Οργανωμένες Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

✏ Σύγχρονες Μέθοδοι Σχεδιασμού και Ανάλυσης στη Βιομηχανία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 

 

 

✏ Μεταπτυχιακές Σπουδές στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων» του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

 

 

 

 

 

 

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ενημερώνει για την προσφορά δύο μεταπτυχιακών που αφορούν τα πεδία:

 

 

 

 

• Σύγχρονες Μέθοδοι Σχεδιασμού και Ανάλυσης στη Βιομηχανία (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

«Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών προσφέρει οργανωμένο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) & Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99 -αναφέρει ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

 

 

 

Σκοπός των δύο προγραμμάτων είναι η προετοιμασία επιστημόνων μηχανικών που θα στελεχώσουν την βιομηχανία, την έρευνα και τα πανεπιστήμια για την αντιμετώπιση απαιτητικών τεχνικών προβλημάτων και την καθοδήγηση πρωτοποριακών δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.

 

 

 

 

Αντικείμενο των δύο προγραμμάτων είναι η εμβάθυνση σε γνωστικές περιοχές της Μηχανολογίας με την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών Ειδίκευσης και Διδακτορικών Διατριβών.

 

 

 

 

Τα προγράμματα οδηγούν στην απόκτηση των τίτλων: Το ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «Σύγχρονες Μεθόδους Σχεδιασμού και Ανάλυσης στη Βιομηχανία» με τις εξής κατευθύνσεις:

 

 

 

 

1)Ενεργειακά Συστήματα, Βιομηχανικές Διεργασίες και Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης, 2) Μηχανική, Υλικά και Κατεργασίες, και 3) Οργάνωση Παραγωγής και Βιομηχανική Διοίκηση. Το ΠΔΣ οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ).

 

 

 

 

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί:

Για την απόκτηση ΜΔΕ: Α) Διπλωματούχοι Μηχανικοί Τμημάτων Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών ΑΕΙ, Β) Πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών αφού εξεταστούν επιτυχώς σε έξι προπτυχιακά μαθήματα, και Γ) Απόφοιτοι ΤΕΙ Μηχανολογίας αφού εξεταστούν επιτυχώς σε 15 προπτυχιακά μαθήματα.

 

 

 

 

Για την απόκτηση ΔΔ: Ε) Υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία Α, Β ή Γ και είναι κάτοχοι ΜΔΕ και ΣΤ) Υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία Α, Β ή Γ και δεν είναι κάτοχοι ΜΔΕ (εξαιρετικές περιπτώσεις).

 

 

 

 

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στον Γραμματέα του ΠΜΣ, κ. Νικόλαο Χασιώτη (Εmail: nhass@mie.uth.gr, Τηλ: 24210 74089).

 

 

 

 

 

• Μεταπτυχιακές Σπουδές στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων» του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

 

 

 

To Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, μέσα από ένα συνεχώς ανανεούμενο πενταετές Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της Πληροφορικής, των Κυκλωμάτων και Ηλεκτρονικής, των Τηλεπικοινωνιών και της Ενέργειας, επιτρέποντας, ταυτόχρονα, στους φοιτητές να εμβαθύνουν στα γνωστικά αντικείμενα:

 

 

 

 

(α) Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών,

(β) Τεχνολογιών Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων,

(γ) Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών,

(δ) Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, και

(ε) Ενέργειας.

 

 

 
Από το 2003, λειτουργεί το σύγχρονο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, που οδηγεί στην απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων».

 

 

 

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) οδηγεί στην απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων» και διέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 

 

 

 

 

Το πρόγραμμα Μ.Δ.E. συνίσταται στην υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων επιλογής.

 

 

 

 

Οι φοιτητές του Μ.Δ.E. καλούνται να συμπληρώσουν τον κύκλο σπουδών τους είτε με έξι (6) μεταπτυχιακά μαθήματα και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής είτε με οχτώ (8) μεταπτυχιακά μαθήματα.

 

 

 

 

Το κάθε μεταπτυχιακό μάθημα ισοδυναμεί με επτά και 5/10 (7,5) μονάδες ECTS.

 

 

 

 

Η μεταπτυχιακή διατριβή αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) μονάδες ECTS και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τους υποψηφίους που προσβλέπουν αργότερα στην εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής. Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι δύο (2) εξάμηνα και η μέγιστη οκτώ (8) εξάμηνα.

 

 

 

 

Τα μεταπτυχιακά μαθήματα κατανέμονται σε ομάδες που υποστηρίζονται από τους γνωστικούς τομείς του Τμήματος.

 

 

 

 

Το Τμήμα προσφέρει στους φοιτητές Μ.Δ.Ε. έναν αριθμό ετήσιων υποτροφιών επικουρικής διδασκαλίας.

 

 
Η επιλογή των φοιτητών στο πρόγραμμα Μ.Δ.Ε. γίνεται με δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως εξής:

 

 

 

 

Κάθε χρόνο, μετά την 1η Μαρτίου, το Τμήμα δημοσιεύει τακτικά προκήρυξη για θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για εισαγωγή κατά το Χειμερινό Εξάμηνο του επομένου Ακαδημαϊκού έτους, ανακοινώνοντας την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και όλων των δικαιολογητικών.

 

 

 

 

Μετά την έναρξη του Ακαδημαϊκού Έτους, εφ’ όσον δεν έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός εισακτέων, με εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. είναι δυνατόν το Τμήμα, μετά την 1η Νοεμβρίου, να δημοσιεύσει πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για εισαγωγή και κατά το Εαρινό Εξάμηνο του τρέχοντος Ακαδημαϊκού έτους, ανακοινώνοντας την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και όλων των δικαιολογητικών.

 

 

 

 

Η εκπαιδευτική διαδικασία διενεργείται στο κτήριο Π.Μ.Σ. (διεύθυνση Ιάσονος 10)»

 

 

 

 

www. My Way Press.gr

19/7/13

Σχετικά Άρθρα