Καίρια θέματα βελτίωσης της λειτουργίας των Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων

• 2η  συνάντηση των Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Συμβουλίων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας

 


«Την Κυριακή 30/6/2013 και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών, η δεύτερη συνάντηση των Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Συμβουλίων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας.

 

 

 

 

 

Η συνάντηση διοργανώθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με ευθύνη των Καθηγητών: Richard Hunter, Προέδρου και Βασίλη Ταρλατζή, Αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου του Α.Π.Θ. και με την συμμετοχή των Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των περισσότερων Συμβουλίων των Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της χώρας.

 

 

 

 

Στην πρώτη φάση της συνάντησης παραβρέθηκε και συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Καθηγητής Αθανάσιος Κυριαζής, ο οποίος στην παρέμβαση του ανέφερε ότι πρόθεση της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι η ενίσχυση της αυτοδιοίκησης των Πανεπιστημίων και η πλήρης εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας τους και για το λόγο αυτό δεν προτίθεται να προχωρήσει σε νομοθετικές πρωτοβουλίες.

 

 

 

 

Στη συνάντηση συζητήθηκαν καίρια θέματα που συνδέονται με τη βελτίωση της λειτουργίας των Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της χώρας, όπως:

 

 

 

 

1. Ρόλος των Συμβουλίων στα Πανεπιστήμια,

2. Αρμοδιότητες Συμβουλίων – σχέσεις με τα άλλα όργανα Διοίκησης,

3. Οικονομικά Θέματα ΑΕΙ:

• ΕΛΚΕ και ΝΠΙΔ – Α.Ε.,

• Προϋπολογισμός-Απολογισμός Ιδρυμάτων,

4. «Γενικός Οργανισμός» των ΑΕΙ,

5. Μεταπτυχιακές Σπουδές,

6. Προϋπολογισμός Συμβουλίων

 

 

 

 

 

Τα σημαντικότερα συμπεράσματα

Τα σημαντικότερα συμπεράσματα της συνάντησης είναι τα ακόλουθα:

 

 

 

 

1.Τα Συμβούλια αποβλέπουν στην εύρυθμη λειτουργία των Πανεπιστημίων για την καλύτερη εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου σε συνεργασία με τα άλλα θεσμικά όργανα των Πανεπιστημίων.

 

 

 

 

2. Τα Συμβούλια των Πανεπιστημίων εκτιμούν ότι η ολοκλήρωση των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών των Πανεπιστημίων είναι κεφαλαιώδους σημασίας προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία των Πανεπιστημίων και θα πρέπει να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατόν.

 

 

 

 

Η ολοκλήρωση των κειμένων αυτών αποτελεί άμεση προτεραιότητα για τα Ιδρύματα, και τα Συμβούλια προτίθενται να συμβάλουν, με κάθε δυνατό τρόπο, στην επίσπευση της διαδικασίας επεξεργασίας και έγκρισης των κειμένων αυτών.

 

 

 

 

3. Τα Συμβούλια των Πανεπιστημίων εκτιμούν ότι η ίδρυση ΝΠΙΔ είναι ιδιαίτερης σημασίας για την ανάπτυξη των Πανεπιστημίων και θα πρέπει να προωθηθεί άμεσα. Το ΝΠΙΔ κάθε Πανεπιστημίου θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες κάθε ιδρύματος. Όσον αφορά την ανάθεση δραστηριοτήτων που σήμερα ασκούν οι ΕΛΚΕ στο ΝΠΙΔ, κρίνεται σκόπιμο να εκτιμηθεί σε επόμενη φάση.

 

 

 

 

4. Τα Συμβούλια εκφράζουν την ανησυχία για το επίπεδο χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων κατά την παρούσα κρίσιμη συγκυρία. Τα Συμβούλια δεσμεύονται να εργασθούν προς την κατεύθυνση της αναζήτησης και εξασφάλισης πρόσθετων πόρων από εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης που θα συμβάλουν στην εξασφάλιση της ποιοτικής λειτουργίας στην έρευνα και στην εκπαίδευση.

 

 

 

 

5. Οι θεσμικές εκκρεμότητες σχετικά με τη λειτουργία των Συμβουλίων (διαπιστωτική πράξη στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, απόφαση οικονομικής λειτουργίας Συμβουλίων, κλπ) θα πρέπει άμεσα να ολοκληρωθούν.

 

 

 

 

Αποφασίσθηκε, επίσης, η επόμενη (3η) Συνάντηση Προέδρων & Αναπληρωτών Προέδρων των Συμβουλίων των ΑΕΙ της χώρας να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, το φθινόπωρο, με ευθύνη των Καθηγητών κ.κ. Δημήτρη Μπερτσιμά – Πρόεδρο και Θάνο Δημόπουλο – Αναπληρωτή Πρόεδρο του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ».

 

 

 

 

 

 

www. My Way Press.gr

02/07/13

Σχετικά Άρθρα