Γερά θεμέλια παγκόσμιας εμβέλειας πυροδοτούν την ανάπτυξη της Viohalco

• Η Viohalco παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη διεθνή οικονομία, διατηρεί την ευελιξία της και παραμένει σε εγρήγορση προκειμένου να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που ενδέχεται να παρουσιαστούν

 

Η Viohalco S.A. (Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών: “VIO”, Χρηματιστήριο Αθηνών: “ΒΙΟ”), εφεξής «Viohalco», «η Εταιρία», εξέδωσε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματά της για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

 

Η Viohalco είναι ένας από τους μεγαλύτερους και μακροβιότερους ομίλους επεξεργασίας μετάλλων στην Ευρώπη.

 

Η Viohalco διακρίνεται για την αξιόλογη επιχειρηματική της πορεία από το 1937 και συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρίες επεξεργασίας μετάλλων, με γερά θεμέλια στην Ευρώπη και παγκόσμια εμβέλεια που εκτείνεται σε όλες τις ηπείρους.

 

Η Viohalco δραστηριοποιείται εμπορικά σε 100 χώρες περίπου, αριθμεί 28 εργοστάσια παραγωγής σε 6 χώρες και απασχολεί 7.857 εργαζόμενους.

 

Συνοπτικά:

 • Οικονομικά

–     Ενοποιημένος κύκλος εργασιών ύψους 2.885 εκ. ευρώ, μειωμένος κατά 13% σε σχέση με το 2012, κυρίως εξαιτίας της υποτονικής ζήτησης και των μειωμένων τιμών μετάλλων, σε σύγκριση με το 2012.

 

–     Ζημίες εκμετάλλευσης (EBIT) ύψους 109 εκ. ευρώ, έναντι κερδών εκμετάλλευσης 14 εκ. ευρώ το 2012, λόγω του συνδυασμού χαμηλότερων πωλήσεων ως συνέπεια του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος, της μη ευνοϊκής ισοτιμίας ευρώ – δολαρίου ΗΠΑ και των υποτιμήσεων των αποθεμάτων, ως επακόλουθο των μειωμένων τιμών του Χρηματιστηρίου Μετάλλων του Λονδίνου (LME) για το αλουμίνιο, τον χαλκό και τον ψευδάργυρο, καθώς και λόγω μη επαναλαμβανόμενων εξόδων (91 εκ. ευρώ).

 

–     Ζημίες προ φόρου εισοδήματος ύψους 192 εκ. ευρώ, έναντι ζημιών 75 εκ. ευρώ το 2012.

 

–     Ζημίες χρήσης ύψους 224 εκ. ευρώ, λόγω της αύξησης του φορολογικού συντελεστή εταιρικών κερδών στην Ελλάδα (από 20% σε 26%) και του αποτελέσματος του επανυπολογισμού του αναβαλλόμενου φόρου.

 

–     Ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ύψους 173 εκ. ευρώ, έναντι ζημιών 50 εκ. ευρώ το 2012.

 

–     Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα ύψους 29 εκ. ευρώ, έναντι μείωσης ταμειακών διαθεσίμων 29 εκ. ευρώ το 2012, κυρίως λόγω της αύξησης των ταμειακών ροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (αύξηση 128 εκ. ευρώ).

 

–     Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 1.248 εκ. ευρώ, αυξημένος σε σχέση με 1.225 εκ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2012, και

 

–     Αναχρηματοδότηση μέρους των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων ύψους 727 εκ. ευρώ, με την υπογραφή κοινοπρακτικών κοινών ομολογιακών δανείων.

 

 • Αναδιάρθρωση Ομίλου

–     Σύσταση της Viohalco S.A. στις 31 Μαΐου 2013 ως βελγική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

 

–     Συγχώνευση δι’ απορροφήσεως από τη Viohalco S.A. της Βιοχάλκο – Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Α.Ε. και της Cofidin S.A., που ολοκληρώθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2013.

 

–     Σκοπός της αναδιάρθρωσης ήταν κυρίως η ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής του Ομίλου και η διευκόλυνση πρόσβασης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και σε επενδυτές.

 

–     Επιτυχημένη εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών, στις 22 Νοεμβρίου 2013, με το διακριτικό «VIO», και

 

–     Επιτυχημένη δευτερογενής εισαγωγή της Viohalco στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 14 Φεβρουαρίου 2014 με το διακριτικό «VIO» («BIO» με ελληνικούς χαρακτήρες).

 

 • Επιχειρησιακά

–     Σε εξέλιξη, βρίσκεται επενδυτικό πρόγραμμα για την περίοδο 2013-2015 που υπερβαίνει τα 330 εκ. ευρώ, το οποίο θα αυξήσει την παραγωγική δυναμικότητα, θα βελτιστοποιήσει τις παραγωγικές διαδικασίες του Ομίλου, θα ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων, θα μειώσει το κόστος παραγωγής και θα βελτιώσει περαιτέρω την ποιότητα των προϊόντων.

 

–     Κλάδος Χάλυβα και Σωλήνων Χάλυβα: Υπογραφή συμφωνίας τεχνικής υποστήριξης με τη Daido Steel Co. Ltd με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του υφιστάμενου κλάδου των ειδικών χαλύβων (SBQ) στο εργοστάσιο της Stomana Industry και ανακοίνωση επενδύσεων για επαγωγικό φούρνο στο εργοστάσιο της Sovel.

 

–     Κλάδος Χαλκού & Καλωδίων: Επιτυχημένη υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος, χάρη στο οποίο η Ελληνικά Καλώδια πλέον γίνεται ένας από τους ελάχιστους παραγωγούς υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης σε παγκόσμια κλίμακα, και

 

–     Κλάδος Αλουμινίου: Αγορά παραγωγικών εγκαταστάσεων στα Οινόφυτα Ελλάδας, επενδύσεις σε εξέλιξη στο εργοστάσιο έλασης στα Οινόφυτα και αγορά νέων μηχανημάτων για το εργοστάσιο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

 

√ Οικονομική ανασκόπηση Ομίλου

Με βάση τις προβλέψεις του ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων, ο προαναφερόμενος εταιρικός μετασχηματισμός λογίστηκε ως αντίστροφη εξαγορά.

 

Για λογιστικούς σκοπούς, η Viohalco SA θεωρείται συνέχεια της Βιοχάλκο-Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Α.Ε.

 

Επομένως, τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2012 αποτυπώνουν την οικονομική θέση και τις δραστηριότητες της Βιοχάλκο-Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Α.Ε., ενώ τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2013 αποτυπώνουν την οικονομική θέση και τις δραστηριότητες της Βιοχάλκο-Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Α.Ε. από την 1η Ιανουαρίου 2013 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, συμπεριλαμβανομένων των Viohalco SA και Cofidin SA από τις 17 Νοεμβρίου 2013 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

 

Το 2013 χαρακτηρίστηκε από το υψηλό επίπεδο αστάθειας και τις διάφορες προκλήσεις στο μακροοικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η Viohalco.

 

Λόγω της επιβράδυνσης των οικονομιών της Ευρωζώνης, της αβεβαιότητας αναφορικά με τις οικονομίες της Νότιας Μεσογείου και της Βόρειας Αφρικής και με την Ελλάδα να παραμένει σε βαθιά ύφεση, το 2013 ήταν ένα έτος γεμάτο προκλήσεις για τον Όμιλο Viohalco.

 

Η ασθενής ζήτηση στους περισσότερους τομείς προϊόντων της, οι μειωμένες τιμές μετάλλων, το υψηλό κόστος ενέργειας για τις παραγωγικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην Ελλάδα και η μη ευνοϊκή συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ-δολαρίου ΗΠΑ επηρέασαν δυσμενώς τις οικονομικές επιδόσεις της Viohalco το 2013.

 

Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Σημειώσεις πίνακα:

1.Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) προ μη επαναλαμβανομένων στοιχείων πλέον αποσβέσεων

2.EBIT πλέον αποσβέσεων

3.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων

4.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου Viohalco για το 2013 ανήλθε σε 2.885 εκ. ευρώ, μειωμένος κατά 13% σε σύγκριση με 3.317 εκ. ευρώ το 2012. Η κάμψη του κύκλου εργασιών του Ομίλου οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις μειωμένες τιμές μετάλλων και τους χαμηλότερους όγκους πωλήσεων, ιδίως στον κλάδο Χάλυβα και Σωλήνων Χάλυβα, καθώς και στον κλάδο Χαλκού και Καλωδίων.

 

Οι τιμές μετάλλων κατέγραψαν σημαντική πτώση το 2013, κυρίως λόγω της έλλειψης ρευστότητας στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές και του δυσμενούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος, ιδίως στις ανεπτυγμένες αγορές.

 

Η μέση τιμή του χαλκού ήταν χαμηλότερη κατά 10,8% στα 5.514 ευρώ/τόνο σε σύγκριση με 6.181 ευρώ/τόνο, ενώ η μέση τιμή του Χρηματιστηρίου Μετάλλων του Λονδίνου (LME) για το αλουμίνιο ήταν 1.395 ευρώ/τόνο το 2013, σε σύγκριση με 1.569 ευρώ/τόνο το 2012, σηματοδοτώντας πτώση11%. Σημειώνεται ότι η διακύμανση των τιμών του αλουμινίου, του χαλκού και του ψευδαργύρου επέδρασε αρνητικά στα αποτελέσματα κατά 15,1 εκ. ευρώ.

 

Οι ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) προ μη επαναλαμβανόμενων εξόδων μειώθηκαν από 19 εκ. ευρώ το 2012 σε ζημίες -18 εκ. ευρώ το 2013.

 

Τα κέρδη εκμετάλλευσης προ μη επαναλαμβανόμενων εξόδων στον τομέα Αλουμινίου, ύψους 34 εκ. ευρώ, αντιστάθμισαν εν μέρει τις ζημίες εκμετάλλευσης στους άλλους κλάδους.

 

Συγκεκριμένα τα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα ανήλθαν σε 91 εκ. ευρώ το 2013, και αφορούσαν κυρίως σε ζημίες απομείωσης ύψους 74 εκ. ευρώ των επενδύσεων σε ακίνητα και σε ενσώματα πάγια στοιχεία, κυρίως στον τομέα Αξιοποίησης Ακινήτων και Άλλων Υπηρεσιών, σε έξοδα που αφορούσαν τη συγχώνευση της Viohalco και την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Euronext ύψους 10,6 εκ. ευρώ, καθώς και σε έξοδα ύψους 11 εκ. ευρώ λόγω της προσωρινής αναστολής λειτουργίας του εργοστασίου της Sovel και του κόστους αδράνειας των εργοστασίων της Stomana Industry και της Σωληνουργεία Κορίνθου, στον κλάδο Χάλυβα και Σωλήνων Χάλυβα.

 

Tα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε ζημίες 109 εκ. ευρώ το 2013, έναντι κερδών 14 εκ. ευρώ το 2012.

 

Το χρηματοοικονομικό κόστος μειώθηκε κατά 4% στα 86 εκ. ευρώ από 90 εκ. ευρώ το 2012. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στη μείωση των πραγματικών επιτοκίων, λόγω της αποτελεσματικής διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης, που επέφερε μείωση του μέσου περιθωρίου (spread) της βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης.

 

Οι ζημίες προ φόρου εισοδήματος της Viohalco για το 2013 ανήλθαν σε 192 εκ. ευρώ σε σύγκριση με ζημίες ύψους 75 εκ. ευρώ το 2012 και προέκυψαν λόγω των ζημιών εκμετάλλευσης ύψους 109 εκ. ευρώ, του χρηματοοικονομικού κόστους ύψους 86 εκ. ευρώ και των κερδών από συγγενείς επιχειρήσεις που ενσωματώθηκαν με τη μέθοδο της καθαρής θέσης ύψους 2,5 εκ. Ευρώ.

 

Οι ζημίες χρήσης ανήλθαν σε 224 εκ. ευρώ το 2013, σε σύγκριση με ζημίες ύψους 76 εκ. ευρώ για το 2012. Τα αποτελέσματα για το 2013 επηρεάστηκαν περαιτέρω αρνητικά από την αύξηση του φορολογικού συντελεστή εταιρικών κερδών στην Ελλάδα (από 20% σε 26%) και του επανυπολογισμού του αναβαλλόμενου φόρου. Η συνολική επιβάρυνση στα αποτελέσματα για το 2013 λόγω των αλλαγών της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας ανέρχεται σε 36,3 εκ. ευρώ.

 

Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

 

Το σύνολο ενεργητικού της Viohalco μειώθηκε κατά 2% από 3.421 εκ. ευρώ το 2012 σε 3.365 εκ. ευρώ το 2013.

 

Αυτή η μείωση οφείλεται κυρίως στα χαμηλότερα αποθέματα (61 εκ. ευρώ), τις χαμηλότερες εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις (37 εκ. ευρώ) και τις ζημίες απομείωσης από επενδύσεις σε ακίνητα και σε ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία (74 εκ. ευρώ), που αντισταθμίζονται εν μέρει από τις λοιπές επενδύσεις της Cofidin (59 εκ. ευρώ).

 

Τα χαμηλότερα αποθέματα και οι χαμηλότερες εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις οφείλονται στην αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και στη μείωση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών σε σύγκριση με το 2012.

 

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 584 εκ. ευρώ ή 97% από 604 εκ. ευρώ το 2012 σε 1.188 εκ. ευρώ το 2013. Αυτή η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αναδιάρθρωση χρέους από βραχυπρόθεσμο σε μακροπρόθεσμο. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 481 εκ. ευρώ ή 36% από 1.318 εκ. ευρώ το 2012 σε 837 εκ. ευρώ το 2013.

 

Στις 27 Δεκεμβρίου 2013, η Viohalco ολοκλήρωσε την αναδιάρθρωση του 78% των ανεξόφλητων δανείων των ελληνικών θυγατρικών της, εκδίδοντας μια σειρά από μακροπρόθεσμα κοινοπρακτικά ομολογιακά δάνεια.

 

Η συνολική έκδοση υπερβαίνει το ολικό ποσό των 727 εκ. ευρώ και απαρτίζεται από δέκα ξεχωριστά ομολογιακά δάνεια, ένα για κάθε κύρια θυγατρική του Ομίλου Viohalco στην Ελλάδα. Ειδικότερα, τα ομολογιακά δάνεια ανά επιχειρηματικό κλάδο είναι:

 

 • Σιδενόρ Βιομηχανία Κατεργασίας Σιδήρου Α.Ε.: 298 εκ. ευρώ
 • Χαλκόρ Ανώνυμη Εταιρεία Επεξεργασίας Μετάλλων: 270 εκ. ευρώ, και
 • Ελβάλ Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου Α.Ε.: 159 εκ. ευρώ.

 

Ο επικεφαλής διοργανωτής ήταν η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ η Alpha Bank, η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς ήταν οι συνδιοργανωτές.

 

Τα κοινοπρακτικά ομολογιακά δάνεια έχουν πενταετή διάρκεια και οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να εγκρίνουν έως και διετή παράταση, κατόπιν αιτήματος των εκδοτριών εταιριών, τρεις μήνες πριν από τις ημερομηνίες αρχικής λήξης.

 

Επίσης, τα ομολογιακά δάνεια περιλαμβάνουν μια διετή περίοδο χάριτος για τις αποπληρωμές κεφαλαίου και περιθώριο (spread) σταδιακά μειούμενου ετήσιου επιτοκίου. Τα νέα ομολογιακά δάνεια εξασφαλίζονται μέσω ενεχύρων επί πάγιου ενεργητικού, ενώ περιέχουν τις συνήθεις εγγυήσεις, αρνητικές ρήτρες, δεσμεύσεις και συμβάντα αθέτησης.

 

Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

 

Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες μειώθηκαν από 105 εκ. ευρώ το 2012 σε 94 εκ. ευρώ το 2013, κυρίως ως επακόλουθο των χαμηλότερων κερδών προ φόρων, επενδυτικών και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) σε σύγκριση με το 2012 (122 εκ. ευρώ) και των χαμηλότερων αποσβέσεων (29 εκ. ευρώ).

 

Αυτή η μείωση αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση του κεφαλαίου κίνησης σε σύγκριση με το 2012 (60 εκ. ευρώ) και από υψηλότερες ζημίες απομείωσης το 2013 (74 εκ. ευρώ).

 

Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες σημείωσαν πτώση λόγω των υψηλότερων επενδυτικών δαπανών το 2013 (154 εκ. ευρώ το 2013 σε σύγκριση με 98 εκ. ευρώ το 2012). Αξίζει να επισημανθεί ότι οι συνολικές επενδύσεις της Viohalco από το 2001 έχουν υπερβεί το 1,8 δισ. ευρώ.

 

Οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες είναι αυξημένες, λόγω της καθαρής αύξησης του δανεισμού.

 

Ανατρέξτε στα παραρτήματα για την ενοποιημένη κατάσταση εισοδήματος (Παράρτημα Α), την ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης (Παράρτημα Β) και την ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών (Παράρτημα Γ).

 

√ Επιδόσεις ανά επιχειρηματικό κλάδο

Οι οικονομικές επιδόσεις της Viohalco S.A. το 2013 επηρεάστηκαν από τις επιδόσεις των κύριων θυγατρικών της, οι οποίες, με τη σειρά τους, επηρεάζονται αισθητά από τις συνθήκες αγοράς στους αντίστοιχους κλάδους τους.

 

Η Viohalco δραστηριοποιείται σύμφωνα με το ακόλουθο οργανωτικό πλαίσιο που διαχωρίζεται σε τέσσερις βασικούς κλάδους:

 

 • Κλάδος Χάλυβα και Σωλήνων Χάλυβα: Μέσω της Σιδενόρ Α.Ε. και των θυγατρικών της («Σιδενόρ»), η Viohalco δραστηριοποιείται στην παραγωγή επιμήκων και πλατέων προϊόντων χάλυβα, καθώς και στην επεξεργασία τελικών προϊόντων χάλυβα.

Η Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε., θυγατρική της Σιδενόρ, δραστηριοποιείται στην παραγωγή σωλήνων για τη μεταφορά φυσικού αερίου, πετρελαίου και νερού, καθώς και κοίλων δοκών (κοίλων διατομών) που χρησιμοποιούνται ευρέως στον κατασκευαστικό κλάδο.

 

 • Κλάδος Χαλκού και Καλωδίων: Η Χαλκόρ Α.Ε. και οι θυγατρικές της («Χαλκόρ») δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ευρέος φάσματος προϊόντων χαλκού και κραμμάτων χαλκού, που κυμαίνεται από σωλήνες χαλκού και ορείχαλκου, ταινίες, φύλλα και πλάκες χαλκού έως λάμες και ράβδους χαλκού.

 

Η Ελληνικά Καλώδια Α.Ε., θυγατρική της Χαλκόρ, δραστηριοποιείται στην παραγωγή ενός ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου καλωδίων και αγωγών, συρμάτων περιελίξεων, βεργών χαλκού και αλουμινίου, καθώς και πλαστικών και ελαστικών μειγμάτων.

 

 • Κλάδος Αλουμινίου: Η Ελβάλ Α.Ε. και οι θυγατρικές της («Ελβάλ») δραστηριοποιούνται στον κλάδο των προϊόντων αλουμινίου, παρέχοντας ένα διευρυμένο σύνολο προϊόντων που εκτείνονται από ταινίες και φύλλα αλουμινίου για γενικές εφαρμογές και foil αλουμινίου για οικιακή χρήση έως ειδικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων έλασης και διέλασης αλουμινίου, για χρήση όπως στη ναυπηγική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τον κλάδο των κατασκευών.

 

 • Κλάδος Ανάπτυξης Ακινήτων και Κλάδος Άλλων Υπηρεσιών: Η Viohalco δημιουργεί αξία από την αξιοποίηση παλαιότερων βιομηχανικών ακινήτων της στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία.

 

Σημείωση: Η Σιδενόρ Α.Ε., η Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε., η Χαλκόρ  Α.Ε., η Ελληνικά Καλώδια Α.Ε., η Ελβάλ Α.Ε. και η Ετέμ Α.Ε. (η «Ετέμ» είναι θυγατρική της Ελβάλ Α.Ε.) είναι εισηγμένες ως ξεχωριστές εταιρίες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

 

√ Χάλυβας και Σωλήνες Χάλυβα

Το εκτενές χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Σιδενόρ, το οποίο περιλαμβάνει επιμήκη και πλατέα προϊόντα χάλυβα, σωλήνες, κοίλες δοκούς και άλλα προϊόντα χάλυβα, παράγεται σε 10 βασικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρωσία και την ΠΓΔΜ.

 

Καλύπτοντας από κτίρια, έργα οδοποιίας, σταθμούς Μετρό, γέφυρες, εμπορικά κέντρα έως έργα υδροηλεκτρικών φραγμάτων, η Σιδενόρ ανταποκρίνεται στις πολύπλοκες ανάγκες των διεθνών πελατών της, χάρη στο ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και λύσεων προστιθέμενης αξίας.

 

Οι τοποθεσίες των έργων εκτείνονται από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Κύπρο έως τη Γαλλία, την Κροατία, την Τυνησία και τις ΗΠΑ, καθιστώντας τον Όμιλο έναν πραγματικά παγκόσμιο προμηθευτή.

 

Η συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων της ΣΙΔΕΝΟΡ είναι η ακόλουθη:

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Σιδενόρ το 2013 ανήλθε σε 808 εκ. ευρώ σε σύγκριση με 1.047 εκ. ευρώ το 2012, μειωμένος κατά 23%. Οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 74 εκ. ευρώ το 2013, σε σύγκριση με 67 εκ. ευρώ το 2012.

 

Ο κλάδος των προϊόντων χάλυβα επηρεάστηκε δυσμενώς από την περαιτέρω κάμψη της ελληνικής αγοράς και ειδικότερα της ελληνικής αγοράς χάλυβα και από τις χαμηλότερες τιμές τελικών προϊόντων, λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού. Επιπρόσθετα, το αυξημένο κόστος ενέργειας στην Ελλάδα επηρέασε δυσμενώς τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εργοστασίων.

 

Η θυγατρική της Σιδενόρ, Σωληνουργεία Κορίνθου δραστηριοποιείται στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα. Διαθέτοντας βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και τη Ρωσία, η Σωληνουργεία Κορίνθου συγκαταλέγεται στους πιο αξιόπιστους παραγωγούς σωλήνων για έργα ενέργειας παγκοσμίως.

 

Η Σωληνουργεία Κορίνθου παράγει κυρίως σωλήνες για τη μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου και νερού, σωλήνες άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου και κοίλες δοκούς που έχουν ευρεία εφαρμογή στον κλάδο των κατασκευών.

 

Η Σωληνουργεία Κορίνθου προσφέρει σωλήνες χάλυβα υψηλής ποιότητας για αγωγούς πετρελαίου, φυσικού αερίου, CO2, νερού και σωλήνες άντλησης (casing) για εργασίες γεώτρησης, ενώ παρέχει ένα ευρύ φάσμα κοίλων δοκών για τον κατασκευαστικό κλάδο.

 

Η αβεβαιότητα και η αστάθεια διατηρήθηκαν έντονες καθ’ όλη τη διάρκεια του 2013 στις διεθνείς αγορές σωλήνων.

 

Οι μειώσεις των κεφαλαιουχικών δαπανών για έργα υποδομής, σχετικά με την άντληση και τη μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου, στην Ευρώπη και σε άλλες αγορές του εξωτερικού, καθώς και η μείωση των τιμών πρώτων υλών επηρέασαν αρνητικά τα ετήσια αποτελέσματα της Σωληνουργεία Κορίνθου.

 

Ως επακόλουθο, οι πωλήσεις μειώθηκαν ως προς τον όγκο και την αξία, γεγονός που άσκησε πιέσεις στα περιθώρια κέρδους της εταιρίας. Τα ενοποιημένα έσοδα της Σωληνουργεία Κορίνθου ανήλθαν σε 165,4 εκ. ευρώ το 2013 σε σύγκριση με 234,7 εκ. ευρώ το 2012, μειωμένα κατά 29%. Το αποτέλεσμα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθε σε ζημία 6,1 εκ. ευρώ το 2013 σε σύγκριση με κέρδη 9,7 εκ. ευρώ το 2012.

 

√ Χαλκός & Καλώδια

Η Χαλκόρ αποτελεί τον κλάδο παραγωγής και εμπορίας προϊόντων χαλκού και κραμμάτων χαλκού της Viohalco.

 

Διαθέτοντας ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων που αποτελείται κατά κύριο λόγο από σωλήνες χαλκού και ορείχαλκου, προϊόντα έλασης χαλκού και τιτανιούχου ψευδαργύρου, προϊόντα διέλασης χαλκού και  ορείχαλκου, καλώδια, αγωγούς, σύρματα περιελίξεων, καθώς και πλαστικά και ελαστικά μίγματα, η Χαλκόρ καλύπτει τις σύνθετες ανάγκες της διεθνούς πελατείας της σε όλες τις σημαντικές γεωγραφικές αγορές.

 

Τα έσοδα της εταιρίας, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, προέρχονται από αγορές εκτός Ελλάδας, κυρίως από άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Η εύρωστη παραγωγική βάση της Χαλκόρ περιλαμβάνει παραγωγικές εγκαταστάσεις υψηλής αποδοτικότητας στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, οι οποίες

 

εστιάζουν στην παροχή ευέλικτων και πολυδιάστατων λύσεων, ενώ παράλληλα η εταιρία παραμένει συνεπής στα χαρακτηριστικά υψηλής ποιότητας κάθε προϊόντος.

Η συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων της Χαλκόρ είναι η ακόλουθη:

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Χαλκόρ το 2013 ανήλθε σε 1.102 εκ. ευρώ σε σύγκριση με 1.259 εκ. ευρώ το 2012, μειωμένος κατά 12,5%. Η μείωση οφειλόταν σε πτώση 7% του συνολικού όγκου πωλήσεων και σε μείωση της μέσης τιμής μετάλλων σε σύγκριση με το περασμένο έτος. Οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 58 εκ. ευρώ το 2013 έναντι 26 εκ. το 2012.

 

Μέσω της Ελληνικά Καλώδια, θυγατρικής της Χαλκόρ, η Viohalco δραστηριοποιείται στην παραγωγή καλωδίων, αγωγών, συρμάτων περιελίξεων, καθώς και πλαστικών και ελαστικών μειγμάτων.

 

Στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η Ελληνικά Καλώδια έχει εξελιχθεί στο μεγαλύτερο παραγωγό καλωδίων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, κάνοντας εξαγωγές σε περισσότερες από 50 χώρες.

 

Η παραγωγική βάση της εταιρίας περιλαμβάνει πέντε εργοστάσια στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, τα οποία κατασκευάζουν μια διευρυμένη γκάμα προϊόντων που εκτείνονται από υποβρύχια καλώδια υψηλής τάσης έως σύρματα χαλκού και αλουμινίου.

 

Το χαρτοφυλάκιο καλωδίων του Ομίλου διατίθεται στο εμπόριο υπό την καταχωρημένη εμπορική ονομασία «CABLEL».

 

Τα προϊόντα του Ομίλου περιλαμβάνουν μια διευρυμένη σειρά καλωδίων και συρμάτων που καλύπτουν ευρύ φάσμα αναγκών, από έργα υψηλών προδιαγραφών έως γενικές βιομηχανικές εφαρμογές.

 

Ειδικότερα, οι λύσεις προϊόντων που παρέχουν η Ελληνικά Καλώδια και οι θυγατρικές της χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, στους κλάδους των κατασκευών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας, καθώς και σε εξειδικευμένες βιομηχανικές εφαρμογές.

 

Στη διάρκεια του 2013, η Ελληνικά Καλώδια αντιμετώπισε χαμηλή ζήτηση στις εγχώριες και τις αγορές του εξωτερικού, αυξημένο ανταγωνισμό, φθίνουσες τιμές μετάλλων και δυσμενείς συνθήκες χρηματοδότησης.

 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε σε 345 εκ. ευρώ σε σύγκριση με 439 εκ. ευρώ το 2012, μειωμένος κατά 21%.

 

Η πτώση του κύκλου εργασιών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2013 οφείλεται κατά κύριο λόγο στις χαμηλότερες τιμές μετάλλων και στην απουσία έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τέλος, οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 21,1 εκ. ευρώ σε σύγκριση με 11,2 εκ. το 2012.

 

√ Αλουμίνιο

Η Viohalco δραστηριοποιείται στην παραγωγή ταινιών, φύλλων και foil αλουμινίου, λιθογραφικών πλακών, καθώς και αρχιτεκτονικών και βιομηχανικών προφίλ αλουμινίου μέσω της Ελβάλ και της θυγατρικής της Ετέμ.

 

Η Ελβάλ δραστηριοποιείται δυναμικά στην επεξεργασία, παραγωγή και εμπορία προϊόντων αλουμινίου, ικανοποιώντας τις σύνθετες ανάγκες ενός εξαιρετικά απαιτητικού χαρτοφυλακίου πολυεθνικών πελατών σε διάφορους βιομηχανικούς κλάδους.

 

Διαθέτοντας προηγμένης τεχνολογίας παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βουλγαρία, καθώς και δυναμική εμπορική παρουσία σε όλες τις κύριες γεωγραφικές αγορές, η Ελβάλ έχει εδραιώσει μια ισχυρή παγκόσμια θέση στον κλάδο της, ως πραγματικός πάροχος λύσεων στους απαιτητικούς πελάτες της.

 

Αναπτύσσοντας δραστηριότητα σε περισσότερες από 80 χώρες, η Ελβάλ έχει εδραιώσει την επιτυχημένη διεθνή παρουσία της, που βασίζεται στις εσωτερικές ομάδες πωλήσεων και τους εξωτερικούς εμπορικούς αντιπροσώπους, μέρος του ευρύτερου εμπορικού δικτύου της Viohalco.

 

Αυτό το δίκτυο περιλαμβάνει ενεργούς εμπορικούς συνεργάτες, μεταξύ άλλων, στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, την Αυστρία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία.

 

Η συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων της Ελβάλ είναι η ακόλουθη:

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Παρότι οι όγκοι πωλήσεων διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Ελβάλ μειώθηκε κατά 5,2% σε 1.009 εκ. ευρώ, λόγω της πτώσης των τιμών στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME) σε σύγκριση με το 2012.

 

Το βελτιωμένο μείγμα προϊόντων οδήγησε τον τομέα έλασης αλουμινίου σε αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας του. Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν λόγω ζημιών απομείωσης μη κυκλοφορούντος ενεργητικού της Ετέμ ύψους 7,5 εκ. ευρώ.

 

Τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας σημείωσαν πτώση από 21,9 εκ. ευρώ σε 0,4 εκ. ευρώ το 2013. Ο επανυπολογισμός του αναβαλλόμενου φόρου, λόγω της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή εταιρικών κερδών από 20% σε 26% στην Ελλάδα και η πρόβλεψη φόρου για τα αφορολόγητα αποθεματικά επιβάρυναν τα αποτελέσματα κατά 17,2 εκ. ευρώ το 2013.

√ Τομέας Ανάπτυξης Ακινήτων & Τομέας Άλλων Υπηρεσιών

Ο Όμιλος Viohalco δραστηριοποιείται επίσης στον Τομέα Ανάπτυξης Ακινήτων, κυρίως μέσω της Νοβάλ Α.Ε.

 

Τα σημαντικότερα ακίνητα που αξιοποιούνται ή αξιοποιήθηκαν από τη Viohalco βρίσκονται στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη χώρων γραφείων, εμπορικών κέντρων, καθώς και βιομηχανικών κτιρίων και αποθηκών.

 

Επιπλέον, η Viohalco έχει στην κατοχή της διάφορα οικόπεδα και μια σειρά από χώρους γραφείων και αποθήκες στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τον Πειραιά, τον Ασπρόπυργο, το Σουσσάκι Κορινθίας και το Ηράκλειο Κρήτης.

 

Η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων ανέρχεται σε 125 εκ. ευρώ. Ο πίνακας παρακάτω συνοψίζει τα πιο σημαντικά ακίνητα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 7

Επί του παρόντος, τα βιομηχανικά κτίρια, οι αποθήκες και τα γραφεία συνολικής επιφάνειας 43.868 m² στη Λεωφόρο Πειραιώς 252, Ταύρος, Ελλάδα ιδιοχρησιμοποιούνται από τον Όμιλο Viohalco και, συνεπώς, δεν αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα. Αναμένεται ότι στο μέλλον, το ακίνητο αυτό θα αναβαθμιστεί και θα ενταχθεί στην κατηγορία Επενδύσεις σε ακίνητα.

 

Οι Επενδύσεις σε ακίνητα επηρεάστηκαν από ζημίες απομείωσης ύψους 45 εκ. ευρώ το 2013.

 

Η Viohalco μετέχει σε μικρότερες εταιρίες σε άλλους τομείς δραστηριότητας, όπως τα κεραμικά είδη υγιεινής και πλακίδια, η ανάκτηση μετάλλων, οι υπηρεσίες εφαρμογών ERP, οι ασφαλειομεσιτικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και οι εφαρμογές μηχανολογίας (Τομέας Άλλων Υπηρεσιών).

 

Μετά τις συγχωνεύσεις με την Cofidin SA στις 16 Νοεμβρίου 2013, ο Όμιλος Viohalco έχει επίσης στην κατοχή του ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο μετοχικών τίτλων και ομολόγων υψηλής ποιότητας. Η αξία αυτού του χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ανήλθε σε 59 εκ. ευρώ.

 

Επισημαίνεται ότι, ενώ οι προαναφερόμενες οικονομικές επιδόσεις ανά επιχειρηματικό κλάδο παρέχουν στοιχεία για τις επιδόσεις του Ομίλου Viohalco στο σύνολό του, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για τον Όμιλο Viohalco δεν είναι ίσος με το άθροισμα των κύκλων εργασιών ανά κλάδο, επειδή οι διεταιρικές συναλλαγές δεν έχουν απαλειφθεί.

 

√ Μεταγενέστερα γεγονότα

Στις 13 Ιανουαρίου 2014, η Viohalco υπέβαλε αίτηση για τη δευτερογενή εισαγωγή και διαπραγμάτευση των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών στην Ελλάδα. Η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρίας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών ξεκίνησε στις 14 Φεβρουαρίου 2014.

 

Σε συνέχεια της απόφασης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. στην Ελλάδα περί μείωσης της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας για τη βιομηχανία, η Σιδενόρ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι προχωρά σε νέα επένδυση ύψους 10 εκ. ευρώ στο εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της.

 

Στόχος αυτής της νέας επένδυσης είναι η αποφυγή αναθέρμανσης των μπιγιετών με φυσικό αέριο, όπως συμβαίνει στους κλασικούς κλιβάνους αναθέρμανσης.

 

Για το σκοπό αυτό, θα τοποθετηθεί ηλεκτρικός φούρνος (επαγωγικός) σε σειρά με τις γραμμές χύτευσης, που θα ανεβάζει τη θερμοκρασία των ήδη ζεστών μπιγιετών σε θερμοκρασία έλασης, πριν αυτές κρυώσουν.

 

Με την επένδυση αυτή, θα εξοικονομείται σημαντική ποσότητα ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα θα επιτευχθεί μείωση του συνολικού αποτυπώματος άνθρακα της εγκατάστασης, δεδομένου ότι πλέον η έλαση χάλυβα θα έχει μηδενικό άμεσο αποτύπωμα άνθρακα (λόγω της μη χρήσης φυσικού αερίου).

 

Τέλος, η Ελληνικά Καλώδια ανακοίνωσε ότι της ανατέθηκε από τον ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) το έργο της Ομάδας Β’ του Διαγωνισμού Διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ύψους 93 εκατ. ευρώ.

 

Το έργο αφορά υπόγειες και υποβρύχιες καλωδιακές διασυνδέσεις 150 kV Σύρου – Τήνου, Σύρου – Μυκόνου, Σύρου – Πάρου και τερματικό καλωδίων 150 kV στην Τήνο και η Ελληνικά Καλώδια αναλαμβάνει, πέραν της προμήθειας των καλωδίων, την πόντιση, την προστασία των καλωδίων στα παράκτια τμήματα, καθώς και την υλοποίηση των απαραίτητων συνδέσεων με το υφιστάμενο δίκτυο του ΑΔΜΗΕ. Η υπογραφή της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί μετά τον προσυμβατικό έλεγχο που απαιτείται από το Ελεγκτικό Συμβούλιο.

 

√ Προοπτικές στρατηγικής εστίασης

Ο Όμιλος Viohalco συνεχίζει να δίνει βάρος στην περαιτέρω βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών του, στη μείωση του κόστους παραγωγής και στη διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματός του στις διεθνείς αγορές.

 

 • Το 2013 ξεκίνησε η υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος ύψους 332 εκ. ευρώ για τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών του Ομίλου, το οποίο θα συνεχιστεί έως το 2015. Σκοπός αυτών των προγραμματισμένων επενδύσεων είναι η αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, η μείωση του κόστους παραγωγής και η περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων του Ομίλου, μέσω της έρευνας και της ανάπτυξης. Οι προγραμματισμένες επενδύσεις στον κλάδο Χάλυβα και Σωλήνων Χάλυβα, στον κλάδο Χαλκού και Καλωδίων, καθώς και στον κλάδο Αλουμινίου θα ανέλθουν σε 126 εκ. ευρώ, 80 εκ. ευρώ και 126 εκ. ευρώ αντίστοιχα.

 

 • Επιπλέον, ο Όμιλος Viohalco επιδιώκει να μειώσει περαιτέρω το κόστος ενέργειας, κυρίως του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του στην Ελλάδα, μετά τα μέτρα που έχουν αναγγελθεί και αναμένεται να οριστικοποιηθούν κατά τη διάρκεια του 2014. Η εξέλιξη αυτή θα βελτιώσει τόσο τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, όσο και την ανταγωνιστικότητά του στις διεθνείς αγορές.

 

Ειδικότερα, οι προοπτικές για τους κύριους κλάδους δραστηριοποίησης είναι οι ακόλουθες:

 

Για τον κλάδο Χάλυβα και Σωλήνων Χάλυβα, αναμένεται σημαντική εξοικονόμηση κόστους μετά την ανακοίνωση των μέτρων για τη μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας και τις επενδύσεις για τους δύο ηλεκτρικούς (επαγωγικούς) φούρνους για την αναθέρμανση των μπιγιετών.

 

Επιπλέον, αναμένονται καλύτερες λειτουργικές και εμπορικές επιδόσεις χάρη στις επενδύσεις που υλοποιήθηκαν πρόσφατα στο ελασματουργείο πλατέων προϊόντων της Stomana Industry και περαιτέρω ανάπτυξη της κατηγορίας ειδικών χαλύβων (Special Bar Quality – SBQs).

 

Όσον αφορά στη βιομηχανία παραγωγής σωλήνων, η Σωληνουργεία Κορίνθου, μετά την υλοποίηση της νέας επένδυσης για νέα μονάδα παραγωγής σωλήνων ευθείας ραφής μεγάλης διαμέτρου (LSAW) για σωλήνες υψηλής αντοχής και καταπόνησης, θα στοχεύσει στις αγορές υποθαλάσσιων και χερσαίων αγωγών μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου.

 

Με αυτή την επένδυση, ο Όμιλος Viohalco θα επεκτείνει την παρουσία του σε νέες αγορές υπεράκτιων και χερσαίων αγωγών, όπως ο Κόλπος του Μεξικού, η Δυτική/Ανατολική Αφρική, η Βόρεια Θάλασσα και ιδιαίτερα η Νοτιοανατολική Ευρώπη και η Μέση Ανατολή οι οποίες, επί του παρόντος, παρουσιάζουν ξεχωριστό ενδιαφέρον, εφόσον σε αυτές τις γεωγραφικές αγορές αναμένονται σημαντικά νέα έργα ενέργειας και υποδομής.

 

Για τον κλάδο Χαλκού και Καλωδίων, οι βελτιώσεις της αποδοτικότητας των εργοστασίων, ιδίως στη Βουλγαρία, θα συμβάλλουν στην περαιτέρω μείωση του κόστους παραγωγής και στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων.

 

Ειδικά για τον κλάδο Καλωδίων, μετά την επιτυχημένη υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου, η Ελληνικά Καλώδια αποτελεί πλέον έναν από τους ελάχιστους παραγωγούς υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης παγκοσμίως και έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων, έργο αξίας 93 εκ. ευρώ, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού Διασύνδεσης των Κυκλάδων.

 

Για τον κλάδο Αλουμινίου, η πλήρης αξιοποίηση της νέας παραγωγικής δυναμικότητας, η μείωση του κόστους παραγωγής και η στροφή του Ομίλου σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας δημιουργούν θετικές προοπτικές για τον κλάδο.

 

Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος και οι ενδείξεις ανάπτυξης στην Ευρώπη, ιδίως στους κλάδους των μηχανολογικών εφαρμογών και της αυτοκινητοβιομηχανίας, μαζί με την αυξανόμενη αισιοδοξία στον κατασκευαστικό κλάδο και τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας, βελτιώνουν τις προοπτικές για τις εταιρίες του Ομίλου.

 

Η Viohalco παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη διεθνή οικονομία, διατηρεί την ευελιξία της και παραμένει σε εγρήγορση προκειμένου να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που ενδέχεται να παρουσιαστούν.

 

INFO 1

Έκθεση του Ελεγκτή

Ο νόμιμος ελεγκτής «KPMG Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d’Entreprises», που εκπροσωπείται από τον κύριο Benoit Van Roost, επιβεβαίωσε ότι οι ελεγκτικές διαδικασίες σε σχέση με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, που έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί, δεν αποκάλυψαν ουσιώδεις παραπλανητικές δηλώσεις στα λογιστικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ετήσια ανακοίνωση της Εταιρίας.

 

INFO 2

Σχετικά με τη Viohalco

Η Viohalco S.A. είναι η μητρική εταιρία του Ομίλου Viohalco και κατέχει συμμετοχές σε περίπου 90 εταιρίες, επτά από τις οποίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

 

Με παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, ΠΓΔΜ και Ηνωμένο Βασίλειο και περίπου 8.000 εργαζομένους, οι θυγατρικές του Ομίλου ειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων χάλυβα και σωλήνων χάλυβα, χαλκού και καλωδίων, και προϊόντων αλουμινίου, με ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 2,9 δισ. ευρώ.

 

Επιπλέον, ο Όμιλος κατέχει σημαντική ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία και έχει αξιοποιήσει ορισμένα από τα ακίνητα αυτά υπό την μορφή σχεδίων ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας.

Σχετικά Άρθρα