Διεθνές χρηματοοικονομικό διαμέτρημα και επιχειρηματική εμβέλεια από την συνένωση Σωληνουργείας Κορίνθου Συμμετοχών και Ελληνικά Καλώδια Συμμετοχών

• Η νέα εταιρία θα προσφέρει στη διεθνή επενδυτική κοινότητα  την ευκαιρία να επενδύσει σε έναν πολλά υποσχόμενο επιχειρηματικό κλάδο υπό συνθήκες αυξημένης ορατότητας και διαφάνειας

 
• Η δυνατότητα ευχερέστερης  πρόσβασης της εταιρίας στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές  θα συντελέσει στην εδραίωση των επιτευγμάτων των υποκειμένων ελληνικών βιομηχανιών και στη διασφάλιση μακράς διαρκείας απασχόλησης για το υψηλής κατάρτισης εργατικό δυναμικό τους

 
• Θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των παραγωγικών μονάδων τους και στην  επιβεβαίωση των αναπτυξιακών και επενδυτικών προοπτικών τους

 
Την Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016 και τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016, τα Διοικητικά Συμβούλια 1) της βελγικής, μη εισηγμένης εταιρίας, Cenergy Holdings SA (εφεξής «Cenergy Holdings»), θυγατρικής της εταιρίας Viohalco S.A.(εφεξής «Viohalco»), και 2) των ελληνικών συνδεδεμένων με τη Viohalco εταιριών συμμετοχών, Σωληνουργεία Κορίνθου Εταιρία Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρία (εφεξής «Σωληνουργεία Κορίνθου Συμμετοχών») και Ελληνικά Καλώδια Εταιρία Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρία (εφεξής «Ελληνικά Καλώδια Συμμετοχών»), αμφότερες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής από κοινού αναφερόμενες ως οι «Απορροφώμενες Εταιρίες»  και από κοινού με την Cenergy Holdings ως οι «Συγχωνευόμενες Εταιρίες»), αποφάσισαν τη διασυνοριακή συγχώνευσή τους δι’ απορροφήσεως των εταιριών Σωληνουργεία Κορίνθου Συμμετοχών και Ελληνικά Καλώδια Συμμετοχών από την εταιρία Cenergy Holdings, σύμφωνα με το άρθρο 772/1 και επ. του βελγικού Κώδικα Εταιριών, τον ελληνικό νόμο 3777/2009 για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις σε συνδυασμό με τον ελληνικό κωδικοποιημένο νόμο 2190/1920, κατ’ εφαρμογήν της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιριών (εφεξής η «Συγχώνευση»). Οι εταιρίες Cenergy Holdings, Σωληνουργεία Κορίνθου Συμμετοχών και Ελληνικά Καλώδια Συμμετοχών δεν έχουν παραγωγική δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω απόφασής τους, τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευομένων Εταιριών περαιτέρω ενέκριναν το Κοινό Σχέδιο Διασυνοριακής Συγχώνευσης, το διορισμό της εταιρίας RSM Greece S.A. ως οικονομικού συμβούλου για την αποτίμηση της αξίας των Συγχωνευομένων Εταιριών και το διορισμό της ελεγκτικής εταιρίας «Mazars Advisory Services» ως κοινού ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα.

Η Διασυνοριακή Συγχώνευση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τη λογιστική αξία των Συγχωνευομένων Εταιριών και τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Ιουλίου 2016, σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες διατάξεις της βελγικής και της ελληνικής νομοθεσίας.

Συνεπεία της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, οι μέτοχοι των Απορροφωμένων Εταιριών θα ανταλλάξουν τις μετοχές τους με μετοχές της Cenergy Holdings, οι οποίες θα εισαχθούν, πριν τη Συγχώνευση, πρωτογενώς στο Xρηματιστήριο Euronext των Βρυξελλών και δευτερογενώς στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής μετοχών της Cenergy Holdings και των Απορροφωμένων Εταιριών είναι η ακόλουθη:

  • 1:1για τηΣωληνουργεία Κορίνθου Συμμετοχών, δηλαδή οι μέτοχοί της προτείνεται να ανταλλάξουν μία μετοχή της, με μία μετοχή της Cenergy Holdings, και
  • 0,447906797228002:1για τηνΕλληνικά Καλώδια Συμμετοχών, δηλαδή οι μέτοχοί της προτείνεται να ανταλλάξουν 0,447906797228002 μετοχές της με μία μετοχή της Cenergy Holdings.

Η ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης τελεί υπό την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των Συγχωνευομένων Εταιριών και την πλήρωση όλων των νομίμων  διατυπώσεων. Η όλη διαδικασία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός του Δεκεμβρίου του 2016.

Το Κοινό Σχέδιο Διασυνοριακής Συγχώνευσης θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των Συγχωνευομένων Εταιριών σύμφωνα με την ισχύουσα βελγική και ελληνική νομοθεσία.

Η Διασυνοριακή Συγχώνευση θα επιτρέψει στη Σωληνουργεία Κορίνθου Συμμετοχών και στην Ελληνικά Καλώδια Συμμετοχών να αποκτήσουν συνενούμενες διεθνές χρηματοοικονομικό διαμέτρημα και επιχειρηματική εμβέλεια, προκειμένου να είναι σε θέση να προσφέρουν ασφαλή εγγύηση και αξιόπιστη αναφορά στις υποκείμενες βιομηχανικές εταιρίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όταν αυτές διεκδικούν απαιτητικά διεθνή έργα ή αναζητούν δυσχερώς προσβάσιμη διεθνή χρηματοδότηση.

Ως εισηγμένη εταιρία στις Βρυξέλλες και στην Αθήνα, η νέα εταιρία θα προσφέρει στη διεθνή επενδυτική κοινότητα  την ευκαιρία να επενδύσει σε έναν πολλά υποσχόμενο επιχειρηματικό κλάδο υπό συνθήκες αυξημένης ορατότητας και διαφάνειας.

Η δυνατότητα ευχερέστερης  πρόσβασης της εταιρίας στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές  θα συντελέσει στην εδραίωση των επιτευγμάτων των υποκειμένων ελληνικών βιομηχανιών και στη διασφάλιση μακράς διαρκείας απασχόλησης για το υψηλής κατάρτισης εργατικό δυναμικό τους.

Θα συμβάλει επίσης στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των παραγωγικών μονάδων τους και στην  επιβεβαίωση των αναπτυξιακών και επενδυτικών προοπτικών τους.

 
INFO

Σχετικά με τη Viohalco SA

Η Viohalco, με έδρα στο Βέλγιο, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext των Bρυξελλών, καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, είναι εταιρία συμμετοχών (holding) σε διάφορες εταιρίες παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας μετάλλων στην Ευρώπη. Με παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, Αυστραλία, Π.Γ.Δ.Μ. και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι εταιρίες της Viohalco ειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων αλουμινίου, χαλκού, καλωδίων, χάλυβα και σωλήνων χάλυβα, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που το 2015 ανήλθε σε 3,3 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η Viohalco και οι εταιρίες της κατέχουν σημαντική ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και έχουν αξιοποιήσει ορισμένα από τα ακίνητα αυτά, υπό τη μορφή έργων ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την εταιρική ιστοσελίδα  www.viohalco.com .

Σχετικά Άρθρα