Υποθετικές τιμές του ετήσιου πραγματικού ρυθμού μεγέθυνσης το 2020- Σημαντικά εμπόδια στην πορεία του πραγματικού ΑΕΠ το 2ο εξάμηνο 2020

Ετήσιος Πραγματικός Ρυθμός Οικονομικής Μεγέθυνσης για το 2020-Παράδειγμα (αριθμητική άσκηση, όχι εκτίμηση): με δεδομένη την επίδοση της οικονομίας το 1ο και το 2ο τρίμηνο 2020 (-0,7% QoQ και -14,0% QoQ αντίστοιχα), αν ο τριμηνιαίος πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης το 3ο τρίμηνο και το 4ο τρίμηνο 2020 διαμορφωθεί στο 0,0%, τότε ο αντίστοιχος ετήσιος για το σύνολο του έτους 2020 θα διαμορφωθεί στο -11,5% από 1,9% το 2019

 
Το β” 6μηνο κρίνει την ανάκαμψη

Η επιβολή αυστηρών αλλά και συνάμα αναγκαίων μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης και αναστολής λειτουργίας επιχειρήσεων τον Απρίλιο 2020 για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και η σταδιακή άρση των περιορισμών από τον Μάιο 2020 και έπειτα, εξηγούν σε μεγάλο βαθμό την απότομη κάμψη και ανάκαμψη του εποχικά διορθωμένου δείκτη όγκου λιανικού εμπορίου τον Απρίλιο (-24,3% MoM) και τον Μάιο (26,5% MoM) 2020 αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ο ρυθμός αύξησης του τζίρου στο λιανικό εμπόριο τον Ιούνιο 2020 επιβραδύνθηκε στο 1,0% MoM, ενώ για το σύνολο του 2ου τριμήνου 2020 (μέσος όρος τριών μηνών), μειώθηκε κατά -11,5% QoQ / -11,7% YoY από -0,9% QoQ / 1,7% YoY το προηγούμενο τρίμηνο.

Στο Σχήμα 1 παρουσιάζουμε την επίδοση των οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 κρατών μελών (EE-27) σε όρους τριμηνιαίας ποσοστιαίας μεταβολής του δείκτη όγκου λιανικού εμπορίου (κάθετος άξονας) και του δείκτη παραγωγής του μεταποιητικού τομέα (οριζόντιος άξονας) το 2ο τρίμηνο 2020. Παρατηρούμε ότι η ελληνική οικονομία – όπως η Μάλτα και η Κροατία – σε σύγκριση με την ΕΕ-27 ή την Ευρωζώνη, σημείωσε καλύτερη επίδοση στον μεταποιητικό τομέα, ήτοι ηπιότερη κάμψη, και χειρότερη στο λιανεμπόριο, ήτοι βαθύτερη κάμψη. Πέραν του λιανεμπορίου, και στο χονδρεμπόριο η ευαισθησία της ελληνικής οικονομίας στην υγειονομική κρίση αποδείχτηκε υψηλή, με τον σχετικό δείκτη κύκλου εργασιών να συρρικνώνεται σε τριμηνιαία βάση κατά -19,1% το 2ο τρίμηνο 2020 (βλέπε Σχήμα 2).

Σχήμα 1

Σχήμα 2

Η συρρίκνωση των προαναφερθέντων δεικτών οικονομικής συγκυρίας αποτυπώθηκε στους εθνικούς λογαριασμούς του 2ου τριμήνου 2020 που δημοσίευσε χθες η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Το πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν στην Ελλάδα συρρικνώθηκε κατά -14,0% QoQ / -15,2% YoY την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2020 από -0,7% QoQ / -0,5% YoY το 1ο τρίμηνο 2020. Το αντίστοιχο μέγεθος για την ΕΕ-27  και την Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο -11,7% QoQ / -14,1% YoY και -12,1% QoQ / -15,0% YoY αντίστοιχα. Υπό το πρίσμα της προσέγγισης της δαπάνης στη μέτρηση του ΑΕΠ, η ιδιωτική κατανάλωση και οι εξαγωγές – κυρίως υπηρεσιών – είχαν τη μεγαλύτερη συμβολή στη συρρίκνωση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας. Η μεν 1η συνιστώσα κατέγραψε μείωση της τάξης του -11,3% QoQ / -11,6% YoY, η δε δεύτερη της τάξης του -32,1% QoQ / -32,1% YoY.

Με την ελληνική οικονομία να παρουσιάζει ετήσιες απώλειες της τάξης του -7,9% σε όρους πραγματικού ΑΕΠ το 1ο εξάμηνο 2020 (-8,3% και -9,0% στην ΕΕ-27 και την Ευρωζώνη αντίστοιχα) η συγκράτηση της ετήσιας ύφεσης για το σύνολο του έτους 2020 θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο θα υπάρξει ανάκαμψη – σε τριμηνιαία βάση – το 3ο και το 4ο τρίμηνο 2020 και από το μέγεθος αυτής. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζουμε μια αριθμητική άσκηση που δείχνει τις υποθετικές τιμές του ετήσιου πραγματικού ρυθμού μεγέθυνσης το 2020 βάσει εναλλακτικών συνδυασμών για τους τριμηνιαίους ρυθμούς μεγέθυνσης του 3ου και του 4ου τριμήνου 2020 (σημείωση: τα στοιχεία που παρατίθενται στον Πίνακα 1 δεν αποτελούν εκτίμηση. Επιπρόσθετα το εύρος των υποθετικών τιμών των τριμηνιαίων ρυθμών μεγέθυνσης του 3ου και του 4ου τριμήνου 2020, ήτοι από -6,0% QoQ μέχρι +6,0% QoQ επελέγη βάσει του διαθέσιμου χώρου του κειμένου).

Πίνακας 1

Αν και δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για το πραγματικό ΑΕΠ στην Ελλάδα σε μηνιαία συχνότητα, από τους δείκτες οικονομικής συγκυρίας και προσδοκιών που έχουν δημοσιευτεί μέχρι στιγμής (μηνιαία στοιχεία), δύναται να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι ο Απρίλιος 2020 αποτέλεσε τον πυθμένα του παρόντος πρωτόγνωρου οικονομικού κύκλου. Με το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας από τον Μάιο 2020 και έπειτα καταγράφεται ενίσχυση η οποία φαίνεται να επιβραδύνθηκε σε έναν βαθμό στο τέλος του 2ου τριμήνου 2020. Η πολύ χαμηλή βάση του Απριλίου 2020 και η μηνιαία αύξηση που σημειώθηκε τον Μάιο και τον Ιούνιο 2020 σε δείκτες όπως η μεταποιητική παραγωγή και οι πωλήσεις λιανικού εμπορίου συνεισφέρουν θετικά στην τριμηνιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ το 3ο τριμήνου 2020 (επί παραδείγματι, στην περίπτωση που οι προαναφερθέντες δείκτες παραμείνουν στάσιμοι στα επίπεδα του Ιούνιου 2020 καθ’ όλη τη διάρκεια των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2020, τότε η τριμηνιαία μεταβολή του δείκτη μεταποιητικής παραγωγής το 3ο τρίμηνο 2020 θα διαμορφωθεί στο 4,5% (-3,2% ΥοΥ) από -8,8% (-7,2% YoY) το προηγούμενο τρίμηνο και των πωλήσεων στο λιανεμπόριο στο 8,2% (-5,7% YoY) από -11,5% (-11,7% YoY)).

 
Πάρα ταύτα, υπάρχουν σημαντικά εμπόδια στην πορεία του πραγματικού ΑΕΠ το 2ο εξάμηνο 2020 λόγω της σημαντικής απώλειας των τουριστικών εσόδων, των μελλοντικών υποχρεώσεων των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και πάνω από όλα, της υψηλής αβεβαιότητας που δημιουργεί η τρέχουσα υγειονομική κρίση. Αυτό αποτυπώνεται και στις παρατηρήσεις του Ιουλίου και Αυγούστου 2020 των δεικτών οικονομικού κλίματος και PMI μεταποίησης που δεν παρουσιάζουν ισχυρή ανάκαμψη

Σχήμα 3

Πηγή: Οικονομικό δελτίο Eurobank

Σχετικά Άρθρα