Cenergy Holdings: Ρεκόρ πωλήσεων για το 2018, ισχυρό χαρτοφυλάκιο παραγγελιών για το 2019

Κοιτώντας μπροστά, η Εταιρεία θα ωφεληθεί από το ισχυρό χαρτοφυλάκιο παραγγελιών που δημιούργησε κατά τη διάρκεια του 2018, ενώ παράλληλα έχει τοποθετηθεί κατάλληλα ώστε να κερδίσει από τις βελτιούμενες συνθήκες της αγοράς ενέργειας, ενισχύοντας το στόχο των εταιρειών της να συγκαταλέγονται στις κορυφαίες θέσεις παγκοσμίως σε λύσεις μεταφοράς ενέργειας και δεδομένων

 
Βρυξέλλες, Η Cenergy Holdings S.A. (Euronext Βρυξέλλες, Χρηματιστήριο Αθηνών: CENER), εφεξής «Cenergy Holdings» ή «η Εταιρεία», ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Συνοπτικά

 • 27% αύξηση του κύκλου εργασιών ως αποτέλεσμα υψηλότερων όγκων πωλήσεων σε όλες τις βασικές κατηγορίες προϊόντων.
 • 640 εκ. ευρώ χαρτοφυλάκιο παραγγελιών στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
 • Ενισχυμένη λειτουργική κερδοφορία που επέφερε αύξηση 9% του a-EBITDA*.
 • Ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ύψους 6,9 εκ. ευρώ έναντι ζημίας μετά από φόρους 4,8 εκ. ευρώ το 2017.
 • Βελτιωμένοι όροι χρηματοδότησης ως αποτέλεσμα της αναχρηματοδότησης χρέους ύψους 118,7 εκ. ευρώ.

 
Επισκόπηση

Το 2018 ήταν ένα έτος μετάβασης στην κερδοφορία για τη Cenergy Holdings. Πάρα τις αντίξοες συνθήκες, η Εταιρεία πέτυχε ρεκόρ όγκου πωλήσεων σε όλες τις βασικές κατηγορίες προϊόντων.  Η αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 27% σε ετήσια βάση έδωσε τη δυνατότητα στη Cenergy Holdings να επιστρέψει στην κερδοφορία και να βελτιώσει τους όρους χρηματοδότησης μεγάλου μέρους του δανεισμού της.

Ο κλάδος σωλήνων χάλυβα γιόρτασε το 2018 τα 50 χρόνια του με ρεκόρ πωλήσεων και παραγωγής, επιδεικνύοντας αντοχή σε ασταθείς συνθήκες αγοράς με έντονο ανταγωνισμό.  Οι προοπτικές ανάπτυξης της Σωληνουργεία Κορίνθου παρέμειναν ανεπηρέαστες από τα αυστηρά μέτρα προστατευτισμού, όπως η έρευνα για επιβολή εξισωτικών δασμών (antidumping duty investigation) και οι δασμοί στον χάλυβα στις ΗΠΑ. Ο κλάδος αξιοποίησε την ισχυρή φήμη του και εστίασε τη στρατηγική του στο να παραμείνει πρωτοπόρος στις τεχνολογικές καινοτομίες του κλάδου, επιτρέποντας στη Σωληνουργεία Κορίνθου, όχι μόνο να διατηρήσει τη θέση της ως παραγωγός προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας, αλλά και να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της.

Στον κλάδο των υποθαλάσσιων καλωδίων, οι καθυστερήσεις στην ανάθεση έργων «με το κλειδί στο χέρι» οδήγησαν το εργοστάσιο της Fulgor να λειτουργεί με μειωμένη αξιοποίηση παραγωγικής δυναμικότητας για τη μεγαλύτερη διάρκεια του 2018. Η τάση αυτή αντιστράφηκε κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, χάρη στην ανάθεση στην Ελληνικά Καλώδια και στην Fulgor μεγάλου αριθμού έργων υποβρυχίων καλωδίων στην Ελλάδα, την Ολλανδία και το Βέλγιο, γεγονός που θα οδηγήσει στην πλήρη αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας το 2019. Η ζήτηση για καλωδιακά προϊόντα ήταν καλύτερη από την αναμενόμενη στην ελληνική αγορά, ενώ παρουσίασε ήπια αύξηση σε άλλες παραδοσιακές αγορές της Κεντρικής Ευρώπης.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 2018 αυξήθηκε κατά 27% στα 964 εκ. ευρώ, αντανακλώντας τις ισχυρές πωλήσεις των σωλήνων χάλυβα για ενεργειακά έργα και του υψηλότερου όγκου πωλήσεων καλωδιακών προϊόντων.

Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (a-EBITDA) αυξήθηκαν περισσότερο από 9% σε 62,7 εκ. ευρώ το 2018.  Ο κλάδος σωλήνων χάλυβα υπερδιπλασίασε το λειτουργικό κέρδος του προ χρηματοδοτικών εξόδων σε 16,4 εκ. ευρώ το 2018. Αντίστοιχα, ο κλάδος των καλωδίων παρουσίασε οριακή αύξηση στα 17,8 εκ. ευρώ από 16,7 εκ. ευρώ το 2017.

Μέσω της αναχρηματοδότησης χρέους ύψους 118,7 εκ. ευρώ κατά τη διάρκεια του 2018, η Cenergy Holdings πέτυχε χαμηλότερα επιτόκια και μεγαλύτερες ληκτότητες , δίνοντας τη δυνατότητα στην Εταιρεία να διατηρήσει ουσιαστικά αμετάβλητα τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδά της στα 32,2 εκ. ευρώ (2017: 32,9 εκ. ευρώ) παρά τον αυξημένο κατά 25% καθαρό δανεισμό στα 473 εκ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2018, λόγω του προγράμματος επενδύσεων κεφαλαίου του 2018 και του υψηλότερου κεφαλαίου κίνησης που σχετίζεται με τις πωλήσεις – ρεκόρ του ίδιου έτους.

Συμπερασματικά, η Εταιρεία κατέγραψε οριακά κέρδη προ φόρου εισοδήματος ύψους 0,7 εκ. ευρώ το 2018 σε σύγκριση με ζημία προ φόρων μεγαλύτερη των 10,6 εκ. ευρώ το 2017.

Τα κέρδη μετά από φόρους της περιόδου ανήλθαν σε 6,9 εκ. ευρώ το 2018, σε σύγκριση με ζημίες μετά από φόρους ύψους 4,8 εκ. ευρώ για το 2017. Ο φόρος εισοδήματος για την περίοδο ήταν πιστωτικός (6,2 εκ. ευρώ) και οφείλεται κυρίως στις αναβαλλόμενες φορολογικές ελαφρύνσεις που απορρέουν από τον επανυπολογισμό του αναβαλλόμενου φόρου, ως αποτέλεσμα της μεταβολής των φορολογικών συντελεστών στην Ελλάδα από το 2019 και έπειτα, καθώς και στη χρήση φορολογικών ζημιών για τις οποίες δεν είχε αναγνωριστεί αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση από τις θυγατρικές του κλάδου των καλωδίων τα προηγούμενα χρόνια.

Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν από 428 εκ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2017 σε 455 εκ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Οι επενδύσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης ανήλθαν σε 44 εκ. ευρώ για τον κλάδο των καλωδίων και σε 6 εκ. ευρώ για τον κλάδο των σωλήνων χάλυβα, ενώ οι ενοποιημένες αποσβέσεις για το 2018 ανήλθαν σε 24 εκ. ευρώ.

Το κεφάλαιο κίνησης αυξήθηκε σημαντικά κατά 33% σε ετήσια βάση σε 263 εκ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2018.  Η αύξηση αυτή οφείλεται στα αποθέματα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση παραγγελιών που έχουν προγραμματιστεί εντός του 2019 και στον αυξημένο κύκλο εργασιών κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2018.

Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε σε 473 εκ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2018 (31.12.2017: 379 εκατ. Ευρώ).  Ο δανεισμός των εταιρειών της Cenergy Holdings στις 31 Δεκεμβρίου 2018 περιλάμβανε μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια, κατά 32% και 68%, αντίστοιχα, γεγονός που αποτελεί βελτίωση σε σχέση με το μείγμα της προηγούμενης χρονιάς. Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια είναι κατά κύριο λόγο ανακυκλούμενες πιστωτικές γραμμές που χρηματοδοτούν τις ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης και συγκεκριμένα έργα σε εξέλιξη.

Κατά τη διάρκεια του 2018, οι διαπραγματεύσεις με διάφορες τράπεζες για τη μετατροπή σημαντικού μέρους βραχυπρόθεσμων δανείων σε μακροπρόθεσμα ολοκληρώθηκαν με επιτυχία.  Ως αποτέλεσμα, δάνεια ύψους 118,7 εκ. ευρώ (87,9 εκ. ευρώ του κλάδου των καλωδίων – Ελληνικά Καλώδια, Icme Ecab – και 30,8 εκ. ευρώ του κλάδου των σωλήνων χάλυβα – Σωληνουργεία Κορίνθου) αναχρηματοδοτήθηκαν επιτυχώς με βελτιωμένους όρους τιμολόγησης και ληκτότητες μεγαλύτερες των πέντε (5) ετών.


Σωλήνες χάλυβα

Ο κύκλος εργασιών για τον κλάδο των σωλήνων χάλυβα ανήλθε σε 475 εκατ. ευρώ το 2018, καταγράφοντας αύξηση 41% σε ετήσια βάση (2017: 336 εκ. ευρώ).

Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 31 εκ. ευρώ το 2018, καταγράφοντας άνοδο 15% έναντι του 2017 (27 εκ. ευρώ), κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης του κύκλου εργασιών, ο οποίος όμως αντισταθμίστηκε εν μέρει από αυξημένα κόστη λόγω εκτέλεσης περίπλοκων υποθαλάσσιων έργων. Η αύξηση του μικτού κέρδους μεταφράστηκε σε αύξηση κατά 16% των αναπροσαρμοσμένων κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA), τα οποία ανήλθαν σε 29,6 εκ. ευρώ το 2018, αυξημένα από τα 25,5 εκ. ευρώ το 2017.  Συγκριτικά με τη ζημία προ φόρων 3,7 εκ. ευρώ το 2017, το 2018 καταγράφηκαν τελικά κέρδη προ φόρων ύψους 7,2 εκ. ευρώ, χάρη σε όλους τους παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε κατά 58 εκ. ευρώ στα 183 εκ. ευρώ στο τέλος του έτους, λόγω του σημαντικού κεφαλαίου κίνησης που απαιτήθηκε για την εκτέλεση του αυξημένου αριθμού έργων μέσα στη χρήση.   Εντός του 2018, η Σωληνουργεία Κορίνθου (CPW) αναχρηματοδότησε χρέος ύψους 30,8 εκ. ευρώ με βελτιωμένους όρους τιμολόγησης μέσω πενταετούς επέκτασης του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου που είχε αρχικά συνάψει το 2013.

Κατά τη διάρκεια του 2018, η Σωληνουργεία Κορίνθου δραστηριοποιήθηκε σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που χαρακτηρίστηκε από έντονο ανταγωνισμό και ασταθείς συνθήκες αγοράς που προκλήθηκαν από τους δασμούς στις εισαγωγές που επιβλήθηκαν από αρκετά κράτη παγκοσμίως.  Η ικανότητα της θυγατρικής να διατηρήσει τη θέση της ως παραγωγός σωλήνων χάλυβα άριστης ποιότητας και να επιτύχει αύξηση του μεριδίου αγοράς που κατέχει μέσα σε τόσο δυσμενείς συνθήκες αγοράς, αποτελούν απόδειξη των επιτυχημένων επιδόσεών της στον κλάδο, της ισχυρής φήμης της και της προσήλωσής της στην τεχνολογική καινοτομία.

Το 2018 ανατέθηκε στη CPW το πρώτο υποθαλάσσιο έργο σωλήνων μεγάλου βάθους και η παραγωγή ξεκίνησε εντός του έτους.  Το έργο «Karish» είναι στρατηγικής σημασίας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και προϋποθέτει ταυτόχρονα ιδιαίτερα υψηλές μηχανολογικές απαιτήσεις (αγωγός σε μέγιστο βάθος 1.750 μ.), καθιστώντας το ένα έργο πουελάχιστες εταιρείες παγκοσμίως μπορούν να φέρουν εις πέρας.

Κατά τη διάρκεια του έτους, η Σωληνουργεία Κορίνθου κατασκεύασε επίσης με επιτυχία σωλήνες χάλυβα για το έργο του υποθαλάσσιου αγωγού Balticconnector, μήκους 77 χλμ. από τη Φινλανδία στην Εσθονία και ενός από τους μεγαλύτερους αγωγούς στην περιοχή της Βαλτικής. Παράλληλα, κατασκεύασε και προμήθευσε σωλήνες χάλυβα για δύο μεγάλα έργα αγωγών πετρελαίου στη Βόρεια Αμερική, τα οποία εκτελεί η εταιρεία Plains All American: τον αγωγό Cactus II (750 χλμ.) και τον αγωγό από το Wink στο McCamet (127 χλμ.).

Ταυτόχρονα, η Σωληνουργεία Κορίνθου κατάφερε να είναι και πάλι παρούσα στις αγορές της Βορείου Αφρικής με την πώληση σωλήνων για ένα έργο αγωγού φυσικού αερίου στην Αλγερία, αλλά και να αυξήσει το μερίδιό της στην Ευρώπη με την εκτέλεση έργων, κυρίως στην Ιταλία και την Πολωνία.

Η θέση της Σωληνουργεία Κορίνθου στην αγορά ενισχύθηκε περαιτέρω από τις πιστοποιήσεις που έλαβε από μεγάλες εταιρείες του κλάδου της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των BP, Shell και Technip, καθώς και από την κατασκευή προϊόντων για νέες εφαρμογές, όπως οι σωλήνες HFI για εφαρμογές μεθόδου πόντισης reel-lay και οι σωλήνες LSAW για υποθαλάσσια έργα. Σε συνδυασμό με την προσθήκη της μονάδας εξωτερικής επένδυσης σκυροδέματος για αύξηση βάρους στο εργοστάσιο της Θίσβης, τα επιτεύγματα αυτά εξασφαλίζουν στη Σωληνουργεία Κορίνθου ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα υποθαλάσσια έργα.

 
Καλώδια

Ο πωλήσεις του κλάδου των καλωδίων αυξήθηκαν κατά 16% σε ετήσια βάση σε 489 εκ. ευρώ το 2018, κυρίως λόγω του αυξημένου όγκου πωλήσεων στον κλάδο των καλωδιακών προϊόντων.

Στον κλάδο των καλωδιακών έργων το 2018 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς σημαντικές αναθέσεις, όπως η διασύνδεση των αιολικών πάρκων Borkum Riffgrund 2 και Trianel (εκ μέρους της TenneT).  Αντίθετα, ένας αριθμός έργων υψηλής τάσης που αναμενόταν να ανατεθούν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 αναβλήθηκαν, με αποτέλεσμα το εργοστάσιο της Fulgor να λειτουργεί με μειωμένη αξιοποίηση παραγωγικής δυναμικότητας κατά το έτος.  Αυτό επηρέασε αρνητικά τα αποτελέσματα ολόκληρης της χρήσης. Εντούτοις, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018, εξασφαλίστηκε ένας σημαντικός αριθμός έργων στον τομέα των υποθαλάσσιων καλωδίων, επιτρέποντας έτσι στη Fulgor να επιστρέψει σε υψηλή αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας το 2019.   Οι αναθέσεις αυτές αποτελούν απόδειξη της δυνατότητας της Ελληνικά Καλώδια και της Fulgor να παρέχουν οικονομικά αποδοτικές, αξιόπιστες και καινοτόμες λύσεις που καλύπτουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του υποθαλάσσιου κλάδου και τους δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν νέες ευκαιρίες στην αγορά.

Συμπερασματικά, ο κλάδος των καλωδίων ανέκαμψε από ένα μέτριο πρώτο εξάμηνο, με a-EBITDA (αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων) και κέρδη προ φόρων για το 2ο εξάμηνο του 2018 που ανήλθαν σε 20,8 εκ. ευρώ (1ο εξάμηνο 2018: 14 εκ. ευρώ) και  2,5 εκ. ευρώ (1ο εξάμηνο 2018: -7 εκ. ευρώ), αντίστοιχα. Συνολικά, τα a-EBITDA αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, ανήλθαν σε 34,8 εκ. ευρώ το 2018 και συνοδεύτηκαν από σταθερή λειτουργική κερδοφορία.

Ο κλάδος των καλωδιακών προϊόντων κατέγραψε όγκους πωλήσεων υψηλότερους κατά 6,3% έναντι του 2017, ενώ το μείγμα προϊόντων βελτιώθηκε.  Οι βελτιωμένες επιδόσεις οφείλονται, μεταξύ άλλων, και :

 • στις καλύτερες από το αναμενόμενο επιδόσεις της ελληνικής αγοράς, με αυξημένη ζήτηση από εργολάβους και κατασκευαστές,
 • στην ήπια άνοδο των παραδοσιακών αγορών (Γερμανία και Κεντρική Ευρώπη) και στην περαιτέρω διείσδυση σε νέες αγορές (Σκανδιναβία και Μέση Ανατολή), και
 • στη σταθερή ζήτηση για καλώδια τηλεπικοινωνιών και σηματοδότησης στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια του 2018, το αποτέλεσμα μετάλλου παρέμεινε αρνητικό (-1,7 εκ. ευρώ), αλλά ήταν βελτιωμένο έναντι των σημαντικών ζημιών που είχαν καταγραφεί το 2017 (-3,1 εκ. ευρώ).

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα για το 2018 ανήλθαν σε 22,3 εκ. ευρώ, στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος, ενώ οι αποσβέσεις για το 2018 ανήλθαν σε 14,5 εκ. ευρώ.

Οι ζημιές προ φόρου εισοδήματος για 2018 ανήλθαν σε 4,5 εκ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρου εισοδήματος 5,3 εκ. ευρώ το 2017. Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,3 εκ. ευρώ έναντι ζημίας μετά από φόρους ύψους 4,8 εκ. ευρώ το 2017.

Οι επενδύσεις στον κλάδο καλωδίων για το 2018 ανήλθαν σε 44 εκ. ευρώ, με στόχο να επεκταθεί και αναβαθμισθεί η μονάδα παραγωγής υποθαλάσσιων καλωδίων στο εργοστάσιο της Fulgor (κάλυψη υψηλότερων μελλοντικών επιπέδων ζήτησης) και να βελτιωθεί η παραγωγικότητα στα εργοστάσια της Ελληνικά Καλώδια και της Icme Ecab.

Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε κατά 36 εκ. ευρώ στα 291 εκ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2018, κυρίως εξαιτίας της χρηματοδότησης του παραπάνω προγράμματος κεφαλαιουχικών επενδύσεων.

Τέλος, μέσα στο 2018 ολοκληρώθηκε μια μεγάλη αναχρηματοδότηση χρέους (87,9 εκ. ευρώ) που περιελάμβανε τα εξής:

 • 5ετής παράταση του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου που είχε αρχικά συναφθεί το 2013 με υπόλοιπο 55,1 εκ. ευρώ,
 • σύναψη νέου 7ετούς ομολογιακού δανείου ύψους 25 εκ. ευρώ από μεγάλη ελληνική τράπεζα και
 • σύναψη νέου 5ετούς εξασφαλισμένου τραπεζικού δανείου ύψους 7.8 εκ. ευρώ από μεγάλη ρουμανική τράπεζα προς την Icme Ecab.

Η ανωτέρω αναχρηματοδότηση οδήγησε σε βελτιωμένους όρους τιμολόγησης για όλα τα προαναφερθέντα δάνεια και αναμένεται να ωφελήσει τη μελλοντική ρευστότητα και κερδοφορία του κλάδου.

 
Μεταγενέστερα Γεγονότα

Στις 21 Φεβρουαρίου 2019, το Υπουργείο Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (DOC) ανακοίνωσε τις οριστικές του αποφάσεις στο πλαίσιο της έρευνας για επιβολή εξισωτικών δασμών (antidumping duty investigation) στις εισαγωγές σωλήνων μεγάλου διαμετρήματος από τον Καναδά, την Ελλάδα, την Κορέα και την Τουρκία. Παρόμοιες ανακοινώσεις για εισαγωγές σωλήνων από Κίνα και Ινδία είχαν γίνει τον Δεκέμβριο 2018. Στην περίπτωση της Ελλάδας, το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ (DOC) καθόρισε ποσοστό δασμού 9,96% για τη Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε..

Η Επιτροπή Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών (Επιτροπή) των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής έχει προγραμματίσει να προβεί σε οριστικές αποφάσεις γύρω στις 5 Απριλίου 2019. Εάν η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι εισαγωγές σωλήνων μεγάλου διαμετρήματος από την Ελλάδα συνιστούν απειλή πρόκλησης ουσιώδους ζημίας στην εγχώρια βιομηχανία, το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ (DOC) θα εκδώσει εντολή επιβολής δασμών με το παραπάνω ποσοστό. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή εάν η Επιτροπή αποφασίσει ότι δεν συντρέχει απειλή πρόκλησης ουσιώδους ζημίας στην εγχώρια αγορά, η έρευνα θα τερματιστεί και δεν θα επιβληθούν δασμοί.

 
Προοπτικές

Στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα, η Σωληνουργεία Κορίνθου εισέρχεται στη δεύτερη πεντηκονταετία της ιστορίας της με εξαιρετικές προοπτικές για βιώσιμη ανάπτυξη, βασιζόμενη στις ευκαιρίες που δίνονται από τις αναδυόμενες αγορές, στο ισχυρό χαρτοφυλάκιο παραγγελιών, στην ιδιαίτερα προηγμένη παραγωγική της βάση και στο έμπειρο και φιλότιμο προσωπικό της.

Όσον αφορά στο 2019, η εμφάνιση τάσεων προστατευτισμού σε χώρες που μέχρι σήμερα υπερασπίζονταν το ελεύθερο εμπόριο, έχει αυξήσει την αβεβαιότητα στην αγορά.  Παρόλα αυτά, η Σωληνουργεία Κορίνθου παραμένει προσηλωμένη στην αύξηση των πωλήσεων μέσω της διείσδυσης σε νέες γεωγραφικές αγορές και αγορές προϊόντων.  Το ισχυρό χαρτοφυλάκιο παραγγελιών ήδη από το 2018 και οι νέες παραγγελίες σωλήνων που αναμένονται τόσο για υποθαλάσσια, όσο και για χερσαία έργα παγκοσμίως αποτελούν τη βάση για συγκρατημένη αισιοδοξία για το επόμενο έτος.

Αναφορικά με τον κλάδο των καλωδίων, η υψηλή ζήτηση για νέα υποθαλάσσια έργα στην Ευρώπη, πρωτίστως στη Βόρεια Θάλασσα και τη Νότια Ευρώπη, αναμένεται να δώσει ώθηση στον κλάδο.  Σε συνδυασμό με το σημαντικό χαρτοφυλάκιο παραγγελιών από το 2018 και τις προοπτικές ανάπτυξης για τον κλάδο των υποθαλάσσιων καλωδίων, οι προοπτικές είναι θετικές. Η επιστροφή της Fulgor το 2019 σε υψηλότερα ποσοστά αξιοποίησης της εγκατεστημένης παραγωγικής δυναμικότητας αναμένεται να δώσει ώθηση στην κερδοφορία του κλάδου τον επόμενο χρόνο.  Καθώς ξεκινάει η εκτέλεση παραγγελιών για προϊόντα υψηλής και υπερυψηλής τάσης που είχαν εξασφαλιστεί το 2018, το εργοστάσιο της Θήβας αναμένεται να λειτουργήσει και αυτό με υψηλότερα ποσοστά εκμετάλλευσης της παραγωγικής δυναμικότητάς του εντός του 2019.  Συνεπώς, η επιτυχής εκτέλεση των υφιστάμενων έργων είναι το κύριο μέλημα για το 2019.

Επιπλέον, στα καλωδιακά προϊόντα υπάρχουν ενδείξεις ανάκαμψης στα προϊόντα χαμηλής και μέσης τάσης στη Δυτική Ευρώπη, αγορές που είχαν επηρεαστεί αρνητικά από τον ανταγωνισμό κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών.

Παρά την τρέχουσα αστάθεια που επικρατεί στην αγορά, η Cenergy Holdings αναμένει ότι θα διατηρήσει τον θετικό ρυθμό που απέκτησε το 2018. Κοιτώντας μπροστά, η Εταιρεία θα ωφεληθεί από το ισχυρό χαρτοφυλάκιο παραγγελιών που δημιούργησε κατά τη διάρκεια του 2018, ενώ παράλληλα έχει τοποθετηθεί κατάλληλα ώστε να κερδίσει από τις βελτιούμενες συνθήκες της αγοράς ενέργειας, ενισχύοντας το στόχο των εταιρειών της να συγκαταλέγονται στις κορυφαίες θέσεις παγκοσμίως σε λύσεις μεταφοράς ενέργειας και δεδομένων.

 
Έκθεση του Ελεγκτή

Ο νόμιμος ελεγκτής, KPMG Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d’Entreprises, που εκπροσωπείται από τον κ. Benoit Van Roost, επιβεβαίωσε ότι οι ελεγκτικές διαδικασίες επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί, δεν αποκάλυψαν ουσιώδεις παραπλανητικές δηλώσεις στα λογιστικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ετήσια ανακοίνωση της Εταιρείας.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 θα δημοσιευθεί στις 24 Απριλίου 2019 και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.cenergyholdings.com, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Βρυξελλών Euronext europeanequities.nyx.com, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.helex.gr.

 
info

Σχετικά με τη Cenergy Holdings

Η Cenergy Holdings είναι βελγική εταιρεία συμμετοχών, εισηγμένη στο χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών και το Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία επενδύει σε κορυφαίες βιομηχανικές εταιρείες, εστιάζοντας στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για μεταφορά ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μεταφορά δεδομένων. Το χαρτοφυλάκιο της Cenergy Holdings αποτελείται από τη Σωληνουργεία Κορίνθου και την Cablel® Ελληνικά Καλώδια, πρωτοπόρες εταιρείες στους δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους τους. Η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι ένας από τους σημαντικότερους παραγωγούς σωλήνων χάλυβα διεθνώς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στον τομέα πετρελαίου και αερίου και ένας σημαντικός προμηθευτής του κλάδου κατασκευών για κοίλες δοκούς χάλυβα. Η Cablel® Ελληνικά Καλώδια είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς καλωδίων στην Ευρώπη. Κατασκευάζει καλώδια ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, καθώς και υποβρύχια καλώδια για τους κλάδους που προαναφέρθηκαν. Για περισσότερες πληροφορίες για την Εταιρεία, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.cenergyholdings.com

Σχετικά Άρθρα