Τα βασικά στατιστικά στοιχεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Αγοράς Παραγώγων

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Φεβρουαρίου 2018. Τον Φεβρουάριο 2018 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

-Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €46,52 δισ., μειωμένη κατά 4,7% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η μείωση αγγίζει το 4,6%.

-Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Φεβρουαρίου, ήταν περισσότερες από τις εκροές.

-Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 66,4% έναντι 66,5% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 0,2%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (1.921,41 εκατ. ευρώ ή 4,1%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 63,6% έναντι 63,7% τον προηγούμενο μήνα παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 0,1%.

-Συνολική αξία συναλλαγών €1,24 δις (μειωμένη κατά 26,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 49,7% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).

-Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 814.454.487 τεμάχια καταγράφοντας μείωση 34,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (1.235.399.832 τεμάχια) και μείωση 45,3% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2017 (1.488.292.727 τεμάχια).

-Οι ξένοι επενδυτές τον Φεβρουάριο 2018 πραγματοποίησαν το 53,6% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

-18,69 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 21,77 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).

-672 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 888 τον προηγούμενο μήνα).

-Απώλειες της τάξης του 4,9% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.

 
Η Αξία Συναλλαγών του Φεβρουαρίου 2018 έφτασε τα €1.235,99 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 26,5% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.681,46 εκατ. Σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2017 που η αξία συναλλαγών ήταν €825,67 εκατ., σημειώθηκε άνοδος της τάξης του 49,7%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Φεβρουαρίου 2018 ήταν €65,05 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€76,43 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€43,46 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Φεβρουάριο 2018 ανήλθε στις 18.694 έναντι 21.767 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Φεβρουάριο του 2017 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 15.858).

Τον Φεβρουάριο 2018 δημιουργήθηκαν 672 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 888 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €46,52 δισ. . Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €48,80 δισ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 4,7%, ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €37,79 δισ., σημειώθηκε αύξηση κατά 23,1%.

 
Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών

Τον Φεβρουάριο 2018 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των €22,46 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€43,99 εκατ.), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€10,37 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€9,10 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Οργανισμούς ΕΕ (€17,72 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€14,00 εκατ.), Ασφαλιστικές Εταιρείες  (€9,16 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€1,21 εκατ.).

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους €22,44 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€12,50 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€11,07 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€5,35 εκατ.), Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (€2,93 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€4,27 εκατ.), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€4,08 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€1,18 εκατ.).

Οι ξένοι επενδυτές τον Φεβρουάριο 2018 πραγματοποίησαν το 53,6% των συναλλαγών (σε σχέση με το 50,9% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Φεβρουάριο του 2017 είχαν πραγματοποιήσει το 48,5% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Φεβρουάριο 2018 πραγματοποίησαν το 21,9% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 22,5% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 20,2% των συναλλαγών).

 
Συμμετοχή Επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 63,6% παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 0,1% συγκριτικά με το ποσοστό που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Ιανουαρίου 2018, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 66,4% έναντι 66,5%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 59,2% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 61,8% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ .

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 36,3% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.

 
• Τον Φεβρουάριο 2018 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της Αγοράς Παραγώγων ήταν τα εξής:

-36.488 Ενεργοί Κωδικοί επενδυτών (από 36.902 τον προηγούμενο μήνα).

-2.032 Κινηθέντες Κωδικοί επενδυτών (από 2.059 τον προηγούμενο μήνα).

-Ο συνολικός αριθμός των ανοιχτών συμβολαίων ήταν 432.640 καταγράφοντας μείωση κατά 12,60% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (495.038 ανοιχτά συμβόλαια).

-Η συμμετοχή των αλλοδαπών επενδυτών στο σύνολο των ανοιχτών συμβολαίων της Αγοράς Παραγώγων ήταν 5,30%.

-Η συμμετοχή των αλλοδαπών επενδυτών στο σύνολο των ανοιχτών Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.) ήταν 5,30%.

-Η συμμετοχή των αλλοδαπών επενδυτών στο σύνολο των ανοιχτών Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.) Δεικτών ήταν 62,80%.

-Ο Συνολικός όγκος των συναλλαγών ανήλθε σε 924.649 συμβόλαια καταγράφοντας μείωση κατά 26,60% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (1.260.322 συμβόλαια).

 
Συμμετοχή επενδυτών στο σύνολο της Αγοράς Παραγώγων

Η συμμετοχή των ημεδαπών επενδυτών στα ανοιχτά συμβόλαια, τον Φεβρουάριο 2018, ήταν 94,70% ενώ τον προηγούμενο μήνα ήταν 93,50%. Η συμμετοχή των αλλοδαπών επενδυτών στα ανοιχτά συμβόλαια τον Φεβρουάριο 2018 ήταν 5,30% ενώ τον προηγούμενο μήνα ήταν 6,50%.

Οι ημεδαποί επενδυτές τον Φεβρουάριο 2018 πραγματοποίησαν το 95% της συναλλακτικής δραστηριότητας (αριθμός συμβολαίων) στο σύνολο της Αγοράς ενώ τον προηγούμενο μήνα είχαν πραγματοποιήσει το 96% της συναλλακτικής δραστηριότητας. Οι αλλοδαποί επενδυτές τον Φεβρουάριο 2018 πραγματοποίησαν το 5% της συναλλακτικής δραστηριότητας στο σύνολο της Αγοράς ενώ τον προηγούμενο μήνα είχαν πραγματοποιήσει το 4% της συναλλακτικής δραστηριότητας.

 
Συμμετοχή επενδυτών στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.)

Η συμμετοχή των ημεδαπών επενδυτών στα ανοιχτά συμβόλαια των Σ.Μ.Ε. τον Φεβρουάριο 2018 ήταν 94,70% ενώ τον προηγούμενο μήνα ήταν 93,40%. Η συμμετοχή των αλλοδαπών επενδυτών στα ανοιχτά συμβόλαια των ΣΜΕ τον Φεβρουάριο 2018 ήταν 5,30% ενώ τον προηγούμενο μήνα ήταν 6,60%.

Στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Δεικτών ο αριθμός των λογαριασμών θέσης ανήλθε στους 360 καταγράφοντας μείωση κατά 1,60% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα (366 λογαριασμοί εκκαθάρισης). Οι ημεδαποί επενδυτές, τον Φεβρουάριο 2018, πραγματοποίησαν το 74% της συναλλακτικής δραστηριότητας (αριθμός συμβολαίων) στα ΣΜΕ Δεικτών ενώ τον προηγούμενο μήνα το 81%. Οι αλλοδαποί επενδυτές, τον Φεβρουάριο 2018, πραγματοποίησαν το 26% της συναλλακτικής δραστηριότητας στα ΣΜΕ Δεικτών ενώ τον προηγούμενο μήνα το 19%.

Επίσης η συμμετοχή των αλλοδαπών επενδυτών στα ανοικτά συμβόλαια ανήλθε στο 62,80% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που ήταν 57,80%

Στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Μετοχών ο αριθμός των λογαριασμών θέσης ανήλθε στους 4.724 καταγράφοντας μείωση κατά 1,80% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα (4.813 λογαριασμοί εκκαθάρισης). Επίσης η συμμετοχή των ημεδαπών επενδυτών στα ανοιχτά συμβόλαια ανήλθε στο 96,60% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που ήταν 95,20%, ενώ η συμμετοχή των αλλοδαπών επενδυτών στα ανοιχτά συμβόλαια ανήλθε στο 3,40% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που ήταν 4,80%.

Σχετικά Άρθρα