Πολυμήχανη Viohalco

• Τα σημαντικά οικονομικά και επιχειρησιακά γεγονότα -Οι επιδόσεις ανά επιχειρηματικό κλάδο- Προοπτικές και σχέδια

Βρυξέλλες, Η Viohalco SA/NV (Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών, Χρηματιστήριο Αθηνών: VIO), εφεξής «Viohalco», «η Εταιρία», «ο Όμιλος», εξέδωσε σήμερα τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματά της για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014.

Τα σημαντικά οικονομικά στοιχεία συνοπτικά έχουν ως εξής:

  • Ενοποιημένος κύκλος εργασιών ύψους 1.455 εκ. ευρώ, μειωμένος κατά 3,6% σε σύγκριση με 1.510 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2013.
  • Αύξηση μικτού κέρδους κατά 16,3% από 85 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2013 σε 99 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2014, και
  • Ζημίες της περιόδου ύψους 50 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2014, έναντι 99 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2013.

Σημαντικά επιχειρησιακά γεγονότα

  • Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), ανακοίνωσε τη μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας για τη βιομηχανία, με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014. Το γεγονός αυτό συνετέλεσε στη μείωση των λειτουργικών εξόδων στη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, και
  • Η Σιδενόρ ανακοίνωσε μια νέα επένδυση ύψους 10 εκ. ευρώ στο εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της. Στόχος της νέας επένδυσης είναι η αποφυγή αναθέρμανσης των μπιγιετών, επιτυγχάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο εξοικονόμηση σημαντικής ποσότητας ενέργειας και μείωση του συνολικού αποτυπώματος άνθρακα της Εταιρίας.

Οικονομική ανασκόπηση Ομίλου

Αναλυτικά, το πρώτο εξάμηνο του 2014 παρέμεινε μια περίοδος γεμάτη προκλήσεις για τη Viohalco. Τρεις από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία) εισήλθαν σε ύφεση ή στασιμότητα. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στην Ευρωζώνη, είχε αντίκτυπο στα αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου του 2014. Παρά την αστάθεια της αγοράς και το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον, η Viohalco επέδειξε βελτίωση των μεγεθών σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2013. Οι τρεις μεγαλύτερες θυγατρικές της Εταιρίας (Σιδενόρ, Χαλκόρ και Ελβάλ), οι οποίες συνολικά αντιπροσωπεύουν το 99% του κύκλου εργασιών του Ομίλου, βελτίωσαν τα αποτελέσματά τους στη διάρκεια του 1ου εξαμήνου του 2014 έναντι της ίδιας περιόδου του προηγούμενου έτους. Οι ζημίες της Σιδενόρ και της Χαλκόρ μειώθηκαν στη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου κατά 42% και 48% αντίστοιχα, σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του 2013. Η Ελβάλ κατέγραψε κέρδη στη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, έναντι ζημιών κατά το 1ο εξάμηνο του 2013.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 1ο εξάμηνο του 2014 ανήλθε σε 1.455 εκ. ευρώ, μειωμένος κατά 3,6% σε σύγκριση με 1.510 εκ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2013. Η κάμψη του κύκλου εργασιών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις χαμηλότερες τιμές μετάλλων.

Συγκεκριμένα, οι τιμές μετάλλων συνέχισαν να καταγράφουν πτώση το 2014, κυρίως λόγω της έλλειψης ρευστότητας στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές και του δυσμενούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος, ιδίως στις ανεπτυγμένες αγορές. Η μέση τιμή του χαλκού μειώθηκε κατά 12% στα 5.047 ευρώ/τόνο κατά το 1ο εξάμηνο του 2014 σε σύγκριση με 5.738 ευρώ/τόνο κατά το 1ο εξάμηνο του 2013. Επιπλέον, η μέση τιμή του αλουμινίου στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου μειώθηκε στα 1.279 ευρώ/τόνο κατά το 1ο εξάμηνο του 2014 έναντι 1.460 ευρώ/τόνο κατά το 1ο εξάμηνο του 2013.

Το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 16,3% από 85 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2013 σε 99 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2014, λόγω μείωσης του κόστους πωληθέντων. Οι ζημίες εκμετάλλευσης μειώθηκαν από 17 εκ. ευρώ σε 6 εκ. ευρώ, ως επακόλουθο της μείωσης των τιμών ενέργειας και της βελτιστοποίησης των παραγωγικών διαδικασιών.

Το χρηματοοικονομικό κόστος αυξήθηκε κατά 6,5% σε 49 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2014 από 46 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2013. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση του δανεισμού, παράλληλα με την αύξηση του κόστους αναχρηματοδότησης.

Οι ζημίες της περιόδου ανήλθαν σε 50 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2014, έναντι ζημιών ύψους 99 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2013. Οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 33 εκ. ευρώ σε σύγκριση με ζημίες 69 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2013. Τα αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου του 2013 επηρεάστηκαν αρνητικά κατά 36,6 εκ. ευρώ λόγω του επανυπολογισμού των υπολοίπων του αναβαλλόμενου φόρου εξαιτίας της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή εταιρικών κερδών, το 2013,  στην Ελλάδα από 20% σε 26%.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Το σύνολο ενεργητικού της Viohalco αυξήθηκε κατά 1,8% σε 3.426 εκ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2014 από 3.365 εκ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2013. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην αύξηση των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (33 εκ. ευρώ), στην αύξηση των αποθεμάτων (14 εκ. ευρώ) και στην αύξηση των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων (71 εκ. ευρώ), οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη μείωση των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων κατά 62 εκ. ευρώ.

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 94 εκ. ευρώ ή 11,2% από 837 εκ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2013 σε 931 εκ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2014. Αυτή η αύξηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση του βραχυπρόθεσμου μέρους των δανείων (33 εκ. ευρώ) και την αύξηση των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων (68 εκ. ευρώ).

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες αυξήθηκαν από 16,2 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2013 σε 18 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2014.

Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες παρέμειναν σταθερές σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του 2013, καθώς η μείωση κατά 35 εκ. ευρώ της κτήσης χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού κατά το 1ο εξάμηνο του 2014 (0,1 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2014 και 35,1 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2013) αντισταθμίστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου από υψηλότερες κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 33,2 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2014 (87,2 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2014 σε σύγκριση με 54,0 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2013).

Οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ήταν χαμηλότερες σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του 2013, λόγω της μικρότερης αύξησης του δανεισμού στη διάρκεια του 1ου εξαμήνου του 2014 (29 εκ. ευρώ) έναντι του 1ου εξαμήνου του 2013 (42 εκ. ευρώ).

Επιδόσεις ανά επιχειρηματικό κλάδο
Οι οικονομικές επιδόσεις της Viohalco κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 επηρεάστηκαν από τις επιδόσεις των κύριων θυγατρικών της οι οποίες, με τη σειρά τους, επηρεάζονται αισθητά από τις συνθήκες αγοράς στους αντίστοιχους κλάδους τους.

Η Viohalco δραστηριοποιείται σύμφωνα με το ακόλουθο οργανωτικό πλαίσιο που διαχωρίζεται σε τέσσερις βασικούς κλάδους:

Κλάδος Χάλυβα και Σωλήνων Χάλυβα: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Σιδενόρ για το 1ο εξάμηνο του 2014 σημείωσε ελαφρά πτώση στα 402,3 εκ. ευρώ έναντι 405,1 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2013. Οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 25,4 εκ. ευρώ σε σύγκριση με ζημίες 43,2 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2013. Αυτή η βελτίωση οφείλεται κυρίως στο χαμηλότερο κόστος παραγωγής, μετά την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος. Επιπλέον, το ενισχυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, σε συνδυασμό με την έναρξη νέων έργων υποδομής στην Ελλάδα, βελτίωσε τις οικονομικές επιδόσεις της Σιδενόρ στη διάρκεια της περιόδου.

Ο κύκλος εργασιών της Σωληνουργεία Κορίνθου (βλέπε INFO) μειώθηκε κατά το 1ο εξάμηνο του 2014 σε 84,2 εκ. ευρώ από 87,7 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2013, ενώ οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 4,1 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 2,6 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2013. Ο κλάδος επηρεάστηκε από τις καθυστερήσεις στην κατασκευή μεγάλων αγωγών λόγω των ασταθών συνθηκών στη διεθνή αγορά ενέργειας. Η χαμηλή αυτή ζήτηση προϊόντων που χρησιμοποιούνται στον ενεργειακό κλάδο, σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές πρώτων υλών, είχε επίσης δυσμενή αντίκτυπο στην κερδοφορία στη διάρκεια της περιόδου.

Στον πίνακα παρακάτω παρατίθεται η συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων για τον όμιλο Σιδενόρ για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014:

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Κλάδος Χαλκού και Καλωδίων: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Χαλκόρ για το 1ο εξάμηνο του 2014 σημείωσε πτώση κατά 6,9% σε 555 εκ. ευρώ, σε σύγκριση με 596 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2013, κατά κύριο λόγο εξαιτίας της χαμηλότερης μέσης τιμής μετάλλων και των χαμηλότερων τιμών κατεργασίας, κυρίως όσον αφορά τα προϊόντα έλασης για εγκαταστάσεις και καλώδια. Οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 15,6 εκ. ευρώ σε σύγκριση με ζημίες ύψους 33,1 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2013. Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με ζημίες ύψους 7,6 εκ. ευρώ από την αποτίμηση του βασικού λειτουργικού αποθέματος όλων των εταιριών παραγωγής του ομίλου Χαλκόρ, λόγω της πτώσης των τιμών μετάλλων και των χαμηλότερων τιμών κατεργασίας στον επιμέρους τομέα των αρχιτεκτονικών εφαρμογών, ως επακόλουθο του αυξημένου ανταγωνισμού.

Ο κύκλος εργασιών της Ελληνικά Καλώδια (INFO) σημείωσε πτώση κατά 3,3% στα 175 εκ. ευρώ σε σύγκριση με 181 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2013, κυρίως λόγω των χαμηλότερων τιμών μετάλλων. Οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 10,2 εκ. ευρώ σε σύγκριση με ζημίες ύψους 9,3 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2013. Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν επίσης με το εφάπαξ κόστος αδράνειας λόγω της αναβάθμισης του υπάρχοντος εξοπλισμού και της εγκατάστασης νέου εξοπλισμού για την παραγωγή υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης στο εργοστάσιο της Fulgor.

Στον πίνακα παρακάτω παρατίθεται η συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων για τον όμιλο Χαλκόρ για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014:

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Κλάδος Αλουμινίου: Παρά τους αυξημένους όγκους πωλήσεων, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Ελβάλ μειώθηκε κατά 2,5% στα 511,4 εκ. ευρώ σε σύγκριση με 524,2 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2013, λόγω της μείωσης της μέσης τιμής πρωτογενούς αλουμινίου στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 4,4 εκ. ευρώ σε σύγκριση με ζημίες ύψους 2,9 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2013. Αυτό το ποσό επηρεάστηκε θετικά από τους υψηλότερους όγκους πωλήσεων και το χαμηλότερο κόστος παραγωγής, αλλά επηρεάστηκε δυσμενώς από τις ζημίες και τις εφάπαξ προβλέψεις του υποτομέα της διέλασης αλουμινίου.

Στον πίνακα παρακάτω παρατίθεται η συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων για τον όμιλο Ελβάλ για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014:

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Κλάδος Ανάπτυξης Ακινήτων & Άλλων Υπηρεσιών: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του τομέα ανήλθε σε 22 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2014 σε σύγκριση με 12,3 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2013. Η συνολική λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων ανέρχεται σε 126 εκ. ευρώ. Ο Όμιλος διαθέτει χαρτοφυλάκιο με μετοχικούς τίτλους και ομόλογα υψηλής ποιότητας των οποίων η αξία ανέρχεται σε 59 εκ. ευρώ.

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης
Στη διάρκεια του 2ου εξαμήνου του 2014, ο Όμιλος θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει τους ίδιους κινδύνους που αντιμετώπισε κατά το 1ο εξάμηνο του 2014. Ο Όμιλος έχει έκθεση στους συγκεκριμένους κινδύνους που παρατίθενται στον ετήσιο απολογισμό της Viohalco για το 2013 («Κίνδυνοι και αβεβαιότητες»).

Το ελληνικό και το ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον αναμένεται να παραμείνει ασταθές και αβέβαιο κατά το 2ο εξάμηνο του 2014. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την αξία των μετοχών της Viohalco (καθώς και ορισμένων εισηγμένων εταιριών του Ομίλου). Η αξία για τους μετόχους θα συνεχίσει να δημιουργείται ως αποτέλεσμα ανάληψης στρατηγικών επενδύσεων. Αυτές οι επενδύσεις μπορεί να επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού περιβάλλοντος, της δυναμικής ή του ανταγωνισμού της αγοράς, οδηγώντας σε αποτυχία την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της Viohalco ή των στρατηγικών των θυγατρικών της. Η Viohalco θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει αυτούς τους τομείς κινδύνου με στρατηγικό προγραμματισμό και προϋπολογισμό, αναλύσεις και επίβλεψη από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Διοίκηση, με τη διαρκή επιχειρηματική ανάπτυξη και τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών, την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, τις διαφανείς σχέσεις με τους αντισυμβαλλόμενους, καθώς και την ανάλυση προϊόντων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Η Viohalco θα συνεχίσει να έχει έκθεση στον κίνδυνο αγοράς κατά το 2ο εξάμηνο του 2014, που συνίσταται στον κίνδυνο αλλαγών στις τιμές πρώτων υλών και επιτοκίων. Η Viohalco θα συνεχίσει να ελέγχει αυτή την έκθεση σε κίνδυνο μέσω της παρακολούθησης και της ανάλυσης των αγορών και παραμένοντας στο πλαίσιο αποδεκτών παραμέτρων, βελτιώνοντας παράλληλα τις αποδόσεις. Η Viohalco θα συνεχίσει επίσης να επενδύει σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα προκειμένου να αντισταθμίσει μέρος των κινδύνων που προκύπτουν από τις συνθήκες αγοράς.

Η Viohalco θα συνεχίσει να έχει έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο κατά το 2ο εξάμηνο του 2014, κυρίως λόγω του κινδύνου αθέτησης υποχρεώσεων μεμονωμένων πελατών.  Η Viohalco θα συνεχίσει να μετριάζει τον εν λόγω κίνδυνο προβαίνοντας σε διεξοδικούς ελέγχους της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών μέσω τραπεζών και άλλων οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς και καθορίζοντας όρους πληρωμής και πιστωτικά όρια. Τα πιστωτικά όρια, για τα οποία ασφαλίζονται οι απαιτήσεις, καθορίζονται με βάση τα ασφαλιστικά όρια που λαμβάνονται για τους αντίστοιχους πελάτες από ασφαλιστικές εταιρίες. Επιπλέον, η Viohalco ζητά άλλη ασφάλεια (π.χ. εγγυητικές επιστολές) προκειμένου να εξασφαλίσει τις απαιτήσεις της, όπου είναι δυνατό. Η Viohalco θα συνεχίσει να σχηματίζει πρόβλεψη απομείωσης, η οποία αντιπροσωπεύει την εκτίμησή της για ζημίες που σχετίζονται με εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, καθώς και επενδύσεις σε κινητές αξίες.

Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ρευστότητας που θα μπορούσε να περιορίσει τις λειτουργίες στη διάρκεια του 2ου εξαμήνου του 2014 ή την ικανότητα της Εταιρίας να αναπτυχθεί, η Viohalco προβαίνει σε εκτιμήσεις των μελλοντικών ταμειακών ροών ώστε να εξασφαλίζει ότι διαθέτει τα απαραίτητα ταμειακά διαθέσιμα για να καλύψει τις λειτουργικές της ανάγκες και να ικανοποιήσει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της.

Μεταγενέστερα γεγονότα
Στις 29 Αυγούστου 2014, η Ελβάλ Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου Α.Ε. και η Ετέμ Α.Ε., Εταιρία Ελαφρών Μετάλλων ανήγγειλαν ότι τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιριών τους αποφάσισαν την επανεκκίνηση της διαδικασίας απορρόφησης της Ετέμ Α.Ε. από την Ελβάλ Α.Ε. Η ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων μετασχηματισμού θα είναι η 31η Αυγούστου 2014. Αυτές οι αποφάσεις ακολούθησαν τις σχετικές αποφάσεις της 7ης Απριλίου 2014, δυνάμει των οποίων είχε αποφασιστεί η απορρόφηση της Ετέμ Α.Ε. από την Ελβάλ Α.Ε., με ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων μετασχηματισμού την 30ή Απριλίου 2014 και της 20ης Ιουνίου 2014, με την οποία αποφασίστηκε η αναστολή της απορρόφησης.

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2014, η Ελληνικά Καλώδια ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σύμβαση για το Έργο Διασύνδεσης των Κυκλάδων ύψους 93 εκ. ευρώ. Ο ΑΔΜΗΕ, ο ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας, και ο διορισμένος Ανάδοχος, η Ελληνικά Καλώδια, υπέγραψαν σύμβαση ενώπιον του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργού Εργασίας της Ελλάδας όσον αφορά στις υπόγειες και υποβρύχιες καλωδιακές συνδέσεις ενέργειας και οπτικών ινών 150 kV μεταξύ Σύρου-Τήνου, Σύρου-Μυκόνου, Σύρου-Πάρου, καθώς και τους τερματισμούς καλωδίων 150 kV στην Τήνο. Η σύμβαση αφορά στην προμήθεια καλωδίων, την πόντιση, την προστασία των καλωδίων στα παράκτια τμήματα, καθώς και την υλοποίηση των απαραίτητων συνδέσεων με το υφιστάμενο δίκτυο του ΑΔΜΗΕ.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, η Σωληνουργεία Κορίνθου ανακοίνωσε την υπογραφή τριών συμβάσεων συνολικής ποσότητας 163.000 τόνων με την Energy Transfer Partners και την Kinder Morgan CO2 Company, L.P., για την προμήθεια και την εσωτερική και εξωτερική επένδυση σωλήνων χάλυβα για την κατασκευή αγωγών στις ΗΠΑ.

Δε συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα μετά τις 30 Ιουνίου 2014.

Προοπτικές
Μελλοντικά, η Viohalco θα συνεχίσει να δίνει βάρος στην περαιτέρω βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών της, στη μείωση του κόστους παραγωγής και στη διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματός της στις διεθνείς αγορές.  Ωστόσο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη συνεχιζόμενη οικονομική αβεβαιότητα στην Ευρώπη, τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και τους κινδύνους μιας πιο περιοριστικής νομισματικής πολιτικής σε διεθνές επίπεδο, όπως αναφέρει θα « συνεχίζουμε να αναμένουμε ένα εξαιρετικά ασταθές επιχειρηματικό περιβάλλον.»

Ειδικότερα, οι προοπτικές για τους κύριους κλάδους δραστηριοποίησης κατά το 2ο εξάμηνο του 2014 είναι οι ακόλουθες:

Για τον κλάδο Χάλυβα και Σωλήνων Χάλυβα, «αναμένουμε χαμηλότερο κόστος παραγωγής στο εργοστάσιο της Σοβέλ, μετά την εγκατάσταση του ηλεκτρικού (επαγωγικού) φούρνου τον Αύγουστο του 2014. Η κατασκευή του νέου επαγωγικού φούρνου στο εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης θα ξεκινήσει εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2014 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2015. Η αναβάθμιση του ελασματουργείου στο εργοστάσιο της Dojran Steel για την παραγωγή μορφοσιδήρων, επιπρόσθετα στην παραγωγή χάλυβα οπλισμού, αναμένεται να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του 2015. Αναμένουμε επίσης αύξηση των πωλήσεων πλατέων προϊόντων και ειδικών χαλύβων (SBQ’s) στις ΗΠΑ και τη Δυτική Ευρώπη, μετά τις πρόσφατες επενδύσεις στο ελασματουργείο πλατέων προϊόντων της Stomana Industry και την εφαρμογή του αναπτυξιακού προγράμματος για τους ειδικούς χάλυβες (SBQ’s). Τέλος, αναμένεται περαιτέρω ανάπτυξη των έργων υποδομής κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014 και στη διάρκεια του 2015.»

Όσον αφορά στον Κλάδο Σωλήνων Χάλυβα, αναμένονται νέα ενεργειακά έργα και έργα υποδομών μέσα στα επόμενα χρόνια, τα οποία θα ενισχύσουν την ενεργειακή βιομηχανία. Αγορές όπως αυτές της Βορείου Αμερικής, της Μεσογείου, του Κόλπου του Μεξικού, της Δυτικής / Ανατολικής Αφρικής, της Βόρειας Θάλασσας και της Μέσης Ανατολής υπολογίζεται να πρωταγωνιστήσουν στον τομέα αυτό.

Για τον κλάδο Χαλκού και Καλωδίων, η βελτίωση των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο δεν οφείλεται μόνο στις βελτιωμένες οικονομικές επιδόσεις των όγκων, των τιμών και του κόστους, αλλά επίσης στη θετική επίδραση της σταθεροποίησης των τιμών μετάλλων. Για το δεύτερο εξάμηνο του 2014, εκτιμάται ότι, δεδομένων των δύσκολων συνθηκών που ακόμα επικρατούν στην ελληνική εγχώρια αγορά και της αστάθειας που εξακολουθεί να παρατηρείται στις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης, ο Όμιλος θα συνεχίσει να έχει ως πρωταρχικό στρατηγικό στόχο την αύξηση του μεριδίου αγοράς στα βιομηχανικά προϊόντα και την ενδυνάμωση των δραστηριοτήτων του σε νέες αγορές που δεν έχουν πληγεί από την οικονομική κάμψη.  Όσον αφορά στα καλώδια, οι προσπάθειες αύξησης των πωλήσεων σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς. Επίσης, η έναρξη παραγωγής υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης αναμένεται να επηρεάσει θετικά τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου.

Για το επόμενο εξάμηνο, ο κλάδος Αλουμινίου, όσον αφορά στον κλάδο έλασης, κατά πάσα πιθανότητα θα επιτύχει το στόχο της αυξημένης παραγωγής και των αυξημένων πωλήσεων σε ετήσια βάση, δεδομένης της τρέχουσας ροής παραγγελιών. Επιπλέον, καταβάλλονται αυξημένες προσπάθειες για μείωση του κόστους παραγωγής. Όσον αφορά στον τομέα διέλασης, ο εξαγωγικός προσανατολισμός αποτελεί στρατηγική επιλογή της Διοίκησης. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι εμφανή στις ενοποιημένες πωλήσεις. Αυτός ο προσανατολισμός αναμένεται να έχει ακόμα πιο έντονη θετική επίδραση στον κλάδο στη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου. Τέλος, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του Ομίλου, αναμένεται ότι η συγχώνευση μεταξύ Ελβάλ και Ετέμ θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους, με στόχο την επίτευξη συνεργιών σε διοικητικό, χρηματοοικονομικό και εμπορικό επίπεδο.

Η επόμενη ενοποιημένη χρηματοοικονομική αναφορά του Ομίλου θα είναι ο Ετήσιος Απολογισμός για τη χρήση που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2014, ο οποίος θα δημοσιευτεί στις 30 Απριλίου 2015.

Οι ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ομίλου Viohalco www.viohalco.com

INFO Plus

Σχετικά με τη VIOHALCO
Η Viohalco SA/NV, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext των Bρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, είναι η μητρική εταιρία του Ομίλου Viohalco  και κατέχει συμμετοχές σε περίπου 90 εταιρίες, επτά από τις οποίες, είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Με παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, FYROM και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι θυγατρικές του Ομίλου ειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων χάλυβα και σωλήνων χάλυβα, χαλκού και καλωδίων, καθώς και προϊόντων αλουμινίου, με κύκλο εργασιών, που το 2013 ανήλθε σε 2,9 δισ. ευρώ και συνολική απασχόληση 8.000 περίπου εργαζομένων. Επιπλέον, ο Όμιλος κατέχει σημαντική ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και έχει αξιοποιήσει ορισμένα από τα ακίνητα αυτά, υπό τη μορφή σχεδίων ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας.

INFO : Τα οικονομικά αποτελέσματα της Σωληνουργεία Κορίνθου και της Ελληνικά Καλώδια έχουν ήδη συμπεριληφθεί στα οικονομικά αποτελέσματα της Σιδενόρ και της Χαλκόρ αντίστοιχα

Σχετικά Άρθρα