Το εργοστάσιο Ευκαρπίας του Τιτάνα συμβάλλει εμπράκτως σε ενεργητικές περιβαλλοντικές δράσεις

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, συνεπής στην πολύχρονη πορεία του, επιβεβαιώνει εμπράκτως τη συνεχή δέσμευσή του για βιώσιμη ανάπτυξη συνδυάζοντας το επιχειρηματικό πνεύμα και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα με σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο της εταιρικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητάς του, το  εργοστάσιο Ευκαρπίας του Τιτάνα  στη Θεσσαλονίκη αποτελεί μια θετική πρωτοβουλία για τις ενεργητικές  περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και αναπτυξιακές δράσεις της εταιρείας.

Με συνεχείς επενδύσεις που υπερβαίνουν τα  200 εκ. ευρώ, η διαχρονική περιβαλλοντική επίδοσή του είναι πάντα εντός των εθνικών και ευρωπαϊκών προδιαγραφών και βελτιώνεται αδιαλείπτως.

Για την  πλήρη διασφάλιση της  περιβαλλοντικής διαφάνειας, υπέγραψε από το 2012 εθελοντική συμφωνία συνεργασίας, μεταξύ της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων, στο πλαίσιο της βιομηχανικής συμβίωσης και της κυκλικής οικονομίας, η οποία ανανεώθηκε τον Ιούλιο του 2019

Το εργοστάσιο του Τιτάνα στην Ευκαρπία είναι αδειοδοτημένο και αξιοποιεί ήδη από το 2014, χωρίς καμία παρέκκλιση, εναλλακτικά καύσιμα για την παραγωγή τσιμέντου. Δηλαδή, παραπροϊόντα ή απόβλητα άλλων βιομηχανικών κλάδων, προϊόντα μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων και υλικά που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν και τα οποία, διαφορετικά, θα κατέληγαν σε ταφή.

 
Πρότυπο εργοστάσιο περιβαλλοντοκεντρικού σχεδιασμού

Ως πρότυπο εργοστάσιο περιβαλλοντοκεντρικού σχεδιασμού  τηρεί μια λειτουργική βάση δεδομένων  σε συνεχή επικαιροποίηση για την πληροφόρηση κάθε ενδιαφερομένου.

Στο πλαίσιο της συνεχούς  περιβαλλοντικής αναζήτησης δεσμεύτηκε να αναπτύξει την συνεπεξεργασία της  κοινής αξιοποίησης μιας ασφαλούς καινοτομίας για τα τοπικά δεδομένα. Με πιστή τήρηση της περιβαλλοντικής φροντίδας η συνεπεξεργασία απέδωσε  ένα  μοντέλο περιβαλλοντικής μονάδας για την βέλτιστη αξιοποίηση επεξεργασμένων στερεών αστικών απορριμμάτων, ως εναλλακτικά καύσιμα για την παραγωγή τσιμέντου. Συνεπώς, εντάσσεται καθαρά μέσα στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών δράσεων μετρήσιμης απόδοσης.

Η τεχνολογία της συνεπεξεργασίας  χρησιμοποιείται  αποτελεσματικά από την τσιμεντοβιομηχανία, στην Ευρώπη και διεθνώς, για περισσότερα από 40 χρόνια. Είναι τεκμηριωμένη και μακροπρόθεσμη, απολύτως ασφαλής, άμεσα εφαρμόσιμη λύση και μία διαδικασία που ενσωματώνει αυστηρές προδιαγραφές και πρότυπα, με στόχο την πλήρη διασφάλιση της υγείας εργαζομένων και κατοίκων, της ποιότητας των προϊόντων και παράλληλα της απρόσκοπτης λειτουργίας της παραγωγικής διαδικασίας.

Η Ελλάδα δεν έχει συμβαδίσει με τις τεχνολογικές καινοτομίες και δυνατότητες της συνεπεξεργασίας  και δυστυχώς  καταλαμβάνει μια από τις χαμηλότερες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης με ελάχιστη χρήση αυτής της τεχνολογίας, μικρότερη του 10% της συνολικής κατανάλωσης θερμικής ενέργειας.

Στην τσιμεντοβιομηχανία  τα  περιβαλλοντικά οφέλη είναι η ταυτόχρονη ανάκτηση ενέργειας και ανακύκλωση υλικών από την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων στην παραγωγή κλίνκερ, το ενδιάμεσο προϊόν που απαιτείται κατά το πρώτο στάδιο παραγωγής τσιμέντου. Τα εναλλακτικά καύσιμα υποκαθιστούν μη ανανεώσιμα ορυκτά καύσιμα. Είναι απόβλητα, προϊόντα επεξεργασίας αποβλήτων και υλικά που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν και τα οποία, διαφορετικά, θα κατέληγαν σε ταφή.

Εκτός από την παραγωγή κλίνκερ, μέσω της συνεπεξεργασίας προκύπτει και το εναλλακτικό καύσιμο SRF (Solid Recovered Fuel) / RDF (Refuse Derived Fuel), από τη βιομηχανική επεξεργασία των υπολειμμάτων της ανακύκλωσης εμποροβιομηχανικών αποβλήτων και συσκευασιών, καθώς και από την επεξεργασία αστικών στερεών απορριμμάτων. Περιλαμβάνει χαρτί, πλαστικό, ύφασμα και πολύ μικρές ποσότητες ξύλου, ενώ δεν περιλαμβάνει μέταλλα, βιοαπόβλητα -που οδηγούνται για κομποστοποίηση- και ανακυκλώσιμα υλικά.

 
7 άξονες

Μέσω της συνεπεξεργασίας ο Τιτάνας συμβάλλει εμπράκτως και δεσμεύεται μακροπρόθεσμα σε διεργασίες ολιστικής περιβαλλοντικής παρουσίας  σε  7 άξονες:

Προστασία του περιβάλλοντος.

Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Εξοικονόμηση φυσικών πόρων

Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Αποφυγή ταφής υλικών

Τοπική ανάπτυξη

Ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας

 
Ασφαλής χρήση εναλλακτικών καυσίμων

Η αντίληψη   ότι μέσω αυτής της διαδικασίας αυξάνονται οι εκπομπές αερίων δεν ισχύει και θα πρέπει να επισημανθεί.

Κρίσιμο στοιχείο των διεργασιών της καινοτόμου διαδικασίας είναι ότι οι εκπομπές αερίων του εργοστασίου Ευκαρπίας δεν επηρεάζονται από την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων.

Συστατικά μέρη  έχουν ενσωματωθεί σε ένα περιβάλλον τεχνολογικής διασφάλισης βάση ενός μηχανισμού ελέγχου. Ο αυτοματοποιημένος έλεγχος της διεργασίας με αναλυτές συνεχούς ροής και συνεχείς καταγραφές σε πραγματικό χρόνο, διασφαλίζουν σταθερότητα της λειτουργίας και συνεχή έλεγχο των εκπεμπόμενων ρύπων καθώς και άμεση διακοπή της τροφοδοσίας ή/και λειτουργίας σε περίπτωση δυσλειτουργιών.

Τα στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα της περιβαλλοντικής απόδοσης των εργοστασίων τσιμέντου επαληθεύονται από ανεξάρτητα πιστοποιημένα εργαστήρια και υποβάλλονται στους αρμόδιους εθνικούς και περιφερειακούς φορείς. Υπόκεινται στο αυστηρό ρυθμιστικό και ελεγκτικό πλαίσιο της Οδηγίας για τις Βιομηχανικές Εκπομπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2010/75/ΕΕ), όπως αυτό έχει προκύψει μετά από διαβούλευση με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Η τήρηση των οριακών τιμών αερίων ρύπων σε γειτονικές περιοχές, εξασφαλίζεται μέσω ειδικών μελετών διασποράς. Μελέτη τέτοια έχει ήδη εκπονηθεί και είναι διαθέσιμη εδώ.

Π. Τσακιρίδης

my way press.gr

Σχετικά Άρθρα