Σημαντική βελτίωση των ενοποιημένων οικονομικών μεγεθών της Viohalco, με τον κύκλο εργασιών να υπερβαίνει τα 3,7 δισ. ευρώ και το EBITDA τα 300 εκατ. ευρώ

Βρυξέλλες, Η Viohalco S.A. (Euronext Βρυξέλλες: VIO, Χρηματιστήριο Αθηνών: ΒIO), εφεξής «Viohalco» ή «η Εταιρία», ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017.

 
Συνοπτικά

 • Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 3.721 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 19% έναντι 3.119 εκατ. ευρώ το 2016.
 • Το ενοποιημένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 302,5 εκατ. ευρώ, βελτιωμένο κατά 70,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 231,7 εκατ. ευρώ το 2016.
 • Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος διαμορφώθηκαν σε 56,8 εκατ. ευρώ έναντι 6,8 εκατ. ευρώ το 2016.
 • Τα ενοποιημένα κέρδη της χρήσης μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 83,8 εκατ. ευρώ (2016: ζημιές 7 εκατ. ευρώ), δηλαδή 27 εκατ. ευρώ υψηλότερα από τα κέρδη προ φόρων, λόγω της αναβαλλόμενης φορολογίας.
 • Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 73,7 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημιές 6,4 εκατ. ευρώ το 2016.

 
Επισκόπηση

Το 2017 ήταν έτος ανάπτυξης για τις εταιρίες της Viohalco. Οι ισχυρότερες επιδόσεις ήταν απόρροια των αυξημένων όγκων πωλήσεων, των μέτρων περιορισμού του κόστους, χάρη στις σημαντικές επενδύσεις βελτιστοποίησης των παραγωγικών διαδικασιών και των ανοδικών τιμών των μετάλλων. Με αυτόν τον τρόπο, οι εταιρίες της Viohalco μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τις βελτιωμένες συνθήκες στις ευρωπαϊκές αγορές βιομηχανικών αγαθών και μετάλλων.

Οι όγκοι πωλήσεων και η κερδοφορία αυξήθηκαν στους κλάδους αλουμινίου και χαλκού, ενώ το χαμηλότερο κόστος παραγωγής και η βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτομιών οδήγησαν στην περαιτέρω ενίσχυση της παγκόσμιας ανταγωνιστικής θέσης των εταιριών τους. Ο δε κλάδος χάλυβα κατέγραψε σημαντική βελτίωση των οικονομικών επιδόσεών του και σημαντική αύξηση των εξαγωγών του, καθώς οι στρατηγικές επενδύσεις, όπως οι επενδύσεις στο έλαστρο της Dojran Steel, οδήγησαν σε λειτουργικές βελτιώσεις και αυξημένη παραγωγή σε όλο τον κλάδο.

Στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα, η Σωληνουργεία Κορίνθου ολοκλήρωσε τη μεγαλύτερη σύμβαση που είχε αναλάβει ποτέ, για την προμήθεια σωλήνων για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (TAP), ενώ υπέγραψε σύμβαση με την Baltic Connector και την Elering για την παραγωγή και προμήθεια σωλήνων χάλυβα για το έργο του υποθαλάσσιου αγωγού Balticconnector. Όσον αφορά στον κλάδο καλωδίων, παρά τις καθυστερήσεις των έργων και τους χαμηλούς όγκους πωλήσεων στις βασικές αγορές καλωδίων, η κερδοφορία του κλάδου παρέμεινε σταθερή έναντι του 2016.

Τέλος, στον κλάδο της ανάπτυξης ακινήτων, η επισκεψιμότητα στο εμπορικό κέντρο River West-IKEA έφθασε σε επίπεδα ρεκόρ, ενώ οι επιδόσεις του ξενοδοχείου «Wyndham Grand Athens» ξεπέρασαν τις αρχικές προσδοκίες, συντελώντας σημαντικά στην αύξηση των εσόδων του κλάδου από μισθώματα.

Τον Δεκέμβριο 2017 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της Ελβάλ Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου Α.Ε. με τη Χαλκόρ Ανώνυμη Εταιρία Επεξεργασίας Μετάλλων Α.Ε., δημιουργώντας την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Α.Ε. (ElvalHalcor), μια έντονα εξαγωγική, βιομηχανική και οικονομική οντότητα στον τομέα της επεξεργασίας αλουμινίου και χαλκού (μη σιδηρούχων μετάλλων). Στις αρχές του 2018, η ElvalHalcor ξεκίνησε την υλοποίηση ενός επενδυτικού προγράμματος ύψους 150 εκατ. ευρώ. Αυτή η επένδυση θα ενισχύσει την παρούσα θέση της στις αγορές προϊόντων αλουμινίου για συσκευασίες, μεταφορικά μέσα, βιομηχανικές και αρχιτεκτονικές εφαρμογές, ενώ θέτει τις βάσεις για περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης της στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας και της αεροναυπηγικής.

Στη συνέχεια ενός δυναμικού έτους στις ευρωπαϊκές αγορές βιομηχανικών αγαθών και μετάλλων, αναμένεται περαιτέρω ανάκαμψη στις αγορές δραστηριοποίησης των εταιριών της Viohalco, καθώς βελτιώνεται η ζήτηση, παρότι συνεχίζουν να υπάρχουν κίνδυνοι που μπορεί να επηρεάσουν τις οικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις τους το 2018 (μεταξύ άλλων το Brexit και ο προστατευτισμός). Οι εταιρίες της Viohalco βρίσκονται σε θέση να αξιοποιήσουν τις βελτιούμενες συνθήκες των αγορών στις οποίες δραστηριοποιούνται, μέσω περαιτέρω λειτουργικής βελτιστοποίησης, τεχνολογικής καινοτομίας και αξιοποίησης των πρόσφατων επενδύσεών τους.

 
Οικονομική ανασκόπηση

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Viohalco για το 2017 ανήλθε σε 3.721 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 19% έναντι 3.119 εκατ. ευρώ το 2016, κυρίως λόγω των υψηλότερων όγκων πωλήσεων στους κλάδους αλουμινίου, χαλκού και χάλυβα.

Το ενοποιημένο EBITDA αυξήθηκε κατά 31% σε 302,5 εκατ. ευρώ το 2017 (2016: 231,7 εκατ. ευρώ), λόγω των ισχυρότερων αποτελεσμάτων στους κλάδους αλουμινίου, χαλκού, χάλυβα και στον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν σε 110,4 εκατ. ευρώ (2016: 102,1 εκατ. ευρώ), λόγω των κερδών που επιτεύχθηκαν το 2016 από τη από την εξαγορά της Eufina S.A., στο πλαίσιο της διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση των Elval Συμμετοχές Α.Ε., Αλκομέτ ΑΕ, Διατούρ ΑΕ και Eufina S.A. από τη Viohalco. Δεν σημειώθηκε σημαντική μεταβολή σε σχέση με το καθαρό έξοδο τόκων μεταξύ 2017 και 2016.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος της Viohalco για το έτος ανήλθαν σε 56,8 εκατ. ευρώ, έναντι 6,8 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος για τη χρήση βελτιώθηκαν σημαντικά και ανήλθαν σε 83,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 7 εκατ. ευρώ το 2016. Κατά το 2017, τα κέρδη μετά από φόρους είναι 27 εκατ. ευρώ υψηλότερα από τα κέρδη προ φόρων, λόγω της αναγνώρισης αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε σχέση με φορολογικές ζημιές προηγούμενων ετών και τους κανόνες περί υπο-κεφαλαιοδότησης.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για το έτος ανήλθαν σε 122,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές αποσβέσεις της χρήσης διαμορφώθηκαν σε 135 εκατ. ευρώ.

Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν κατά 82 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των υψηλότερων αποθεμάτων που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τις χαμηλότερες εμπορικές απαιτήσεις.

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 110 εκατ. ευρώ, λόγω των υψηλότερων εμπορικών υποχρεώσεων και βραχυπρόθεσμων δανείων.

Ο δανεισμός των εταιριών της Viohalco ανήλθε σε 1.696 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσοστό 90% έχει χορηγηθεί από ελληνικές τράπεζες (ή τις θυγατρικές τους στο εξωτερικό) και ποσοστό 10% έχει χορηγηθεί από διεθνείς τράπεζες και υπερεθνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ο συνολικός δανεισμός αποτελείται κατά 42% από μακροπρόθεσμα δάνεια και κατά 58% από βραχυπρόθεσμα. Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια είναι κατά κύριο λόγο ανακυκλούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις, οι οποίες αναθεωρούνται σε ετήσια βάση με τις επετείους τους να είναι διασκορπισμένες σε όλο το έτος. Οι δανειοδοτήσεις αυτές συνήθως εγκρίνονται εκ νέου κατά την αναθεώρηση και με βάση τον προϋπολογισμό αυξάνονται αναλόγως. Εντός αυτών των ανακυκλούμενων πιστωτικών ορίων, αντλούνται βραχυπρόθεσμα δάνεια διαφόρων λήξεων τα οποία, όταν λήξουν ανανεώνονται αυτομάτως, εφόσον χρειάζεται.

 
Επιδόσεις ανά επιχειρηματικό κλάδο

 
Αλουμίνιο

Οι εταιρίες στον κλάδο αλουμινίου παράγουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων από ταινίες και φύλλα αλουμινίου για γενικές βιομηχανικές εφαρμογές και foil αλουμινίου για οικιακή χρήση έως μια σειρά ειδικών προϊόντων, όπως προϊόντα έλασης και διέλασης αλουμινίου για χρήση σε συσκευασίες τροφίμων και αναψυκτικών, τη ναυπηγική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τον κατασκευαστικό κλάδο, ταινίες λιθογραφίας και μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων βαμμένου αλουμινίου για το κέλυφος κτιρίων, όπως σύνθετα πάνελ αλουμινίου, βαμμένες ταινίες για υδρορροές και οροφές.

Το 2017, ο κλάδος αλουμινίου αύξησε τους όγκους του και τον κύκλο εργασιών του κατά 12% σε 1.206 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος διαμορφώθηκαν σε 52 εκατ. ευρώ έναντι 36,1 εκατ. ευρώ το 2016.

 • Τον Δεκέμβριο 2017, ο κλάδος έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor υπέγραψε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σύμβαση δανείου ύψους 70 εκατ. ευρώ, διάρκειας μέχρι 8 ετών, για τη χρηματοδότηση μέρους του νέου επενδυτικού προγράμματος ύψους 150 εκατ. ευρώ.
 • Αποκτήθηκαν νέες κτιριακές εγκαταστάσεις όμορες με το εργοστάσιο Οινοφύτων και βρίσκεται σε εξέλιξη η μετεγκατάσταση κάποιων μηχανημάτων.
 • Μια τρίτη γραμμή συνεχούς χύτευσης ξεκίνησε τη λειτουργία της, οδηγώντας σε αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και της παραγωγής του εργοστασίου Οινοφύτων το 2017.
 • Το 2017, η πλήρης λειτουργία της γραμμής παθητικοποίησης Globus έδωσε τη δυνατότητα περαιτέρω αύξησης των πωλήσεων στις αγορές της συσκευασίας τροφίμων και των πολυστρωματικών σωλήνων.
 • Ολοκληρώθηκαν οι επενδύσεις οι οποίες επιτρέπουν στην ElvalHalcor να ενισχύσει την παρουσία της στην αγορά των φύλλων αλουμινίου μεγάλου πάχους, με κύρια εφαρμογή στη ναυπηγική βιομηχανία.
 • Στη Bridgnorth Aluminium, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 21% έναντι της περασμένης χρήσης, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME). Επίσης, η εταιρία ενίσχυσε περαιτέρω τη χρήση των νέων εγκαταστάσεων λιθογραφίας. Ωστόσο, η κερδοφορία επηρεάστηκε αρνητικά από τις επισφαλείς απαιτήσεις και τις αποτιμήσεις συναλλάγματος στο τέλος της χρήσης.
 • Το 2017, η Etem BG παρήγαγε και παρέδωσε 21.300 τόνους προϊόντων αλουμινίου, καταγράφοντας νέο ρεκόρ. Όπως είχε προγραμματιστεί, το μείγμα προϊόντων του κλάδου μετατοπίζεται σε προϊόντα μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας τα οποία τελικά θα ενισχύσουν τις οικονομικές επιδόσεις του κλάδου. Η υψηλή ζήτηση για προϊόντα διέλασης αλουμινίου για διάφορες εφαρμογές που καταγράφηκε το 2017 στάθηκε το έναυσμα για να ληφθεί η στρατηγική απόφαση επανέναρξης της λειτουργίας της γραμμής διέλασης στο εργοστάσιο της Μαγούλας.

Για τα επόμενα δύο έτη, 150 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν σε εξοπλισμό, τεχνολογία και υποδομές. Το επενδυτικό αυτό πρόγραμμα σκοπεύει να αυξήσει αρχικά κατά πάνω από 20% την παραγωγική δυναμικότητα στα προϊόντα έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor και ταυτόχρονα θέτει τη βάση, με επιπλέον επενδύσεις στο μέλλον, να την υπερδιπλασιάσει. Η επένδυση αυτή επιτρέπει στην ElvalHalcor να ενισχύσει την παρούσα θέση της στις αγορές προϊόντων αλουμινίου για συσκευασίες, μεταφορικά μέσα, βιομηχανικές και αρχιτεκτονικές εφαρμογές, και θέτει τις βάσεις για μελλοντική επέκταση στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας και της αεροναυπηγικής. Στο πλαίσιο αυτού του επενδυτικού προγράμματος, ο κλάδος ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης για την εγκατάσταση ενός νέου τετραπλού θερμού ελάστρου αλουμινίου (four-stand tandem aluminium hot finishing mill) για το εργοστάσιο των Οινοφύτων.

Επιπλέον, ο τομέας αλουμινίου, τόσο μέσω του τμήματος τεχνολογίας, όσο και σε συνεργασία με το Ελκεμέ και τη UACJ Corp., στοχεύει στην ανάπτυξη τεχνολογικά καινοτόμων προϊόντων και λύσεων.

Καθώς αξιοποιούνται ολοένα περισσότερο οι νέες εγκαταστάσεις λιθογραφίας, αναμένεται επιπλέον αύξηση των όγκων πωλήσεων της Bridgnorth Aluminium. Ωστόσο, καθώς η εταιρία συνεχίζει να έχει έκθεση στην πολιτική αβεβαιότητα λόγω του Brexit και των πρόσφατων εξελίξεων από την έρευνα που πραγματοποίησε η κυβέρνηση των ΗΠΑ βάσει του άρθρου 232 του νόμου περί εμπορικών συναλλαγών, θα υιοθετήσει επιφυλακτική στάση έναντι των νέων επενδύσεων κατά τη διάρκεια του 2018 και θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στη βελτίωση της αποδοτικότητάς της.

Η Etem BG θα εστιάσει στην κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε αρχιτεκτονικές εφαρμογές και στην αυτοκινητοβιομηχανία, χάρη σε έργα που έχουν ήδη εξασφαλιστεί για το 2018. Οι νέες επενδύσεις θα επικεντρωθούν στη βελτίωση της επεξεργασίας και της κατεργασίας των προϊόντων μετά τη διέλαση, στοιχείο που θα προσδώσει περισσότερη αξία και καθετοποίηση στην παραγωγή των προσφερόμενων προϊόντων αλουμινίου της εταιρίας.

 
Χαλκός

Οι εταιρίες στον κλάδο χαλκού παράγουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων χαλκού και κραμάτων χαλκού, από σωλήνες χαλκού, ταινίες, φύλλα και πλάκες χαλκού έως λάμες και ράβδους χαλκού, ράβδους κραμάτων χαλκού και σύρματα.

Το 2017, ο κλάδος χαλκού κατέγραψε σημαντική άνοδο του όγκου πωλήσεων, καθώς και αυξημένα ποσοστά εκμετάλλευσης της παραγωγικής δυναμικότητας που οδήγησαν σε βελτιωμένα αποτελέσματα του κλάδου. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 930,8 εκατ. ευρώ έναντι 751,3 εκατ. ευρώ την περασμένη χρήση. Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 19,5 εκατ. ευρώ.

 • Οι πωλήσεις σωλήνων χαλκού συνέχισαν να αυξάνονται. Η επιβολή δασμών anti-dumping στην αγορά της Τουρκίας δεν επηρέασε την ανοδική πορεία των πωλήσεων.
 • Ως αποτέλεσμα της αυξημένης παγκόσμιας ζήτησης και της συνεχιζόμενης βελτίωσης της ποιότητας και της παρεχομένης υποστήριξης προς τους πελάτες από τη Sofia Med, οι πωλήσεις των προϊόντων έλασης χαλκού και κραμάτων χαλκού σημείωσαν σημαντική ανάπτυξη, κυρίως για βιομηχανική χρήση. Αντίθετα, οι πωλήσεις προϊόντων έλασης χαλκού για στέγες μειώθηκαν, καθώς η ζήτηση για τα προϊόντα αυτά παραμένει χαμηλή, λόγω υποκατάστασης του χαλκού από άλλα υλικά. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η εταιρία στράφηκε σε βιομηχανικά προϊόντα με υψηλότερη κερδοφορία, τα οποία πλέον αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεών της σε σχέση με το παρελθόν.
 • Στον τομέα της διέλασης κραμάτων χαλκού, η θυγατρική Fitco επικεντρώθηκε σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως είναι οι σωλήνες ορειχάλκου, διπλασιάζοντας σχεδόν την παραγωγή και τις πωλήσεις σε αυτά, ενώ διατήρησε σταθερές τις ποσότητες στις ράβδους ορειχάλκου.

Αναφορικά με το 2018, καθώς οι διεθνείς οικονομικές συνθήκες συνεχίζουν να βελτιώνονται, αναμένεται θετική τάση στη ζήτηση για βιομηχανικά προϊόντα. Ταυτόχρονα, ο κλάδος χαλκού έχει ήδη επωφεληθεί από τις επενδύσεις του προηγούμενου έτους, καθώς και από τη στρατηγική μετατόπιση προς τα βιομηχανικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η υψηλή ζήτηση για βιομηχανικά προϊόντα έλασης αναμένεται να συνεχιστεί και η Sofia Med είναι σε θέση να επωφεληθεί με την αύξηση της εκμετάλλευσης της εγκατεστημένης παραγωγικής δυναμικότητας και των πωλήσεων.

Σε συνέχεια της υπογραφής του συμφωνητικού για την απόκτηση 50% της εταιρίας Nedzink B.V., με έδρα την Ολλανδία, και αφού ληφθεί η έγκριση των αρχών ανταγωνισμού, ο κλάδος θα συνεισφέρει 15 εκατ. ευρώ προκειμένου να δημιουργηθεί κοινοπραξία με στόχο την ανάπτυξη προϊόντων τιτανιούχου ψευδαργύρου.

 
Χάλυβας

Η Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε. (Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα) και οι θυγατρικές της (εξαιρουμένου του υπο-ομίλου Αειφόρος), η Stomana Industry S.A. (Stomana Industry) και οι θυγατρικές της είναι παραγωγοί επιμήκων και πλατέων προϊόντων χάλυβα, ενώ δραστηριοποιούνται επίσης στην τελική επεξεργασία προϊόντων χάλυβα.

Η βαθμιαία ανάκαμψη της βιομηχανίας χάλυβα παγκοσμίως, έχει δώσει τη δυνατότητα στον κλάδο χάλυβα να διατηρήσει τη θέση του κυρίαρχου παραγωγού στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια και να εδραιώσει ισχυρότερη παρουσία στην Κεντρική Ευρώπη, καθώς και στις αγορές της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Κατά τη διάρκεια της κάμψης που παρατηρήθηκε στη βιομηχανία χάλυβα τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος λειτούργησε προνοητικά, αναλαμβάνοντας σημαντικά στρατηγικά επενδυτικά έργα που αποσκοπούσαν στη βελτίωση της αποδοτικότητας των παραγωγικών μονάδων του και παράλληλα στη διατήρηση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων, καθώς και στο υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών.

Ως επακόλουθο, το 2017 ήταν ένα έτος ανάπτυξης για τον κλάδο χάλυβα της Viohalco, γεγονός που του έδωσε τη δυνατότητα να επιτύχει υψηλά περιθώρια κέρδους και να αυξήσει σημαντικά τους όγκους πωλήσεων. Παρουσίασε επίσης αυξημένες εξαγωγές, προωθώντας τα προϊόντα του σε νέες αγορές και εδραιώνοντας ισχυρότερη παρουσία στις υπάρχουσες.

Τα οφέλη των εξαγωγών για τον κλάδο εκφράστηκαν με την αύξηση των πωλήσεων, τον εντοπισμό νέων ευκαιριών και την άνοδο της κερδοφορίας. Η συρρίκνωση της ελληνικής αγοράς χάλυβα δεν επηρέασε τον κλάδο και το 2017 στέφθηκαν με επιτυχία οι προσπάθειές του για αύξηση του μεριδίου αγοράς στις τοπικές και περιφερειακές αγορές. Η επιτυχία αυτή ήταν το επιστέγασμα της στρατηγικής απόφασης να διοχετευθούν οι αυξημένοι όγκοι παραγωγής σε αγορές, όπως η Ρουμανία, η Αλβανία, η Κεντρική Ευρώπη η Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αφρική, ενώ παράλληλα διατηρήθηκαν στα επίπεδα του 2016 οι όγκοι πωλήσεων σε υφιστάμενους πελάτες στην Ελλάδα.

Το 2017, ο κύκλος εργασιών του κλάδου χάλυβα αυξήθηκε κατά 40% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 765,2 εκατ. ευρώ (2016: 546,8 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω των αυξημένων όγκων πωλήσεων. Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 3,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική βελτίωση έναντι ζημιών 22,5 εκατ. ευρώ το 2016.

 • Το 2017, ο κλάδος χάλυβα ολοκλήρωσε με επιτυχία μια στρατηγική επένδυση στο έλαστρο της Dojran Steel. Το νέο έλαστρο τέθηκε σε πλήρη λειτουργία το τρίτο τρίμηνο του 2017 και πλέον παράγει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων μορφοσίδηρου. Στα σημαντικότερα οφέλη της επένδυσης συγκαταλέγονται η δυνατότητα παραγωγής προϊόντων μορφοσίδηρου σε μη τυποποιημένα μεγέθη, η αποδοτική διαχείριση των αποθεμάτων, η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και το μειωμένο κόστος. Η παραγωγή προϊόντων μορφοσίδηρου στο νέο προηγμένης τεχνολογίας έλαστρο της Dojran Steel έχει διευκολύνει την αποδέσμευση πόρων στο εργοστάσιο της Σιδενόρ, δίνοντάς του τη δυνατότητα να αυξήσει την παραγωγή χονδροσύρματος, για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης στις τοπικές και περιφερειακές αγορές.
 • Η λειτουργία των επαγωγικών φούρνων αναθέρμανσης μπιγιετών στα εργοστάσια της Σιδενόρ και της Sovel σταθεροποιήθηκε πλήρως. Επιτεύχθηκαν κοστολογικά οφέλη, τα οποία έχουν ξεπεράσει τις προβλέψεις στην αρχική μελέτη σκοπιμότητας.
 • Στη Stomana Industry, οι όγκοι πωλήσεων για τους ειδικούς χάλυβες (SBQ) αυξήθηκαν κατά 27% το 2017 έναντι του 2016, κυρίως λόγω της ανάπτυξης νέων ποιοτήτων και της αυξημένης ζήτησης. Η σταδιακή ανάκαμψη των πωλήσεων πλατέων προϊόντων χάλυβα, οι οποίες είχαν επηρεαστεί αρνητικά από τις εισαγωγές κινεζικών προϊόντων στις ευρωπαϊκές αγορές το 2015 και στις αρχές του 2016, συνεχίστηκε μέσα στο 2017 και κατέληξε σε αύξηση των πωλήσεων κατά 51% έναντι της περασμένης χρήσης. Αυτή η τάση ήταν απόρροια κυρίως της επιβολής δασμών anti-dumping από την ΕΕ το 2016, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη ραγδαία πτώση των εισαγωγών κινέζικων πλατέων προϊόντων στην Ευρώπη.
 • Το υψηλότερο ποσοστό εκμετάλλευσης της παραγωγικής δυναμικότητας στο εργοστάσιο της Βουλγαρίας οδήγησε σε βελτίωση του κόστους. Ειδικότερα, το ποσοστό εκμετάλλευσης της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας παραγωγής πλατέων της Stomana Industry αυξήθηκε κατά 35% το 2017 (από 61% το 2016 σε 82% το 2017), αγγίζοντας σχεδόν τη μέγιστη παραγωγική δυναμικότητα για συγκεκριμένο μείγμα προϊόντων. Οι πωλήσεις των πλατέων προϊόντων χάλυβα αυξήθηκαν σε όλες τις στοχευμένες περιοχές και τους τομείς αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των χαλύβδινων κατασκευών, της μεταποίησης, της ναυπήγησης πλοίων και της αυτοκινητοβιομηχανίας.
 • Λόγω της συνεχούς ανάπτυξης του κλάδου των ειδικών χαλύβων (SBQ), η Stomana Industry έχει εδραιωθεί ως αξιόπιστος συνεργάτης για παραγωγούς βιομηχανικών εξαρτημάτων και διανομείς χάλυβα για μηχανολογικά έργα. Αυτή η θέση θα ενισχυθεί περαιτέρω από την επένδυση στο σύστημα επιθεώρησης με τεχνολογία σταδιακής συστοιχίας, τη γραμμή λείανσης και σκλήρυνσης και την τεχνολογία για τη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.
 • Στη διάρκεια του έτους, αναδιαρθρώθηκε το τμήμα εφοδιαστικής αλυσίδας με στόχο να διευκολυνθεί και να βελτιστοποιηθεί η ροή προϊόντων και πληροφοριών, ώστε να βελτιωθούν οι διαδικασίες διαχείρισης σχέσεων και εμπορικής αποδοτικότητας.

Το 2018, τα εργοστάσια του κλάδου χάλυβα θα στοχεύσουν τη λειτουργική αριστεία και τη βελτίωση της διάρθρωσης κόστους, με σκοπό να επιτύχουν υψηλότερα περιθώρια κερδοφορίας. Θα επικεντρωθούν επίσης στην αύξηση της δραστηριότητας και την επίτευξη μεγαλύτερης βελτίωσης του κόστους παραγωγής, μέσω της αύξησης των ποσοστών εκμετάλλευσης της παραγωγικής δυναμικότητας κάθε εργοστασίου.

Η στρατηγική επένδυση στο εργοστάσιο της Dojran Steel θα έχει ως αποτέλεσμα βελτιωμένη αποδοτικότητα πόρων, καθώς η παραγωγή προϊόντων μορφοσίδηρου και χονδροσύρματος θα αυξηθεί σημαντικά, ενώ θα μειωθεί το κόστος του εργατικού δυναμικού και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η Stomana Industry θα επικεντρωθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (SBQ) για να προσελκύσει νέους πελάτες και να διατηρήσει τους υφιστάμενους πελάτες, στο χώρο της κατασκευής μηχανημάτων και υδραυλικών εξαρτημάτων, καθώς και βιομηχανικών εφαρμογών για την αυτοκινητοβιομηχανία.

Επίσης, ο κλάδος χάλυβα θα επιδιώξει να επιτύχει μεγαλύτερη διείσδυση στις αγορές των Βαλκανίων ενισχύοντας τη θέση του με υφιστάμενους και νέους πελάτες στην περιοχή, όπως η Ρουμανία, η Αλβανία, η Σερβία και τα υπόλοιπα Βαλκάνια. Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών, καθώς και η χρήση τεχνολογικά προηγμένου εξοπλισμού θα συντελέσει αισθητά στην κερδοφορία του κλάδου και στο βιώσιμο μέλλον του.

 
Σωλήνες χάλυβα

Η Σωληνουργεία Κορίνθου Βιομηχανία Σωλήνων Α.Ε. (Σωληνουργεία Κορίνθου) δραστηριοποιείται στην παραγωγή σωλήνων χάλυβα για τη μεταφορά φυσικού αερίου, πετρελαίου και νερού, καθώς και κοίλων διατομών που χρησιμοποιούνται στον κατασκευαστικό κλάδο.

Ο κύκλος εργασιών για τον κλάδο των σωλήνων χάλυβα ανήλθε σε 295 εκατ. ευρώ το 2017 (2016: 293,4 εκατ. ευρώ). Οι ζημιές προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 8,1 εκατ. ευρώ το 2017, έναντι κερδών 7,7 εκατ. ευρώ το 2016. Αυτή η πτώση οφείλεται στο διαφορετικό μείγμα έργων που εκτελέστηκαν, στη δυσμενή συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου ΗΠΑ και ευρώ, η οποία άσκησε σημαντική πίεση στα περιθώρια κέρδους στις αγορές όπου κυριαρχεί το δολάριο ΗΠΑ, στα αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα και σε μια έκτακτη ζημιά απομείωσης απαιτήσεων ύψους 8,9 εκατ. ευρώ που κατέγραψε η Σωληνουργεία Κορίνθου. Αυτή η έκτακτη ζημία απομείωσης αφορά απαίτηση που δημιουργήθηκε το 2010 ύψους 24,8 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ (20,8 εκ. ευρώ). Για την εν λόγω απαίτηση, η Σωληνουργεία Κορίνθου είχε ήδη καταχωρήσει πρόβλεψη απομείωσης 10,4 εκατ. ευρώ έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, ενώ εντός του 2017, αποφασίστηκε να αυξηθεί η πρόβλεψη απομείωσης κατά  8,9 εκατ. ευρώ (καθαρή επίδραση στα αποτελέσματα μετά φόρων 3,3 εκατ. ευρώ), ώστε να αποτυπωθεί το ποσό που αναμένεται να ανακτηθεί με βάση τις πληροφορίες που είναι σήμερα διαθέσιμες. Ωστόσο, η Σωληνουργεία Κορίνθου θα συνεχίσει οποιεσδήποτε και όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για να εισπράξει εξ’ ολοκλήρου το ποσό αυτής της απαίτησης.

 • Το 2017 ολοκληρώθηκαν οι στρατηγικές επενδύσεις στη Σωληνουργεία Κορίνθου, με έμφαση στην παροχή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
 • Μέσα σε δύο μόνο χρόνια από την ολοκλήρωση της επένδυσης στη νέα μονάδα παραγωγής σωλήνων με την τεχνολογία LSAW, ξεκίνησε ένα εντατικό πρόγραμμα λήψης πιστοποιήσεων από μια σειρά μεγάλων εταιριών πετρελαίου και αερίου, το οποίο βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, χάρη σε αυτές τις πιστοποιήσεις η Σωληνουργεία Κορίνθου κατάφερε να διεκδικήσει με αξιώσεις σημαντικά έργα σε παγκόσμια κλίμακα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον.
 • Η παραγωγή σωλήνων για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (TAP), το μεγαλύτερο έργο που έχει ανατεθεί ποτέ στη Σωληνουργεία Κορίνθου, ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια του έτους, με την τοποθέτηση 28.600 σωλήνων κατά μήκος 495 χιλιομέτρων, οι οποίοι κατασκευάστηκαν και επενδύθηκαν στις εγκαταστάσεις της Σωληνουργεία Κορίνθου στις μονάδες παραγωγής σωλήνων HSAW και LSAW.
 • Ολοκληρώθηκε η επένδυση στη μονάδα εξωτερικής επένδυσης σωλήνων με σκυρόδεμα, η οποία παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά των υποθαλάσσιων αγωγών, ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί η παραγωγή του πρώτου σχετικού έργου.
 • Ολοκληρώθηκε το έργο της Σωληνουργεία Κορίνθου για την προμήθεια σωλήνων LSAW για τη σύνδεση των Στενών του Βοσπόρου, ως μέρος του αγωγού TANAP για την παροχή φυσικού αερίου στην Ευρώπη, καθώς και ένα δεύτερο υποθαλάσσιο έργο σωλήνων LSAW, το οποίο αποτελεί μέρος του αγωγού για το κοίτασμα Λεβιάθαν στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, ενισχύοντας περισσότερο τη θέση της εταιρίας ως προμηθευτή σωλήνων υψηλής ποιότητας για υποθαλάσσια έργα.
 • Η περιοχή της Βαλτικής θα είναι περιοχή αυξημένου ενδιαφέροντος στο μέλλον, όπως καταδεικνύεται από την υπογραφή σύμβασης με την Baltic Connector και την Elering για την παραγωγή και προμήθεια σωλήνων χάλυβα για το έργο του υποθαλάσσιου αγωγού Balticconnector. Το έργο, το οποίο περιλαμβάνει την προμήθεια σωλήνων για τον υποθαλάσσιο αγωγό μήκους 77 χιλιομέτρων από τη Φινλανδία έως την Εσθονία, είναι ένα από τα μεγαλύτερα στο πλαίσιο του έργου Balticconnector. Οι σωλήνες για τον υποθαλάσσιο αγωγό θα κατασκευαστούν το 2018 στο εργοστάσιο της Σωληνουργεία Κορίνθου στη Θίσβη, ενώ οι εργασίες εγκατάστασης αναμένεται να αρχίσουν το 2019.
 • Πρόσφατα, η Σωληνουργεία Κορίνθου κέρδισε δύο ακόμη υποθαλάσσια έργα από την Subsea 7 για την κατασκευή και την προμήθεια σωλήνων χάλυβα για αγωγούς μήκους 39 χιλιομέτρων στην περιοχή της Βόρειας Θάλασσας. Οι σωλήνες θα κατασκευαστούν το 2018 στο εργοστάσιο της Σωληνουργεία Κορίνθου, ενώ η εγκατάσταση έχει προγραμματιστεί για την περίοδο 2019-2020.

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον παραμένει ασταθές, ενώ οι χαμηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, παρότι είναι αυξημένες σε σχέση με τα επίπεδα του 2016, δεν ευνοούν την υλοποίηση σημαντικών έργων στον κλάδο της ενέργειας. Η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι πλέον σημαντικός προμηθευτής υποθαλάσσιων αγωγών και μέσα στην επόμενη χρονιά αναμένεται να υλοποιήσει έργα σε διάφορες περιοχές, όπως η Βόρεια Θάλασσα, η Νορβηγική Θάλασσα, καθώς η Νοτιοανατολική Μεσόγειος. Το 2018, η Σωληνουργεία Κορίνθου θα συνεχίσει να δίνει βάρος στην ανάπτυξη μέσω της διείσδυσης σε νέες γεωγραφικές αγορές και αγορές προϊόντων.

Τα έργα που έχουν εξασφαλιστεί για το 2018 σηματοδοτούν μια θετική προοπτική για το έτος. Ο αγωγός ΤΑΡ για τη μεταφορά αερίου από το Αζερμπαϊτζάν στην Ευρώπη και οι διασυνδέσεις του σε διάφορες χώρες αναμένεται να προσφέρουν ευκαιρίες καθ” όλη τη διάρκεια του έτους. Ωστόσο, οι τιμές πρώτων υλών παραμένουν υψηλές, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα περιθώρια κέρδους. Το αίσθημα προστατευτισμού που εκδηλώθηκε σε μερικές αγορές ενδέχεται επίσης να δημιουργήσει αβεβαιότητα. Η Σωληνουργεία Κορίνθου παρακολουθεί στενά τις καταστάσεις αυτές και είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις παραπάνω προκλήσεις.

 
Καλώδια

Η Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. Ελληνική Βιομηχανία Καλωδίων (Ελληνικά Καλώδια), οι θυγατρικές της και η Icme Ecab S.A. (Icme Ecab) συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους παραγωγούς καλωδίων στην Ευρώπη και παράγουν χερσαία και υποβρύχια καλώδια ισχύος και τηλεπικοινωνιών, σύρματα περιελίξεων και μείγματα.

Κατά τη διάρκεια του 2017, το κομμάτι του κλάδου που βασίζεται σε ενεργειακά έργα (project-based business) είχε καλύτερη απόδοση από το 2016, παρά τις καθυστερήσεις στην ανάθεση ορισμένων ήδη προγραμματισμένων έργων, τα οποία βρίσκονται επί του παρόντος σε φάση υποβολής προσφορών. Οι πωλήσεις προϊόντων καλωδίων (commodities business) επηρεάστηκαν από χαμηλούς όγκους πωλήσεων στις κύριες αγορές του. Ο κύκλος εργασιών της χρήσης αυξήθηκε κατά 7% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 408 εκατ. ευρώ (2016: 381,5 εκατ. ευρώ). Οι ζημιές προ φόρου εισοδήματος για το 2017 ανήλθαν σε 4,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρου εισοδήματος ύψους 5,9 εκατ. ευρώ το 2016.

 • Η εκτέλεση νέων έργων, στα οποία περιλαμβάνονται το έργο «Καφηρέας» και αρκετά άλλα υποβρύχια έργα, κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2017 συνετέλεσε στα βελτιωμένα αποτελέσματα έναντι του πρώτου εξαμήνου. Ωστόσο, η σημαντική συρρίκνωση του όγκου πωλήσεων στα καλώδια ενέργειας μέσης και χαμηλής τάσης σε Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Ιταλία και Ρουμανία, συνέχισε να επηρεάζει αρνητικά τα αποτελέσματα της χρήσης.
 • Παρά τη βελτιωμένη κερδοφορία κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους και την έναρξη διαφόρων χερσαίων και υποθαλάσσιων έργων, κατά τη διάρκεια του 2017 η χρήση του εργοστασίου της Fulgor παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, γεγονός που επηρέασε αρνητικά τα αποτελέσματα του έτους.
 • Ωστόσο, η πρόσφατη ανάθεση στην Ελληνικά Καλώδια σύμβασης για την προμήθεια υποβρύχιων καλωδίων 220kV για το Αρθρωτό Παράκτιο Δίκτυο (Modular Offshore Grid – MOG) στο μέρος της Βόρειας Θάλασσας που ανήκει στο Βέλγιο για λογαριασμό της Elia, της βελγικής εταιρίας μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, φανερώνει την ικανότητα του κλάδου καλωδίων να παρέχει οικονομικά αποδοτικές, αξιόπιστες και καινοτόμες λύσεις ώστε να καλύπτει τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του υποθαλάσσιου τομέα και να επωφελείται από τη μετατόπιση της αγοράς, όσον αφορά στις απαιτήσεις για υποβρύχια μεταφορά ενέργειας από 150kV σε 220kV.
 • Τέλος, η ισχυρή ζήτηση της αγοράς για καλώδια τηλεπικοινωνιών και σηματοδότησης στην Ευρώπη άσκησε θετική επίδραση στα περιθώρια του κλάδου.
 • Κατά τη διάρκεια του έτους, η Ελληνικά Καλώδια και η Fulgor σημείωσαν πρόοδο στην εκτέλεση σημαντικών συμβάσεων για λογαριασμό της TenneT, για την προμήθεια καλωδιακής διασύνδεσης υπεράκτιων αιολικών πάρκων, και της Energinet.dk. για την καλωδιακή διασύνδεση Δανίας-Σουηδίας και την αντικατάσταση εναέριων γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας εντός της Δανίας. Επιπρόσθετα, η καλωδιακή διασύνδεση ενός υπεράκτιου αιολικού πάρκου στο Ηνωμένο Βασίλειο ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2017, ενώ τον Νοέμβριο του 2017 υπογράφηκε δεύτερη σύμβαση για την προμήθεια δεύτερου καλωδίου για το εν λόγω έργο.
 • Η Ελληνικά Καλώδια συμμετείχε στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων που εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 2018, κατασκευάζοντας τμήμα του έργου που αφορά τις διασυνδέσεις των νησιών Σύρος-Τήνος, Σύρος-Πάρος και Σύρος-Μύκονος.
 • Η Enel Green Power Hellas ανέθεσε στη Fulgor ένα έργο «με το κλειδί στο χέρι» (turnkey) για την παροχή υποβρύχιας καλωδιακής διασύνδεσης της συστοιχίας αιολικών πάρκων του Καφηρέα στην Κάρυστο Ευβοίας με το εθνικό δίκτυο. Η Ελληνικά Καλώδια θα προμηθεύσει σημαντικές ποσότητες χερσαίων καλωδίων υψηλής και μέσης τάσης για το χερσαίο τμήμα του έργου αυτού.
 • Οι επενδύσεις το 2017 ανήλθαν σε 17,8 εκατ. ευρώ στον κλάδο καλωδίων, σε μεγάλο βαθμό λόγω της αναβάθμισης της δυναμικότητας του εργοστασίου της Fulgor προκειμένου να καλυφθούν οι αναμενόμενες μελλοντικές ανάγκες, αλλά και λόγω των έργων βελτίωσης της παραγωγικότητας στα εργοστάσια της Ελληνικά Καλώδια και της Icme Ecab.

Στο μέλλον, η μεγάλη ζήτηση για νέα υποθαλάσσια έργα στην Ευρώπη, κυρίως στη Βόρεια Θάλασσα και τη Νότια Ευρώπη, αναμένεται να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη του κλάδου των καλωδίων. Αυτή η πρόβλεψη υποστηρίζεται από την πρόσφατη ανάθεση σύμβασης στην Ελληνικά Καλώδια για την προμήθεια υποβρύχιων καλωδίων για το προαναφερθέν Αρθρωτό Παράκτιο Δίκτυο (MOG) στο κομμάτι της Βόρειας Θάλασσας που ανήκει στο Βέλγιο.

Η ανάθεση νέων έργων (για τα οποία η Ελληνικά Καλώδια έχει ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις) και η επιτυχής ολοκλήρωση εν εξελίξει έργων (όπως το έργο του Καφηρέα για την Enel, τα έργα BR2 & Trianel για την Tennet και το έργο Oresund για την Energinet) παραμένουν οι βασικοί πυλώνες εστίασης του κλάδου των καλωδίων.

Στον κλάδο των καλωδιακών προϊόντων, υπάρχουν ενδείξεις ανάκαμψης στις αγορές των καλωδίων χαμηλής και μέσης τάσης στη Δυτική Ευρώπη, οι οποίες είχαν επηρεαστεί αρνητικά από ανταγωνιστικές προκλήσεις κατά τη διάρκεια του 2017. Ωστόσο, συνεχίζουν να υπάρχουν κίνδυνοι που απειλούν την ανάκαμψη, όπως το πολιτικό περιβάλλον της ΕΕ και οι πιθανές σημαντικές αλλαγές των εμπορικών πολιτικών, καθώς και ο ευρύτερος αντίκτυπος του Brexit.

Προκειμένου να αντισταθμιστούν οι προκλήσεις στις βασικές αγορές του κλάδου των καλωδίων, έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες με στόχο τη διείσδυση σε νέες γεωγραφικές αγορές και τη βελτίωση του χαρτοφυλακίου προϊόντων μέσω της ανάπτυξης έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

 
Ανάπτυξη ακινήτων

Η Viohalco δημιουργεί αξία από την ανάπτυξη των παλαιότερων βιομηχανικών ακινήτων της στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Noval A.Ε.), καθώς και παρέχοντας ευρύ φάσμα υπηρεσιών ακίνητης περιουσίας στις θυγατρικές της σε κεντροποιημένη βάση (Στήλμετ Υπηρεσίες Ακινήτων Α.Ε.).

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου διαμορφώθηκε σε 9,2 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένος κατά 40% έναντι του 2016. Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 0,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 10,7 εκατ. ευρώ το 2016, λόγω των ζημιών απομείωσης στα επενδυτικά ακίνητα που επηρέασαν τα αποτελέσματα το 2016.

 • Το 2017, το εμπορικό κέντρο River West-IKEA κατέγραψε ρεκόρ επισκεπτών, καθώς υποδέχθηκε 4,7 εκατομμύρια πελάτες. Νέες μισθώσεις και όροι για μισθώματα επί κύκλου εργασιών, οι οποίοι εμπεριέχονται στην πλειονότητα των μισθωτήριων συμβάσεων, οδήγησαν σε αύξηση 12% των εσόδων από ενοίκια. Πλέον, η πληρότητα του εμπορικού κέντρου ανέρχεται σε 97% (με βάση τον αριθμό των μισθωμένων μονάδων) και η ζήτηση από μισθωτές συνεχίζει να είναι εξαιρετικά ισχυρή.
 • Το εμπορικό πάρκο Mare West, το οποίο εγκαινιάστηκε τον Σεπτέμβριο 2015, κατέγραψε σταθερή μηνιαία αύξηση πωλήσεων. Το επιτυχημένο πρόγραμμα μάρκετινγκ και επικοινωνίας του πάρκου, που εφαρμόστηκε καθ” όλη τη διάρκεια του έτους στην ευρύτερη περιοχή, συνέβαλε σε αύξηση της επισκεψιμότητας κατά 8% και στη μίσθωση επιπλέον εμπορικού χώρου επιφάνειας 250 τ.μ. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει τις δυνατότητες του πάρκου να εξελιχθεί στον κύριο προορισμό αγορών στη βορειοανατολική Πελοπόννησο.
 • Το ξενοδοχείο «Wyndham Grand Athens» εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβριο 2016. Ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρώτο έτος λειτουργίας του και τα επίπεδα πληρότητας, καθώς και ο κύκλος εργασιών του έως σήμερα έχουν ξεπεράσει σημαντικά τις προσδοκίες του μισθωτή.
 • Στις 31 Ιουλίου 2017, υπογράφηκε μισθωτήρια σύμβαση για το κτίριο στην Αγίου Κωνσταντίνου και οι απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης έχουν ολοκληρωθεί. Η λειτουργία του ως συγκρότημα επιπλωμένων διαμερισμάτων με την επωνυμία «K 29» ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2018.
 • Όσον αφορά σε άλλα ακίνητα, εξετάζονται οι βέλτιστες εναλλακτικές ανάπτυξης και είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με υποψήφιους μισθωτές.

Το 2018, για τον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων, και αναφορικά με το εμπορικό κέντρο River West-IKEA, βάρος θα δοθεί στη μίσθωση 3.000 τ.μ. σε διεθνείς αλυσίδες λιανικής και στην επίτευξη πληρότητας 100%, ενώ παράλληλα θα συνεχιστούν οι προσπάθειες μεγιστοποίησης των πωλήσεων των υφιστάμενων μισθωτών. Επιπλέον, θα διερευνηθεί περαιτέρω η ανάπτυξη πρόσθετου χώρου καταστημάτων λιανικής, αναψυχής και ψυχαγωγίας σε όμορα οικόπεδα.

Θα συνεχιστεί η αξιοποίηση της δυναμικής του εμπορικού πάρκου Mare West, μέσω νέων μισθώσεων σε τοπικές και διεθνείς αλυσίδες λιανικής και της κατασκευής ενός πάρκου ψυχαγωγίας, μοναδικού στη βορειοανατολική Πελοπόννησο.

Η ανάπτυξη του κτιρίου γραφείων στην οδό Αποστολοπούλου αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο 2018. Οι εργασίες κατασκευής για την αποπεράτωση του συγκροτήματος γραφείων  στη Λεωφόρο Κηφισίας αναμένεται να αρχίσουν εντός του 1ου τριμήνου του 2018, με στόχο να ολοκληρωθούν τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

Επίσης, διερευνάται μια σειρά εναλλακτικών αξιοποίησης σε σχέση με τα υπόλοιπα ακίνητα και συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με πιθανούς μισθωτές.

Στις 19 Ιουνίου 2017, η Noval κατέθεσε αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητώντας άδεια λειτουργίας για την ίδρυση Ανώνυμης Εταιρίας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.). Οι συζητήσεις με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι σε εξέλιξη και η Α.Ε.Ε.Α.Π.  αναμένεται να συσταθεί εντός του 2018.

 
Ανακύκλωση

Ο κλάδος ανακύκλωσης της Viohalco επεξεργάζεται και εμπορεύεται δευτερογενείς πρώτες ύλες, αναλαμβάνει τη διαχείριση αποβλήτων και περιβαλλοντικές λειτουργίες, ενώ παρέχει υπηρεσίες σε καταναλωτές και εταιρίες.

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου αυξήθηκε κατά 48% σε ετήσια βάση, ενώ τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 1,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,9 εκατ. ευρώ το 2016.

 • Καθ” όλη τη διάρκεια του 2017, ο τομέας του τέλους κύκλου ζωής κινήθηκε δυναμικά. Ο όγκος των αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ανήλθε σε 15.000 τόνους και περισσότερα από 2.000 οχήματα υποβλήθηκαν σε απορρύπανση. Στις αρχές του έτους ολοκληρώθηκε το μεγάλο έργο ανακύκλωσης καλωδίων στο τέλος του κύκλου ζωής που είχε ανατεθεί από την Cosmote και οι συμβάσεις με δήμους για την ανακύκλωση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής ανήλθαν σε είκοσι.
 • Στη Σερβία, στο τέλος της πρώτης ολοκληρωμένης περιόδου λειτουργίας μετά τις πρωτοβουλίες επανατοποθέτησης στην αγορά, οι όγκοι των σιδηρούχων μετάλλων ανήλθαν σε 71.000 τόνους, καταγράφοντας σημαντική άνοδο. Οι υψηλότερες τιμές μετάλλων σε σχέση με τις προηγούμενες χρήσεις ευνόησαν τις εμπορικές δραστηριότητες των μη σιδηρούχων μετάλλων παρά τις περιοριστικές εμπορικές πολιτικές που υιοθέτησαν σημαντικές χώρες προορισμού. Η παραγωγή εναλλακτικών πρώτων υλών και στερεών καυσίμων για τσιμεντοβιομηχανίες ανήλθε σε 150.000 τόνους, ενώ 85.000 τόνοι βιομηχανικών επικίνδυνων αποβλήτων συλλέχθηκαν και μεταφέρθηκαν για περαιτέρω ανάκτηση μετάλλων.
 • Τέλος, στη μονάδα του Ασπρόπυργου εγκαταστάθηκε μια μονάδα ανακύκλωσης σύνθετων πάνελ αλουμινίου που άρχισε να λειτουργεί στο μέσο του έτους.

Το 2018, οι εταιρίες του κλάδου θα συντονίσουν περισσότερο τις δραστηριότητές τους, αξιοποιώντας υφιστάμενες και νέες υποδομές σε διάφορες αγορές για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ενός σταθερά εξελισσόμενου εγχώριου και διεθνούς κανονιστικού περιβάλλοντος. Ένα σημαντικό μέρος αυτών των προσπαθειών θα επικεντρωθεί στη διεύρυνση των δυνατοτήτων επεξεργασίας και στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας, με σκοπό την  περαιτέρω ανάκτηση μεταλλικών και μη μεταλλικών προϊόντων από τα υπο διαχείριση ρεύματα. Στο μέλλον, αυτή η στρατηγική αναμένεται να υποστηρίξει τις επιδόσεις του κλάδου εν μέσω περιόδων διακυμάνσεων των τιμών των εμπορευμάτων και να ενισχύσει το συνολικό αποτύπωμά του σε καίριες αγορές.

 
Λοιπές δραστηριότητες

Το χαρτοφυλάκιο της Viohalco περιλαμβάνει εταιρίες έρευνας και ανάπτυξης (R&D), καθώς και κέντρα R&D εντός των θυγατρικών, τα οποία εστιάζουν στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και αποδοτικών λύσεων για τη βελτιστοποίηση βιομηχανικών και επιχειρηματικών διαδικασιών, καθώς και στη διεξαγωγή έρευνας σε σχέση με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των εργοστασίων και μελέτες επιπτώσεων της βιωσιμότητας (Κλάδος Τεχνολογίας και Έρευνας & Ανάπτυξης).

Οι λοιπές δραστηριότητες περιλαμβάνουν κυρίως τις δαπάνες που πραγματοποιεί η μητρική εταιρία (συμμετοχών) μαζί με τα αποτελέσματα εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της τεχνολογίας και της έρευνας και ανάπτυξης (R&D), καθώς και στο εμπόριο κεραμικών πλακιδίων (Vitruvit).

Οι ζημιές προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 7,2 εκατ. ευρώ έναντι κέρδους 2,6 εκατ. ευρώ το 2016, κυρίως λόγω των κερδών 7 εκατ. ευρώ από την εξαγορά της Eufina S.A., στο πλαίσιο της διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση των Elval Συμμετοχές Α.Ε., Αλκομέτ ΑΕ, Διατούρ ΑΕ και Eufina S.A. από τη Viohalco.

 
Μεταγενέστερα γεγονότα

1.Στις αρχές του 2018, το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ (U.S. Department of Commerce) ξεκίνησε έρευνα για επιβολή δασμών εισαγωγής (anti-dumping duty investigation) σε σωλήνες μεγάλου διαμετρήματος (ονομαστικής διαμέτρου άνω των 16,4 ιντσών) εναντίον της Ελλάδας και πέντε ακόμη χωρών (Καναδά, Κίνας, Ινδίας, Κορέας και Τουρκίας) βάσει σχετικών αιτήσεων που υπεβλήθησαν από έξι παραγωγούς των ΗΠΑ. Ακολούθως, ως  αποτέλεσμα των αιτήσεων αυτών, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ (United States International Trade Commission, USITC) απεφάνθη ότι υπάρχει εύλογη ένδειξη ουσιώδους βλάβης εναντίον της εγχώριας βιομηχανίας των ΗΠΑ λόγω των εισαγωγών σωλήνων μεγάλου διαμετρήματος από τον Καναδά, την Κίνα, την Ινδία, την Κορέα και την Τουρκία. Για τις εισαγωγές σωλήνων μεγάλου διαμετρήματος από την Ελλάδα, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ (USITC) απεφάνθη ότι υπάρχει εύλογη ένδειξη απειλής ουσιώδους βλάβης εναντίον της εγχώριας βιομηχανίας των ΗΠΑ. Η Σωληνουργεία Κορίνθου, έχει υπαχθεί στην προαναφερθείσα έρευνα καθώς είναι ο μοναδικός παραγωγός σωλήνων μεγάλου διαμετρήματος στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων η έρευνα αυτή θα είναι χρονοβόρα και θα χρειασθεί περισσότερο από οκτώ μήνες για να ολοκληρωθεί. Οποιαδήποτε εκτίμηση σχετικά με την επίδραση της ανωτέρω έρευνας επί των οικονομικών καταστάσεων της Σωληνουργεία Κορίνθου, θυγατρικής της Cenergy Holdings θεωρείται ως πρόωρη.

Στις 8 Μαρτίου 2018, ο Αμερικάνος Πρόεδρος ενεργοποίησε το Τμήμα 232 του Νόμου περί Εμπορικής Εξάπλωσης του 1962 επιβάλλοντας δασμούς 25 τοις εκατό στις εισαγωγές χάλυβα και 10 τοις εκατό στις εισαγωγές αλουμινίου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με εξαίρεση τις εισαγωγές από τον Καναδά και το Μεξικό. Με βάση αυτές τις διακηρύξεις, οι τελωνειακές αρχές των ΗΠΑ θα αρχίσουν να επιβάλλουν τους ανάλογους δασμούς σε όλες τις εισαγωγές από τις 23 Μαρτίου 2018. Στις 18 Μαρτίου 2018, το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ (US Department of Commerce – DOC)  ανακοίνωσε τη διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων εξαίρεσης από τους δασμούς εισαγόμενων προϊόντων χάλυβα και αλουμινίου. Το DOC δημοσίευσε τη διαδικασία στο Ομοσπονδιακό Μητρώο και άρχισε να δέχεται αιτήματα εξαιρέσεων από βιομηχανίες των ΗΠΑ στις 19 Μαρτίου 2018.

Η Cenergy Holdings παρακολουθεί στενά την κατάσταση και τις νέες συνθήκες της αγοράς, όπως άλλωστε συμβαίνει σε συστηματική βάση, δεδομένου ότι η θυγατρική της Σωληνουργεία Κορίνθου είναι καθιερωμένος προμηθευτής στην αμερικανική αγορά σωλήνων χάλυβα. Σημειώνεται ότι η θυγατρική προμηθεύει στους πελάτες της στην ΗΠΑ κυρίως προϊόντα που δεν μπορούν να κατασκευαστούν στις ΗΠΑ, όπως σωλήνες 26 ιντσών. Η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει ήδη ξεκινήσει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται σε συνεργασία με τους αμερικανούς πελάτες της για να επιτύχει την απαλλαγή αυτών από τους δασμούς στις εισαγωγές σωλήνων χάλυβα, δεδομένου ότι τα προϊόντα που πωλούνται στην αγορά των ΗΠΑ από την Σωληνουργεία Κορίνθου είναι προσαρμοσμένα και μοναδικά προϊόντα που δεν παράγονται από τοπικούς παραγωγούς στις ΗΠΑ.

Παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί σήμερα στην αγορά, με βάση την τρέχουσα αξιολόγηση των διαθέσιμων πληροφοριών, τα παραπάνω γεγονότα θα έχουν περιορισμένο αντίκτυπο στα οικονομικά αποτελέσματα της Σωληνουργεία Κορίνθου, θυγατρικής της Cenergy Holdings, λόγω των ενεργειών που έχουν αναληφθεί για να εξασφαλιστεί η οικονομική θέση της εταιρίας και για να μετριαστούν πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις.

2.Σε συνέχεια της υπογραφής του συμφωνητικού για την απόκτηση 50% της εταιρίας Nedzink B.V., με έδρα την Ολλανδία, και αφού ληφθεί η έγκριση των αρχών ανταγωνισμού, η Elvalhalcor θα συνεισφέρει 15 εκατ. ευρώ προκειμένου να δημιουργηθεί κοινοπραξία με στόχο την ανάπτυξη προϊόντων τιτανιούχου ψευδαργύρου.

3.Η ElvalHalcor υπέγραψε σύμβαση με τον όμιλο SMS GmbH με έδρα τη Γερμανία για την προμήθεια ενός τετραπλού θερμού ελάστρου αλουμινίου για τη μονάδα παραγωγής των Οινοφύτων (Βοιωτία). Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 150 εκατ. ευρώ για μηχανήματα και υποδομές, το οποίο έχει ανακοινωθεί από την Elvalhalcor στο πλαίσιο της συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στις 20 Δεκεμβρίου 2017 για χρηματοδότηση.

 
VIOHALCO FULL YEAR RESULTS_2017_GR
info

Σχετικά με τη Viohalco

Η Viohalco, με έδρα στο Βέλγιο, είναι εταιρία συμμετοχών (holding) σε διάφορες κορυφαίες εταιρίες μεταποίησης μετάλλων στην Ευρώπη. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών (VIO) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (BIO). Οι θυγατρικές της Viohalco ειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων αλουμινίου, χαλκού, καλωδίων, χάλυβα και σωλήνων χάλυβα και είναι προσηλωμένες στη βιώσιμη ανάπτυξη ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων και λύσεων προστιθέμενης αξίας για τη δημιουργία μιας δυναμικής παγκόσμιας βάσης πελατών. Με παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, Αυστραλία, Π.Γ.Δ.Μ., Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι εταιρίες της Viohalco έχουν ετήσιο ενοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους 3,7 δισ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο της Viohalco περιλαμβάνει έναν αποκλειστικό κλάδο τεχνολογίας καθώς και έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και δραστηριότητες ανακύκλωσης και υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων. Επιπλέον, η Viohalco και οι εταιρίες της κατέχουν σημαντική ακίνητη περιουσία, κυρίως στην Ελλάδα, που παράγουν επιπλέον έσοδα μέσω της εμπορικής αξιοποίησής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την εταιρική μας ιστοσελίδα www.viohalco.com.

Σχετικά Άρθρα