Η φόρμουλα επιτυχίας του Ομίλου Σιδενόρ

Η ελαφρά ανάκαμψη και αναστροφή της καθοδικής πορείας της Ελληνικής αγοράς χάλυβα, η επανεκκίνηση ορισμένων δημοσίων έργων στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τη μείωση του λειτουργικού κόστους, ως αποτέλεσμα των ενεργειών των προηγούμενων ετών και η περαιτέρω ενίσχυση των δραστηριοτήτων του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ διεθνώς, είχαν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του κατά το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης, σημειώνει σε επίσημη ανακοίνωσή της  η εταιρία.

Συγκεκριμένα: «ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 4,9% και διαμορφώθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2014 σε 193,3 εκ. ευρώ έναντι 184,3 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Παράλληλα τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2014 σε 4,1 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 2,0 εκ. ευρώ πέρυσι.

Επίσης οι ζημιές σε επίπεδο αποτελεσμάτων μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας τα οποία ανήλθαν στο πρώτο τρίμηνο του 2014 σε ζημιές 12,7 εκ. ευρώ (ζημιές 0,1323 ευρώ ανά μετοχή) έναντι ζημιών 26,4 εκ. ευρώ (ή ζημίες 0,2746 ευρώ ανά μετοχή) πέρυσι.

Ουσιαστικό βήμα βελτίωσης αποτέλεσε η μείωση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας από 1/1/2014, εντούτοις πρέπει να τονιστεί ότι αναμένονται πρόσθετες ελαφρύνσεις στον τομέα αυτό, ώστε να καταστεί η τελική τιμή ανταγωνιστική.

Επίσης, στην κατεύθυνση της τόνωσης της αγοράς κατοικίας στην Ελλάδα, θα χρειαστεί άρση των εμποδίων αγοράς και κατοχής ακίνητης περιουσίας, που σήμερα επιβαρύνεται σημαντικά.

Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ, παρά τις συνεχιζόμενες αρνητικές συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο του χάλυβα στην Ελλάδα και διεθνώς, συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματός του με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας των παραγωγικών μονάδων και τον περιορισμό του κόστους παραγωγής. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου προϊόντων, την ενίσχυση των εξαγωγών και τη διείσδυση σε νέες αγορέςαποτελούν τη βάση για μια καλύτερη χρονιά, τόσο σε λειτουργικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων.»

Σχετικά Άρθρα