Τα αποτελέσματα α’ τριμήνου 2014 των εισηγμένων θυγατρικών εταιριών της Viohalco

Με ανακοίνωσή της η Viohalco δημοσίευσε τα οικονομικά αποτελέσματα  του πρώτου τριμήνου 2014 των θυγατρικών εταιρικών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τα οποία συνοπτικά έχουν ως ακολούθως:

 

• Χάλυβας και Σωλήνες Χάλυβα: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Σιδενόρ το α’ τρίμηνο του 2014 αυξήθηκε κατά 4,87% στα 193,3 εκ. ευρώ, έναντι 184,3 εκ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2013, ενώ οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 12,7 εκ. ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 26,4 εκ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2013.

Ο κύκλος εργασιών της Σωληνουργεία Κορίνθου (*) αυξήθηκε σε 48,5 εκ. ευρώ έναντι 29,8 εκ. ευρώ το α’ τριμήνου 2013, ενώ οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 5,2 εκ. ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 2,7 εκ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2013. Τα αποτελέσματα του τομέα Χάλυβα και Σωλήνων Χάλυβα επηρεάσθηκαν από τους ακόλουθους παράγοντες:

-Τη χαμηλή ζήτηση στην Ελληνική αγορά χάλυβα. Εντούτοις, υπάρχουν ενδείξεις σταθεροποίησης της αγοράς και έναρξης νέων έργων υποδομής στην Ελλάδα.

-Τη χαμηλότερη κεφαλαιουχική δαπάνη για έργα υποδομής ενέργειας που οδήγησε σε υποχώρηση της ζήτησης για σωλήνες στις κύριες αγορές μας (π.χ. Η.Π.Α. και Ευρώπη).

 

• Χαλκός & Καλώδια: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Χαλκόρ το α’ τρίμηνο του 2014 υποχώρησε κατά 12,3% στα 266 εκ. ευρώ σε σύγκριση με 303 εκ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2013, λόγω της μείωσης στις μέσες τιμές μετάλλων και των χαμηλότερων τιμών κατεργασίας.

Οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 13,7 εκ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 12 εκ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2013.

Ο κύκλος εργασιών της Ελληνικά Καλώδια (*) υποχώρησε κατά 14% στα 76 εκ. ευρώ έναντι 88 εκ. ευρώ το α’ τριμήνου 2013, κυρίως λόγω των χαμηλών τιμών μετάλλων και της μειωμένης ζήτησης στις αρχές του έτους. Οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 5,7 εκ. ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 3,8 εκ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2013. Τα αποτελέσματα του τομέα Χαλκού και Καλωδίων επηρεάσθηκαν από:

-Την απομείωση του βασικού αποθέματος λειτουργίας ύψους 8,7 εκ. ευρώ, έναντι 2,9 εκ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2013.

-Τις χαμηλότερες τιμές κατεργασίας στους τομείς των προϊόντων έλασης για στέγαση και των καλωδίων, εξαιτίας αυξημένου ανταγωνισμού.

 

• Αλουμίνιο: Παρά τους αυξημένους όγκους πωλήσεων, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Ελβάλ μειώθηκε στα 247 εκ. ευρώ κατά 4,7%, σε σύγκριση με 259 εκ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2013, κυρίως λόγω των χαμηλότερων τιμών πώλησης.

Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 4,7 εκ. ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 7,1 εκ. ευρώ  το α’ τρίμηνο 2013, γεγονός που οφείλεται στη βελτίωση του ενεργειακού κόστους, καθώς και στον επαναπροσδιορισμό του αναβαλλόμενου φόρου κατά το α’ τρίμηνο του 2013, που είχε ως αποτέλεσμα μια αναβαλλόμενη φορολογική ζημία ύψους 11,8 εκ. ευρώ.

(*) Σημείωση: Τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιριών Σωληνουργεία Κορίνθου και Ελληνικά Καλώδια συμπεριλαμβάνονται στα οικονομικά αποτελέσματα των εταιριών Σιδενόρ και Χαλκόρ αντίστοιχα.

image

Οι επόμενες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Viohalco, που θα αφορούν στην περίοδο που θα ολοκληρωθεί την 30ή Ιουνίου 2014, θα δημοσιευθούν την 30ή Σεπτεμβρίου 2014.

Οι αγγλικές μεταφράσεις των οικονομικών καταστάσεων κάθε εταιρίας για τη συγκεκριμένη περίοδο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Viohalco, www.viohalco.com.

 

INFO

Σχετικά με τη Viohalco SA/NV

Η Viohalco SA/NΑ είναι η μητρική εταιρία του Ομίλου Viohalco και κατέχει συμμετοχές σε περίπου 90 εταιρίες, επτά από τις οποίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Με παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, ΠΓΔΜ και Ηνωμένο Βασίλειο και περίπου 8.000 εργαζομένους, οι θυγατρικές του Ομίλου ειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων χάλυβα και σωλήνων χάλυβα, χαλκού και καλωδίων, και προϊόντων αλουμινίου, με ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 2,9 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, ο Όμιλος κατέχει σημαντική ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και έχει αξιοποιήσει ορισμένα από τα ακίνητα αυτά υπό την μορφή σχεδίων ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας.

Σχετικά Άρθρα