Η ζήτηση για τις Νέες Ομολογίες της ΤΙΤΑΝ ξεπέρασε το τριπλάσιο του ποσού της αρχικής αναγγελίας

Την  ολοκλήρωση της διάθεσης πρόσθετων ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 100.000.000 οι οποίες θα εκδοθούν από την TITAN GLOBAL FINANCE PLC, θυγατρική εταιρία της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ανακοίνωσε η ΤΙΤΑΝ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ύψος των εντολών που υποβλήθηκαν ξεπέρασε το τριπλάσιο του ποσού της αρχικής αναγγελίας. Λόγω της μεγάλης ζήτησης, το συνολικό ποσό της έκδοσης αυξήθηκε από 50.000.000 σε 100.000.000.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει σχετικά:

Οι Νέες Ομολογίες διέπονται από τους ίδιους όρους που διέπουν τις ομολογίες που εκδόθηκαν τον Νοέμβριο 2017, συνολικής ονομαστικής αξίας 250.000.000, λήξεως το 2024, με επιτόκιο 2,375% και με την εγγύηση της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ (οι «Αρχικές Ομολογίες»). Σημειώνεται ότι μετά την έκδοση των Νέων Ομολογιών, οι Αρχικές και οι Νέες Ομολογίες θα ενοποιηθούν και αποτελέσουν ενιαία σειρά ομολογιών.

Το ύψος των εντολών που υποβλήθηκαν ξεπέρασε το τριπλάσιο του ποσού της αρχικής αναγγελίας. Λόγω της μεγάλης ζήτησης, το συνολικό ποσό της έκδοσης αυξήθηκε από 50.000.000 σε 100.000.000. Η τιμή διάθεσης των Νέων Ομολογιών ήταν στην ονομαστική τους αξία.

Η έκδοση των Νέων Ομολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 26 Ιανουαρίου 2018 και έχει ήδη υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην εποπτευόμενη από το Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας αγορά, Global Exchange Market (GEM).

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των Νέων Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη γενικών εταιρικών σκοπών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η εξόφληση τραπεζικού και λοιπού δανεισμού.

Διαχειρίστριες για την έκδοση και διάθεση των Νέων Ομολογιών ήταν οι τράπεζες HSBC Bank plc, Société Générale, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Raiffeisen Bank International AG.

Σχετικά Άρθρα