Στρατηγική διεθνοποίησης και εξωστρέφειας για τον Όμιλο Kleemann

Με κερδοφορία και βελτιωμένες επιδόσεις, τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών, όσο και σε επίπεδο περιθωρίων, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, έκλεισε το εννεάμηνο για τον Όμιλο Kleemann.

Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου για το εννεάμηνο του 2014 ανέρχεται σε 67,8 εκ ευρώ έναντι 61,9 εκ ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 9,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Το ενοποιημένο μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 35,1% από 33,4%. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανέρχονται σε 3,1 εκ ευρώ από 2,8 εκ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,7%. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα επιβαρύνονται από υψηλότερες προβλέψεις επισφάλειας ύψους 2,8 εκ ευρώ έναντι προβλέψεων 1,8 εκ ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2013. Τα κέρδη μετά από φόρους και από τα δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν το εννεάμηνο του 2014 σε 2,4 εκ. ευρώ από 1,9 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο το 2013 σημειώνοντας αύξηση 26,4%.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στο εννεάμηνο του 2014 παρουσίασαν αύξηση 8,2 εκ ευρώ και ανέρχονται σε 14,0 εκ. ευρώ από 5,8 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Ο δείκτης συνολικών ιδίων κεφαλαίων προς υποχρεώσεις είναι πολύ υψηλός και ανέρχεται σε 2,04. Ο καθαρός δανεισμός ανέρχεται σε -8,6 εκ. ευρώ από -5,0 στις 31/12/2013. Οι επιδόσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη σταθερή χρηματοδοτική αυτάρκεια του Ομίλου, καθώς και την υγιή οικονομική του βάση, ενώ παράλληλα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργική του ανάπτυξη στο μέλλον.

Η στρατηγική διεθνοποίησης και εξωστρέφειας τα τελευταία χρόνια είχε ως αποτέλεσμα ο Όμιλος να έχει παρουσία σε περισσότερες από 92 χώρες, με τις διεθνείς πωλήσεις να ανέρχονται στο 89% του κύκλου εργασιών. Επιπρόσθετα, ο Όμιλος Kleemann προχώρησε στην ίδρυση νέου γραφείου αντιπροσώπευσης στην Γαλλία, με στόχο την αμεσότερη επικοινωνία και ανάπτυξη στην αγορά.

Τέλος, σε εξέλιξη βρίσκεται σημαντική επένδυση υποδομής για τον Όμιλο με την αγορά νέου, σύγχρονου ERP – πληροφοριακού συστήματος – η εγκατάσταση του οποίου έχει ξεκινήσει και πρόκειται να ολοκληρωθεί στο επόμενο έτος.

Η διοίκηση αναμένει ότι οι βελτιωμένες επιδόσεις και η διατήρηση της υψηλής ρευστότητας του Ομίλου θα συνεχιστούν και στο κλείσιμο του έτους.

Σχετικά Άρθρα