Έκδοση ευρωομολόγου από την TITAN GLOBAL FINANCE PLC

Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ  ανακοινώνει ότι η θυγατρική της εταιρία ΤΙΤΑΝ GLOBAL FINANCE plc (ο Εκδότης) προτίθεται να προβεί  στην έκδοση ευρωομολογιών πενταετούς διάρκειας, τις οποίες εγγυάται ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα η  Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ  και οι οποίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Για το σκοπο αυτό έχουν ορισθεί οι τράπεζες Alpha Bank AE, Eurobank Ergasias S.A., HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc, NBG Securities S.A. και Société Générale ως συνδιαχειρίστριες του βιβλίου προσφορών ( joint bookrunners). Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων του Ομίλου.

Σχετικά Άρθρα