινίου και χαλκού, χάρη κυρίως στην ενισχυμένη ζήτηση, αλλά και στις τιμές μετάλλων. Στον κλάδο χάλυβα καταγράφηκαν βελτιωμένοι όγκοι πωλήσεων και αύξηση τιμών, ενώ αυξήθηκε το ποσοστό αξιοποίησης της δυναμικότητας των εργοστασίων και η παραγωγικότητα, μετά την ολοκλήρωση της στρατηγικής επένδυσης στο έλαστρο της Dojran Steel το 2017. Στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε, καθώς η Σωληνουργεία Κορίνθου εκτέλεσε μια σειρά από σημαντικά έργα κατά τη διάρκεια της περιόδου, κυρίως για την αγορά των υποθαλάσσιων αγωγών. Οι επιδόσεις του κλάδου καλωδίων παρέμειναν σταθερές έναντι του πρώτου εξαμήνου 2017, καθώς οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων επηρέασαν αρνητικά τα επίπεδα αξιοποίησης της δυναμικότητας των εργοστασίων. Το πρώτο εξάμηνο του 2018 ήταν μια δυναμική περίοδος για τον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων, με το σύνολο των σημαντικών έργων σε εξέλιξη να προχωρούν ικανοποιητικά.

Καθ” όλη τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2018, η ElvalHalcor συνέχισε την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματός της ύψους 150 εκ. ευρώ σε εξοπλισμό, τεχνολογία και υποδομή, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του τομέα έλασης αλουμινίου.

 
Οικονομική ανασκόπηση

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Viohalco ανήλθε σε 2.186 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, αυξημένος κατά 19% από 1.836 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017. Αυτή η αύξηση οφείλεται κυρίως στους αυξημένους όγκους πωλήσεων, αλλά και στις τιμές μετάλλων.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙTDA) παρέμειναν σταθερά και ανήλθαν σε 169 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018. Το ενοποιημένο a-EBITDA αυξήθηκε σε 143,6 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018 από 142,7 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 2% σε 55 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 40 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 35% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2017 (30 εκ. ευρώ). Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, αναγνωρίστηκαν αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που προέκυψαν από τις φορολογικές ζημιές εις νέον και τους κανόνες περί υποκεφαλαιοδότησης (ίσες με 5 εκ. ευρώ), ενώ οι φορολογικές υποχρεώσεις του πρώτου εξαμήνου του 2017 περιλάμβαναν μια έκτακτη χρέωση 7 εκ. ευρώ.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της περιόδου ανήλθαν σε 77 εκ. ευρώ, ενώ οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν σε 70 εκ. ευρώ.

Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται σε 2.061 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, αυξημένα κατά 21% από τις 31 Δεκεμβρίου 2017 (1.698 εκ. ευρώ). Αυτή η αύξηση οφείλεται κυρίως στην άνοδο του υπολοίπου απαιτήσεων λόγω των υψηλότερων πωλήσεων που καταγράφηκαν στους κλάδους αλουμινίου, χαλκού, χάλυβα και σωλήνων χάλυβα, καθώς και λόγω των υψηλότερων τιμών στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME).

Οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν από 2.455 εκ. ευρώ στο τέλος του 2017 σε 2.800 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, κατά κύριο λόγο εξαιτίας της αύξησης των αγορών πρώτων υλών και της ανόδου των τιμών στο LME.

Ο δανεισμός των εταιριών της Viohalco ανήλθε σε 1.798 εκ. ευρώ και αποτελείται από μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια, ύψους 41% και 59% αντίστοιχα. Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο ανακυκλούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις, οι οποίες αναθεωρούνται σε ετήσια βάση με τις επετείους τους να είναι διασκορπισμένες σε όλο το έτος. Επί του παρόντος, οι θυγατρικές της Viohalco σε συνεργασία με τα κύρια χρηματοδοτικά τραπεζικά ιδρύματα, ολοκληρώνουν τη μετατροπή ενός σημαντικού μέρους του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού από βραχυπρόθεσμο σε  μακροπρόθεσμο.

 
Επιδόσεις ανά επιχειρηματικό κλάδο

Αλουμίνιο

Οι εταιρίες στον κλάδο αλουμινίου παράγουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων από ταινίες και φύλλα αλουμινίου για γενικές βιομηχανικές εφαρμογές και foil αλουμινίου για οικιακή χρήση έως μια σειρά ειδικών προϊόντων, όπως προϊόντα έλασης και διέλασης αλουμινίου για χρήση σε τρόφιμα και αναψυκτικά, συσκευασίες, τη ναυπήγηση πλοίων, την αυτοκινητοβιομηχανία και τον κατασκευαστικό κλάδο, ταινίες λιθογραφίας και μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων βαμμένου αλουμινίου για το κέλυφος κτιρίων, όπως σύνθετα πάνελ αλουμινίου, βαμμένες ταινίες για υδρορροές και οροφές.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, ο κύκλος εργασιών για τον κλάδο αλουμινίου αυξήθηκε κατά 13% έναντι του πρώτου εξαμήνου 2017 και ανήλθε σε 685 εκ. ευρώ. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση των όγκων πωλήσεων και, σε μικρότερο βαθμό, στην άνοδο των τιμών μετάλλων. Το αποτέλεσμα που αποδίδεται στην τιμή μετάλλων ανήλθε σε κέρδος 8,8 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 έναντι 19,0 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, επηρεάζοντας τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος το πρώτο εξάμηνο του 2018, τα οποία ανήλθαν σε 26 εκ. ευρώ, μειωμένα έναντι των 35 εκ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2017.

 • Το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 150 εκ. ευρώ του τομέα έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor εξελίσσεται με βάση το πρόγραμμα και έχουν υπογραφεί συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Commerzbank για να εξασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η ElvalHalcor μέσω της επένδυσης αυτής θα ενισχύσει τη θέση της στις αγορές προϊόντων αλουμινίου για συσκευασίες, μεταφορικά μέσα, βιομηχανικές και αρχιτεκτονικές εφαρμογές, θέτοντας τις βάσεις για μελλοντική επέκταση στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας και της αεροναυπηγικής. Όσον αφορά στην εξέλιξη της ζήτησης για προϊόντα αλουμινίου, η θετική τάση αναμένεται να συνεχιστεί.
 • Η Etem πέτυχε αύξηση 13% στους όγκους πωλήσεων έναντι του περασμένου έτους, ενώ ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε κατά 21%, έχοντας ενισχυθεί και από τις υψηλότερες τιμές στο LME. Τρία νέα έργα από τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας ανατέθηκαν στην εταιρία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, ενδυναμώνοντας περισσότερο το χαρτοφυλάκιο προϊόντων και τη στοχευμένη διεύρυνση των μελλοντικών πωλήσεων.
 • Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, οι όγκοι πωλήσεων των προϊόντων έλασης αλουμινίου της Bridgnorth Aluminium αυξήθηκαν κατά 16% συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 2017, κυρίως λόγω των αυξημένων πωλήσεων στον κλάδο της λιθογραφίας.

Η θετική τάση της ζήτησης για προϊόντα αλουμινίου αναμένεται να συνεχιστεί και το δεύτερο εξάμηνο του 2018, ενώ η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ δεν προβλέπεται να επηρεάσει αρνητικά τις επιχειρηματικές επιδόσεις του τομέα έλασης αλουμινίου. Για την Etem, προβλέπεται ισχυρή ζήτηση για τα προϊόντα διέλασης για το δεύτερο εξάμηνο του 2018 και αναμένεται ότι η παραγωγική δυναμικότητα θα αξιοποιηθεί πλήρως και στα δύο εργοστάσια (Μαγούλα Ελλάδας και Σόφια Βουλγαρίας). Τέλος, για την Bridgnorth Aluminium, υπάρχει συνεχής ροή παραγγελιών για το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

 
Χαλκός

Οι εταιρίες στον κλάδο χαλκού παράγουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων χαλκού και κραμάτων χαλκού, από σωλήνες χαλκού, ταινίες, φύλλα και πλάκες χαλκού έως λάμες και ράβδους χαλκού, ράβδους κραμάτων χαλκού και σύρματα.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2018, καταγράφηκε σημαντική αύξηση των όγκων πωλήσεων στον κλάδο χαλκού η οποία, παράλληλα με την άνοδο 7,6% της τιμής μετάλλου, επηρέασε θετικά τον κύκλο εργασιών του κλάδου κατά τη διάρκεια της περιόδου. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, ο κύκλος εργασιών για τον κλάδο χαλκού ανήλθε σε 545 εκ. ευρώ, αυξημένος κατά 14% έναντι του πρώτου εξαμήνου 2017, ενώ τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 16 εκ. ευρώ (1ο εξάμηνο 2017: 15 εκ. ευρώ).

 • Μετά την ολοκλήρωση της φάσης εγκρίσεων για την κοινοπραξία στην Nedzink S.Α. στην Ολλανδία, καταβλήθηκε η πρώτη δόση κεφαλαίου και το επενδυτικό πρόγραμμα αναμένεται να συνεχιστεί σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 • Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, η συνεχιζόμενη ισχυρή παγκόσμια ζήτηση για προϊόντα έλασης χαλκού και λάμες χαλκού έδωσε τη δυνατότητα στη Sofia Med, η οποία παράγει και τις δύο κατηγορίες προϊόντων, να επιτύχει διψήφια αύξηση του κύκλου εργασιών της.

Αναφορικά με το δεύτερο εξάμηνο του 2018, η επίδοση του κλάδου χαλκού θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διατήρηση των θετικών τάσεων που παρατηρήθηκαν στις διεθνείς αγορές. Οι πρωταρχικοί στρατηγικοί στόχοι του κλάδου συνεχίζουν να είναι:

 • Η επέκταση μέσω της αύξησης των εξαγωγών στην Ευρώπη, καθώς και σε αγορές εκτός Ευρώπης,
 • Το αυξημένο μερίδιο αγοράς των βιομηχανικών προϊόντων του κλάδου,
 • Η ενίσχυση της δραστηριότητας σε νέες αγορές,
 • Η ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, η οποία παραμένει σημαντική προτεραιότητα.

 
Χάλυβας

Η Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε. (Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα) και οι θυγατρικές της (εξαιρουμένου του υπο-ομίλου Αειφόρος), η Stomana Industry S.A. (Stomana Industry) και οι θυγατρικές της είναι παραγωγοί επιμήκων και πλατέων προϊόντων χάλυβα, ενώ δραστηριοποιούνται επίσης στην τελική επεξεργασία προϊόντων χάλυβα.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, ο κύκλος εργασιών του κλάδου διαμορφώθηκε σε 470 εκ. ευρώ, αυξημένος  κατά 23%, έναντι 381 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017. Η θετική μεταβολή του κύκλου εργασιών οφείλεται κυρίως στην αύξηση του όγκου πωλήσεων και των τιμών, με την άνοδο των τιμών να αποδίδεται στην αύξηση της διεθνούς τιμής σκραπ μετάλλων και της τιμής των ηλεκτροδίων γραφίτη. Επιπλέον, τα υψηλότερα ποσοστά αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας (υψηλότερη παραγωγικότητα), σε συνδυασμό με τη μείωση του κόστους και την αποδοτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, είχαν ως αποτέλεσμα υψηλότερη κερδοφορία του κλάδου. Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος διαμορφώθηκαν σε 12 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 έναντι 0,4 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017.

 • Η ολοκλήρωση της επένδυσης στο έλαστρο της Dojran Steel κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017 έδωσε τη δυνατότητα μεταφοράς της παραγωγής μεγαλύτερης γκάμας προϊόντων μορφοσίδηρου από το εργοστάσιο της Σιδενόρ σε αυτό της Dojran Steel, με αποτέλεσμα την αποδέσμευση παραγωγικών πόρων στο εργοστάσιο της Σιδενόρ. Ως επακόλουθο, αυξήθηκε η παραγωγή χονδροσύρματος και επήλθε σημαντική άνοδος των ποσοστών αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας των δύο εργοστασίων, συντελώντας σε χαμηλότερο κόστος παραγωγής και στην ενίσχυση των περιθωρίων κέρδους έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2017.
 • Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη ειδικών χαλύβων (SBQ) από τη Stomana Industry έχει ενισχύσει τη θέση του κλάδου χάλυβα της Viohalco στην αγορά των βιομηχανικών εξαρτημάτων και των ειδικών χαλύβων για μηχανολογικά έργα.
 • Η ελληνική αγορά χάλυβα παρέμεινε σταθερή, καθώς η άνοδος των δραστηριοτήτων για ανοικοδόμηση κτιρίων και κατασκευές σχετικές με τον τουρισμό αντιστάθμισε την αρνητική επίδραση που είχε η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής. Η αυξημένη ζήτηση σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Κύπρο οδήγησε σε αυξημένους όγκους πωλήσεων σε αυτές τις αγορές, δίνοντας τη δυνατότητα στον κλάδο χάλυβα να εδραιώσει ισχυρότερη παρουσία στα Βαλκάνια και να ενισχύσει το μερίδιο αγοράς του στη Ρουμανία.

Οι θετικές τάσεις στον κλάδο αναμένεται να συνεχιστούν και το δεύτερο εξάμηνο του 2018, λόγω των υψηλότερων τιμών και της συνεχούς εστίασης στη λειτουργική αποδοτικότητα και την υψηλότερη αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας. Ο κλάδος θα συνεχίσει τις προσπάθειές του να ενισχύσει την παρουσία του στα Βαλκάνια, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην αύξηση των ποσοστών αξιοποίησης και στοχεύοντας στην εμπορική και λειτουργική αριστεία. Η αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών διαδικασιών στην παραγωγή και την εφοδιαστική αλυσίδα θα κατευθύνει κυρίως τις ενέργειες του κλάδου κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018.

 
Σωλήνες χάλυβα

Η Σωληνουργεία Κορίνθου Βιομηχανία Σωλήνων Α.Ε. (Σωληνουργεία Κορίνθου) δραστηριοποιείται στην παραγωγή σωλήνων χάλυβα για τη μεταφορά φυσικού αερίου, πετρελαίου και νερού, καθώς και κοίλων διατομών χάλυβα που χρησιμοποιούνται στον κατασκευαστικό κλάδο.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 221 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, καταγράφοντας αύξηση 73% (1ο εξάμηνο 2017: 128 εκ. ευρώ). Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2018, η Σωληνουργεία Κορίνθου εκτέλεσε μια σειρά από σημαντικά έργα, κυρίως για την αγορά των υποθαλάσσιων έργων, παρέχοντας σωλήνες για τις κατασκευές υποθαλάσσιων αγωγών στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, καθώς και για τη σύνδεση της Εσθονίας με τη Φινλανδία. Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος διαμορφώθηκαν σε 5 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 έναντι 2,5 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017.

 • Οι σωλήνες της Σωληνουργεία Κορίνθου συνέδεσαν την Ασία με την Ευρώπη μέσω του αγωγού Trans Anatolia Natural Gas Pipeline (‘TANAP’), ενώ παράλληλα ξεκίνησε η παράδοση σωλήνων χάλυβα HFW 26” για τον αγωγό Cactus II. Πρόκειται για έργο συνολικού μήκους περίπου 750 χλμ., το οποίο ανατέθηκε στην Εταιρία από μια θυγατρική της Plains All American Pipeline LP.
 • Η Σωληνουργεία Κορίνθου υπέγραψε συμβάσεις με την TechnipFMC για την παραγωγή και προμήθεια σωλήνων χάλυβα για την ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου Karish της Energean στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Η αβεβαιότητα στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα πηγάζει από την σε εξέλιξη έρευνα από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ για επιβολή δασμών εισαγωγής (anti-dumping duty investigation) σε σωλήνες μεγάλου διαμετρήματος εναντίον της Ελλάδος και πέντε ακόμη χωρών, καθώς και λόγω των δασμών που επιβλήθηκαν σε προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου στο πλαίσιο της διαδικασίας «Section 232». Τα μέτρα και οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Εταιρία προκειμένου να εξασφαλίσει την ανταγωνιστική και οικονομική θέση της αναμένεται να μετριάσουν τυχόν αρνητικές επιδράσεις.

Η σταθεροποίηση των τιμών πετρελαίου και αερίου σε υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τις τιμές που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν αναμένεται επίσης να ενισχύσει τις επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα, αυξάνοντας την πιθανότητα υλοποίησης πολλών από τους προγραμματισμένους αγωγούς πετρελαίου και αερίου. Χάρη στη σημαντική παραγωγική δυναμικότητα και τη διαφοροποίηση των προϊόντων της, η Σωληνουργεία Κορίνθου, η οποία έχει ήδη εξασφαλίσει σημαντικό χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων έργων, βρίσκεται στην κατάλληλη θέση να αξιοποιήσει αυτές τις ευκαιρίες στην αγορά ενέργειας.

 
Καλώδια

Η Ελληνική Βιομηχανία Καλωδίων Α.Ε. (Ελληνικά Καλώδια), οι θυγατρικές της και η Icme Ecab S.A. (Icme Ecab) συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους παραγωγούς καλωδίων στην Ευρώπη και παράγουν χερσαία και υποβρύχια καλώδια ισχύος και τηλεπικοινωνιών, σύρματα περιελίξεων και μείγματα.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2018, σημειώθηκαν πολλές καθυστερήσεις στην ανάθεση μιας σειράς ήδη προγραμματισμένων έργων, τα οποία παρέμειναν στο στάδιο της δημοπράτησης. Λόγω του γεγονότος αυτού, το εργοστάσιο της Fulgor συνέχισε να λειτουργεί με μειωμένη αξιοποίηση της δυναμικότητάς του κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2018, γεγονός που επηρέασε αρνητικά τα αποτελέσματα της περιόδου. Ο κύκλος εργασιών στον κλάδο καλωδίων ανήλθε σε 222 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, αυξημένος κατά 12% (1ο εξάμηνο 2017: 198 εκ. ευρώ). Οι ζημιές προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 8 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 4 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017

 • Η Fulgor ξεκίνησε την εκτέλεση σύμβασης με την Dredging International NV, μέλος του Ομίλου DEME, για την προμήθεια συστημάτων υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης, τα οποία προορίζονται για τη σύνδεση υποθαλάσσιων αιολικών πάρκων στο κομμάτι της Βόρειας Θάλασσας που ανήκει στο Βέλγιο με το χερσαίο δίκτυο υψηλής τάσης στην ηπειρωτική χώρα στο Zeebrugge (το έργο «MOG). Η αξία της σύμβασης ανέρχεται περίπου σε 70 εκ. ευρώ.
 • Συνεχίστηκε η εγκατάσταση σημαντικών υποθαλάσσιων καλωδιακών συνδέσεων στη Βόρεια Ευρώπη και ολοκληρώθηκε η παράδοση καλωδίων για τη διασύνδεση ενός υποθαλάσσιου αιολικού πάρκου στο Ηνωμένο Βασίλειο.
 • Η ένωση οικονομικών φορέων Ελληνικά Καλώδια – Fulgor ανέλαβε ένα έργο «με το κλειδί στο χέρι» για τη δεύτερη φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων, αξίας περίπου 40 εκ. ευρώ. Πέραν αυτού του έργου, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2018, δεν υπήρξαν αναθέσεις σημαντικών έργων στις σχετικές αγορές υψηλής τάσης, δεδομένου ότι ορισμένα έργα αναβλήθηκαν για το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Στο μέλλον, η μεγάλη ζήτηση για νέα υποθαλάσσια έργα στην Ευρώπη, κυρίως στη Βόρεια Θάλασσα και τη Νότια Ευρώπη, αναμένεται να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη του κλάδου καλωδίων. Αυτή την πρόβλεψη υποστηρίζει η πρόσφατη ανάθεση αρκετών έργων, όπως το έργο Hollandse Kust (South) Alpha και Beta, συνολικής αξίας περίπου 105 εκ. ευρώ.

Επιπλέον, η εκτέλεση νέων έργων, συμπεριλαμβανομένης της δεύτερης φάσης της διασύνδεσης των Κυκλάδων και του υπό εκτέλεση έργου MOG, σε συνδυασμό με τις βελτιωμένες προοπτικές στον τομέα των εμπορευμάτων, αναμένεται να δώσει νέα ώθηση κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018. Σημαντικό ορόσημο της περιόδου θα αποτελέσει η ολοκλήρωση του νέου επενδυτικού προγράμματος στη Fulgor, το οποίο είναι απαραίτητο για να στηριχθεί η μελλοντική ανάπτυξη.

Παράλληλα, τον Σεπτέμβριο του 2018, ο ΑΔΜΗΕ ανέθεσε στη Fulgor σύμβαση αξίας περίπου 140 εκ. ευρώ για την προμήθεια και την εγκατάσταση ενός εκ των δύο υποβρύχιων καλωδίων για τη σύνδεση της Κρήτης με το εθνικό δίκτυο μεταφοράς ενέργειας στην Πελοπόννησο, καθώς και όλων των απαραίτητων χερσαίων καλωδίων για τη σύνδεση των υποβρύχιων καλωδίων με το εθνικό δίκτυο μεταφοράς ενέργειας από την πλευρά της Πελοποννήσου.  O ΑΔΜΗΕ ανέθεσε επίσης στην Ελληνικά Καλώδια σύμβαση αξίας περίπου 41 εκ. ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση των απαραίτητων χερσαίων καλωδίων για τη σύνδεση των δύο υποβρύχιων καλωδίων με το δίκτυο μεταφοράς ενέργειας της Κρήτης.

 
Ανάπτυξη ακινήτων

Η Viohalco δημιουργεί αξία από την ανάπτυξη των παλαιότερων βιομηχανικών ακινήτων της στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Noval A.Ε.), καθώς και παρέχοντας ευρύ φάσμα υπηρεσιών ακίνητης περιουσίας στις θυγατρικές της σε κεντροποιημένη βάση (Στήλμετ Υπηρεσίες Ακινήτων Α.Ε.).

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, ο κύκλος εργασιών για τον κλάδο αυξήθηκε κατά 10% έναντι του πρώτου εξαμήνου 2017 και ανήλθε σε 3,8 εκ. ευρώ. Οι ζημιές προ φόρου εισοδήματος διαμορφώθηκαν σε 0,6 εκ. ευρώ (1ο εξάμηνο 2017: 0,8 εκ. ευρώ).

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2018, στον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων έλαβαν χώρα σημαντικές εξελίξεις και αποτυπώθηκαν θετικές τάσεις:

 • Το Εμπορικό Κέντρο River West|IKEA συνέχισε να καταγράφει υψηλές επιδόσεις, σημειώνοντας 15% αύξηση στην επισκεψιμότητα και 25% αύξηση πωλήσεων. Αξιοποιώντας αυτές τις θετικές τάσεις, βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός και οι απαραίτητες μελέτες αναφορικά με την επέκταση του Εμπορικού Κέντρου, ενώ παράλληλα έχουν ξεκινήσει οι κατασκευαστικές εργασίες σε σχέση με τη μισθωτήρια σύμβαση με τη Zara, για ένα κατάστημα επιφάνειας 2.500 τ.μ.
 • Το Εμπορικό Πάρκο Mare West κατέγραψε 10% αύξηση επισκεψιμότητας και 6% αύξηση των πωλήσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου. Προκειμένου να ενισχυθούν περαιτέρω οι θετικές αυτές προοπτικές, ολοκληρώθηκε το έργο διαμόρφωσης και αναβάθμισης του παραλιακού μετώπου, παράλληλα με τις κατασκευαστικές εργασίες του πάρκου εσωτερικής και εξωτερικής ψυχαγωγίας «Volta Fun Park». Επιπλέον, υπογράφηκε μισθωτήρια σύμβαση με τη γαλλική εταιρία λιανεμπορίου Decathlon για ένα κατάστημα επιφάνειας 1.760 τ.μ.
 • Οι επιδόσεις του ξενοδοχείου «Wyndham Grand Athens» κρίνονται ικανοποιητικές, με τον κύκλο εργασιών να καταγράφεται περίπου 25% υψηλότερος των προβλέψεων και 47% υψηλότερος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
 • Οι εργασίες ανακαίνισης ολοκληρώθηκαν στο (πρώην) κτίριο γραφείων στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου και ξεκίνησε η λειτουργία του ως κτίριο ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων, με την επωνυμία «K 29». Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, ο κύκλος εργασιών του «K29» ήταν περίπου 35% υψηλότερος των προβλέψεων.
 • Ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές εργασίες στα δύο συγκροτήματα γραφείων στην οδό Αποστολοπούλου και στη Λεωφόρο Κηφισίας, με εκτιμώμενες ημερομηνίες ολοκλήρωσης τον Νοέμβριο του 2018 και τον Μάρτιο του 2019, αντίστοιχα. Υπογράφηκε μισθωτήρια σύμβαση με την TAXIBEAT για χώρο γραφείων επιφάνειας περίπου 4.500 τ.μ. Παράλληλα, οι διαπραγματεύσεις με αρκετούς άλλους ενδιαφερόμενους μισθωτές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και για τα δύο ακίνητα και αναμένεται ικανοποιητικό επίπεδο πληρότητας κατά τη χρονική στιγμή ολοκλήρωσης των εργασιών αποπεράτωσης αυτών.
 • Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων εμπλουτίστηκε με ένα επιπλέον κτίριο γραφείων, μέσω της υπογραφής σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης. Το νέο αυτό ακίνητο, πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως κεντρικά γραφεία των εταιριών του κλάδου ανάπτυξης ακινήτων.
 • Επικαιροποιήθηκε η αίτηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η οποία είχε υποβληθεί τον Ιούνιο του 2017) για τη λήψη άδειας σύστασης Εταιρίας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.). Η νέα εταιρία αναμένεται να συσταθεί πριν από το τέλος του έτους.

Το δεύτερο εξάμηνο του 2018 αναμένεται να είναι σημαντικό για τον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων. Εντός της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, έργα ανάπτυξης τα οποία επί του παρόντος είναι σε εξέλιξη, προγραμματίζεται είτε να έχουν ολοκληρωθεί, είτε να βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο ακινήτων, τόσο ως προς την προστιθέμενη αξία αυτού, όσο και με πρόσθετα μισθωτικά έσοδα. Κατά τη διάρκεια της επερχόμενης χρονικής περιόδου, περαιτέρω σχέδια ανάπτυξης αναμένεται να οριστικοποιηθούν και -εφόσον εγκριθεί η σχετική αίτηση- η δημιουργία της Α.Ε.Ε.Α.Π. αναμένεται να συντελέσει στη μεταμόρφωση του κλάδου ανάπτυξης ακινήτων της Viohalco.

 
Ανακύκλωση

Ο κλάδος ανακύκλωσης της Viohalco επεξεργάζεται και εμπορεύεται δευτερογενείς πρώτες ύλες, αναλαμβάνει τη διαχείριση αποβλήτων και περιβαλλοντικές λειτουργίες, ενώ παρέχει υπηρεσίες σε καταναλωτές και εταιρίες.

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου ανακύκλωσης αυξήθηκε κατά 8% έναντι του πρώτου εξαμήνου 2017, ενώ οι ζημιές προ φόρου εισοδήματος περιορίστηκαν σε 0,4 εκ. ευρώ (1ο εξάμηνο 2017: 1,3 εκ. ευρώ).

 • Η μονάδα επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων κατέγραψε δυναμική ανάπτυξη, ενισχυμένη από την αύξηση των αδρανών σκωρίας και των δευτερογενών πρώτων υλών για έργα οδοποιίας και την παραγωγή τσιμέντου, ενώ ο όγκος επικίνδυνων αποβλήτων παρέμεινε, σε γενικές γραμμές, σταθερός.
 • Μια νέα γραμμή παραγωγής ολοκληρώθηκε στον κλάδο των αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών διευρύνοντας τις δυνατότητες επεξεργασίας, ώστε να συμπεριληφθούν η επεξεργασία και η απορρύπανση ψυγείων.
 • Προς τα τέλη του πρώτου εξαμήνου του 2018, στη Σερβία σημειώθηκε άρση της απαγόρευσης των εξαγωγών σκραπ. Η τοπική θυγατρική αναμένεται να ξεκινήσει ξανά τις συνήθεις εμπορικές δραστηριότητές της κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018.

 
Λοιπές δραστηριότητες

Το χαρτοφυλάκιο της Viohalco περιλαμβάνει εταιρίες έρευνας και ανάπτυξης (R&D), καθώς και κέντρα R&D εντός των θυγατρικών, τα οποία εστιάζουν στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και αποδοτικών λύσεων για τη βελτιστοποίηση βιομηχανικών και επιχειρηματικών διαδικασιών, καθώς και στη διεξαγωγή έρευνας σε σχέση με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των εργοστασίων και μελέτες επιπτώσεων της βιωσιμότητας. (Κλάδος Τεχνολογίας και Έρευνας & Ανάπτυξης)

Οι λοιπές δραστηριότητες περιλαμβάνουν κυρίως τις δαπάνες που πραγματοποιεί η μητρική εταιρία (συμμετοχών) μαζί με τα αποτελέσματα εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της τεχνολογίας και της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και στο εμπόριο κεραμικών πλακιδίων (Vitruvit).

Οι ζημιές προ φόρου εισοδήματος διαμορφώθηκαν σε 3,9 εκ. ευρώ έναντι 3 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017. Η αύξηση των ζημιών οφείλεται στα υψηλότερα έξοδα διοίκησης που πραγματοποίησε η μητρική εταιρία, καθώς και στις ελαφρώς χαμηλότερες επιδόσεις των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της τεχνολογίας και της έρευνας και ανάπτυξης.

 
Προοπτικές

Το πρώτο εξάμηνο του 2018 χαρακτηρίστηκε από διάφορες θετικές εξελίξεις στους βασικούς κλάδους της Viohalco, μεταξύ των οποίων η αυξημένη ζήτηση στις κύριες αγορές, η ζήτηση για υποθαλάσσια έργα μεγάλης κλίμακας, καθώς και οι θετικές τάσεις στις τιμές μετάλλων. Ωστόσο, η αβεβαιότητα σχετικά με τις διεθνείς εμπορικές πολιτικές, καθώς και λοιπά πολιτικά και οικονομικά θέματα συνεχίζουν να έχουν κινδύνους που απειλούν τις επιδόσεις των εταιριών της Viohalco.

Οι εταιρίες παραμένουν επικεντρωμένες στην ενίσχυση της θέσης τους μέσω των υπό εκτέλεση επενδυτικών προγραμμάτων, καθώς και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους, τα οποία έχουν ήδη φέρει σημαντικά θετικά αποτελέσματα και έχουν βελτιώσει την αντοχή των εταιριών έναντι των εξωτερικών πιέσεων. Σε όλους τους κλάδους, οι εταιρίες της Viohalco παραμένουν δεσμευμένες για τη λειτουργική βελτιστοποίηση και την τεχνολογική καινοτομία. Ως επακόλουθο, οι εταιρίες της Viohalco ενισχύουν ολοένα και περισσότερο τη θέση τους ώστε να αξιοποιήσουν βελτίωση των συνθηκών της αγοράς.

 
Έκθεση του Ελεγκτή

Οι επισυναπτόμενες στο παρόν δελτίο τύπου συνοπτικές ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018 έχουν εξεταστεί από τους νόμιμους ελεγκτές.

 
Οικονομικό ημερολόγιο

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 θα δημοσιευθεί στις 26 Απριλίου 2019 και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.viohalco.com), στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Βρυξελλών Euronext (www.euronext.com), καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.helex.gr.

 
Info 1

Πίνακες
pin-VIOHALCO

 
Info 2

Σχετικά με τη Viohalco

Η Viohalco, με έδρα στο Βέλγιο, είναι εταιρία συμμετοχών (holding) σε διάφορες κορυφαίες εταιρίες μεταποίησης μετάλλων στην Ευρώπη. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών (VIO) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (BIO). Οι θυγατρικές της Viohalco ειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων αλουμινίου, χαλκού, καλωδίων, χάλυβα και σωλήνων χάλυβα και είναι προσηλωμένες στη βιώσιμη ανάπτυξη ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων και λύσεων προστιθέμενης αξίας για τη δημιουργία μιας δυναμικής παγκόσμιας βάσης πελατών. Με παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, Αυστραλία, Π.Γ.Δ.Μ., Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι εταιρίες της Viohalco έχουν ετήσιο ενοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους 3,7 δισ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο της Viohalco περιλαμβάνει έναν αποκλειστικό κλάδο τεχνολογίας καθώς και έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και δραστηριότητες ανακύκλωσης και υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων. Επιπλέον, η Viohalco και οι εταιρίες της κατέχουν σημαντική ακίνητη περιουσία, κυρίως στην Ελλάδα, που παράγουν επιπλέον έσοδα μέσω της εμπορικής αξιοποίησής τους.

 Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την εταιρική  ιστοσελίδα www.viohalco.com.

Σχετικά Άρθρα