Η ΗΕΜΕΧΡΟ στην πλατφόρμα WATERBORNE

Μέλος της μεγαλύτερης πλατφόρμας τεχνολογικής συνεργασίας στην Ευρώπη, WATERBORNE TP, για θέματα που αφορούν την θαλάσσια οικονομία, είναι οι Έλληνες Κατασκευαστές Ναυτιλιακού Εξοπλισμού (HEMEXO).

Οι Έλληνες Κατασκευαστές Ναυτιλιακού Εξοπλισμού θα έχουν την ευκαιρία  να συμμετέχουν στο διάλογο που έχει ανοίξει μεταξύ των μελών της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής αλυσίδας, για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Μέλη της πλατφόρμας είναι  πλοιοκτήτες νηογνώμονες, ναυπηγεία, κατασκευαστές ναυτιλιακού εξοπλισμού, πάροχοι υποδομών και υπηρεσιών, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών.

Η πλατφόρμα έχει σαν σκοπό να διασφαλίζει ότι, ενώ οι εθνικές πολιτικές ποικίλλουν ανάλογα με τις ιδιαίτερες προκλήσεις, θα αναπτύσσονται αποτελεσματικοί μηχανισμοί που θα επιτρέπουν τον κατάλληλο συντονισμό και τη συνεργασία σε επίπεδο έρευνας μεταξύ των σχετικών ενδιαφερομένων σε  Ε.Ε και  Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).

Η πρόεδρος της HEMEXPO κα. Ελένη Πολυχρονοπούλου τονίζει: «Η Ευρώπη καταβάλει προσπάθειες να ηγηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, στις προσπάθειες που γίνονται για την ανάπτυξη μιας ευρύτερης ναυτιλιακής  πράσινης οικονομίας.  Η πλατφόρμα WATERBORNE TP, αποτελεί έναν στρατηγικής σημασίας μέσο για την έρευνα και ανάπτυξη λύσεων για την επίτευξη των στόχων αυτών. Στο πλαίσιο αυτό οι Έλληνες Κατασκευαστές Ναυτιλιακού Εξοπλισμού αποφάσισαν να συμμετέχουν ενεργά, προκειμένου να συνεισφέρουν στην διαμόρφωση της επόμενης ημέρας για την ευρωπαϊκή βιομηχανία ναυτιλιακού εξοπλισμού».

Οι στρατηγικοί στόχοι του WATERBORNE TP είναι:

  • Καθιέρωση συνεχούς διαλόγου μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και με όσους τομείς σχετίζονται.
  • Συμβολή στην ευρύτερη δυνατή συναίνεση σχετικά με την Ε&Α και στην εστίαση των προσπαθειών και των πόρων.
  • Ανάπτυξη κοινού μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου οράματος Ε&Α
  • Συμβολή στην κατάλληλη κατανομή των απαραίτητων χρηματοδοτικών πόρων (ιδιωτικές/περιφερειακές/εθνικές/ευρωπαϊκές πηγές).
  • Συμβολή στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για πράσινες, ανταγωνιστικές και ασφαλείς θαλάσσιες μεταφορές συμπεριλαμβανομένων των τομέων της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Μέσα από την συμμετοχή μας, αναφέρουν στελέχη της HEMEXPO, σχεδιάζουμε και να διεκδικήσουμε Ευρωπαϊκά προγράμματα που χρηματοδοτούν την Έρευνα και Ανάπτυξη.

Σχετικά Άρθρα