Αύξηση τζίρου και βελτίωση μεγεθών για τον Όμιλο Kleemann

Με κερδοφορία και βελτιωμένα μεγέθη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο έκλεισε το εξάμηνο για τον Όμιλο Kleemann.

Συγκεκριμένα, o κύκλος εργασιών του Ομίλου για το εξάμηνο ανήλθε σε 40,3 εκ ευρώ από 37,6 εκ ευρώ πέρσι, αυξημένος κατά 7,2%, ενώ και τα κέρδη προ φόρων είναι αυξημένα επίσης κατά 7,2% στα 1,15 εκ ευρώ από 1,07 εκ ευρώ στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2013.

Το ενοποιημένο μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 35,1% από 33,9% το περσινό εξάμηνο, ενώ τα αποτελέσματα επιβαρύνονται από προβλέψεις επισφάλειας ύψους 2,1 εκ ευρώ από 1,5 εκ ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ως αποτέλεσμα, το EBITDA του Ομίλου ανέρχεται σε 2,69 εκ ευρώ από 2,73 εκ ευρώ στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2013. Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους και μη ελεγχόμενα δικαιώματα, ανήλθαν σε 0,3 εκ ευρώ από 0,4 εκ ευρώ στο περσινό εξάμηνο.

Οι διεθνείς πωλήσεις του Ομίλου οι οποίες ανέρχονται πλέον στο 85% του κύκλου εργασιών, παρουσίασαν αύξηση κατά 14% σε σχέση με το περσινό εξάμηνο ενώ τη τελευταία 4ετία, από το 2009 ως το 2013 έχουν αυξηθεί κατά περίπου 61%, με τον Όμιλο να δραστηριοποιείται πλέον σε πάνω από 90 χώρες.

Επιπρόσθετα, ο δείκτης συνολικών ιδίων κεφαλαίων προς υποχρεώσεις είναι πολύ υψηλός και ανέρχεται σε 1,84. Η κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου είναι υγιής, με τις ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες να ανέρχονται σε 10,2 εκ ευρώ από  4,0 εκ ευρώ στο εξάμηνο του 2013. Ως αποτέλεσμα, ο καθαρός δανεισμός ανέρχεται σε -10,8 εκ ευρώ από -4,9 εκ ευρώ στις 31/12/13. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει την σταθερή χρηματοδοτική αυτάρκεια του Ομίλου και την υγιή του οικονομική κατάσταση ενώ παράλληλα διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργική του ανάπτυξη στο μέλλον.

Σύμφωνα με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η εταιρεία προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο, ποσού περίπου 3,1 εκ ευρώ, και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού περίπου 2,6 εκ ευρώ που καταβλήθηκε στις 6 Αυγούστου 2014.

Η διοίκηση με βάση τις υφιστάμενες παραγγελίες προσβλέπει σε βελτιωμένες επιδόσεις στην διάρκεια του έτους, καθώς και στην διατήρηση της υψηλής ρευστότητας του Ομίλου.

Σχετικά Άρθρα