Σημαντική ανάπτυξη και αύξηση των εσόδων της REAL CONSULTING και το 2021

Η REAL CONSULTING ανακοινώνει +12% αύξηση Κύκλου Εργασιών και +14% αύξηση EBITDA στα Οικονομικά αποτελέσματα του A’ εξαμήνου 2021

 
Η REAL CONSULTING ανακοίνωσε  τα οικονομικά της αποτελέσματα για το Α’ εξάμηνο του 2021, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Η ελληνική οικονομία χαρακτηρίζεται από χαμηλό βαθμό ψηφιοποίησης, που διαχρονικά αποτελούσε εμπόδιο στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, με αποτέλεσμα να είναι μεγάλος ο βαθμός ανησυχίας για το πλήγμα που θα δεχόταν συνολικά η ελληνική οικονομία, λόγω της πανδημίας COVID-19. Παρά το ασταθές επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο ακόμα επηρεάζεται από την πανδημία COVID-19, η REAL CONSULTING και το 2021 κατάφερε να σημειώσει σημαντική ανάπτυξη και αύξηση των εσόδων της.

Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας, κατέγραψε αύξηση 12% και διαμορφώθηκε στα € 10.811 χιλ. έναντι € 9.664 χιλ. συγκριτικά με το Α’ εξάμηνο του 2020. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € 3.769 χιλ. για το Α’ εξάμηνο του 2021 έναντι € 3.185 χιλ. του Α’ εξαμήνου το 2020 (αύξηση 18%), και τα μικτά κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν, αντίστοιχα, σε € 3.758 χιλ. έναντι € 3.167 χιλ. (αύξηση 19%). Το EBITDA του Ομίλου ανήλθε σε € 1.452 χιλ. για το Α’ εξάμηνο του 2021 έναντι € 1.277 χιλ. του Α’ εξαμήνου το 2020 (αύξηση 14%), ενώ της Εταιρείας ανήλθε, αντίστοιχα, σε € 1.437 χιλ. έναντι € 1.249 χιλ. (αύξηση 15%). Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου για το Α’ εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε κέρδη € 1.045 χιλ. έναντι € 840 χιλ. του Α’ εξαμήνου το 2020, εμφανίζοντας αύξηση 24% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων αντίστοιχα για την Εταιρεία ανήλθαν σε € 1.030 χιλ. για το Α’ εξάμηνο του 2021 έναντι € 816 χιλ. του Α’ εξαμήνου 2020, εμφανίζοντας αύξηση 26%.

Η παρατηρούμενη αύξηση των πωλήσεων οφείλεται στον Τομέα μεγάλων επιχειρήσεων, οι πωλήσεις του οποίου ανήλθαν σε € 9.464 χιλ. για το A’ εξάμηνο του 2021 έναντι € 8.510 χιλ. για το A’ εξάμηνο του 2020, εμφανίζοντας αύξηση 11% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, ενώ οι πωλήσεις του Τομέα μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανήλθαν σε € 1.347 χιλ. για το A’ εξάμηνο του 2021 έναντι € 1.155 χιλ. για το A’ εξάμηνο του 2020, εμφανίζοντας όμως και εδώ σημαντική αύξηση 17% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

Τα μικτά κέρδη παρουσίασαν σταθεροποιητικές τάσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, λόγω της σταθερής ανάπτυξης των προϊόντων και υπηρεσιών της και λόγω της σταθερής βάσης πελατών που διαθέτει, όπου παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες αγοράς που προκλήθηκαν από την πανδημία του κορονοϊού (COVID-19), δεν επήλθε αρνητικός αντίκτυπος στις πωλήσεις του Ομίλου.

Η αύξηση που παρατηρείται στα κέρδη προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων για τον Όμιλο και την Εταιρεία οφείλεται στην ανάπτυξη και επέκταση των εργασιών τους στον τομέα της εγκατάστασης και λειτουργίας λογισμικών προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής οργάνωσης (ERP) καθώς και στη σταθεροποίηση των εξόδων διάθεσης και διοίκησης.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου για το Α’ εξάμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν στα € 1.392 χιλ. , αυξημένες κατά € 432 χιλ. σε σύγκριση με το Α’ εξάμηνο του 2020, ενώ οι καθαρές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν σε € 1.355 χιλ., αυξημένες κατά € 411 χιλ. σε σύγκριση με το Α’ εξαμηνο του 2020, επηρεασμένες κυρίως από το αυξημένο EBITDA.

Η σταθερή και σημαντική ανάπτυξη της REAL CONSULTING αποτελεί αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού της πλάνου, σε ένα εξαιρετικά δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον. Παρόλο που το ευρύτερο περιβάλλον παραμένει ασταθές, καθώς υπάρχουν ακόμα σημαντικές αβεβαιότητες, τόσο για την πρόοδο των εμβολιασμών, όσο και για τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις ή αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί ενδεχομένως να επιφέρει κάποια νέα μετάλλαξη του ιού, η μεγάλη ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό που τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα, αποτελεί ευκαιρία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι νέες τάσεις διεθνώς υπαγορεύουν τη στροφή των επιχειρήσεων σε νέες και πιο εξειδικευμένες λύσεις, γεγονός που σημαίνει πως οι εταιρείες πληροφορικής θα πρέπει να είναι προετοιμασμένες να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα, που αυτές οι τάσεις διαμορφώνουν, καθώς και να διευρύνουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους σε αυτούς τους τομείς.

Η REAL CONSULTING, συνδυάζοντας τα οφέλη που πηγάζουν από την εξειδίκευση του στελεχιακού δυναμικού της, τις στρατηγικές της συνεργασίες και τη σταθερή βάση πελατών της, βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση καθώς εύκολα, υπό αυτές τις συνθήκες, μπορεί να προσφέρει νέα και καινοτόμα προϊόντα – λύσεις στον κλάδο, τα οποία θα υιοθετηθούν άμεσα και θα εμπιστευτούν αρκετοί αναγνωρισμένοι και μεγάλοι όμιλοι της Ελλάδας, λόγω της μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης που έχουν χτίσει με την Εταιρεία. Η Διοίκηση έχει ως κύρια προτεραιότητα τη δημιουργία πρόσθετης αξίας για τους μετόχους, την αδιάλειπτη επιχειρηματική ανάπτυξή της καθώς και την ενίσχυση της θέσης της στον κλάδο. Επιπλέον, στους στόχους της Εταιρείας περιλαμβάνεται και η εξαγορά εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε εξειδικευμένες (niche) υπηρεσίες συμπληρωματικές με της Εταιρείας, με σκοπό τη δημιουργία οικονομίας κλίμακος και συνεργειών που θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τα οικονομικά της αποτελέσματα, τη δραστηριοποίησή της σε νέα προϊόντα, την αύξηση του μεριδίου αγοράς της Εταιρείας στην Ελλάδα και τη διείσδυση σε νέες αγορές.

Η REAL CONSULTING αποτελεί μία εκ των κορυφαίων εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υλοποίησης ολοκληρωμένων έργων Πληροφορικής στην Ελλάδα. Η Εταιρεία έχει ισχυρή παρουσία στους τομείς της βιομηχανίας, του λιανεμπορίου, των τηλεπικοινωνιών, των καταναλωτικών προϊόντων, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της υγείας, της ενέργειας και του πετρελαίου, καθώς και στον ελληνικό δημόσιο τομέα. Οι υπηρεσίες της REAL CONSULTING χρησιμοποιούνται από εκατοντάδες εταιρείες με παρουσία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Εταιρεία παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και ολοκληρωμένες επιχειρηματικές λύσεις, βοηθώντας τους να μεγιστοποιήσουν την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία τους.

Σχετικά Άρθρα