Cluster Go International: Συντονισμένη πρωτοβουλία της ΕΕ για εξωστρέφεια των Ευρωπαϊκών ΜμΕ μέσω των clusters

Μεταξύ των 24 Ευρωπαϊκών Στρατηγικών Συμμαχιών Συνεργατικών Σχηματισμών που τους απονεμήθηκε ο τίτλος ESCP-4i (European Strategic Cluster Partnership – Going International) βρέθηκαν τα δυο meta-clusters SPACE2ID και Silicon Europe Worldwide, στα οποία συμμετέχει το Corallia, εκπροσωπώντας τα ελληνικά gi-Cluster, mi-Cluster, και si-Cluster. Οι διακρίσεις απονεμήθηκαν από την κα. Lowri Evans, Director-General της DG GROW στην ΕΕ, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι Στρατηγικές Συμμαχίες Συνεργατικών Σχηματισμών που επιλέχτηκαν στην προκήρυξη του Προγράμματος COSME “Cluster Go International”, μέσω του οποίου επιδιώκεται η υλοποίηση ενός προγράμματος κοινής συνεργασίας για τη στήριξη της διεθνοποίησης των ΜμΕ προς τρίτες χώρες, όπως Βραζιλία, Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία και ΗΠΑ, και για την τόνωση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και των επενδύσεων στην Ευρώπη.

Συνολικά, στις Ευρωπαϊκές Στρατηγικές Συμμαχίες Συνεργατικών Σχηματισμών συμμετέχουν 140 clusters από 23 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα,  και από διάφορες βιομηχανικές και διατομεακές περιοχές συμπεριλαμβανομένων της υγείας, της αεροδιαστημικής, των τροφίμων, της ενέργειας, των υλικών, της φωτονικής, των ΤΠΕ, της μικρο/νανοηλεκτρονικής, των μεταφορών, των κατασκευών, του αθλητισμού, κ.λπ. Μαζί, αντιπροσωπεύουν ένα τεράστιο δυναμικό που μπορεί να υποστηρίξει 17.000 ευρωπαϊκές ΜμΕ στην πρόσβαση τους σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και στην τοποθέτηση τους στις διεθνείς αγορές.

Μεταξύ των ESCP-4i και το SPACE2ID, το ευρωπαϊκό meta-cluster διαστημικών εφαρμογών σε κλάδους όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, οι δημιουργικές βιομηχανίες και η γεωργία, στο οποίο συμμετέχει το si-Cluster και το gi-Cluster, καθώς και το Silicon Europe Worldwide στο οποίo συμμετέχουν τα 12 κορυφαία clusters μικροηλεκτρονικής της Ευρώπης μεταξύ των οποίων και το mi-Cluster. Η διάκριση αυτή τοποθετεί την Ελλάδα σε μια ισχυρή θέση στην ευρωπαϊκή αγορά υψηλής τεχνολογίας, και μεταξύ των χωρών που διαθέτουν clusters παγκόσμιας κλάσης και ισχυρή διασύνδεση στις Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε και το λανσάρισμα της ανανεωμένης Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Συνεργασίας Συνεργατικών Σχηματισμών (European Cluster Collaboration Platform – ECCP) στην οποία περιγράφονται όλα τα ESCP-4i καθώς και τα σημαντικότερα Ευρωπαϊκά cluster. Η πλατφόρμα θα παρέχει ένα σύνολο υπηρεσιών προς τα Ευρωπαϊκά clusters και τα μέλη τους, θα εντείνει την ανταλλαγή πληροφοριών και θα διευρύνει τις διακρατικές συνεργασίας μεταξύ των clusters που συμμετέχουν σε αυτή.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Δρ. Jorge Sanchez, CSFO του Corallia, ανέφερε: «Με τη συμμετοχή μας σε δυο Ευρωπαϊκές Στρατηγικές Συμμαχίες Συνεργατικών Σχηματισμών, στοχεύουμε στην εξωστρέφεια των μελών των clusters που υποστηρίζουμε, σε αναδυόμενες παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και στην περαιτέρω ανάπτυξη των εν λόγω κλάδων στην Ελλάδα μέσα από την ενίσχυση διατομεακών συνεργασιών».

Από την πλευρά του, ο Δρ. Νίκος Βογιατζής, CDOO του Corallia, σημείωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που πετύχαμε την ισότιμη συμμετοχή και εκπροσώπηση των κορυφαίων ελληνικών οικοσυστημάτων καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Συνεργασίας Συνεργατικών Σχηματισμών, προσβλέποντας στην ανάπτυξη και υλοποίηση κοινών δράσεων με ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους, με στόχο τη διεθνοποίηση και εξωστρέφεια των μελών μας και την ισχυροποίηση των εμπορικών συνεργασιών της Ελλάδας με διεθνείς αγορές».

 
INFO

Σχετικά με το Corallia

Το Corallia, Μονάδα του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, είναι ο πρώτος φορέας που συστάθηκε στην Ελλάδα για την οργανωμένη και συστηματική διαχείριση και ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας (innovation clusters) με στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένων παραγωγικών και καινοτομικών οικοσυστημάτων στα οποία δραστηριοποιούνται συντονισμένα παράγοντες από συγκεκριμένους κλάδους και περιφέρειες της χώρας, όπου προϋπάρχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και εξαγωγικός προσανατολισμός. Στα clusters που αναπτύσσει, το Corallia έχει ρόλο συντονιστή και στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζει και υλοποιεί παρεμβάσεις στήριξης και προώθησης για το σύνολο των φορέων καινοτομίας του οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας, των πανεπιστημίων, των ερευνητικών εργαστηρίων, των κεντρικών κυβερνητικών και περιφερειακών υπηρεσιών, των επιχειρηματικών αγγέλων και των διαχειριστών επενδυτικών κεφαλαίων, των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, των παρόχων υποδομών και υπηρεσιών επιχειρηματικής ανάπτυξης, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

Σήμερα, το Corallia έχει αναπτύξει και συντονίζει τρία τεχνολογικά Clusters υψηλής εξειδίκευσης στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα το mi-Cluster (Συστήματα και Εφαρμογές Νανο/Μικροηλεκτρονικής), το si-cluster (Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές) και το gi-Cluster (Ψυχαγωγικές και Δημιουργικές Τεχνολογίες & Εφαρμογές).

Επιπλέον, το Corallia διαχειρίζεται ένα δίκτυο δυο μονοθεματικών κέντρων καινοτομίας (InnoHubs) σε στρατηγικά σημεία της πρωτεύουσας και της περιφέρειας: το α2-innohub (Μαρούσι, Αθήνα, Αττική), όπου στεγάζονται επίσης τα κεντρικά γραφεία και το π1-innohub (Καστρίτσι, Πάτρα, Δυτική Ελλάδα).

Το Corallia υλοποιεί, επίσης, πρόγραμμα επιτάχυνσης της νεανικής επιχειρηματικότητας (ΥΕΑP) με μια σειρά πρωτοβουλιών όπως: ο σημαντικότερος επιταχυντής της χώρας, το egg – enterˑgrowˑgo, σε συνεργασία με τη Eurobank, το Educational Trip με τους φοιτητικούς συλλόγους του Stanford, Berkeley, MIT, Georgia Tech και UC San Diego κ.ά.

Στο πλαίσιο εξωστρέφειας της ελληνικής επιχειρηματικότητας, της ανταλλαγής καλών πρακτικών και προώθησης συνεργασιών με αντίστοιχες ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες, το Corallia επενδύει στις διεθνείς συνεργασίες εδραιώνοντας ισχυρούς δεσμούς με σημαντικούς ευρωπαϊκούς φορείς χάραξης πολιτικής για την ανάπτυξη clusters και συμμετέχοντας ενεργά σε επιλεγμένα ευρωπαϊκά έργα.

Οι δράσεις και τα έργα που υλοποιεί το Corallia έχουν συγχρηματοδοτηθεί από Κοινοτικούς πόρους, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Εθνικούς πόρους, και ιδιωτικούς πόρους, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, των Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020, COSME και Interreg, καθώς και δωρεών από ιδιωτικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.corallia.org.

Σχετικά Άρθρα