Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Titan Cement International SA

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 4 Βασιλικό Διάταγμα της 9ης Απριλίου 2020 που εκδόθηκε στο Βέλγιο στο πλαίσιο της καταπολέμησης της πανδημίας του Covid-19, η Titan Cement International SA (η «Εταιρία») ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Ενόψει των κυβερνητικών μέτρων που έχουν επιβληθεί λόγω της πανδημίας του Covid-19, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να απαγορεύσει τη δια ζώσης παρουσία των μετόχων (ή των πληρεξουσίων αυτών) στον τόπο όπου θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση και να πραγματοποιήσει τη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως.

Οι Μέτοχοι, οι οποίοι θα έχουν εγκαίρως ολοκληρώσει τις Διατυπώσεις Συμμετοχής, όπως προβλέπονται κατωτέρω, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη Γενική Συνέλευση με απευθείας μετάδοση μέσω διαδικτύου (webcast). Στους εν λόγω μετόχους θα αποσταλεί, πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, ένα e-mail με τις οδηγίες και τον κωδικό πρόσβασης για να συνδεθούν στο webcast.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετέχουν και να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις Διατυπώσεις Συμμετοχής και να αποστείλουν εγκαίρως τη γνωστοποίηση ότι επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και τα έντυπα εξουσιοδότησης ή τα έντυπα εξ αποστάσεως ψήφισης πριν από τη Συνέλευση, όπως προβλέπεται κατωτέρω.

Γνωστοποίηση πρόθεσης συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση:

Ειδικότερα, μέτοχοι που είναι κύριοι μετοχών εγγεγραμμένων στο όνομά τους κατά την Ημέρα Καταγραφής (RecordDate), ήτοι την Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020, στις 12.00 τα μεσάνυχτα (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης),θα πρέπει να γνωστοποιήσουν στην Εταιρία την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στη Συνέλευση, αποστέλλοντας υπογεγραμμένο το έντυπο γνωστοποίησης που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (link:https://ir.titan-cement.com/en/shareholder-center/annual-general-meetings)στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου agm@titancement.com,επισυνάπτοντας είτε σκαναρισμένο αντίγραφο είτε φωτογραφία του εντύπου.Η Εταιρία πρέπει να έχει λάβει τη σχετική γνωστοποίηση το αργότερο μέχρι την έκτη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 8 Μαΐου 2020.

Επιπρόσθετα, οι μέτοχοι οφείλουν, το αργότερομέχρι την Παρασκευή, 8 Μαΐου 2020, να αποστείλουν στην Εταιρία βεβαίωση του εξουσιοδοτημένου θεματοφύλακα (τράπεζας, χρηματιστή, κ.λπ.) ή οργανισμού εκκαθάρισης, η οποία θα βεβαιώνει τον αριθμό των μετοχών που κατέχει ο εν λόγω μέτοχος κατά την Ημέρα Καταγραφής.Η σχετική βεβαίωση πρέπει να αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείουagm@titancement.com.

Όσον αφορά τις μετοχές που τηρούνται στο Euroclear, η ως άνω βεβαίωση δύναται νασταλεί και ηλεκτρονικά από εξουσιοδοτημένο θεματοφύλακα ή οργανισμό εκκαθάρισης μέσω της ιστοσελίδας www.abnamro.com/evotingεντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας, ήτοιμέχρι την Παρασκευή, 8 Μαΐου 2020. 

Διαδικασία Ψήφισης:

Οι Μέτοχοι θα ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση είτε παρέχοντας εξουσιοδότηση με τις οδηγίες ψήφου τους είτε ψηφίζοντας εξ αποστάσεως πριν από τη Γενική Συνέλευση μέσω των εντύπων που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας(link: https://ir.titan-cement.com/en/shareholder-center/annual-general-meetings). Οι Μέτοχοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν τις οδηγίες ψήφου σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το έντυπο εξουσιοδότησης ή το έντυπο για την εξ αποστάσεως ψήφιση πριν από τη Γενική Συνέλευση, αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί, θα πρέπει να αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου agm@titancement.com,επισυνάπτοντας είτε σκαναρισμένο αντίγραφο είτε φωτογραφία του εντύπου, το αργότερο μέχρι την τέταρτη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την Κυριακή, 10 Μαΐου 2020.

Όσον αφορά τις μετοχές που τηρούνται στο Euroclear, οι μέτοχοι δύναται να ορίσουν τον πληρεξούσιό τους και ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας της ABN AMRO (linkhttp://www.abnamro.com/evoting), εφόσον ο θεματοφύλακας του μετόχου είναι συνδεδεμένος με αυτήν την πλατφόρμα. Η συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας μέσω της πλατφόρμας της ABN AMRO θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την τέταρτη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την Κυριακή, 10 Μαΐου 2020.

Διαδικασία Υποβολής Ερωτήσεων:

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους να ασκήσουν το δικαίωμά τους να υποβάλουν ερωτήσεις μόνο εγγράφως αποστέλλοντας τις έγγραφες ερωτήσεις τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείουagm@titancement.comτο αργότερο έως την τέταρτη ημερολογιακή ημέρα πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι και την Κυριακή, 10 Μαΐου 2020. Διευκρινίζεται ότι κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, οι Μέτοχοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις. Η Εταιρία θα απαντήσει στις υποβληθείσες έγγραφες ερωτήσεις προφορικά κατά τη διάρκεια του webcast.

Σχετικά Άρθρα