Δημοσίευση αναθεωρημένου Οικονομικού Ημερολογίου της Viohalco

Bρυξέλλες- Η Viohalco SA/NV ανακοινώνει ότι, «σύμφωνα με το Βασιλικό Διάταγμα του Βελγίου της 26ης Μαρτίου 2014, που τροποποιεί το Βασιλικό Διάταγμα της 14ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με τις υποχρεώσεις των εκδοτών χρηματοοικονομικών τίτλων, οι οποίοι διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη αγορά, δε θα δημοσιεύει πλέον τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις ή ενδιάμεσες γνωστοποιήσεις (interim declarations).

 

Επιπλέον σύμφωνα με την παρατεταμένη προθεσμία δημοσιεύσεως των οικονομικών καταστάσεων εξαμήνου, όπως ορίζεται στο παραπάνω Βασιλικό Διάταγμα, τα αποτελέσματα της εταιρίας, για την εξαμηνιαία περίοδο που λήγει την 30η Ιουνίου 2014, θα δημοσιευθούν την 30η Σεπτεμβρίου 2014. »

 

Το αναθεωρημένο Οικονομικό Ημερολόγιο της εταιρίας, που τίθεται άμεσα σε ισχύ, βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.viohalco.gr/el/investors-2/share-information/financial-calendar-gr/13/67-financial-calendar-gr

 

INFO

Σχετικά με τη Viohalco SA/NV

Η Viohalco SA/NV είναι η μητρική εταιρία του Ομίλου Viohalco και κατέχει συμμετοχές σε  περίπου 90 εταιρίες, επτά από τις οποίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

 

Με  παραγωγικές μονάδες σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, ΠΓΔΜ και Ηνωμένο Βασίλειο και περίπου 8.000 εργαζομένους, οι θυγατρικές του Ομίλου ειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων χάλυβα και σωλήνων χάλυβα, χαλκού και καλωδίων, και προϊόντων αλουμινίου, με ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 2,9 δισ. ευρώ.

 

Επιπλέον, ο Όμιλος κατέχει σημαντική ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και έχει αξιοποιήσει ορισμένα από τα ακίνητα αυτά υπό τη μορφή σχεδίων ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας.

Σχετικά Άρθρα