Ο Όμιλος Viohalco εμπνέει ελπίδα

• Oικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2014 των θυγατρικών εταιριών της Viohalco στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Σύνοψη των αποτελεσμάτων

√ Χάλυβας και σωλήνες χάλυβα:

  • Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Σιδενόρ για τους πρώτους εννέα μήνες του 2014 παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης και ανήλθε σε 609,2 εκ. ευρώ (2013: 610,9 εκ. ευρώ). Οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 35,7 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 57,8 εκ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2013.
  • Το χαμηλότερο κόστος παραγωγής, οι αυξημένες πωλήσεις στην Ελλάδα ως αποτέλεσμα της έναρξης νέων έργων υποδομής, οι αυξημένες πωλήσεις πλατέων προϊόντων στις ΗΠΑ και ειδικών χαλύβων, σε συνδυασμό με το συνεχή εμπλουτισμό του προϊοντικού μείγματος και την απόδοση των πρόσφατων επενδύσεων, επέδρασαν θετικά στα αποτελέσματα της Σιδενόρ. Σημειώνεται εντούτοις ότι η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα παραμένει σε ύφεση.
  • Κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου 2014, ο κύκλος εργασιών της Σωληνουργεία Κορίνθου (*) αυξήθηκε σε 126,9 εκ. ευρώ από  123,0 εκ. ευρώ το εννεάμηνο 2013, με τις ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας να ανέρχονται σε 4,7 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 4,6 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
  • Η χαμηλή ζήτηση προϊόντων που χρησιμοποιούνται στον ενεργειακό κλάδο, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες χαμηλές τιμές των πρώτων υλών και τον έντονο ανταγωνισμό συνέχισε να ασκεί πίεση στην κερδοφορία των σωλήνων χάλυβα. Παρόλα αυτά, θετική εξέλιξη ήταν η υπογραφή τριών νέων συμβάσεων για την προμήθεια συνολικής ποσότητας 163.000 τόνων σωλήνων χάλυβα που αφορούν στην κατασκευή αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου στις ΗΠΑ. Να σημειωθεί ότι οι πρώτες δύο συμβάσεις, είναι τα μεγαλύτερα έργα που έχει εξασφαλίσει ποτέ η Σωληνουργεία Κορίνθου.

 

√ Χαλκός και καλώδια:

  • Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Χαλκόρ για το εννεάμηνο 2014 μειώθηκε κατά 4,2% και ανήλθε σε 821,4 εκ. ευρώ έναντι 857,3 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 26,2 εκ. ευρώ από ζημία 38,5 εκ. ευρώ το εννεάμηνο του 2013.
  • Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από τις συγκριτικά χαμηλότερες μέσες τιμές των μετάλλων, αλλά και τις μειωμένες τιμές κατεργασίας, κυρίως στα προϊόντα έλασης για εγκαταστάσεις. Σε επίπεδο όγκων σημειώθηκε αύξηση στις ποσότητες πωλήσεων, κυρίως στα προϊόντα έλασης, στα προϊόντα διέλασης ορειχάλκου και στους χαλκοσωλήνες.
  • Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Ελληνικά Καλώδια (*) το εννεάμηνο του 2014 ανήλθε σε 268,0 εκ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 1% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2013 (271,0 εκ. ευρώ), παρά την αύξηση στους όγκους πωλήσεων κατά την ίδια περίοδο. Οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 18,9 εκ. ευρώ από ζημία 11,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013.
  • Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από την πίεση στις τιμές πώλησης λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού, τις χαμηλές μέσες τιμές των μετάλλων, καθώς και από το κόστος αδράνειας λόγω της εκτέλεσης του επενδυτικού σχεδίου στη θυγατρική Fulgor (αναβάθμιση του υφιστάμενου εξοπλισμού και εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού). Επίσης σημειώνεται ότι το Σεπτέμβριο ξεκίνησε η παραγωγή υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης για το έργο διασύνδεσης των Κυκλάδων, ενώ παράλληλα οι προοπτικές για νέα έργα υποβρυχίων καλωδίων στο άμεσο μέλλον είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές.

 

√ Αλουμίνιο:

  • Παρά το σημαντικά αυξημένο, κατά 8%, όγκο πωλήσεων, οι χαμηλές τιμές και οι ζημιές του τομέα διέλασης που είχαν πραγματοποιηθεί κατά το πρώτο εξάμηνο, πίεσαν τα αποτελέσματα του Ομίλου Ελβάλ. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε στα 788,2 εκ. ευρώ από 778,9 εκ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού εννεαμήνου, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 9,9 εκ. ευρώ έναντι 2 εκ. ευρώ το περσινό εννεάμηνο.

(*)  Σημείωση: Τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιριών Σωληνουργεία Κορίνθου και Ελληνικά Καλώδια συμπεριλαμβάνονται ήδη στα οικονομικά αποτελέσματα της Σιδενόρ και Χαλκόρ αντίστοιχα.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει μια συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων των κυριότερων εισηγμένων θυγατρικών εταιριών της Viohalco το εννεάμηνο που ολοκληρώθηκε την 30η Σεπτεμβρίου 2014:

ΠΙΝΑΚΑΣ

INFO

Σχετικά με την VIOHALCO

Η Viohalco SA, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext των Bρυξελλών καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, είναι η μητρική εταιρία του ομίλου Viohalco και κατέχει συμμετοχές σε περίπου 90 εταιρίες, επτά από τις οποίες, είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Με παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, FYROM και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι θυγατρικές του Ομίλου ειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων χάλυβα και χαλυβδοσωλήνων, χαλκού και καλωδίων, καθώς και προϊόντων αλουμινίου, με κύκλο εργασιών, που το 2013 ανήλθε σε 2,9 δισ. ευρώ και συνολική απασχόληση 8.000 περίπου εργαζομένων. Επιπλέον, ο Όμιλος κατέχει σημαντική ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και έχει αξιοποιήσει ορισμένα από τα ακίνητα αυτά, υπό τη μορφή έργων ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την εταιρική ιστοσελίδα www.viohalco.com

Σχετικά Άρθρα