Όμιλος ΤΙΤΑΝ: «Χτίζοντας το μέλλον μας μαζί»

• Τάκης Αράπογλου: οι επιχειρήσεις πρέπει να δίνουν ακόμα περισσότερη έμφαση στις αξίες τους

 
• Δημήτρης Παπαλεξόπουλος: ενισχύσαμε τη διαχρονική μας δέσμευση σε μια ισόρροπη, υπεύθυνη και μακροχρόνια βιώσιμη ανάπτυξη

 
Παρουσίαση της Σύνοψης της Ενιαίας Ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού 2017 και της ειδικά σχεδιασμένης ιστοσελίδας

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ δημοσίευσε την Σύνοψη της Ενιαίας Ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού 2017, όπως και την ειδικά σχεδιασμένη ιστοσελίδα της Έκθεσης.

Τόσο η Σύνοψη όσο και η ιστοσελίδα, παρουσιάζουν μια επισκόπηση των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών επιδόσεων του Ομίλου, σε κάθε έναν από τους τέσσερις γεωγραφικούς τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται και στις κοινοπραξίες του.

Το 2017 σηματοδοτεί για τον Όμιλο το 15ο κατά σειρά έτος έκδοσης ετήσιου απολογισμού που αποτυπώνει τις μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις του, καθώς τις ενέργειες σύμπραξης με όλες τις ομάδες των συμ-μετόχων του, οι οποίες καθοδηγούνται από τις αρχές της διαφάνειας, του ανοιχτού διαλόγου και της συνεργασίας.

Η Σύνοψη περιλαμβάνει ορόσημα που παρουσιάζονται στην Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2017, καθώς και την ευθυγράμμιση των δράσεων του Τιτάνα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs), μέσα από παραδείγματα που δηλώνουν τη στήριξη του Ομίλου στις προσπάθειες και συνέργειες για αυτόν τον κοινό σκοπό.

Μπορείτε να διαβάσετε τη Σύνοψη της Ενιαίας Ετήσιας Έκθεσης στο παρακάτω link http://integratedreport2017.titan.gr/Uploads/files2018/summary-2017-integrated-annual-report-greek.pdf

Μπορείτε να επισκεφθείτε την ειδικά σχεδιασμένη ιστοσελίδα της Έκθεσης στο παρακάτω link http://integratedreport2017.titan.gr

Μπορείτε να διαβάσετε την Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2017 στο παρακάτω link http://integratedreport2017.titan.gr/Uploads/files2018/integrated_report_2017_GR.pdf

 
Τάκης Αράπογλου: οι επιχειρήσεις πρέπει να δίνουν ακόμα περισσότερη έμφαση στις αξίες τους

Σε εισαγωγικό του σημείωμα, ο Τάκης Αράπογλου, Πρόεδρος του ΔΣ, αναφέρει σχετικά:

Στη νέα εποχή, οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόζονται γρήγορα στις ραγδαίες αλλαγές που την χαρακτηρίζουν. Τα εταιρικά λειτουργικά πρότυπα πρέπει να προσαρμόζονται συνεχώς, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της τεχνολογίας και των δημογραφικών αλλαγών που θέτουν σε σοβαρή δοκιμασία, μεταξύ πολλών άλλων, τις παραδοσιακές συσχετίσεις μεταξύ εργασίας, ανάπτυξης, κεφαλαίου και αποδοτικότητας.

Επιπλέον, σημαντικά γεωπολιτικά γεγονότα, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις και ιδίως οι συνεχείς αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας, προσθέτουν μεγαλύτερη πολυπλοκότητα και κινδύνους ακόμα και στα πιο συνετά στρατηγικά και επιχειρηματικά σχέδια. Σημαντικές συστημικές οικονομίες, τόσο στον ανεπτυγμένο, όσο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο, φαίνεται να βρίσκονται, για διαφορετικούς λόγους η κάθε μια, σε μια ταυτόχρονη, αλλά όχι απαραιτήτως συγχρονισμένη, φάση ανάκαμψης. Η διάρκεια και το εύρος της ανάκαμψης είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθούν, καθώς οι αυξανόμενες εισοδηματικές ανισότητες, οι δραστικές αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες και η πρωτοφανής υπερχρέωση ατόμων, επιχειρήσεων και κρατών σε ολόκληρο τον κόσμο, δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο τις προβλέψεις για το μέλλον. Για αυτούς τους λόγους, οι επιχειρήσεις πρέπει να δίνουν ακόμα περισσότερη έμφαση στις αξίες τους, στη βελτίωση της εταιρικής τους διακυβέρνησης και στην ενίσχυση του κοινωνικού και περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος. Σε αυτό το γεμάτο προκλήσεις παγκόσμιο περιβάλλον, η διοίκηση και οι εργαζόμενοι του Τιτάνα είναι άξιοι επαίνων, καθώς κατάφεραν, για μια ακόμα χρονιά, να φέρουν αποτελέσματα ποιότητας σε όλους τους τομείς, προς όφελος των μετόχων, των εργαζομένων, των πελατών και των κοινωνιών μέσα στις οποίες λειτουργούν. Είμαστε βέβαιοι ότι η διοίκηση θα παραμείνει προσηλωμένη στους στόχους της κερδοφορίας και της λειτουργικής και κεφαλαιακής αποτελεσματικότητας. Θα ήθελα επίσης με αυτή την ευκαιρία να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, για τη στήριξη και την καθοδήγηση που παρέχουν στη διοίκηση, ιδίως μέσω του έργου που επιτελούν στις επί μέρους επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, στο σχεδιασμό και στην αποτελεσματική εκτέλεση του στρατηγικού σχεδίου του Ομίλου, προάγοντας συγχρόνως τις υψηλές αξίες και τα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης του Τιτάνα, για τον οποίο είμαστε όλοι πολύ περήφανοι. Προχωρώντας, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να εστιάζουμε στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων του Τιτάνα και στην ταχεία και αποτελεσματική προσαρμογή του στα δεδομένα της νέας εποχής. Με τον τρόπο αυτόν είμαστε βέβαιοι ότι θα διασφαλίσουμε τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου και θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε τη μέγιστη δυνατή αξία στους μετόχους και συμμετόχους μας.

 
Δημήτρης Παπαλεξόπουλος: ενισχύσαμε τη διαχρονική μας δέσμευση σε μια ισόρροπη, υπεύθυνη και μακροχρόνια βιώσιμη ανάπτυξη

 
O Δημήτρης Παπαλεξόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, σημειώνει σε σχετικό σημείωμα του:

 
Ισχυρά μεγέθη χάρη στη συνεχή ανάπτυξη της αγοράς των ΗΠΑ

Το 2017, σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον έντονων γεωγραφικών διαφοροποιήσεων, μπορέσαμε να διατηρήσουμε μια σταθερή, θετική επίδοση. Μέσα από τη συνεργασία μας μαζί σας, ενισχύσαμε τη διαχρονική μας δέσμευση σε μια ισόρροπη, υπεύθυνη και μακροχρόνια βιώσιμη ανάπτυξη, σε έναν κόσμο αυξανόμενων περιβαλλοντικών και κοινωνικών εντάσεων και ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €1.506 εκατ., στα ίδια επίπεδα με το 2016, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €273 εκατ., εμφανίζοντας μείωση 1,9%. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους (NPAT) ανήλθαν σε €43 εκατ., με κύρια διαφορά την αναγνώριση πρόσθετων φορολογικών απαιτήσεων ύψους €90 εκατ. το 2016. Οι σταθερές επιδόσεις του Ομίλου αντανακλούν την ικανότητά μας αφενός να εκμεταλλευόμαστε τις ευκαιρίες που προσφέρει η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της αγοράς των ΗΠΑ και αφετέρου να περιορίζουμε τις επιπτώσεις από τις δυσμενείς εξελίξεις στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα. Η ανοδική πορεία του κατασκευαστικού κλάδου στις ΗΠΑ οφείλεται κυρίως στην αυξανόμενη οικοδομική δραστηριότητα στην ιδιωτική κατοικία, αν και με ηπιότερο ρυθμό σε σύγκριση με το 2016. Έχοντας πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις τα τελευταία τρία χρόνια, ύψους €240 εκατ., καταφέραμε να ανταποκριθούμε στην αυξανόμενη ζήτηση και να ενισχύσουμε την κερδοφορία μας, αξιοποιώντας τις οικονομίες κλίμακας και τη βελτιωμένη λειτουργική αποτελεσματικότητα των μονάδων μας. Η Αίγυπτος, ως συνέπεια της μεγάλης υποτίμησης της αιγυπτιακής λίρας, βρέθηκε αντιμέτωπη με μεγαλύτερες προκλήσεις από τις αρχικά αναμενόμενες, όσον αφορά τη ζήτηση και τα περιθώρια κέρδους. Η οικοδομική δραστηριότητα μειώθηκε, ενώ το κόστος, ιδιαίτερα αυτό που συνδέεται με εισαγωγές, αυξήθηκε πολύ περισσότερο από τις τιμές του τσιμέντου.

Στην Ελλάδα, ο κατασκευαστικός κλάδος το 2017 κατέγραψε, όπως αναμενόταν, ένα νέο ιστορικό χαμηλό εξαιτίας της επιβράδυνσης των έργων υποδομής. Με την ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα έντονα υποτονική, η μοναδική θετική τάση καταγράφηκε στην κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων. Η λειτουργία των ελληνικών εργοστασίων βασίστηκε και πάλι στις εξαγωγές, η κερδοφορία των οποίων όμως επηρεάστηκε αρνητικά από τον έντονο ανταγωνισμό και την εξασθένιση του αμερικανικού δολαρίου. Για την αντιμετώπιση της μεγάλης πτώσης της κερδοφορίας στην Αίγυπτο και την Ελλάδα, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν προγράμματα μείωσης κόστους στους τομείς της ενέργειας, των πρώτων υλών, των μεταφορών και των ανταλλακτικών. Ακόμη, προσφέρθηκαν προγράμματα εθελουσίας εξόδου με δίκαιους και ευνοϊκούς όρους, για τα οποία υπήρξε και η αντίστοιχη ανταπόκριση. Στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης η κατασκευαστική δραστηριότητα σημείωσε ήπια ανάκαμψη, η οποία οδήγησε σε υψηλότερες πωλήσεις. Όσον αφορά τις περιοχές δραστηριοποίησης των κοινοπραξιών του Ομίλου, η αύξηση της ζήτησης στην Τουρκία απορρόφησε σε μεγάλο βαθμό την υψηλότερη προσφορά μετά τη λειτουργία νέων γραμμών παραγωγής. Στη Βραζιλία, ο κλάδος κατασκευών παρέμεινε πτωτικός, αλλά με αισθητά χαμηλότερους ρυθμούς μείωσης από το 2016 και τα λειτουργικά μας αποτελέσματα παρουσίασαν οριακή βελτίωση. Η ενίσχυση του ευρώ επηρέασε αρνητικά τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων μας εκτός ζώνης ευρώ, κυρίως στις ΗΠΑ και την Αίγυπτο. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών θα ήταν υψηλότερος κατά €148 εκατ. και τα λειτουργικά κέρδη EBITDA θα ήταν υψηλότερα κατά €18 εκατ. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στις δραστηριότητές μας, διασφαλίζοντας τη μελλοντική μας ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Οι επενδύσεις για το 2017 ανήλθαν στα €123 εκατ. και περιλαμβάνουν ένα μεγάλο εύρος πρωτοβουλιών. Ένα νέο λατομείο στις ΗΠΑ τέθηκε σε λειτουργία, ο Όμιλος επαναδραστηριοποιήθηκε στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, ενώ τομείς αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος αποτέλεσαν οι συνεχιζόμενες προσπάθειες βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης, αύξησης της χρήσης δευτερογενών καυσίμων και μείωσης του αποτυπώματος CO2, η αναβάθμιση υποδομών στον τομέα της Πληροφορικής, η υιοθέτηση ψηφιακών πρωτοβουλιών και η ενίσχυση της καινοτομίας.

Έχοντας εδραιώσει τη θέση μας στις χρηματαγορές, προχωρήσαμε στην έκδοση ομολογιακού δανείου ονομαστικής αξίας €350 εκατ. (συμπεριλαμβανομένης και της συμπληρωματικής έκδοσης τον Ιανουάριο 2018), επταετούς διάρκειας, με ετήσιο επιτόκιο 2,375%, πετυχαίνοντας επιμήκυνση της διάρκειας και συγχρόνως μείωση του κόστους δανεισμού. Οι προοπτικές του Ομίλου για το 2018 διαφαίνονται καταρχήν θετικές, με κύριο μοχλό ανάπτυξης και κερδοφορίας την αγορά των ΗΠΑ και παρά τις προκλήσεις σε Αίγυπτο και Ελλάδα. Στις ΗΠΑ εκτιμάται πως ο κλάδος κατασκευών θα επωφεληθεί από τη συνεχιζόμενη άνοδο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας και την ανάπτυξη των έργων υποδομής. Η φορολογική μεταρρύθμιση αναμένεται επίσης να έχει θετική επίδραση, οδηγώντας σε περαιτέρω επενδύσεις και ανάπτυξη. Στο άλλο άκρο του κύκλου της οικοδομικής δραστηριότητας βρίσκεται η Ελλάδα, η οποία αναμένεται να αγγίξει ένα ακόμη ιστορικό χαμηλό. Οι επενδύσεις για την κατασκευή ξενοδοχείων και τον τουρισμό δεν επαρκούν για να αντισταθμιστεί η έλλειψη επενδύσεων σε ιδιωτικές κατοικίες και έργα υποδομής, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρονιάς. Η Αίγυπτος θα ωφεληθεί από την υψηλότερη οικονομική ανάπτυξη και την αυξημένη οικοδομική δραστηριότητα που συνδέεται με μεγάλα και σημαντικά έργα, όπως η κατασκευή της Νέας Πρωτεύουσας. Την ίδια στιγμή όμως, η προσφορά τσιμέντου αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά με την επικείμενη είσοδο νέου παραγωγικού δυναμικού στην αγορά. Οι αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και οι κοινοπραξίες μας στη Βραζιλία και την Τουρκία αναμένεται να έχουν συνολικά μία σταθερή προς θετική πορεία.

 
Χτίζοντας το μέλλον μας μαζί

Παράλληλα με τις πρωτοβουλίες που υλοποιούμε για να προωθήσουμε την ανάπτυξη, να ανακτήσουμε κερδοφορία και να μεταβούμε σε υψηλότερο επίπεδο παραγωγικής αποτελεσματικότητας, συνεχίζουμε να εστιάζουμε στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων μας. Η βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων μας βασίζεται στην ενεργή σύμπραξη με όλες τις ομάδες των συμμετόχων μας και καθοδηγείται από τις αρχές της διαφάνειας, του ανοιχτού διαλόγου και της συνεργασίας. Πρόκειται για μία διαρκή διαδικασία με μακρά ιστορία και μακροπρόθεσμες προοπτικές. Το 2017 σηματοδοτεί το 15ο έτος έκδοσης ετήσιου απολογισμού αναφορικά με τα ουσιώδη θέματα των συμ- μετόχων μας, ο οποίος καλύπτει, πέραν των οικονομικών αποτελεσμάτων, τον αντίκτυπό μας στο περιβάλλον και την κοινωνία. Το 2017 ανανεώσαμε τη δέσμευσή μας ως Μέλη του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UNGC), βάσει του νέου του λειτουργικού μοντέλου και ευθυγραμμίσαμε τους στόχους μας με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, οι οποίοι καλύπτουν τα επόμενα χρόνια ως το 2030.

Έχοντας θέσει το 2020 ως το επόμενο ορόσημο επίτευξης δεικτών απόδοσης (KPIs), ορίσαμε και δημοσιεύσαμε συγκεκριμένους δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης. Ανάμεσά τους, αναγνωρίζουμε την κλιματική αλλαγή και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ως ύψιστη προτεραιότητα για τη βιομηχανία μας. Πορευόμαστε προς την επίτευξη του στόχου μας για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% μέχρι το 2020, συγκριτικά με το 1990. Παράλληλα, έχουμε ορίσει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης για περαιτέρω σημαντικές μειώσεις έως το 2030, εντός των εγγενών περιορισμών της διαδικασίας παραγωγής τσιμέντου. Η σύμπραξή μας με τις τοπικές κοινωνίες συνέχισε με αμείωτο ενδιαφέρον και το 2017. Πέραν των τοπικών πρωτοβουλιών που υλοποιήθηκαν, κοινός τόπος παραμένει η στήριξη της εκπαίδευσης και της απασχόλησης των νέων. Η συνεργασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Συμφώνου για τη Νεολαία είχε επιτυχή αποτελέσματα. Στις ΗΠΑ ξεκίνησαν νέα προγράμματα υποτροφιών, στη Βουλγαρία επεκτάθηκε το πρόγραμμα εκπαίδευσης για όλους, το «Teach for All», στην Αίγυπτο ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση ενός τοπικού σχολείου και στην Ελλάδα ξεκίνησε ένα πρόγραμμα στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων. Αναφορικά με τους ανθρώπους μας, η «Πλατφόρμα Ηγεσίας» του Ομίλου λειτούργησε ως βάση για την αναθεωρημένη διαδικασία απόδοσης και ανάπτυξης, στοχεύοντας στην ενίσχυση της αξιοκρατίας και στη διευκόλυνση της εποικοδομητικής ανατροφοδότησης, με στόχο την προσωπική ανάπτυξη. Ο τομέας υγείας και ασφάλειας παραμένει σταθερά μια από τις υψηλότερες προτεραιότητές μας. Υλοποιήσαμε με καλά αποτελέσματα στοχευμένες εκστρατείες για την αντιμετώπιση δύο εκ των σημαντικότερων αιτιών ατυχημάτων, τη διαδικασία ενεργειακής απομόνωσης «LOTO», καθώς και τα γλιστρήματα-παραπατήματα-πτώσεις. Η συνεργασία μας με τους προμηθευτές μας, στο πλαίσιο του προγράμματος μετασχηματισμού του συστήματος προμηθειών του Ομίλου, επεκτάθηκε για να καλύψει νέες κατηγορίες υλικών. Στόχος μας είναι η δημιουργία συνεργειών, η ανάπτυξη ισχυρότερων δεσμών στην εφοδιαστική αλυσίδα, η προώθηση των αρχών της βιωσιμότητας και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς μας. Οι ίδιες αρχές ισχύουν και στη συνεργασία μας με τους πελάτες μας. Είμαστε ευγνώμονες για την εμπιστοσύνη των μετόχων και των συμμετόχων μας, καθώς εργαζόμαστε για να χτίσουμε το μέλλον μας μαζί, στοχεύοντας στην ισορροπημένη κερδοφορία και ανάπτυξη, τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά μας.

 
infographic 
infographic 1-titan
infographic 2-titan

info

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με περισσότερα από 110 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε δέκα χώρες, σε πέντε ηπείρους. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του επεδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.titan-cement.com

Σχετικά Άρθρα