Η PwC Ελλάδας ανέδειξε το σημαντικό θέμα της κυβερνοασφάλειας για την ναυτιλία

-Η κυβερνοασφάλεια και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν αφορούν στο σύνολο της εταιρικής δομής και λειτουργίας και δεν περιορίζονται στα τμήματα τεχνολογίας

 
-PwC Ελλάδας: Διοργάνωση συνάντησης ανοιχτού διαλόγου με επίκεντρο την κυβερνοασφάλεια στον τομέα της ναυτιλίας

 
Η PwC Ελλάδας  ανέδειξε το  σημαντικό θέμα της κυβερνοασφάλειας για την ναυτιλία,  καλώντας σε συνάντηση ανοιχτού διαλόγου COO, CIO και Εσωτερικούς  Ελεγκτές ναυτιλιακών εταιρειών.  Μέσα από την έκφραση διαφορετικών απόψεων και εμπειριών, η συνάντηση είχε στόχο την ευαισθητοποίηση των ναυτιλιακών εταιρειών και των στελεχών τους αναφορικά με τις προκλήσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και την ανάδειξη του θέματος σε επίπεδο Πλοιοκτητών και Διοικητικών Συμβουλίων καθώς και την παροχή υποστήριξης στον πρωταρχικό τους ρόλο που είναι η προστασία των εταιρειών τους από τις κυβερνοεπιθέσεις

Η Santos Equitz, Shipping Industry Leader, PwC Ελλάδας και ο  Γιώργος Κολλιδάς, Director, Technology Consulting, PwC Ελλάδας, ανέπτυξαν την ατζέντα της συζήτησης, ενώ ο Nicholas Karlsen, Senior Security Advisor, PwC Δανίας, μοιράστηκε με τους συμμετέχοντες παραδείγματα από πραγματικά περιστατικά στον χώρο της ναυτιλίας και συζήτησε μαζί τους τις αλυσιδωτές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι κυβερνοεπιθέσεις στις εταιρείες.

Η συζήτηση ανοιχτού διαλόγου οδήγησε σε μία σειρά από σημαντικά συμπεράσματα, τοποθετώντας ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων την υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης για την διαχείριση της κυβερνοασφάλειας ως επιχειρηματικού ρίσκου.  Κρίσιμης σημασίας είναι και η έγκαιρη επικοινωνία προς τους πλοιοκτήτες και τα Διοικητικά Συμβούλια των αναδυόμενων κινδύνων και απειλών, ανά περίπτωση, έτσι ώστε να τους δοθεί η απαραίτητη βαρύτητα και ο κατάλληλος χειρισμός. Όπως προέκυψε, υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο κενό μεταξύ των υψηλόβαθμων στελεχών των ναυτιλιακών εταιρειών και των στελεχών τεχνολογίας αναφορικά με την κατανόηση των κινδύνων που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια. Η γεφύρωση αυτού του κενού είναι υψίστης σημασίας ώστε να διασφαλιστεί η ορθή εκτίμηση των επιχειρηματικών κινδύνων από τη διοίκηση και η υλοποίηση άμεσων και αποτελεσματικών δράσεων για την αντιμετώπιση τους.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης, επισημάνθηκε επίσης το γεγονός ότι όσο πιο “ψηφιακά” γίνονται τα πλοία και όσο λιγότερο επανδρωμένα είναι, οι απαιτήσεις  για κυβερνοασφάλεια και ασφάλεια των  δεδομένων αυξάνονται δραστικά και γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκες. Ως εκ τούτου, η αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια είναι σημαντικό να αποτελούν μία κοινή εταιρική προσπάθεια με την εμπλοκή από τα πιο υψηλόβαθμα στελέχη έως τα πιο χαμηλόβαθμα, οι νομικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες επιχειρηματικής λειτουργίας, συμμόρφωσης, ρίσκου, τεχνολογίας και ελέγχου.

Επιπλέον, τα συστήματα πληροφοριών και επιχειρησιακών λειτουργιών των πλοίων (Operational Technology – OT) αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ναυτιλιακές εταιρείες. Λόγω της ψηφιοποίησης των πλοίων, τα συστήματα τεχνολογίας και λειτουργιών που βρίσκονται εγκατεστημένα σε αυτά έχουν αρχίσει να συγκλίνουν και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Αυτή η σύγκλιση αυξάνει την έκθεση των πλοίων σε κυβερνοεπιθέσεις οι οποίες μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε βασικές υποδομές τους. Σε γενικές γραμμές, υπάρχει αφθονία τέτοιων συστημάτων χωρίς όμως να υπάρχει πλάνο διαχείρησής τους σε περίπτωση κυβερνοεπιθέσεων, κάτι το οποίο χρειάζεται να γίνει άμεσα αντιληπτό και να αντιμετωπιστεί κατάλληλα από τις εταιρείες.

Τα στελέχη της PwC επισήμαναν επίσης,  την σημασία της “ανθεκτικότητας” των λογισμικών που χρησιμοποιούνται για την διαχείριση των σχετικών κινδύνων απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις. Οι εταιρείες που παράγουν λογισμικό και εφαρμογές για τα πλοία αποτελούν ένα πολύ σημαντικό μέρος του οικοσυστήματος της ναυτιλίας και είναι σημαντικό να έχουν μία σωστά δομημένη και ξεκάθαρη προσέγγιση όσον αφορά στην κυβερνοασφάλεια. Αντίστοιχα, σημαντικός είναι και  ο ρόλος των ρυθμιστικών αρχών και των φορέων χάραξης σχετικών πολιτικών στην όλη διαδικασία.

Τέλος, είναι χρήσιμο οι εταιρείες να λάβουν υπόψη τους τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά προγράμματα για την ενημέρωση των ναυτικών σχετικά με τις κυβερνοεπιθέσεις, έτσι ώστε να είναι σε θέση και εκείνοι να υποστηρίξουν τις προσπάθειες αποτροπής των πλοίων ως σημεία εισόδου τυχόν κυβερνοεπιθέσεων που στοχεύουν τα εταιρικά δίκτυα. Σημαντική είναι επίσης  η πραγματοποίηση περιοδικών ανεξάρτητων διαγνωστικών ελέγχων των συστημάτων τους έτσι ώστε να γίνει η κατάλληλη εκτίμηση των μέτρων που έχουν ληφθεί συγκριτικά με τις διεθνείς καλές πρακτικές.

Η κα Santos Equitz, Shipping Industry Leader, PwC Ελλάδας σχολίασε:  “Το εξαιρετικά σημαντικό θέμα της κυβερνοασφάλειας για τις ναυτιλιακές εταιρείες  αναδείχθηκε ως προτεραιότητα από τους Προέδρους των Ελεγκτικών Επιτροπών ναυτιλιακών εταιρειών εισηγμένων στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ, κατά την διάρκεια εκδήλωσης της PwC με τίτλο “Audit Committee Effectiveness: Going from Good to Great” η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις αρχές του Ιουνίου 2019. Πλέον, η PwC Ελλάδας προχωράει ακόμα ένα βήμα όσον αφορά την ανάδειξη της σημασίας της κυβερνοασφάλειας για τις ναυτιλιακές εταιρείες. Η συνάντηση ανοιχτού διαλόγου που διοργανώσαμε,  απέδειξε έμπρακτα ότι η κυβερνοασφάλεια είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν άμεσα οι ναυτιλιακές τόσο σε εταιρικό επίπεδο όσο και σε επιπεδο των ίδιων των πλοίων τους”.

Ο κος Γιώργος Κολλιδάς, Director, Technology Consulting, PwC Ελλάδας πρόσθεσε:  “Στην PwC, πιστεύουμε ότι τα θέματα κυβερνοασφάλειας πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα για τις ναυτιλιακές εταιρείες και πολύ υψηλά στην ατζέντα εκείνων που παίρνουν τις αποφάσεις σχετικά με τις απειλές και τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν.  Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των ναυτιλιακών εταιρειών και των στελεχών τους, η προτροπή να ελέγξουν την ετοιμότητα των συστημάτων τους σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης καθώς και η επισήμανση για την ανάγκη άμεσης δημιουργίας αποτελεσματικών προγραμμάτων κυβερνοασφάλειας, είναι όλα μέρος του ρόλου μας και της προσπάθειά μας να βοηθήσουμε τις ναυτιλιακές εταιρείες να αντιμετωπίσουν αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει επίσης να παρέχουν ξεκάθαρες οδηγίες για την διαχείριση των κινδύνων σε όλο το εύρος του οικοσυστήματος της ναυτιλίας, από τις ναυτιλιακές εταιρείες έως τις αρχές των λιμένων και τις εταιρείες που παράγουν σχετικό λογισμικό”.

 
Exclusive shipping industry roundtable by PwC Greece to raise awareness on the importance of cybersecurity in the shipping industry

When it comes to cybersecurity, risk ownership lies within the business and not only within technology

PwC Greece addressed the crucial issue of cybersecurity for the shipping industry by organising in November, an exclusive roundtable amongst COOs, CIOs and Internal Auditors of shipping companies. The roundtable offered the opportunity for PwC to raise awareness on the challenges shipping companies face with regards to cybersecurity, enhance PwC’s support to shipping professionals in their primary role of protecting their companies from cyberattacks and identify ways to raise the level of importance to the Shipowners and Boards of Directors. It was also an opportunity to have shipping professionals express their thoughts on the way forward for shipping companies in building an effective cybersecurity program.

Ms. Santos Equitz, Shipping Industry Leader, PwC Greece and Mr. George Kollidas, Director, Technology Consulting at PwC Greece set an event agenda ensuring that the roundtable provided a forum to discuss openly the common themes and issues that shipping companies are facing when addressing cyber security risk. During the roundtable, Mr Nicholas Karlsen, Senior Security Advisor, PwC Denmark, shared experiences from real life incidents within the maritime sector and discussed with the audience the ripple effects that these could have on shipping companies.

A number of insights resulted from PwC’s CyberSecurity Shipping Roundtable indicating that shipping companies need to adopt a holistic approach in managing cybersecurity as a business risk while it is of great importance that the identified cyber risks and threats are escalated to board and owner level and are treated with the proper attention. As there is a significant gap between C-suite’s understanding around cybersecurity and cyber risks and those involved in managing the organizations’ IT, bridging the gap is extremely important in order to ensure that management and boards can assess the risks and prioritize on immediate exposures or risks to the business and operations.

During the roundtable it was also highlighted that as ships become more and more digitized and more leanly manned, the requirements for cyber and information security are drastically rising and are becoming more complex. Thus, responding to the important issue of cybersecurity should be a vertical team effort within a shipping company, involving a wide range of functions from top management to legal, operations, compliance, risk, technology and audit departments.

On another issue, Operational Technology (OT) is one of the biggest challenges shipping companies face. Due to ship digitisation IT and OT environments on ships started converging and being interconnected. This convergence increases the IT surface of ships, opening new attack avenues that may impact the critical infrastructure operating the ship. In general, there is an abundance of OT technology that is unmanaged from a cyber perspective. This exposure should at a minimum be understood and then monitored.

Event participants also discussed the importance of cyber resilient software in managing cyber risks. Software vendors developing applications for ships is an important link in the shipping industry landscape, and they should follow a well-defined approach in making their products cyber resilient. Regulatory bodies and policy makers have a key role to play in this initiative.

Also, awareness training of mariners to prevent ships being used as an entry point into corporate networks is worth considering. It is also a good practice to have an independent cyber readiness diagnostic performed periodically in order to benchmark the steps taken by the organisation to address cyber threats against best practices in the broader market and in order to test the defences and responses in place.

Ms. Santos Equitz, Shipping Industry Leader, PwC Greece commented:  “The crucial issue of cybersecurity for shipping companies was one of the topics highlighted by the Audit Committee Chairs of US listed shipping companies during the “Audit Committee Effectiveness: Going from Good to Great” roundtable organized by PwC in June 2019. Now, PwC is moving one step forward in addressing the cybersecurity issue for the shipping industry. The discussions that followed this exclusive roundtable, proved that cybersecurity is an emerging hot issue for shipping companies that needs to be urgently addressed both at a company and at a vessel level”.

Mr. George Kollidas, Director, Technology Consulting, PwC Greece commented:  “At PwC, we see cybersecurity as a top priority on the agendas of the shipping industry decision makers. Initiating awareness, raising the flag, informing the decision makers about potential cybersecurity threats, challenging shipping companies on their preparedness to a potential cyber attack and urging them to build an effective cybersecurity program, are all part of our role in helping shipping companies to address the importance of cybersecurity. Regulatory authorities should provide clear guidance in managing cyber risks across the entire ecosystem, from shipping companies to ports and software vendors”.

According to the participants, the event was of great value as it addressed the critical issue of cybersecurity for the shipping companies and offered the opportunity for an open dialogue where different views and experiences could be heard and shared among shipping industry professionals.

Σχετικά Άρθρα