Οι στρατηγικοί στόχοι των εταιριών της Viohalco παραμένουν αμετάβλητοι

Το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο και η δομή της Viohalco απέδειξαν την ανθεκτικότητα των εταιριών της στις ασταθείς συνθήκες λειτουργίας και επιβεβαιώνουν τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης αυτών

 
Η Viohalco S.A. (Euronext Βρυξέλλες: VIO, Χρηματιστήριο Αθηνών: ΒIO), εφεξής «Viohalco» ή «η Εταιρία», ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020.

 
Δυναμικές επιδόσεις και ισχυρή κερδοφορία παρά την πανδημία

Συνοπτικά

-Το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο της Viohalco υποστήριξε την ισχυρή κερδοφορία παρά την πανδημία, χάρη στη συμβολή της δυναμικής και της ανθεκτικότητας των επιχειρηματικών κλάδων της.

-Η ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή αποτελεσματικών προληπτικών μέτρων για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των εργαζομένων εξασφάλισε τη συνέχεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την ασφαλή και αδιάλειπτη λειτουργία σε όλες τις εγκαταστάσεις.

-Σημαντικές επενδύσεις συνολικού ύψους 285 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν στις εταιρίες της Viohalco, με στόχο την ενίσχυση της θέσης τους στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται και την περαιτέρω επέκταση της διεθνούς παρουσίας τους.

-Ολοκλήρωση της επένδυσης και έναρξη λειτουργίας του νέου τετραπλού θερμού ελάστρου αλουμινίου tandem στο εργοστάσιο της Elval στα Οινόφυτα.

-Το ενοποιημένο αναπροσαρμοσμένο EBITDA (α-EBITDA) ανήλθε σε 295 εκατ. ευρώ.

-Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 59 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 86% σε ετήσια βάση (2019: 32 εκατ. ευρώ).

 
Επισκόπηση

Η εμφάνιση της πανδημίας του Covid-19 στις αρχές του έτους είχε έντονο αντίκτυπο στις επιχειρήσεις και τις χρηματοπιστωτικές αγορές διεθνώς. Αντιδρώντας έγκαιρα στην κρίση, οι εταιρίες της Viohalco έθεσαν σε εφαρμογή, αποτελεσματικά μέτρα για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των εργαζομένων και των λοιπών συμμετόχων τους τους, προσαρμόζοντας τις εργασιακές πρακτικές σε όλες τις λειτουργίες, προκειμένου να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο από τον κορωνoϊό, γεγονός που κατέστησε εφικτή την ασφαλή και απρόσκοπτη συνέχιση της παραγωγής σε όλες τις εγκαταστάσεις. Οι προσπάθειες αυτές μετριασμού της κρίσης, σε συνδυασμό με την ανθεκτικότητα του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου της Viohalco, οδήγησαν στην ισχυρή επίδοση του 2020.

Στον κλάδο του αλουμινίου, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του νέου τετραπλού θερμού ελάστρου αλουμινίου Tandem  στο εργοστάσιο της Elval στα Οινόφυτα, παρά τις δυσκολίες λόγω της πανδημίας του Covid-19. Το έλαστρο ξεκίνησε τη λειτουργία του κατά το τρίτο τρίμηνο, αυξάνοντας σημαντικά την παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας και δίνοντας τη δυνατότητα στον κλάδο να αναζητήσει ευκαιρίες σε νέες αγορές. Στη διάρκεια του 2020, ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη ζήτηση για πιο βιώσιμα, ελαφρά υλικά ενεργειακής αποδοτικότητας στους τομείς της συσκευασίας και των μεταφορών, η Elval προχώρησε σε επενδύσεις σε νέο σύγχρονο ψυχρό έλαστρο έξι ραούλων και σε μια νέα, πλήρως αυτοματοποιημένη, γραμμή βαφής.

Ο κλάδος χαλκού κατέγραψε εύρωστη επίδοση κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς η πανδημία είχε περιορισμένο αντίκτυπο στα επίπεδα παραγωγής. Ο κλάδος κατάφερε να αυξήσει την κερδοφορία του και να κερδίσει μερίδια σε βασικές αγορές, ακόμα και σε μια περίοδο που οι αγορές, όπως αυτή των προϊόντων έλασης χαλκού και κραμάτων χαλκού και των σωλήνων χαλκού, υπέστησαν σημαντική συρρίκνωση. Καθώς οι ευρωπαϊκές αγορές σημείωναν βραδεία ανάκαμψη κατά τη διάρκεια του έτους, με τις βελτιώσεις να καθίστανται πιο εμφανείς μετά το τρίτο τρίμηνο, ο κλάδος χαλκού κατάφερε να αξιοποιήσει με επιτυχία τις βελτιωμένες συνθήκες.

Η κερδοφορία του κλάδου καλωδίων βελτιώθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια του έτους, παρά την πανδημία. Η θετική δυναμική του 2019 συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020, με τον κλάδο να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις, λόγω της υψηλής αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας των γραμμών παραγωγής υποβρύχιων καλωδίων, καθώς και χάρη στην επιτυχημένη και απρόσκοπτη εκτέλεση ενεργειακών έργων υψηλού επιπέδου, παρά τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν από την πανδημία του Covid-19. Ο τομέας των καλωδιακών προϊόντων κατέγραψε σταθερούς όγκους πωλήσεων σε σχέση με το 2019, με βελτιωμένο μείγμα πωλήσεων προσανατολισμένο σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, συμβάλλοντας στην αντιστάθμιση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας. Μέχρι το τέλος του έτους, ο κλάδος είχε σχηματίσει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών ως αποτέλεσμα επιτυχούς ανάληψης αρκετών διαγωνισμών.

Στον κλάδο σωλήνων χάλυβα, η Σωληνουργεία Κορίνθου επηρεάστηκε αρνητικά από τη μείωση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου που παρατηρήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020, την οποία επέτειναν οι επιπτώσεις της πανδημίας. Πολλά έργα εκμετάλλευσης κοιτασμάτων αναβλήθηκαν, ως επακόλουθο των ασταθών συνθηκών της αγοράς. Για να αντισταθμίσει τη γενική κάμψη της ζήτησης εντός του 2020, η Σωληνουργεία Κορίνθου επικεντρώθηκε σε νέες γεωγραφικές αγορές και έθεσε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα βελτιστοποίησης κόστους, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες μείωσης κόστους και εστιάζοντας ταυτόχρονα στο συνεχιζόμενο πρόγραμμα βιομηχανικής αριστείας στο εργοστάσιο στη Θίσβη.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, ο κλάδος χάλυβα επηρεάστηκε από τη συρρίκνωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας, της βιομηχανικής παραγωγής και την πτώση των διεθνών τιμών χάλυβα. Ωστόσο, από το δεύτερο τρίμηνο, η δραστηριότητα στον κατασκευαστικό κλάδο άρχισε να ανακάμπτει ελαφρώς στην Ελλάδα και στην περιοχή των Βαλκανίων. Στη συνέχεια, ακολούθησε η σταδιακή ανάκαμψη της βιομηχανικής παραγωγής από τον Οκτώβριο του 2020. Δεδομένων των ανωτέρω, οι επιδόσεις του κλάδου χάλυβα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους ήταν πιο αδύναμες από το αναμενόμενο, με θετική τάση να διαγράφεται κατά το δεύτερο εξάμηνο και ιδιαίτερα κατά το τέταρτο τρίμηνο. Στη διάρκεια του 2020, ο κλάδος διατήρησε την κυρίαρχη θέση του στην αγορά των Βαλκανίων και το ισχυρό μερίδιο αγοράς στον κατασκευαστικό κλάδο της Ελλάδας.

Στον κλάδο ακινήτων, η Noval Property, η δεύτερη μεγαλύτερη ΑΕΕΑΠ στην Ελλάδα, με βάση την αξία των ακινήτων της, διαθέτει ένα σύγχρονο και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων. Κατά τη διάρκεια του έτους, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία αρκετά σημαντικά έργα, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης της εμπορικής λειτουργίας του συγκροτήματος γραφείων The Orbit στην Αθήνα, το οποίο έχει μισθωθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου σε επιφανείς ενοικιαστές. Άλλα έργα, όπως η επέκταση του εμπορικού κέντρου River West, του οποίου  η κατασκευή θα ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2021, σημείωσαν σημαντική πρόοδο.

 
Οικονομική ανασκόπηση

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Viohalco για το 2020 ανήλθε σε 3.850 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 8,3% έναντι του προηγούμενου έτους (2019: 4.198 εκατ. ευρώ), κατά κύριο λόγο εξαιτίας της μείωσης των τιμών μετάλλων διεθνώς και των όγκων πωλήσεων κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου, ως συνέπεια της πανδημίας.

Το ενοποιημένο αναπροσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 295 εκατ. ευρώ για το έτος (2019: 303 εκατ. ευρώ), ενώ το ενοποιημένο EBITDA, συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης των τιμών μετάλλων, αυξήθηκε κατά 4,7% στα 286 εκατ. ευρώ (2019: 273 εκατ. ευρώ).

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 92,3 εκατ. ευρώ (2019: 98,5 εκατ. ευρώ), κυρίως ως επακόλουθο των μειώσεων του spread των επιτοκίων που εφαρμόστηκαν σταδιακά σε όλες τις εταιρίες της Viohalco κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος της Viohalco για το έτος ανήλθαν σε 59,5 εκατ. ευρώ έναντι 31,9 εκατ. ευρώ το 2019.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους της περιόδου ανήλθαν σε 32,9 εκατ. ευρώ (2019: 16,7 εκατ. ευρώ) και αποδίδονται κυρίως στις ισχυρές επιδόσεις του τομέα ενεργειακών έργων του κλάδου καλωδίων, καθώς και στην αύξηση της εμπορικής αξίας των επενδυτικών ακινήτων, γεγονός που οδήγησε στον αντιλογισμό παλαιότερα αναγνωρισμένων ζημιών απομείωσης.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για το έτος ανήλθαν σε 285 εκατ. ευρώ (2019: 284 εκατ. ευρώ), λόγω της εκτέλεσης της δεύτερης φάσης του επενδυτικού προγράμματος του κλάδου αλουμινίου (η οποία περιλαμβάνει την παραγγελία ενός προηγμένου ψυχρού ελάστρου έξι ράουλων και μιας αυτοματοποιημένης γραμμής βαφής), καθώς και του επενδυτικού προγράμματος του κλάδου καλωδίων (που περιλαμβάνει την επένδυση στα υποβρύχια inter-array καλώδια στο εργοστάσιο υποθαλάσσιων καλωδίων της Hellenic Cables), και των επενδύσεων στον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων.

Οι αποσβέσεις της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 132 εκατ. ευρώ (2019: 143 εκατ. ευρώ).

Το κεφάλαιο κίνησης μειώθηκε κατά 14% ή 125 εκ. ευρώ έναντι του 2019, ως απόρροια της αποτελεσματικής διαχείρισης όλων των επιμέρους στοιχείων (πελάτες, πιστωτές και αποθέματα).

Ο καθαρός δανεισμός των εταιριών της Viohalco διαμορφώθηκε στα 1.529 εκατ. ευρώ (2019: 1.560 εκατ. ευρώ) πριν από την αναπροσαρμογή βάσει του ΔΠΧΑ 16. Μετά την αναπροσαρμογή βάσει του ΔΠΧΑ 16, ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 1.581 εκατ. ευρώ (2019: 1.613 εκατ. ευρώ).

 
Αλουμίνιο

Κατά τη διάρκεια του 2020, ο κύκλος εργασιών του κλάδου αλουμινίου κατέγραψε κάμψη κατά 11% σε 1.168 εκατ. ευρώ, κυρίως ως επακόλουθο των χαμηλότερων τιμών στο Χρηματιστήριο Μετάλλων Λονδίνου – LME (1.490 ευρώ μέση τιμή LME άμεσης παράδοσης ανά τόνο το 2020 έναντι 1.600 ευρώ το 2019) και των χαμηλότερων όγκων πωλήσεων έναντι του 2019. Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 22 εκατ. ευρώ (2019: 46 εκατ. ευρώ).

Οι όγκοι πωλήσεων στην Elval (ο τομέας έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor) σημείωσαν οριακή πτώση έναντι του 2019, λόγω της μείωσης των πωληθέντων όγκων στην αυτοκινητοβιομηχανία και στον τομέα μεταφορών, οι οποίοι επηρεάστηκαν αρνητικά από την πανδημία, καθώς και της κάμψης των πωλήσεων στις ΗΠΑ, λόγω του ανταγωνισμού και της απειλής για επιβολή δασμών. Αυτή η φθίνουσα πορεία των όγκων πωλήσεων αντισταθμίστηκε, κατά το μεγαλύτερο μέρος, από την αυξημένη ζήτηση στον τομέα συσκευασιών.

Τον Μάρτιο του 2020, η ElvalHalcor ενεπλάκη στη διαδικασία έρευνας για δασμούς αντιντάμπινγκ (antidumping) από τις εμπορικές αρχές των ΗΠΑ σε βάρος 18 χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Στις 2 Μαρτίου 2021, το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ εξέδωσε τις οριστικές του αποφάσεις σχετικά με την έρευνα δασμού αντιντάμπινγκ (antidumping duty investigation), υπολογίζοντας ένα τελικό περιθώριο ντάμπινγκ δασμού 0% για εισαγωγές από την ElvalHalcor. Μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, η έρευνα για τις εισαγωγές της ElvalHalcor έχει περατωθεί χωρίς επιβολή δασμού αντιντάμπινγκ και η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ (US International Trade Commission) δεν θα προβεί σε έρευνα για τον καθορισμό της ζημίας αναφορικά με τις εισαγωγές από την Ελλάδα. Αυτή η απόφαση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ElvalHalcor στις αρχές του δίκαιου ανταγωνισμού, ενώ παράλληλα ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω διείσδυση στην αγορά των ΗΠΑ.

Παρά τις προκλήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, το επενδυτικό πρόγραμμα της Elval εξελίχθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, καταγράφοντας μόνο επουσιώδεις καθυστερήσεις που οφείλονταν στους ταξιδιωτικούς περιορισμούς λόγω του Covid-19. Το πρόσφατα εγκατεστημένο τετραπλό θερμό έλαστρο αλουμινίου Tandem ξεκίνησε τη λειτουργία του πριν από το τέλος του 2020, ενώ το δεύτερο στάδιο του προγράμματος αξίας 100 εκατ. ευρώ τέθηκε σε εφαρμογή με την παραγγελία ενός σύγχρονου ψυχρού ελάστρου αλουμινίου έξι ραούλων και μιας νέας πλήρως αυτοματοποιημένης γραμμής βαφής.

Οι επενδυτικές πρωτοβουλίες της Elval εναρμονίζονται με τις διεθνείς τάσεις προς πρακτικές βιώσιμης παραγωγής και αποτελούν στρατηγική ανταπόκρισης στις παγκόσμιες τάσεις της ζήτησης για ανακυκλωμένο αλουμίνιο με χαμηλές εκπομπές άνθρακα για τον τομέα της συσκευασίας, ελαφρά υλικά για τον τομέα των μεταφορών και ανθεκτικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές δομικές και κατασκευαστικές λύσεις. Η αυξανόμενη ζήτηση για τα προϊόντα της Elval σε συνδυασμό με τις ενισχυμένες παραγωγικές δυνατότητες στο εργοστάσιο των Οινοφύτων αποτελεί ισχυρή βάση για τη μελλοντική ανάπτυξη του κλάδου.

Η Συμετάλ πέτυχε να αυξήσει ελαφρώς τον όγκο των πωλήσεών της, παρά τη δυσμενή επίπτωση της πανδημίας στην παγκόσμια οικονομία. Η εταιρία προσάρμοσε το προϊοντικό μείγμα της, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις τάσεις της αγοράς, εστιάζοντας στο foil για φαρμακευτικά προϊόντα και για καπάκια συσκευασίας. Παρότι οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν, οι επιδόσεις επηρεάστηκαν από τον ισχυρό ανταγωνισμό, καθώς οι Κινέζοι παραγωγοί foil εισήλθαν στην ευρωπαϊκή αγορά. Ως επακόλουθο των συναφών πιέσεων στις τιμές, η κερδοφορία συμπιέστηκε. Η Συμετάλ ολοκλήρωσε την επένδυσή της σε μια νέα μονάδα παραγωγής προϊόντων λάκας στη Μάνδρα, η οποία άρχισε να λειτουργεί τον Ιανουάριο του 2021. Το 2021, η Συμετάλ θα παραμείνει εστιασμένη στην αξιοποίηση της ζήτησης για προϊόντα με επίστρωση λάκας και το foil που προορίζεται για εύκαμπτες συσκευασίες, καθώς και στην ολοκλήρωση της επένδυσής της στο νέο μηχάνημα επίστρωσης αλουμινίου με λάκα στο εργοστάσιο της Μάνδρας.

Παρά τις δυσχέρειες, το 2020 ήταν μια επιτυχημένη χρονιά για τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας της Etem Bulgaria. Η πρώτη φάση του επενδυτικού σχεδίου της, η εγκατάσταση μιας νέας γραμμής διέλασης 45MN, ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια του έτους, αυξάνοντας τη συνολική δυναμικότητα διέλασης της μονάδας, ενώ επίσης εγκαταστάθηκε ο αρχικός εξοπλισμός για συμφωνημένα  έργα με τις εταιρίες BMW, JLR (Jaguar Land Rover) και Porsche. Η πανδημία του Covid-19 επηρέασε αρνητικά τις οικονομικές επιδόσεις, κυρίως κατά το δεύτερο τρίμηνο. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού κατέστησαν εμφανείς οι ενδείξεις ανάκαμψης, με αυξημένη ζήτηση και πωλήσεις έως το τέλος του έτους. Αυτή η τάση αναμένεται να συνεχιστεί το 2021, καθώς αναμένονται νέα έργα στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το δεύτερο στάδιο του επενδυτικού σχεδίου, κατά τη διάρκεια του οποίου θα εγκατασταθεί εξοπλισμός αποκλειστικά για την πρόσθετη μηχανική κατεργασία των προϊόντων, έχει ξεκινήσει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Η μετεγκατάσταση των κεντρικών γραφείων και των παραγωγικών εγκαταστάσεων του τομέα αρχιτεκτονικών προφίλ της Etem στη Μαγούλα ολοκληρώθηκε εντός του 2020, όπως και οι επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία για τη βελτίωση της παραγωγικής δυναμικότητας, των δυνατοτήτων και της λειτουργικής αποτελεσματικότητας. Μια νέα πρέσα 7’’ SMS εγκαταστάθηκε με επιτυχία, αυξάνοντας την παραγωγική δυναμικότητα από 7.000 σε 11.000 τόνους. Στο τέλος του έτους, πραγματοποιήθηκε επίσης η ανακαίνιση της γραμμής ηλεκτροστατικής βαφής. Για το 2021, σκοπός της Etem είναι να συνεχίσει να παρουσιάζει νέα αρχιτεκτονικά προϊόντα, ακολουθώντας τη στρατηγική της για καθετοποιημένη κάλυψη της καταναλωτικής ζήτησης για ενεργειακά αποδοτικά σπίτια και κτίρια. Επίσης, η Etem θα συνεχίσει να βελτιστοποιεί και να εξισορροπεί το προϊοντικό μείγμα της μεταξύ προφίλ αρχιτεκτονικής χρήσης και βιομηχανικής εφαρμογής.

Στην Bridgnorth Aluminium, η ζήτηση δέχτηκε σοβαρό πλήγμα από την πανδημία του Covid-19 και τους συναφείς περιορισμούς των μετακινήσεων κατά το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο. Ωστόσο, οι όγκοι παραγγελιών κατέγραψαν δυναμική ανάκαμψη κατά το τέταρτο τρίμηνο, δίνοντας τη δυνατότητα στην εταιρία να επιτύχει θετικά κέρδη προ φόρων για το έτος. Για το 2021, η ζήτηση αναμένεται να παραμείνει ισχυρή. Η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου επιτρέπει στην Bridgnorth Aluminium να συνεχίσει τις πωλήσεις στην καλά εδραιωμένη πελατειακή βάση της στην ΕΕ, χωρίς να υπόκειται σε δασμούς. Επίσης, η εταιρία θα συνεχίσει να αναπτύσσει την γκάμα προϊόντων της για να ανταποκριθεί στις ανάγκες νέων πελατών.

 
Χαλκός 

Οι όγκοι του κλάδου χαλκού αυξήθηκαν ελαφρώς κατά το 2020 έναντι του 2019, παρά τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας στην αγορά. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 1.066 εκατ. ευρώ έναντι 1.037 εκατ. ευρώ το περασμένο έτος, με μικρή επίδραση από την τιμή του χαλκού που διατήρησε τα επίπεδά του στις διεθνείς αγορές. Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 16 εκατ. ευρώ (2019: 12 εκατ. ευρώ).

Η χρονιά ξεκίνησε με δυναμική ζήτηση στους περισσότερους τομείς, παρότι αυτή η θετική δυναμική άρχισε να αντιστρέφεται τον Φεβρουάριο του 2020, καθώς εξαπλωνόταν ο Covid-19 σε όλο τον πλανήτη. Καθώς οι αγορές άρχισαν να κλείνουν, η ζήτηση σημείωσε σημαντική πτώση και δεν άρχισε να ανακάμπτει πριν το τρίτο τρίμηνο. Οι περισσότερες εταιρίες του κλάδου χαλκού της Viohalco κατέγραψαν καλύτερες επιδόσεις από την αγορά, χωρίς διακοπή της παραγωγής ή της παροχής υπηρεσιών, επιδεικνύοντας ανθεκτική αντίδραση στις προκλήσεις που έθεσε η πανδημία. Παρά την αρνητική κατάσταση της αγοράς, οι επιδόσεις ήταν ανθεκτικές για προϊόντα χαλκού, κράματα χαλκού, προϊόντα έλασης, λάμες χαλκού και σωλήνες χαλκού, ενώ οι πωλήσεις προϊόντων διέλασης κραμάτων (ράβδοι και σωλήνες) σημείωσαν πτώση λόγω της σημαντικής έκθεσής τους σε αγορές που επηρεάστηκαν έντονα από την πανδημία. Τέλος, η προσθήκη συρμάτων περιελίξεων στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, μετά την ενσωμάτωση της Cablel Wires στον κλάδο χαλκού, αύξησε τους όγκους. Προκειμένου να διευρύνει τις χρήσεις και την ευελιξία των τελικών προϊόντων της, η Sofia Med εγκατέστησε κατά τη διάρκεια του έτους ένα πρόσθετο ψυχρό έλαστρο.

Οι συνθήκες αγοράς το 2021 αναμένεται να βελτιωθούν, εφόσον η πανδημία υποχωρήσει σταδιακά. Η μονάδα παραγωγής σωλήνων αξιοποιεί σχεδόν πλήρως την παραγωγική της δυναμικότητα και συνεπώς οι τρέχουσες προσπάθειες επικεντρώνονται στη βελτίωση της αποδοτικότητας και στην αύξηση της παραγωγής. Η παραγωγή προϊόντων έλασης χαλκού και κραμάτων χαλκού αναμένεται να αυξηθεί, καθώς παραμένουν ισχυροί οι παράγοντες που ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη ζήτηση. Επίσης, η Sofia Med βρίσκεται στην κατάλληλη θέση να συνεχίσει να κερδίζει μερίδια στην αγορά των ηλεκτρικών συνδέσμων (connectors), καθώς και σε άλλες αγορές. Τέλος, η συνεχής επένδυση σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω βελτιώσεις του χαρτοφυλακίου προϊόντων και της κερδοφορίας του κλάδου χαλκού.

 
Καλώδια

Οι επιδόσεις του κλάδου καλωδίων το 2020 αποτυπώνουν την εύρωστη ανάπτυξη στον τομέα των ενεργειακών έργων. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 569 εκατ. ευρώ έναντι 568 εκατ. ευρώ το περασμένο έτος, ενώ τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος διαμορφώθηκαν σε 35 εκατ. ευρώ (2019: 24 εκατ. ευρώ).

Η Hellenic Cables συνέχισε τις προσπάθειές της για ανάληψη νέων έργων μέσω διαγωνισμών, συμμετέχοντας σε πολλούς από αυτούς σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές, καταφέρνοντας να κερδίσει αρκετές αναθέσεις και συμφωνίες-πλαίσιο, στους τομείς, τόσο των υπεράκτιων, όσο και των χερσαίων έργων. Μεταξύ άλλων, η Hellenic Cables εξασφάλισε τη μεγαλύτερη έως σήμερα σύμβαση για inter-array καλώδια, προμήθεια περίπου 650 χλμ. καλωδίων 66 kV για τις φάσεις A και B του θαλάσσιου αιολικού πάρκου Dogger Bank στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στα σημαντικά υπεράκτια έργα που ανατέθηκαν εντός του 2020, συγκαταλέγεται επίσης το θαλάσσιο αιολικό πάρκο Seagreen στο Ηνωμένο Βασίλειο, για την προμήθεια inter-array καλωδίων 66 kV και η ανάθεση προμήθειας περίπου 90 χλμ. υποβρύχιων καλωδίων 11kV και 33kV και των συναφών εξαρτημάτων για τη Scottish & Southern Electricity Networks. Κατά τη διάρκεια του έτους, παραδόθηκαν με επιτυχία ορισμένα έργα, εξ ολοκλήρου ή τμηματικά. Η έγκαιρη παράδοση αυτών των πολύπλοκων έργων επιτεύχθηκε χάρη στην αυστηρή τήρηση των εσωτερικών πρωτοκόλλων και διαδικασιών ασφαλείας από την Hellenic Cables, καθώς και τον συνεχή συντονισμό με πελάτες και λοιπούς συνεργάτες της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Από την άλλη πλευρά, ο τομέας καλωδιακών προϊόντων κατέγραψε σταθερούς όγκους πωλήσεων έναντι του 2019, καθώς το μείγμα πωλήσεων στράφηκε σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Η χαμηλότερη ζήτηση στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών καλωδίων αντισταθμίστηκε από την υψηλότερη ζήτηση για καλώδια μέσης τάσης από την Κεντρική Ευρώπη και την ανάκαμψη της αγοράς χαμηλής τάσης από το τρίτο τρίμηνο και εξής.

Οι επενδύσεις στον κλάδο καλωδίων ανήλθαν σε 49,4 εκατ. ευρώ το 2020 και αφορούσαν κυρίως στο επενδυτικό πρόγραμμα για επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας υποβρυχίων καλωδίων inter-array. Οι δαπάνες αυτές χρηματοδοτήθηκαν κυρίως από τις εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες.

Δεδομένου του σημαντικού χαρτοφυλακίου νέων έργων, των προοπτικών επέκτασης σε νέες αγορές, των εξασφαλισμένων παραγγελιών, καθώς και των δυνατοτήτων ανάπτυξης του κλάδου των υποβρυχίων καλωδίων, οι προοπτικές του κλάδου καλωδίων παραμένουν θετικές για το 2021.

 
Σωλήνες χάλυβα

Το 2020 ήταν ένα δύσκολο έτος για τον κλάδο σωλήνων χάλυβα. Οι αγορές ενέργειας επηρεάστηκαν έντονα από την πρωτόγνωρη πτώση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του έτους, για την οποία ευθυνόταν σε μεγάλο βαθμό ο επιθετικός ανταγωνισμός τιμών μεταξύ των σημαντικών προμηθευτών. Το γεγονός αυτό, με τη σειρά του, οδήγησε στην αναβολή ή ακύρωση πολλών έργων μεταφοράς ορυκτών καυσίμων. Η ενεργειακή ζήτηση επηρεάστηκε περαιτέρω από την εμφάνιση της πανδημίας του Covid-19 και των παρατεταμένων μέτρων περιορισμού των μετακινήσεων που επιβλήθηκαν σε όλο τον πλανήτη. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 305 εκατ. ευρώ έναντι 376 εκατ. ευρώ το περασμένο έτος, ενώ τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος διαμορφώθηκαν σε 1,5 εκατ. ευρώ (2019: 4,3 εκατ. ευρώ).

Σε αυτό το ασταθές περιβάλλον, η Σωληνουργεία Κορίνθου επέδειξε ανθεκτικότητα για τους εξής λόγους:

-Ανέλαβε δράση για να διαφυλάξει την ασφάλεια των εργαζομένων της, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αδιάκοπη παραγωγή για όλα τα τρέχοντα έργα της.

-Έλαβε μέτρα για να ενισχύσει την παρουσία της σε νέες αγορές στην Ευρώπη, την Αμερική, τη Βόρεια Αφρική και την Ασία, ενώ παράλληλα ανέλαβε νέα έργα (π.χ. Baltic Pipe Lot3 στη Δανία, αγωγός μεταφοράς μεταλλουργικών συμπυκνωμάτων (slurry) στη Χιλή για την Anglo American κ.λπ.).

-Ακολούθησε αυστηρή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, γεγονός που εξασφάλισε ρευστότητα και επέτρεψε στις λειτουργικές δραστηριότητες να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2020.

Τέλος, κατά τη διάρκεια του έτους, η Σωληνουργεία Κορίνθου συνέχισε με επιτυχία το εντατικό πρόγραμμα πιστοποιήσεων από σημαντικές εταιρίες πετρελαίου και φυσικού αερίου, σε συνδυασμό με καινοτόμα προγράμματα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, όπως το πρόγραμμα «Βιομηχανική Αριστεία» και η προώθηση της ψηφιοποίησης των διαδικασιών της.

Το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η Σωληνουργεία Κορίνθου αναμένεται στο μέλλον να παραμείνει ασταθές. Καθώς η πανδημία υποχωρεί και εμφανίζεται ανάκαμψη της ενεργειακής ζήτησης, η Σωληνουργεία Κορίνθου παραμένει επικεντρωμένη σε πρωτοβουλίες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. μεταφορές με πράσινο υδρογόνο, τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS), δυνητικές ευκαιρίες στον τομέα των υπεράκτιων αιολικών πάρκων) και στη διείσδυση σε νέες γεωγραφικές αγορές και αγορές προϊόντων. Εντείνοντας τις προσπάθειες για πιο ισχυρή ανταγωνιστικότητα, η Σωληνουργεία Κορίνθου παράλληλα ενισχύει τις δυνατότητες της για την ανάθεση έργων που αναστάλθηκαν λόγω της πανδημίας και αναμένεται να οριστικοποιηθούν, γεγονός που δημιουργεί θετικές προοπτικές για την εταιρία εντός του 2021.

 
Χάλυβας 

Ο κύκλος εργασιών για τον κλάδο χάλυβα ανήλθε σε 678 εκατ. ευρώ το 2020. Οι ζημιές προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 24,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 42,0 εκατ. ευρώ το 2019.

Η στασιμότητα της αγοράς λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας και των συναφών περιορισμών των μετακινήσεων επηρέασε αρνητικά τις δραστηριότητες και τις επιδόσεις του κλάδου. Κατά τη διάρκεια του έτους, ο κατασκευαστικός κλάδος και η βιομηχανική παραγωγή συρρικνώθηκαν σημαντικά, ενώ οι διεθνείς τιμές χάλυβα σημείωσαν κάμψη. Κατά συνέπεια, οι επιδόσεις του κλάδου χάλυβα ήταν αρνητικές κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, αλλά έλαβαν θετικό πρόσημο κατά το δεύτερο εξάμηνο, καθώς εμφανίστηκαν ενδείξεις ανάκαμψης.

Στην αρχή της πανδημίας, ο κλάδος χάλυβα έθεσε άμεσα σε εφαρμογή ουσιαστικά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή της εξάπλωσης του Covid-19, εξασφαλίζοντας για τους εργαζόμενους ένα ευέλικτο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας. Επιπλέον, ένα πρόγραμμα μείωσης κόστους εφαρμόστηκε σε όλα τα εργοστάσια, προκειμένου να προσαρμοστεί η παραγωγή στη μειωμένη ζήτηση.

Μετά από σχεδόν δώδεκα χρόνια ύφεσης στον κατασκευαστικό κλάδο της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια του έτους καταγράφηκαν ενδείξεις αργής ανάκαμψης παρά την κρίση του Covid-19. Έργα μεσαίας και μεγάλης κλίμακας που είχαν ανακοινωθεί στο παρελθόν και καθυστέρησαν λόγω της πανδημίας αναμένεται να ξαναρχίσουν άμεσα. Ο κλάδος χάλυβα διατήρησε την κυρίαρχη θέση του στην αγορά των Βαλκανίων και το εύρωστο μερίδιο αγοράς στον κατασκευαστικό κλάδο της Ελλάδας.

Η ζήτηση στην αγορά των λαμαρινών άρχισε να μειώνεται τον Απρίλιο του 2020, κυρίως ως απόρροια της προσαρμογής της δραστηριότητας των τελικών χρηστών και της παραγωγής στα νέα επίπεδα ζήτησης. Εντούτοις, αρχικές ενδείξεις ανάκαμψης κατέστησαν εμφανείς τον Σεπτέμβριο. Στην αγορά των ειδικών χαλύβων, σημειώθηκε κάμψη στη ζήτηση από τελικούς χρήστες στον τομέα μηχανολογικών εφαρμογών και την αυτοκινητοβιομηχανία, ενώ ενδείξεις σταδιακής ανάκαμψης εμφανίστηκαν από τα τέλη Οκτωβρίου.

Στη Σιδενόρ, το 2020 ξεκίνησε ένα έργο βελτιστοποίησης με στόχο τη βελτίωση του κόστους και της ποιότητας των προϊόντων χονδροσύρματος μέσω τελειοποίησης της διαδικασίας, το οποίο θα συνεχιστεί και το 2021. Στο εργοστάσιο της Stomana Industry, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση βασικών φίλτρων και φίλτρων κραμάτων σιδήρου στο χαλυβουργείο και έχει ξεκινήσει η αναβάθμιση του ελασματουργείου επιμήκων προϊόντων, η οποία θα επιτρέψει την παραγωγή μεγαλύτερων ειδικών χαλύβων έως 130 mm και θα βελτιώσει την ποιότητα.

Το 2021, οι εταιρίες του κλάδου χάλυβα θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για αποτελεσματική προσαρμογή στο εξελισσόμενο ασταθές περιβάλλον, ενισχύοντας περισσότερο την ανταγωνιστικότητά τους, ως προς το κόστος και τη λειτουργική αποδοτικότητά τους.

 
Ακίνητα

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου ακινήτων ανήλθε σε 10 εκατ. ευρώ το 2020, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρου εισοδήματος διαμορφώθηκαν σε κέρδη 10 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 2 εκατ. ευρώ το 2019.

Η Noval Property κατέγραψε αύξηση 22% της εύλογης αξίας του χαρτοφυλακίου ακινήτων της από 298,5 εκατ. ευρώ (στις 31 Δεκεμβρίου 2019) σε 364,6 εκατ. ευρώ (στις 31 Δεκεμβρίου 2020). Αυτή η αύξηση επιτεύχθηκε χάρη στον εταιρικό μετασχηματισμό μέσω της ενσωμάτωσης ακινήτων και στην ενεργή διαχείριση των ακινήτων. Το 2020 ήταν μια απαιτητική χρονιά για τον κλάδο ακινήτων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε παγκόσμια κλίμακα. Λόγω της πανδημίας του Covid-19 και των συναφών περιορισμών στις μετακινήσεις, η ελληνική κυβέρνηση θέσπισε, μεταξύ άλλων μέτρων, την υποχρεωτική μείωση ενοικίων για εμπορικά ακίνητα κατά 40% σε αρκετούς τομείς (για παράδειγμα, λιανεμπόριο, φιλοξενία, εστίαση, γυμναστήρια κ.λπ.) για το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου από τον Μάρτιο έως τον Δεκέμβριο 2020. Ο συνδυασμός αυτών των κυβερνητικών μέτρων με τη συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση επηρέασε σημαντικά τα έσοδα των εταιριών ακινήτων, όπως και της Noval Property. Ωστόσο, χάρη στην αποτελεσματική και ενεργή διαχείριση του χαρτοφυλακίου των ακινήτων δεν καταγράφηκε σημαντική καθυστέρηση στην καταβολή ενοικίων ή κοινοχρήστων και εξασφαλίστηκε ικανοποιητική ρευστότητα, η οποία έδωσε τη δυνατότητα στη Noval Property να συνεχίσει το αναπτυξιακό της πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Το συγκρότημα γραφείων «The Orbit» στην Αθήνα (Μικτής Δομημένης Επιφάνειας 39.650 τ.μ.) ξεκίνησε την εμπορική λειτουργία του το 2020 και έχει ήδη μισθωθεί σχεδόν πλήρως. Είναι το πρώτο έργο με περιβαλλοντική πιστοποίηση LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) στο επίπεδο Platinum στην Ελλάδα με χρήση της έκδοσης LEED v4. Οι κατασκευαστικές εργασίες για την επέκταση (Μικτής Δομημένης Επιφάνειας περίπου 25.000 τ.μ.) του εμπορικού κέντρου River West σημείωσαν πρόοδο κατά τη διάρκεια του έτους, ενώ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021 αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή της επέκτασης και να ξεκινήσουν οι εμπορικές της λειτουργίες.

Όσον αφορά στο 2021 και εξής, η Noval Property έχει θέσει ως στόχο την εξαγορά ακινήτων τρίτων (π.χ. το πρώτο τρίμηνο του 2021, η σύμπραξη της Noval Property με μια επενδυτική εταιρία ακινήτων ανακηρύχθηκε πλειοδότης για την εξαγορά ενός προνομιακού οικοπέδου στην Αθήνα, όπου θα αναπτυχθεί ένα μοντέρνο και φιλικό προς το περιβάλλον πάρκο γραφείων) και την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ιδίων ακινήτων της. Επίσης, θα συνεχίσει την ενεργή διαχείριση του χαρτοφυλακίου της. Η εταιρία θα εστιάσει σε προνομιούχα κτήρια γραφείων με πιστοποίηση σχεδιασμού LEED και WELL, τη μετατροπή πρώην βιομηχανικών ακινήτων σε κέντρα logistics και data centres, σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα με κατοικίες και σε έργα αστικής ανάπλασης μικτής χρήσης, κυρίως στην Αθήνα.

 
Λοιπές δραστηριότητες

Οι λοιπές δραστηριότητες περιλαμβάνουν κυρίως τις δαπάνες που πραγματοποιεί η μητρική εταιρία (συμμετοχών) μαζί με τα αποτελέσματα εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας (R&D&I) και τεχνολογίας, στο εμπόριο κεραμικών πλακιδίων (Vitruvit), καθώς και στον κλάδο ανάκτησης φυσικών πόρων. Οι ζημιές προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 1,1 εκατ. ευρώ (2019: ζημιές 11 εκατ. ευρώ). Ο κλάδος ανάκτησης φυσικών πόρων δεν αποτελεί πλέον κλάδο προς παρουσίαση κατά την εξέταση ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων. Συνεπώς, παρουσιάζεται στο πλαίσιο του κλάδου των λοιπών δραστηριοτήτων και για σκοπούς συγκρισιμότητας έχουν παρουσιαστεί τα αντίστοιχα στοιχεία πληροφόρησης ανά κλάδο για την προηγούμενη περίοδο.

 
Μεταγενέστερα γεγονότα

  1. Στις 05.01.2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ χορήγησε ειδική άδεια για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος, τη μη εισηγμένη εταιρία με την επωνυμία «ΕΤΕΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (στο εξής «Εtem Α.Ε.»), σύμφωνα με τα άρθρα 99-101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, και προθεσμία δέκα (10) ημερών για την υποβολή αιτήματος για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να λάβει απόφαση σχετικά με την ειδική άδεια που επιτρέπει στην «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» να καλύψει πλήρως την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «Εtem Α.Ε.», συνολικού ποσού 24.316.420,00 ευρώ, με σκοπό την άντληση από την «Εtem Α.Ε.» κεφαλαίων ποσού 22.800.000,00 ευρώ με εισφορά σε μετρητά και 1.516.420,00 ευρώ με εισφορά σε είδος (μηχανήματα) και την έκδοση 70.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία 4,00 ευρώ εκάστη, με τιμή έκδοσης 347,38 ευρώ, όπως αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της «Εtem Α.Ε.» της 22.12.2020, η οποία έληξε στις 7 Φεβρουαρίου 2021.

 

  1. Στις 10.02.2021 ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ποσού 19,8 εκατ. ευρώ της θυγατρικής της Viohalco «Εtem BG S.A.», η οποία καλύφθηκε ολοσχερώς από τη θυγατρική της Viohalco «Εtem Α.Ε.», μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της «Εtem BG. S.A.» στις 31.12.2020. Μετά τη συναλλαγή, το ποσοστό συμμετοχής της Εtem A.E. στην Εtem BG S.A. διαμορφώνεται σε 92%.

 

  1. Στις 02.03.2021, το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ εξέδωσε τις οριστικές του αποφάσεις σχετικά με την έρευνα δασμού αντιντάμπινγκ (antidumping duty investigation) που αφορούσε τις εισαγωγές κοινών φύλλων κράματος αλουμινίου από 18 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Το Υπουργείο Εμπορίου υπολόγισε ένα τελικό περιθώριο ντάμπινγκ 0% για εισαγωγές από την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, θυγατρική της Viohalco. Μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, η έρευνα για τις εισαγωγές της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ περατώνεται χωρίς επιβολή δασμού αντιντάμπινγκ και η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ (US International Trade Commission) δεν θα προβεί σε έρευνα για τον καθορισμό της ζημίας αναφορικά με τις εισαγωγές από την Ελλάδα.

 

  1. Στις 18.03.2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα διεξαχθεί στις 25.5.2021 την έγκριση διανομής μικτού μερίσματος 0,02 ευρώ ανά μετοχή.

 
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα γεγονότα που να επηρεάζουν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

 
Προοπτικές

Ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού κατά του Covid-19 ανά τον κόσμο και η επακόλουθη χαλάρωση των περιορισμών αναμένεται να οδηγήσει στην σταδιακή επάνοδο στην κανονικότητα των επιχειρηματικών λειτουργιών των εταιριών της Viohalco, παρότι δε μπορεί να προβλεφθεί η χρονική στιγμή αυτής της επανόδου.

Το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο και η δομή της Viohalco απέδειξαν την ανθεκτικότητα των εταιριών της στις ασταθείς συνθήκες λειτουργίας και επιβεβαιώνουν τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης αυτών. Οι στρατηγικοί στόχοι των εταιριών της Viohalco παραμένουν αμετάβλητοι και συνίστανται στη βελτιστοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας και των προϊόντων που παρέχουν μέσω συνεχών καινοτομιών, στην αύξηση της διείσδυσης σε υφιστάμενες και νέες αγορές, στη διατήρηση πελατοκεντρικής προσέγγισης για την προώθηση και την ανάπτυξη προϊόντων και στην ώθηση στη λειτουργική αποδοτικότητα, μέσω βελτιστοποίησης της χρήσης περιουσιακών στοιχείων και διαχείρισης του κόστους. Τέλος, σταθερός στόχος των εταιριών αποτελεί η ασφάλεια και η περαιτέρω ανάπτυξη των εργαζομένων τους, καθώς και η πληρέστερη  εφαρμογή πρακτικών υπεύθυνης παραγωγής και βιώσιμης ανάπτυξης σε όλο το εύρος των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.

Σχετικά Άρθρα