Θωράκιση της επιχειρηματικής και οικονομικής ανάπτυξης του Ομίλου Υγεία

Οι συγκρίσιμες προσαρμοσμένες λειτουργικές επιδόσεις του Ομίλου συνεχίζουν να καταγράφουν αύξηση ενισχύοντας την ορθότητα των στρατηγικών επιλογών,

 • Τα ενοποιημένα συγκρίσιμα προσαρμοσμένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) κατέγραψαν αύξηση 6,6%, παρουσιάζοντας κέρδη ύψους € 16,8 εκ. έναντι κερδών € 15,7 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2013,

 • Οι συγκρίσιμες προσαρμοσμένες ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα  και ανήλθαν στα € 121,6 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 0,7%,

 • Τα συγκρίσιμα προσαρμοσμένα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρουσίασαν αξιοσημείωτη αύξηση 40% καταγράφοντας κέρδη ύψους €1,3 εκ.  έναντι προσαρμοσμένων ενοποιημένων κερδών €0,9 εκ, το πρώτο εξάμηνο του 2013. 

 

Τις ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του Α’ εξαμήνου του 2014 ανακοίνωσε η Εταιρεία «Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε.»,  σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α).

Τα δημοσιευμένα ενοποιημένα αποτελέσματα της περιόδου δεν είναι ευθέως συγκρίσιμα με τα αποτελέσματα της αντίστοιχης περιόδου του 2013, κυρίως λόγω της αναδρομικής από 1-1-2013 εφαρμογής των κυβερνητικών αποφάσεων για το μηχανισμό επιστροφής rebate και clawback. Οι αναφερόμενες αποφάσεις έχουν περιληφθεί στο ψηφισθέν τον Ιούλιο του 2013 άρθρο 100 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α” 167 23-7-2013).

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο συγκρίσιμος προσαρμοσμένος ενοποιημένος κύκλος εργασιών του πρώτου εξαμήνου του  2014,  ανήλθε σε  €121,6 εκ.  σημειώνοντας αύξηση   0,7%  έναντι €120,7 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2013. Ο ενοποιημένος δημοσιευμένος  κύκλος εργασιών του πρώτου εξαμήνου  του  2014,  ανήλθε σε  €115,1 εκ.   έναντι €120,7 εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA):  Τα συγκρίσιμα προσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη  προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) για το πρώτο εξάμηνο  του 2014 παρουσίασαν αύξηση κατά 6,6% και ανήλθαν στα €16,8 εκ. έναντι  κερδών €15,7 εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο  του 2013. Τα ενοποιημένα δημοσιευμένα  αποτελέσματα  προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων  (EBITDA)  του πρώτου εξαμήνου του 2014 ανήλθαν σε κέρδη  ύψους  €10,3 εκ. έναντι  κερδών €15,7 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ: Τα συγκρίσιμα προσαρμοσμένα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε  οριακές ζημιές ύψους -€ 0,06 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2014 έναντι ζημιών -€ 3,3 εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013. Τα δημοσιευμένα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρουσίασαν ζημιές -€5,6 εκ. έναντι ζημιών -€3,3 εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013.

* Στα συγκρίσιμα προσαρμοσμένα αποτελέσματα δε συμπεριλαμβάνονται  οι μηχανισμοί επιστροφής rebate και claw-backτου άρθρου 100 του Ν. 4172/2013(ΦΕΚ Α’ 167)  και  η πώληση  θυγατρικών εταιρειών.

 

 Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του «Ομίλου ΥΓΕΙΑ» κα Ρίτα Σουβατζόγλου, έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

«Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ κατά το 1ο εξάμηνο του 2014 εξακολουθεί επιτυχώς να επιδεικνύει αντοχές, παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα τόσο σε δημοσιονομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο του κλάδου Υγείας  στον οποίο δραστηριοποιείται, παρουσιάζοντας σημαντική λειτουργική κερδοφορία.

Η ανθεκτικότητα των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου επιβεβαιώνει την επιτυχή διαχείριση της παρατεταμένης κρίσης και τις στοχευμένες ενέργειες της Διοίκησης αναδεικνύοντας τον κυρίαρχο ρόλο που κατέχει ο Όμιλος  στον κλάδο παροχής υπηρεσιών υγείας.

Σ” αυτήν την δύσκολη συγκυρία συνεχίζουμε έμπρακτα το κοινωνικό μας έργο με στοχευμένες και συντονισμένες δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας του κοινωνικού συνόλου και στην ανάπτυξη της κοινωνικής ευημερίας.

Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ εστιάζουμε και προσαρμόζουμε τον στρατηγικό σχεδιασμό μας, με γνώμονα την θωράκιση της επιχειρηματικής και οικονομικής ανάπτυξης του Ομίλου έχοντας ως αρωγούς τις  συνεργαζόμενες  τράπεζες. Κατά το 1ο εξάμηνο του 2014, επικεντρωθήκαμε στην εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας, την μεγιστοποίηση των συνεργιών εντός του Ομίλου, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε να παραμείνουμε κεφαλαιακά ισχυροί, ανταποκρινόμενοι σε οποιαδήποτε πρόκληση. Απώτερη στόχευση αποτελεί η ενδυνάμωση  της αξίας και το μακροπρόθεσμο συμφέρον των μετόχων και όλων των συμμετεχόντων.

Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ σταθερή μας προτεραιότητα είναι οι παρεχόμενες  υπηρεσίες των νοσοκομείων μας, να παραμείνουν εφάμιλλες της υψηλότερης παγκοσμίως ποιότητας, διατηρώντας τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ σε υψηλή θέση αναγνωρισιμότητας διεθνώς. Παράλληλα εξετάζουμε κάθε επενδυτική ευκαιρία που προκύπτει και μπορεί να συνεισφέρει στην πραγματοποίηση του οράματός μας.

Αρωγός στην επίτευξη του στόχου μας παραμένει ο βασικός μας μέτοχος, η ‘MARFIN INVESTMENT GROUP’»

Σχετικά Άρθρα