Η ΣΙΔΕΝΟΡ είναι η πρώτη εταιρία παραγωγής προϊόντων χάλυβα στην Ελλάδα που πιστοποιείται με την Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD)

Την Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (Environmental Product Declaration – EPD) έλαβε πρώτη η Σιδενόρ στον κλάδο της στην Ελλάδα  για τους χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος SD σε μορφή ευθύγραμμων ράβδων κουλούρων, πλεγμάτων και κλωβών. Τα συγκεκριμένα προϊόντα παράγονται στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της SOVEL, στον Αλμυρό Μαγνησίας. Η Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος καταρτίστηκε σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14025 και ΕΝ 15804 με βάση την μελέτη Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (Life Cycle Assessment-LCA) που εκπονήθηκε από την εταιρία Envirometrics  κατά τα πρότυπα ISO 14040 και ISO 14044. Περιλαμβάνει δε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη εκτός από τα στάδια παραγωγής των τελικών προϊόντων και το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας, εξαιρουμένου του σταδίου της χρήσης τους. H Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD) δημοσιεύτηκε στο μητρώο του αναγνωρισμένου φορέα The International EPD® System.

 
Η απόκτηση της Περιβαλλοντικής Δήλωσης Προϊόντος επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να παρακολουθούμε, να μετράμε και να δηλώνουμε με διαφάνεια το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων μας. Παράλληλα, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στο πλαίσιο των επιχειρηματικών πρακτικών και πρωτοβουλιών  που σχεδιάζουμε να υλοποιήσουμε, προκειμένου να συμβάλουμε σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον καθώς και στον μετασχηματισμό της οικονομίας της Ε.Ε. σε μία οικονομία κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050.

Η επιλογή προϊόντων με πιστοποίηση EPD σε κατασκευαστικά έργα παρέχει στους πελάτες αξιόπιστες και ποσοτικές πληροφορίες για τον κύκλο ζωής του προϊόντος, και τους επιτρέπει να αξιολογούν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των έργων τους με ακρίβεια.

 
info

Σχετικά με τη  Σιδενόρ 

H Σιδενόρ ιδρύθηκε το 1962 και είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία παραγωγής προϊόντων χάλυβα στην Ελλάδα. Ο Όμιλος Σιδενόρ κατέχει ηγετική θέση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη στον κλάδο παραγωγής προϊόντων χάλυβα με 6 παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Κύπρο. Τα προϊόντα του Ομίλου διατίθενται σε περισσότερες από 50 χώρες, με σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη, όπως αυτά του χάλυβα οπλισμού για κτηριακά έργα και έργα υποδομής, τη ναυπηγική και διάφορες άλλες βιομηχανικές εφαρμογές. Αποτελεί τον μεγαλύτερο ανακυκλωτή χάλυβα στην ΝΑ Ευρώπη και είναι η πρώτη εταιρία του κλάδου της στην Ελλάδα που διαθέτει στους πελάτες της πιστοποιημένη Περιβαλλοντική Δήλωσης Προϊόντος (Environmental Product Declaration-EPD) για τον χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος SD, στο πλαίσιο της επιδίωξής της για υπεύθυνη λειτουργία και για μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την εταιρική ιστοσελίδα https://sidenor.gr/

 
Σχετικά με την Envirometrics 

H Envirometrics από το 2002 δραστηριοποιείται στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παρέχει εξειδικευμένες κλιματικές και ενεργειακές συμβουλευτικές υπηρεσίες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με ιδιαίτερη εμπειρία σε θέματα ανθρακικού / περιβαλλοντικού αποτυπώματος, καθώς και μετριασμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την εταιρική ιστοσελίδα https://www.envirometrics.gr/

Σχετικά Άρθρα