Ερευνητικός πόλος αναφοράς η υποδομή INVALOR του Πανεπιστημίου Πατρών για την Αειφόρο Ανάπτυξη

• «Τα υποπροϊόντα ή αλλιώς παραπροϊόντα, πρέπει να θεωρούνται σαν δυνητικοί Εθνικοί-Ευρωπαϊκοί πόροι και όχι σαν απορρίμματα»

Την Παρασκευή, 20/3/2015 πραγματοποιήθηκε στη αίθουσα διαλέξεων της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πατρών ημερίδα με τίτλο: «Από τον πυρήνα WasteValor στην Ερευνητική Υποδομή Ευρείας Κλίμακος INVALOR».

Η υποδομή αυτή που έχει περιφερειακή διάσταση, αποτελείται από ένα κεντρικό κόμβο που εδρεύει στο Πανεπιστήμιο  και επτά περιφερειακούς κόμβους στα Πανεπιστήμια ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, ΑΠΘ, ΔΠΘ, Γεωπονικό ΠΑ και Πολυτεχνείο Κρήτης αντίστοιχα, καθώς και στο Ερευνητικό Κέντρο ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ.

Υποστηρίζεται από 18 Ελληνικούς βιομηχανικούς φορείς, χαρακτηριστικά αναφέρονται οι ΤΙΤΑΝ, ΑΓΚΡΙΝΟ, Αλουμίνιο Ελλάδος, ΛΑΡΚΟ, ΔΕΥΑΠ κ.ά., καθώς και από 43 ερευνητικά εργαστήρια από άλλες χώρες.

Ενδεικτικές του ενδιαφέροντος αλλά και της ιδιαίτερης σημασίας του INVALOR για την Αειφόρο Ανάπτυξη της χώρας, ήταν οι τοποθετήσεις των εκπροσώπων βιομηχανικών εταίρων, οι οποίες συνέκλιναν στην αναγκαιότητα της ουσιαστικής διασύνδεσης των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων με τον παραγωγικό ιστό, κάτι που αναμένεται να επιτευχθεί μέσω των δομών λειτουργίας της παρούσης υποδομής.

Ο συντονιστής του έργου, καθηγητής κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος, ανέφερε ότι τα υποπροϊόντα ή αλλιώς παραπροϊόντα, πρέπει να θεωρούνται σαν δυνητικοί Εθνικοί-Ευρωπαϊκοί πόροι και όχι σαν απορρίμματα.

Όλοι οι ομιλητές τόνισαν ότι σήμερα στα Ελληνικά Πανεπιστήμια πραγματοποιείται έρευνα υψηλού επιπέδου, αναπτύσσεται καινοτομία και ότι στο συγκεκριμένο τομέα η χώρα μας έχει αναπτύξει αριστεία, είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο και έχει να επιδείξει ιδιαίτερα αποτελέσματα πολλά των οποίων έχουν ήδη αξιοποιηθεί.

Επιπλέον επισημάνθηκε ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις η παρούσα υποδομή να αποτελέσει το Μεσογειακό/Ευρωπαϊκό ερευνητικό πόλο αναφοράς στον τομέα αξιοποίησης των παραπροϊόντων.

Αναφέρθηκε, επίσης, ότι είναι η μόνη υποδομή που έχει τον κεντρικό κόμβο της στην Δ. Ελλάδα και κλήθηκαν οι Περιφέρειες και ιδιαίτερα αυτή της Δ. Ελλάδος να την στηρίξουν ουσιαστικά και θεσμικά στα πλαίσια του RIS3 και της διαμόρφωσης των αντίστοιχων περιφερειακών πολιτικών.

Σημειώνεται τέλος, ότι οι ερευνητικές υποδομές αποτελούν κύριο δομικό στοιχείο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και θεωρούνται συνώνυμες με την «επένδυση για το μέλλον».

Τον Δεκέμβριο 2014 παρουσιάστηκε ο Εθνικός Οδικός Χάρτης των Ερευνητικών Υποδομών, που βασίζεται στις αρχές της έξυπνης εξειδίκευσης, RIS3, όπως αυτές έχουν τεθεί από την πολιτική της ΕΕ. Ο χάρτης αυτός αποτελείτε από τις 26 υποδομές που πληρούσαν τα κριτήρια αξιολόγησης που είχαν τεθεί, μεταξύ των οποίων και το INVALOR.

Η ημερίδα διοργανώθηκε στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του ενδοπανεπιστημιακού δικτύου WASTEVALOR που απετέλεσε τον πυρήνα δημιουργίας του INVALOR.

Σχετικά Άρθρα