Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών- Καθαρά κέρδη μετά από φόρους €3,2 εκ.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν σε €3,2 εκ. έναντι €5,4 εκ. το α’ εξάμηνο 2015, μειωμένα κατά 41%. Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή στο α’ εξάμηνο 2016, μετά από φόρους και διαφορές αποτίμησης χρεογράφων, υπολογίζονται σε €0,03, έναντι €0,07 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €14,9 εκ. το α’ εξάμηνο 2016 έναντι €18,5 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ μετά την αφαίρεση του Πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα διαμορφώθηκαν στα €14,2 εκ. έναντι €17,6 εκ., μειωμένα κατά 19,3%.

Tα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου είναι μειωμένα κυρίως λόγω της μείωσης της συναλλακτικής δραστηριότητας και της κεφαλαιοποίησης στην αγορά αξιών. Συγκεκριμένα, το α’ εξάμηνο 2016 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €76 εκ. έναντι €101,8 εκ., παρουσιάζοντας μείωση 25,4%. Η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς μειώθηκε κατά 13,9% συγκρινόμενη με το α’ εξάμηνο 2015 (€41,1 δις έναντι €47,7 δις).

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 30.6.2016 στις 542,1 μονάδες, μειωμένος κατά 32% σε σχέση με το κλείσιμο στο τέλος του α’ εξαμήνου 2015 (797,5 μονάδες). Η ρευστότητα της αγοράς μετρούμενη με την κυκλοφοριακή ταχύτητα μειώθηκε στο 46,3% το α’ εξάμηνο 2016 από 53,4% το α’ εξάμηνο 2015, ενώ ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε σε 127 εκ. μετοχές έναντι 189 εκ. μετοχές το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Στην αγορά παραγώγων, ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων μειώθηκε κατά 25,1% (71,2 χιλ. έναντι 95,0 χιλ.), ενώ τα αντίστοιχα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης μειώθηκαν κατά 52,6% λόγω της πτώσης των τιμών των υποκείμενων μετοχών και της διαφοροποίησης του μίγματος προϊόντων στην αγορά.

Tο σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών με νέες δραστηριότητες ανήλθε σε €8,4 εκ. έναντι €9,3 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μειωμένο κατά 9%.

Οι αποσβέσεις του α’ εξαμήνου εμφανίζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο διότι, ως αποτέλεσμα της μελέτης αποτίμησης των ακινήτων του Ομίλου, μειώθηκε η αξία των οικοπέδων (που δεν αποσβένονται) ενώ αυξήθηκε η αξία των κτιρίων. Επίσης, τα έσοδα κεφαλαίων είναι σημαντικά μειωμένα (€0,4 εκ. έναντι €1,1 εκ.) κυρίως λόγω της μείωσης του μέσου επιτοκίου καταθέσεων.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) το α’ εξάμηνο 2016 διαμορφώθηκαν στα €4,8 εκ. έναντι €8,1 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Για τη διαμόρφωση των κερδών ανά μετοχή συμπεριλαμβάνονται οι ζημίες από την διαφορά αποτίμησης των χρεογράφων που κατέχει η Εταιρία με αξία αποτίμησης €2,2 εκ. την 30.6.2016 έναντι €3,7 εκ. την 31.12.2015.

Οι αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.athexgroup.gr).

Σχετικά Άρθρα