Τα αστέρια της Viohalco

Δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου 2015 των θυγατρικών εταιριών της Viohalco στο Χρηματιστήριο Αθηνών

 
Σύνοψη αποτελεσμάτων

  • Σωλήνες Χάλυβα:  Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Σωληνουργεία Κορίνθου αυξήθηκε κατά 74% και ανήλθε σε 146,7 εκ. ευρώ, έναντι 84,2 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε κέρδη ύψους 6,5 εκ. ευρώ (κέρδη ανά μετοχή 0,0526 ευρώ) έναντι ζημιών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 4,1 εκ. ευρώ (ζημιές ανά μετοχή 0,0328 ευρώ) το πρώτο εξάμηνο του 2014. Τα έργα που αναλήφθηκαν στο εξωτερικό από τον Όμιλο Σωληνουργεία Κορίνθου κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2014, καθώς και έργα με υψηλή προστιθέμενη αξία που εκτελούνται κατά τη διάρκεια του 2015, καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό τη θετική πορεία των οικονομικών μεγεθών κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας  χρήσης.
  • Χαλκός & Καλώδια: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Χαλκόρ αυξήθηκε κατά 13% και διαμορφώθηκε σε 629,5 εκ. ευρώ, έναντι 555,3 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014, κυρίως λόγω του αυξημένου όγκου πωλήσεων κατά 9%, καθώς και των αυξημένων μέσων τιμών των μετάλλων. Οι ενοποιημένες ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας μειώθηκαν σε ζημιές 4,7 εκ. ευρώ (ζημιές ανά μετοχή 0,0468 ευρώ) έναντι ζημιών 15,6 εκ. ευρώ (ζημιές ανά μετοχή 0,1537 ευρώ) το πρώτο εξάμηνο του 2014. Η βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων οφείλεται στην αύξηση του κύκλου εργασιών, στις αυξημένες εξαγωγές που υποβοηθήθηκαν και από την πτώση της ισοτιμίας του ευρώ, σε σχέση με το δολάριο ΗΠΑ καθώς και τη λίρα Αγγλίας, στη συγκράτηση του κόστους και στις χαμηλές τιμές του πετρελαίου. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν αρνητικά από πρόβλεψη για την απομείωση των αποθεμάτων, ποσού 3,8 εκ. ευρώ, λόγω της πτώσης της τιμής των μετάλλων στη διεθνή αγορά στο τέλος της περιόδου.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Ελληνικά Καλώδια (*) αυξήθηκε κατά 26% σε 221 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015, έναντι 175 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014, κυρίως λόγω αύξησης του όγκου πωλήσεων. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε κέρδη 2,2 εκ. ευρώ (κέρδη ανά μετοχή 0,0756 ευρώ) έναντι ζημιών 10,2 εκ. ευρώ (ζημιές ανά μετοχή 0,3450 ευρώ) το πρώτο εξάμηνο του 2014. Η βελτίωση των αποτελεσμάτων οφείλεται στις αυξημένες πωλήσεις προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς και στο γεγονός ότι τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2014 είχαν επιβαρυνθεί λόγω κόστους αδράνειας, κατά τη διάρκεια των εργασιών αναβάθμισης του υφιστάμενου εξοπλισμού και εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού στο εργοστάσιο της Fulgor.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις συνοπτικές καταστάσεις αποτελεσμάτων της Σωληνουργεία Κορίνθου και της Χαλκόρ για το εξάμηνο που ολοκληρώθηκε την 30η Ιουνίου 2015:

Viohalco SA

(*) Σημειώσεις: 1. Τα οικονομικά αποτελέσματα της Ελληνικά Καλώδια συμπεριλαμβάνονται στα οικονομικά αποτελέσματα της Χαλκόρ. 2. Η Ελβάλ δημοσίευσε τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2015 στις 21 Αυγούστου 2015.

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Viohalco που αφορούν στην περίοδο που ολοκληρώθηκε την 30η Ιουνίου 2015 θα δημοσιευθούν την 30η Σεπτεμβρίου 2015.

Οι σύνδεσμοι (links) με τις οικονομικές καταστάσεις κάθε εταιρίας για τη συγκεκριμένη περίοδο είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της Viohalco. www.viohalco.com.

 
INFO

Σχετικά με τη Viohalco SA
Η Viohalco, με έδρα στο Βέλγιο, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext των Bρυξελλών, καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, είναι εταιρία συμμετοχών (holding) σε διάφορες εταιρίες παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας μετάλλων στην Ευρώπη. Με παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, Π.Γ.Δ.Μ. και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι εταιρίες της Viohalco ειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων αλουμινίου, χαλκού και καλωδίων, καθώς και προϊόντων χάλυβα και χαλυβδοσωλήνων, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που το 2014 ανήλθε σε 2,9 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η Viohalco και οι εταιρίες της κατέχουν σημαντική ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και έχουν αξιοποιήσει ορισμένα από τα ακίνητα αυτά, υπό τη μορφή έργων ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την εταιρική ιστοσελίδα  www.viohalco.com .

Σχετικά Άρθρα