Με αντοχές και υψηλές αξίες ο Όμιλος Viohalco

• Δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου 2014 των θυγατρικών εταιριών της Viohalco στο Χρηματιστήριο Αθηνών

• Σύνοψη των αποτελεσμάτων του α’ εξαμήνου 2014 των εισηγμένων θυγατρικών εταιριών της Viohalco

 

√ Χάλυβας & Σωλήνες Χάλυβα: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Σιδενόρ στο πρώτο εξάμηνο του 2014 σημείωσε οριακή πτώση και ανήλθε σε 402,3 εκ. ευρώ έναντι 405,1 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2013. Οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 25,4 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 43,2 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2013. Η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως στο χαμηλότερο κόστος παραγωγής, ως αποτέλεσμα της έναρξης λειτουργίας των νέων επενδύσεων. Επιπρόσθετα, το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, σε συνδυασμό με την επανεκκίνηση δημοσίων έργων στην Ελλάδα ενίσχυσαν τα οικονομικά αποτελέσματα περιόδου της Σιδενόρ.

Ο κύκλος εργασιών της Σωληνουργεία Κορίνθου (INFO 1) μειώθηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2014 σε 84,2 εκ. ευρώ έναντι 87,7 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2013, με τις ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας να διαμορφώνονται σε 4,1 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 2,6 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2013. Ο τομέας των Σωλήνων επηρεάστηκε από τις καθυστερήσεις στην κατασκευή μεγάλων αγωγών, απόρροια των ασταθών συνθηκών στη διεθνή αγορά ενέργειας. Η χαμηλή ζήτηση για προϊόντα που χρησιμοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας, σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες χαμηλές τιμές πρώτων υλών, επηρέασαν επίσης αρνητικά την κερδοφορία.

 

√ Χαλκός & Καλώδια: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Χαλκόρ για το πρώτο εξάμηνο του 2014 ήταν μειωμένος κατά 6,9% και διαμορφώθηκε σε 555 εκ. ευρώ έναντι 596 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2013, λόγω των συγκριτικά χαμηλότερων μέσων τιμών των μετάλλων, αλλά και των μειωμένων τιμών κατεργασίας, κυρίως στα προϊόντα έλασης για εγκαταστάσεις και στα καλώδια. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημίες 15,6 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 33,1 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2013. Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από τη λογιστική ζημία ποσού 7,6 εκ. ευρώ από την αποτίμηση του βασικού αποθέματος λειτουργίας των παραγωγικών εταιριών του Ομίλου Χαλκόρ, ως συνέπεια της πτώσης των τιμών των μετάλλων, και από τις χαμηλότερες τιμές κατεργασίας στα προϊόντα στέγασης, λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Ελληνικά Καλώδια (INFO 1) ήταν μειωμένος κατά 3,3% και ανήλθε σε 175 εκ. ευρώ έναντι 181 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2013, λόγω κυρίως των χαμηλότερων τιμών των μετάλλων. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημίες 10,2 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 9,3 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2013. Τα αποτελέσματα είναι επιβαρυμένα και από το κόστος αδράνειας που προέκυψε κατά τη διάρκεια των εργασιών αναβάθμισης του υφιστάμενου εξοπλισμού και εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού για την παραγωγή υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης στο εργοστάσιο της Fulgor, θυγατρικής της Ελληνικά Καλώδια.

 

√ Αλουμίνιο:Παρά τον αυξημένο όγκο πωλήσεων, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Ελβάλ μειώθηκε κατά 2,5% στα 511,4 εκ. ευρώ  έναντι 524,2 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2013, επηρεασμένος από την πτώση της μέσης τιμής του πρωτογενούς αλουμινίου στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 4,4 εκ. ευρώ σε σχέση με ζημίες 2,9 εκ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2013. Τα κέρδη επηρεάστηκαν θετικά από τον όγκο πωλήσεων και τη μείωση του κόστους παραγωγής και αρνητικά από ζημίες και έκτακτες προβλέψεις του υπό-τομέα διέλασης.

INFO 1: Τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιριών Σωληνουργεία Κορίνθου και Ελληνικά Καλώδια συμπεριλαμβάνονται στα οικονομικά αποτελέσματα των εταιριών Σιδενόρ και Χαλκόρ αντίστοιχα.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει μια συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων των κυριότερων εισηγμένων θυγατρικών εταιριών της Viohalco για το εξάμηνο που ολοκληρώθηκε την 30η Ιουνίου 2014:

Desktop9

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Viohalco που αφορούν στην περίοδο που ολοκληρώθηκε την 30ή Ιουνίου 2014 θα δημοσιευθούν την 30ή Σεπτεμβρίου 2014.

 

INFO 2

Σχετικά με τη Viohalco SA/NV

Η Viohalco SA/NΑ είναι η μητρική εταιρία του Ομίλου Viohalco και κατέχει συμμετοχές σε περίπου 90 εταιρίες, επτά από τις οποίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Με παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, ΠΓΔΜ και Ηνωμένο Βασίλειο και περίπου 8.000 εργαζομένους, οι θυγατρικές του Ομίλου ειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων χάλυβα και σωλήνων χάλυβα, χαλκού και καλωδίων, και προϊόντων αλουμινίου, με ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 2,9 δισ. ευρώ. Επιπλέον, ο Όμιλος κατέχει σημαντική ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και έχει αξιοποιήσει ορισμένα από τα ακίνητα αυτά υπό την μορφή σχεδίων ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες  επισκεφθείτε το www.viohalco.com

Σχετικά Άρθρα