Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Ο ΣΕΒΤ στηρίζει τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί για τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, βασική προτεραιότητα με στόχο τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του Κλάδου και την ανάπτυξη δράσεων για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της συμβολής τους στον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

 
Αποτελεί επίσης σημαντική παγκόσμια πρόκληση και νέο μοντέλο ανάπτυξης, που προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων και τη συνεργασία της ιδιωτικής με τη δημόσια πρωτοβουλία, προκειμένου να διασφαλίσουμε ισόρροπη ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας με περιβαλλοντική φροντίδα και κοινωνική συνοχή.

Τα θέματα του περιβάλλοντος βρίσκονται πολύ ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Αναπτύσσονται δράσεις, πρωτοβουλίες και νομοθετικές ρυθμίσεις (Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, Νομοθεσία για τα πλαστικά μιας χρήσης, Εθνικό Πρόγραμμα πρόληψης αποβλήτων, Νέο Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για την Κυκλική Οικονομία, κ.α.) που έχουν ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη στροφή των επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο ΣΕΒΤ, θέλοντας να συμβάλει ουσιαστικά στη μετάβαση προς την Κυκλική Οικονομία και την ανάδειξη της υπεύθυνης και βιώσιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας:

  • Συμμετέχει ως Kοινωνικός Eταίρος, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και αποτελεί κύριο συνομιλητή της Πολιτείας για τα σχετικά θέματα (Πλαστικά Μιας Χρήσης, Οδικός Χάρτης ΚΟ, Διαχείριση Αποβλήτων).
  • Διεξάγει έρευνα σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ για την καταγραφή του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της  Βιομηχανίας Τροφίμων με στόχο την ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων τροφίμων για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.
  • Στηρίζει τη λειτουργία της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Αειφορίας, με στόχο τη συζήτηση και διαχείριση σύγχρονων περιβαλλοντικών θεμάτων που αφορούν στη Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών.
  • Στηρίζει το έργο της Τράπεζας Τροφίμων και συμμετέχει στη Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων, στην προσπάθεια αντιμετώπισης αυτής της σημαντικής για τον κλάδο πρόκλησης.

Η δέσμευση της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών για αειφόρο ανάπτυξη παραμένει σταθερή και δεδομένη παρά την πανδημία του κορωνοϊού.  Στόχος, ένα βιώσιμο οικονομικό σύστημα, όπου η ανταγωνιστικότητα και η ανθεκτικότητα διασφαλίζονται από τη βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα, με ισχυρό αίσθημα ευθύνης προς τους πολίτες και το περιβάλλον.

Σχετικά Άρθρα