Ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα, τα θεμέλια της μελλοντικής ανάπτυξης της Titan Cement International

Αύξηση κερδών (EBITDA) και ισχυρές ταμειακές ροές, σε ένα έτος προκλήσεων. Ανθεκτικότητα των αγορών με θετικές προοπτικές

 
Βρυξέλλες – Η Titan Cement International SA (Euronext Βρυξελλών, Χρηματιστήριο Αθηνών και Euronext Παρισίου, TITC) ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου και τα αποτελέσματα έτους 2020.

 
Κύρια σημεία:

Σταθερός ενοποιημένος κύκλος εργασιών στα €1.607 εκ.

 Αύξηση της κερδοφορίας (EBITDA) κατά 7,1% στα €286,2 εκ., τα υψηλότερα επίπεδα από το 2010. Οφέλη από την ανθεκτικότητα των αγορών και τα υψηλά επίπεδα πωλήσεων, τον αυστηρό έλεγχο των δαπανών και το ευνοϊκό ενεργειακό κόστος.

Χαμηλότερα καθαρά κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας στα €1,5 εκ. (από €50,9 εκ. το 2019), ως αποτέλεσμα λογιστικών μη ταμειακών χρεώσεων ύψους €63,9 εκ. που σχετίζονται με την Αίγυπτο. Συγκεκριμένα, απομειώθηκε πλήρως η λογιστική υπεραξία (goodwill) της Αιγύπτου ύψους €46,6 εκ. και αντιλογίστηκαν αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ύψους €17,3εκ. Χωρίς τις έκτακτες αυτές χρεώσεις, το καθαρό κέρδος μετά από φόρους ανέρχεται σε €65,4 εκ.

Ενίσχυση των ταμειακών ροών και μείωση του καθαρού δανεισμού του Ομίλου κατά €155,2 εκ. στα €684,4 εκ. στις 31.12.20

 Φιλόδοξος στόχος μείωσης των εκπομπών CO2 για το 2030, σύμφωνα με το όραμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ύψους €0,40 ανά μετοχή (€0,20 ανά μετοχή το προηγούμενο έτος).

Απόφαση για ακύρωση ιδίων μετοχών που αντιπροσωπεύουν 5% των δικαιωμάτων ψήφου το 2ο τρίμηνο 2021.

Ο κ.Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου σε δήλωση του ανέφερε: «Στη διάρκεια μια δύσκολης χρονιάς, μεριμνήσαμε πρώτα για τους εργαζόμενούς μας και όσους βρίσκονται κοντά μας, καθώς και για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Ταυτόχρονα, όμως, κατορθώσαμε να βελτιώσουμε τα οργανικά μας αποτελέσματα, και να επιτυγχάνουμε την πρόοδο μας προς τους στρατηγικούς στόχους του ψηφιακού μετασχηματισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης. Η ανθεκτικότητα που επέδειξε το επιχειρηματικό μας μοντέλο, σε συνδυασμό με την ικανότητα προσαρμογής μας στις τεχνολογικές εξελίξεις και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, αποτελούν τα θεμέλια της μελλοντικής μας ανάπτυξης.»

 
Όμιλος ΤΙΤΑΝ – Ανασκόπηση αποτελεσμάτων 2020

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ σημείωσε ισχυρές επιδόσεις το 2020, παρά την αβεβαιότητα που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου διατηρήθηκε σταθερός σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και διαμορφώθηκε στα €1.607,0 εκ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατέγραψαν σημαντική αύξηση ύψους 7,1% και διαμορφώθηκαν στα €286,2 εκ., τα υψηλότερα που έχουν καταγραφεί από το 2010. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας μειώθηκαν στα €1,5 εκ. (από €50,9 εκ. το 2019), ως αποτέλεσμα σημαντικών λογιστικών μη ταμειακών χρεώσεων που αφορούν στην Αίγυπτο και συγκεκριμένα την πλήρη απομείωση υπεραξίας (goodwill) ύψους €46,6 εκ. και τον αντιλογισμό αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ύψους €17,3 εκ. της Titan Cement Egypt. Χωρίς τις έκτακτες αυτές χρεώσεις, το καθαρό κέρδος μετά φόρων του έτους θα είχε ανέλθει σε €65,4εκ. Οι συνέπειες της πανδημίας ήταν σαφώς λιγότερο επιβαρυντικές για τον Όμιλο σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. Συνολικά, ο κατασκευαστικός κλάδος δεν υπέστη πλήγμα ανάλογο της οικονομικής ύφεσης, καθώς η κατασκευαστική δραστηριότητα εξακολουθεί να θεωρείται αναγκαία στις περισσότερες αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε.

Οι επιδόσεις του 2020 βασίστηκαν στην ανθεκτικότητα των πωλήσεων στις περισσότερες αγορές μας. Οι πωλήσεις στις ΗΠΑ διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Η ζήτηση δομικών υλικών στην Ελλάδα ανέκαμψε περαιτέρω. Οι επιδόσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, η Τουρκία κατέγραψε δυναμική ανάπτυξη των εγχώριων πωλήσεων και των εξαγωγών, ενώ η ζήτηση στη Βραζιλία βελτιώθηκε. Τα αποτελέσματα της Αιγύπτου απογοήτευσαν λόγω των δυσχερειών που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη αγορά. Η σταθερότητα των τιμών στις περισσότερες αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε ενισχύθηκε από την ανάκαμψη της ζήτησης. Το ιδιαίτερα ευνοϊκό ενεργειακό κόστος, σε συνδυασμό με την επιτυχή διαχείριση των δαπανών, ενίσχυσαν την κερδοφορία.

Η ενδυνάμωση του Ευρώ το 2020, κυρίως έναντι του αμερικανικού δολαρίου και της αιγυπτιακής λίρας, είχε αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου κατά €13,2 εκ. Στον αντίποδα, τα καθαρά έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας ήταν σημαντικά χαμηλότερα και διαμορφώθηκαν στα €52,7 εκ. (€10,9 εκ. χαμηλότερα σε σύγκριση με το 2019).

Στην πλειονότητα των αγορών μας οι εγχώριες πωλήσεις σημείωσαν θετικές τάσεις. Μετά την κάμψη της δραστηριότητας το δεύτερο τρίμηνο του έτους, η κατασκευαστική δραστηριότητα ανέκαμψε μόλις χαλάρωσαν τα περιοριστικά μέτρα, αναδεικνύοντας την ανθεκτικότητα των αγορών στις περιοχές δραστηριοποίησής μας. Το 2020 οι πωλήσεις τσιμέντου του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 1% σε σύγκριση με το 2019 και ανήλθαν σε 17,1 εκ. τόνους. Οι πωλήσεις έτοιμου σκυροδέματος αυξήθηκαν κατά 3% και ανήλθαν σε 5,4 εκ. μ3 χάρη στις αυξημένες πωλήσεις στην Ελλάδα, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Βραζιλία. Οι πωλήσεις αδρανών υλικών αυξήθηκαν κατά 5% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και ανήλθαν σε 20 εκ. τόνους, κυρίως χάρη στην αύξηση που καταγράφηκε στην ελληνική αγορά. Οι πωλήσεις αδρανών υλικών στην αμερικανική αγορά, η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτόν τον κλάδο, παρέμειναν σταθερές σε υψηλά επίπεδα.

 
Επιδόσεις γεωγραφικών τομέων το 2020

Οι δραστηριότητες του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στις ΗΠΑ κατέγραψαν ισχυρές επιδόσεις. Οι αγορές μας επέδειξαν ανθεκτικότητα, καθώς η κατασκευαστική δραστηριότητα δεν περιορίστηκε. Οι πωλήσεις τσιμέντου, αδρανών υλικών και έτοιμου σκυροδέματος διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα. Οι πωλήσεις τσιμεντόλιθων αυξήθηκαν χάρη στη δυναμική του οικιστικού κλάδου, ενώ οι πωλήσεις ιπτάμενης τέφρας εξακολούθησαν να πλήττονται από την έλλειψη διαθέσιμων ποσοτήτων.

Η κατανάλωση στην Πολιτεία της Φλόριντα ωφελήθηκε από την αύξηση της ζήτησης για κατοικίες, παρά την κάποια αρνητική επίδραση της κάμψης του τομέα των εμπορικών ακινήτων, ο οποίος επλήγη λόγω των μεγάλων δυσκολιών που αντιμετώπισαν οι κλάδοι τουρισμού και υπηρεσιών. Στις Μεσοατλαντικές Πολιτείες, σημειώθηκαν βελτιωμένα αποτελέσματα το πρώτο και το τέταρτο τρίμηνο του έτους, χάρη στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, την ισχυρή ζήτηση στην αγορά κατοικίας και την υλοποίηση δημόσιων έργων που απαιτούσαν σημαντικές ποσότητες τσιμέντου. Η κατανάλωση τσιμέντου στη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης δέχθηκε το μεγαλύτερο πλήγμα, καθώς η Νέα Υόρκη βρέθηκε πρώτη στο επίκεντρο της πανδημίας και υπέστη τις βαρύτερες οικονομικές συνέπειες.

Συνολικά, σε δολάρια ΗΠΑ ο κύκλος εργασιών το 2020 αυξήθηκε σε σχέση με το 2019 και διαμορφώθηκε στα $1,07 δισ.. Σε ευρώ, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 1,5% στα €937,7 εκ. και τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €176,1 εκ., σημειώνοντας πτώση 1,8% σε σύγκριση με το 2019 (σταθερά σε δολάρια ΗΠΑ).

 
Ελλάδα & Δυτική Ευρώπη

Το 2020 οι επιδόσεις στην Ελλάδα βελτιώθηκαν. Η ζήτηση για δομικά υλικά αυξήθηκε στην εγχώρια αγορά με την πραγματοποίηση έργων υποδομής εκτός των αστικών κέντρων, έργων μεταφορών και διάθεσης, καθώς και κατοικιών. Συγχρόνως όμως, η τουριστική δραστηριότητα η οποία ξεκίνησε με τον ίδιο έντονο ρυθμό που είχε το 2019 με επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις, παρουσίασε επιβράδυνση όταν ο κλάδος υπέστη ισχυρό πλήγμα λόγω της πανδημίας.

Σε επίπεδο εξαγωγών, ο Όμιλος περιόρισε την παραγωγή του ώστε να ενισχύσει το απόθεμα δικαιωμάτων εκπομπών CO2, μειώνοντας τις εξαγωγές κλίνκερ. Συνολικά, οι εξαγωγές σημείωσαν μικρή πτώση το 2020 ενώ η συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου έναντι του ευρώ, είχε αρνητική επίδραση στην κερδοφορία. Παράλληλα όμως, τα αποτελέσματα ενισχύθηκαν από τις καλύτερες λειτουργικές επιδόσεις που οφείλονται στην εφαρμογή καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών, από τις χαμηλότερες τιμές καυσίμων και από την άνοδο στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών για την Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη το 2020 παρουσίασε αύξηση ύψους 0,7% και διαμορφώθηκε σε €246,6 εκ. Τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά €5,3 εκ. και διαμορφώθηκαν σε €17,2 εκ.

 
Νοτιοανατολική Ευρώπη

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ο κατασκευαστικός κλάδος, μετά την ξαφνική επιβράδυνση στις αρχές της πανδημίας κατά το δεύτερο τρίμηνο, ανέκαμψε γρήγορα το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο σημειώνοντας συνολικά αύξηση το 2020. Το τέταρτο τρίμηνο η αγορά ευνοήθηκε από τις ιδιαίτερα καλές καιρικές συνθήκες και κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις. Η ανθεκτικότητα των τιμών και των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά αντιστάθμισε τη μείωση των εξαγωγών της περιοχής. Η ανάκαμψη των τιμών από τα χαμηλά επίπεδα που είχαν διαμορφωθεί συνέβαλε στη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους. Παράλληλα η λειτουργική κερδοφορία ενισχύθηκε χάρη στη σημαντική μείωση του κόστους των καυσίμων, τις καλύτερες επιδόσεις στη λειτουργία των εργοστασίων και τα μέτρα για συγκράτηση του κόστους.

Συνολικά ο κύκλος εργασιών στον τομέα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αυξήθηκε στα €271 εκ. ενώ τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 24,6% και ανήλθαν σε €96,2 εκ.

 
Ανατολική Μεσόγειος

Οι συνθήκες στην Ανατολική Μεσόγειο συνέχισαν να είναι δύσκολες λόγω του εύθραυστου οικονομικού περιβάλλοντος.

Στην αγορά της Αιγύπτου οι διαρθρωτικές δυσκολίες που προϋπήρχαν επιδεινώθηκαν περαιτέρω από την εξαμηνιαία αναστολή που επέβαλε η κυβέρνηση στις άδειες για κατασκευή κατοικιών. Ως αποτέλεσμα, η αγορά παρέμεινε υποτονική για το μεγαλύτερο μέρος του έτους και η κατανάλωση τσιμέντου μειώθηκε κατά περίπου 6,5% σε σύγκριση με το 2019. Η άρση των περιοριστικών μέτρων το τέταρτο τρίμηνο επέφερε μια ανάκαμψη της ζήτησης. Λόγω της υπερβάλλουσας προσφοράς στην αγορά, οι τιμές παρέμειναν στάσιμες σε χαμηλά επίπεδα οδηγώντας σε αρνητικό αποτέλεσμα. Οι προκλήσεις που επικρατούν στην αγορά της Αιγύπτου και τα συνεχή αρνητικά αποτελέσματα οδήγησαν σε επανακαθορισμό των προοπτικών κερδοφορίας του Ομίλου στη συγκεκριμένη αγορά. Ως αποτέλεσμα, αποφασίστηκε η πλήρης απομείωση της υπεραξίας (goodwill) των αιγυπτιακών δραστηριοτήτων ύψους €46,6 εκ. ενώ παράλληλα αντιλογίστηκαν αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ύψους €17,3 εκ.

Στην Τουρκία οι πωλήσεις της Adocim ωφελήθηκαν από τη μεγάλη αύξηση της ζήτησης για την κατασκευή κατοικιών και για δημόσια έργα υποδομής. Η υποτίμηση της τουρκικής λίρας έναντι του ευρώ κατά 26,7% δεν αντισταθμίστηκε πλήρως από την αύξηση των τιμών στην εγχώρια αγορά. Η Adocim αύξησε σημαντικά τις εξαγωγές, γεγονός που οδήγησε σε συνολική βελτίωση της κερδοφορίας της. Παρά την αύξηση του κόστους παραγωγής, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών καυσίμων εξαιτίας της υποτίμησης της τουρκικής λίρας, η Adocim ήταν κατάλληλα προετοιμασμένη –χάρη στις σύγχρονες εγκαταστάσεις, το ανταγωνιστικό κόστος λειτουργίας και το χαμηλό δανεισμό της– να περιορίσει τις συνέπειες των προκλήσεων.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών της Ανατολικής Μεσογείου διαμορφώθηκε στα €151,7 εκ., αύξηση 1% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρσι, ενώ τα κέρδη EBITDA κατέγραψαν ζημία ύψους €3,3 εκ. σε σύγκριση με ζημιές ύψους €1,2 εκ. που σημειώθηκαν το 2019.

 
Βραζιλία (Κοινοπραξία)

Στη Βραζιλία η αγορά τσιμέντου σημείωσε αύξηση για δεύτερο συνεχές έτος. Η ζήτηση τσιμέντου αυξήθηκε κατά 10,7% το 2020 φτάνοντας τους 60,5 εκ. τόνους, ενώ στο βόρειο και βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, στην περιοχή όπου δραστηριοποιείται η κοινοπραξία Apodi, αυξήθηκε κατά 14%. Η Apodi αύξησε τις πωλήσεις της διατηρώντας τη διείσδυσή της στον τομέα του χύδην τσιμέντου και εστιάζοντας στον κλάδο του προκατασκευασμένου σκυροδέματος, με έργα όπως η επέκταση του αερολιμένα και του μετρό της Φορταλέζα, έργα αυτοκινητοδρόμων, φραγμάτων, κ.λπ. Χάρη στην αυξημένη ζήτηση και τις υψηλότερες τιμές και παρά την υποτίμηση του Ρεάλ Βραζιλίας κατά 33,6%, τα καθαρά κέρδη που αντιστοιχούν στον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε €2,6 εκ., έναντι ζημίας ύψους €1 εκ. το 2019.

 
Χρηματοδότηση & Επενδύσεις

Το 2020 ο Όμιλος παρουσίασε υψηλότερες ελεύθερες ταμειακές ροές οι οποίες ανήλθαν σε €225,3 εκ., σημειώνοντας αύξηση ύψους €50,2 εκ. σε σύγκριση με το 2019. Οι ταμειακές ροές ευνοήθηκαν από τα υψηλότερα κέρδη EBITDA, τη μείωση των επενδυτικών δαπανών και τη μείωση των κεφαλαίων κίνησης. Οι επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου το 2020 ανήλθαν σε €84,3 εκ., έναντι €109,3 εκ. το 2019.

Στα τέλη του έτους ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σε €684,4 εκ. (2019: €839,6 εκ.), σαν αποτέλεσμα των ενισχυμένων ταμειακών ροών του Ομίλου. Η κατά €155,2 εκ. μείωση του καθαρού δανεισμού συνέβαλε στη σημαντική βελτίωση του δείκτη Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA (όπως ορίζεται στις δανειακές συμβάσεις), ο οποίος μειώθηκε σε 2,35.

Τον Ιούλιο του 2020, η Titan Global Finance εξέδωσε ομολογιακό δάνειο συνολικής αξίας ύψους €250 εκ., λήξεως 2027 και με ετήσιο επιτόκιο 2,75%. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη νέα έκδοση χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγορά πριν από τη λήξη τους ομολογιών ύψους €109 εκ., από το ομολογιακό δάνειο συνολικής αξίας €300 εκ. με λήξη τον Ιούνιο του 2021, καθώς και για διάφορους εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της αποπληρωμής τραπεζικού δανεισμού. Η προσεχής σημαντική ημερομηνία λήξεως οικονομικών υποχρεώσεων του Ομίλου τοποθετείται στον Ιούνιο του 2021 και αφορά τις εναπομένουσες ομολογίες αξίας €163,5 εκ.

Τον Μάρτιο του 2020 o Όμιλος ενεργοποίησε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών κατά το οποίο επαναγόρασε στο Euronext Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών 786.278 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 0,95% του μετοχικού κεφαλαίου της TCI, συνολικής αξίας €8,8 εκ.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2020 η Titan Cement International SA (TCI) και η ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, 100% άμεση θυγατρική της TCI, κατείχαν συνολικά 5.512.502 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 6,69% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας.

 
Οικονομικά Αποτελέσματα Δ’ Τριμήνου 2020

Το τέταρτο τρίμηνο του έτους ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 0,9%, κυρίως χάρη στα ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα που κατέγραψαν οι αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανήλθε σε €404,7 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) μειώθηκαν κατά 3,2% και διαμορφώθηκαν σε €56,8εκ., έναντι €58,7 εκ. το τελευταίο τρίμηνο του 2019. Τα κέρδη EBITDA του τριμήνου επιβαρύνθηκαν από προβλέψεις απομείωσης αποθεμάτων ύψους €7,6 εκ.

 
Ανασκόπηση επιδόσεων ESG

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ συνέχισε να συμμετέχει ενεργά στην παγκόσμια συλλογική προσπάθεια για ένα μέλλον με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα, υποστηρίζοντας το όραμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τους κλιματικούς στόχους της Παγκόσμιας Ένωσης Τσιμέντου και Σκυροδέματος (GCCA) για παροχή σκυροδέματος με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα έως το 2050.

Το 2020, οι εκπομπές CO₂ (net) ήταν 674kgCO₂/τόνο τσιμεντοειδούς προϊόντος, σημειώνοντας μείωση κατά 13,4% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Νέες γραμμές επεξεργασίας εναλλακτικών καυσίμων εγκαινιάστηκαν στη Φλόριντα και τη Βόρεια Μακεδονία. Ο Όμιλος επέκτεινε τα προϊόντα του για να περιλαμβάνει τσιμέντο και σκυρόδεμα χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ενώ σημειώθηκε πρόοδος στην ενεργειακή απόδοση, με το 54,9% της συνολικής παραγωγής κλίνκερ να καλύπτεται σήμερα από την πιστοποίηση ISO50001. Ο Τιτάνας, έχοντας δεσμευθεί σε συνεχή, ανοιχτή και διαφανή επικοινωνία με τους συμ-μετόχους του, υπέβαλε την πρώτη του αναφορά στο Carbon Disclosure Project (CDP) για την κλιματική αλλαγή και την επάρκεια των υδάτινων πόρων.

Επιπλέον, η εγκατάσταση Pennsuco Cement του Ομίλου στη Φλόριντα έγινε το πρώτο εργοστάσιο τσιμέντου στον κόσμο που απέκτησε την πιστοποίηση επιπέδου Platinum του προγράμματος Total Resource Use and Efficiency (TRUE) για μηδενικά απόβλητα προς ταφή. Εκπονήθηκαν σχέδια διαχείρισης της βιοποικιλότητας σε εννέα από τα δέκα λατομεία του Ομίλου που βρίσκονται σε περιοχές με υψηλή αξία βιοποικιλότητας και μειώθηκε η κατανάλωση νερού σε 261 lt/τόνο τσιμέντου. Με σκοπό τη βελτίωση της διαφάνειας, τέθηκε σε λειτουργία μια νέα διαδικτυακή πλατφόρμα στην Ελλάδα, η οποία καθιστά διαθέσιμα καθημερινά στο ευρύ κοινό τα στοιχεία εκπομπών αερίων.

Ο δείκτης συχνότητας ατυχημάτων που οδήγησαν σε απώλεια χρόνου εργασίας (LTIFR) ανά εκατομμύριο ώρες εργασίας μειώθηκε από 1,44 το 2019 σε 0,57, τη χαμηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί από το 2013. Δυστυχώς, παρά τη βελτίωση αυτή, σημειώθηκαν δύο θανατηφόρα ατυχήματα εργολάβων κατά τη διάρκεια του έτους, ένα στο Κόσοβο και ένα στην Αίγυπτο, καθώς και ένα θανατηφόρο ατύχημα εργαζομένου σε τροχαίο στις ΗΠΑ. Ο Όμιλος, από την έναρξη της πανδημίας, ανέλαβε πρωτοβουλίες για την προστασία των εργαζομένων του και των οικογενειών τους με τη θέσπιση της τηλεργασίας και τη λήψη μέτρων για να διασφαλιστεί ότι όσοι βρίσκονται στον χώρο εργασίας, εργάζονται υπό τις πλέον ασφαλείς συνθήκες. Προσφέρθηκε βοήθεια σε γειτονικές κοινότητες, σε επιχειρηματικούς εταίρους και εργολάβους, ενώ ο Όμιλος είχε στενή συνεργασία με τις τοπικές αρχές, τα ιδρύματα δημόσιας υγείας και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε μια προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης του κορονοιού.

Εκπονήθηκε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της συμπερίληψης και διαφορετικότητας στον Όμιλο, το οποίο βασίστηκε σε πληροφορίες από στοχευμένες ομάδες και συνεντεύξεις. Στον Tιτάνα στην Αμερική, η εκπαίδευση σχετικά με τις υποσυνείδητες προκαταλήψεις έγινε υποχρεωτική για όλα τα διευθυντικά στελέχη. Δημιουργήθηκαν δύο νέες ομάδες εργαζομένων (Employee Resource Groups), μία για την κοινότητα των Μαύρων και Αφροαμερικανών και μία για την κοινότητα ενάντια στην ομοφοβία, αμφιφοβία κλπ. (LGBTQ+).

Το ποσοστό των εργαζομένων από τοπικές κοινότητες παρέμεινε υψηλό, στο 83%, και ο Όμιλος συνέχισε να υποστηρίζει την απασχόληση των νέων προσφέροντας 251 θέσεις πρακτικής άσκησης το 2020. Μέσω του ReGeneration Academy for Digital Acceleration, ενός προγράμματος που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τοπικούς παρόχους υπηρεσιών, 24 νέοι και νέες εκπαιδεύτηκαν στην επιστήμη των δεδομένων και έλαβαν υποστήριξη για εύρεση εργασίας στην Ελλάδα.

Ο Τιτάνας είναι σε στενή συνεργασία με τους συμ-μετόχους του σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να κατανοεί και να δίνει προτεραιότητα στα ζητήματα που είναι ουσιώδη σε σχέση με την εταιρία και τον αντίκτυπό της στην οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο και μετά την ολοκλήρωση ακόμη ενός κύκλου σε επίπεδο ομίλου, όλες οι επιχειρηματικές μονάδες του Τιτάνα επανεξέτασαν και επικαιροποίησαν τα ουσιώδη θέματά τους. Τομείς όπως η υγεία και η ασφάλεια, η περιβαλλοντική διαχείριση, η ανάπτυξη των εργαζομένων, η βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα, η ικανοποίηση των πελατών, το κλίμα και η ενέργεια, και η καλή διακυβέρνηση αναδείχθηκαν ως κορυφαία ουσιώδη θέματα στις περισσότερες χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, για να επιταχύνει περαιτέρω τη λήψη αποφάσεων και την οργανωτική ευελιξία στο πλαίσιο των ταχέως μεταβαλλόμενων παραγόντων ανταγωνιστικότητας, κυρίως στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού και του ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα, ενέκρινε νέα οργανωτική δομή στη συνεδρίασή του στις 21 Ιουλίου. Tο πρώην τμήμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Ομίλου επεκτάθηκε για να αντικατοπτρίζει την ευρύτερη εστίαση του Ομίλου και των συμ-μετόχων του σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG), ενώ συστάθηκε μια νέα ομάδα για το ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα, η οποία αναφέρεται απευθείας στον νέο Εκτελεστικό Διευθυντή Βιώσιμης Ανάπτυξης (Chief Sustainability Officer) του Ομίλου ΤΙΤΑΝ

 
Προοπτικές

Για το 2021, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρίας,  οι προοπτικές των αγορών μας παραμένουν ενθαρρυντικές και η δυναμική της ζήτησης είναι σε θέση να στηρίξει την ανάπτυξη μας. Παράλληλα, τα κύματα της πανδημίας που κάθε τόσο εμφανίζονται σε πολλές χώρες ωθούν τις κυβερνήσεις στη λήψη των απαιτούμενων μέτρων, τα οποία επηρεάζουν την οικονομική δραστηριότητα.

Στις ΗΠΑ οι συνέπειες της πανδημίας αναμένεται να αμβλυνθούν το 2021, καθώς θα επιταχύνεται ο εμβολιασμός του πληθυσμού. Χάρη στη συσσωρευμένη ζήτηση και το αναμενόμενο νέο πακέτο δημοσιονομικών κινήτρων από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η οικονομία των ΗΠΑ είναι έτοιμη να ανακάμψει δυναμικά και να φτάσει στα προ της πανδημίας επίπεδα. Το πλήθος των προς εκτέλεση έργων της TITAN America υποδεικνύει ότι η δραστηριότητα και οι επιδόσεις θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα.

Στην Ελλάδα αναμένεται ότι θα συνεχιστούν και το 2021 οι θετικές τάσεις που παρατηρήθηκαν έως τώρα. Οι σχετιζόμενες με τις κατοικίες κατασκευές, αλλά και πολλά περιφερειακά έργα υποδομών –αυτοκινητόδρομοι και λιμένες ανά την χώρα καθώς και άλλα έργα στην Αττική– τα οποία υλοποιούνται με τη βοήθεια των υφιστάμενων μηχανισμών χρηματοδότησης, θα τροφοδοτήσουν τη ζήτηση.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν οι ισχυρές επιδόσεις. Οι επιχειρηματικές μονάδες που έχουμε αναπτύξει στην περιοχή προσφέρουν στον Όμιλο τα οφέλη από συνέργειες που προκύπτουν από τη λειτουργία ενός δικτύου. Επιπλέον, στις περισσότερες τοπικές αγορές οι βασικοί παράγοντες της ζήτησης διατηρούνται, συντελώντας στη συνέχιση των επιδόσεων σε υψηλά επίπεδα.

Στην Αίγυπτο αναμένουμε ανάκαμψη της ζήτησης και αύξηση της κατανάλωσης τσιμέντου, παρότι η αγορά αντιμετωπίζει διαρθρωτικά θέματα και οι ενέργειες της κυβέρνησης επιδεινώνουν, παρά επιλύουν τα προβλήματα. Τα θεμελιώδη μεγέθη στη χώρα είναι ιδιαίτερα ευοίωνα για την ανάπτυξη της αγοράς τσιμέντου, καθώς η Αίγυπτος καταγράφει σταθερά θετικό ΑΕΠ, εμφανίζει έναν από τους υψηλότερους δείκτες γεννητικότητας στην περιοχή και έχει ισχυρές τάσεις αστικοποίησης.

Στην Τουρκία η κατασκευαστική δραστηριότητα αναμένεται να διατηρήσει τη θετική της τάση, παρά τις αβέβαιες προοπτικές της οικονομίας. Λόγω της επικρατούσας οικονομικής κατάστασης, εξακολουθεί να υπάρχει συνέχιση επενδύσεων στην αγορά ακινήτων από ιδιώτες, που σε συνδυασμό με τα νέα έργα υποδομών όπως νέα έργα μεταφορών, θα ενισχύσουν περαιτέρω την κατανάλωση τσιμέντου.

Η Εθνική Ένωση Τσιμεντοβιομηχανίας (SNIC) της Βραζιλίας εκτιμά ότι το 2021 η ζήτηση για τσιμέντο θα παραμείνει στα ίδια υψηλά επίπεδα.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, υπογραμμίζοντας τη διαρκή δέσμευσή του στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία αξίας για όλους, ανακοίνωσε τους στόχους του σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG) για το 2025 και μετά. Σε αυτούς περιλαμβάνεται ένας ανανεωμένος και πιο φιλόδοξος στόχος μείωσης των εκπομπών CO2 για το 2030 σε -35% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, ο οποίος ευθυγραμμίζεται με το όραμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Ο Όμιλος έχει θέσει 20 στόχους οι οποίοι εστιάζουν σε τέσσερις πυλώνες που έχουν καθοριστεί ως ουσιώδεις από τους συμ-μετόχους του και διέπονται από τις αρχές καλής διακυβέρνησης, διαφάνειας και επιχειρηματικής ηθικής:

– Ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα και ψηφιακός μετασχηματισμός, με στόχο να μετασχηματίσουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας εστιάζοντας στην ανθεκτικότητα, την καινοτομία και την ανάπτυξη λύσεων για την πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών μας, καθώς κατευθυνόμαστε προς έναν ψηφιακό κόσμο με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα.

– Εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την εξέλιξη, με στόχο να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα ίσων ευκαιριών για όλους τους ανθρώπους μας, χωρίς αποκλεισμούς, ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν επαγγελματικά μέσα σε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον.

– Θετικό αποτύπωμα στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε, με στόχο να ενισχύσουμε τις δραστηριότητές μας και τους ανθρώπους μας σε όλο τον κόσμο ώστε να συνεισφέρουν στην ευημερία των τοπικών κοινοτήτων, αναγνωρίζοντας τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές τους ανησυχίες.

– Υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα, με στόχο να ενδυναμώσουμε τα επιχειρηματικά μας οικοσυστήματα ώστε να ενσωματώνουν κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης στις επιχειρηματικές τους αποφάσεις και τις καθημερινές συμπεριφορές τους, ενώ παράλληλα αξιοποιούμε τους φυσικούς πόρους με υπευθυνότητα.

Σχετικά Άρθρα