Το νέο σχήμα Χαλκόρ -Ελβάλ θα δημιουργήσει μια έντονα εξαγωγική, βιομηχανική και οικονομική οντότητα

Το μεγαλύτερο οικονομικό μέγεθος και η ευρύτερη επιχειρηματική εμβέλεια που θα αποκτήσει η Εταιρία θα καταστήσει ευχερέστερη την πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές αγορές, ενώ ταυτόχρονα το νέο σχήμα θα αξιοποιήσει οικονομίες κλίμακας και συνέργειες που θα προκύψουν
Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (στο εξής «Χ.Α.»)  εταιρία με την επωνυμία «Χαλκόρ Ανώνυμη Εταιρία Επεξεργασίας Μετάλλων Α.Ε.» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό τα εξής:

  1. Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιριών με τις επωνυμίες «Χαλκόρ Ανώνυμη Εταιρία Επεξεργασίας Μετάλλων Α.Ε.» (στο εξής η «Χαλκόρ» ή η «Απορροφώσα») και «Ελβάλ Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου Α.Ε.» (στο εξής η «Ελβάλ» ή η «Απορροφούμενη» και από κοινού με τη Χαλκόρ στο εξής οι «Συγχωνευόμενες Εταιρίες»), κατά τις συνεδριάσεις τους, την 19/07/2017, αποφάσισαν την έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη συγχώνευση με απορρόφηση της μη εισηγμένης στο Χ.Α. εταιρίας Ελβάλ από την εισηγμένη στο Χ.Α. εταιρία Χαλκόρ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77α του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, όπως ισχύουν. Hμερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού θα είναι η 31η Ιουλίου 2017.
  1. Παράλληλα, οι Διοικήσεις των Συγχωνευομένων Εταιριών ανέθεσαν στον ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο «TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» να προβεί στην αποτίμηση των Συγχωνευόμενων Εταιριών και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης αποτίμησης, καθώς και στην ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρία «ABACUS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» να προβεί στην διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των Συγχωνευομένων Εταιριών και να συντάξει τη σχετική έκθεση.
  1. Στη φάση αυτή δεν έχει διενεργηθεί αποτίμηση των Συγχωνευομένων Εταιριών, ούτε έχει προταθεί σχέση ανταλλαγής μετοχών. Η Χαλκόρ εκτιμά ότι η σκοπούμενη συγχώνευση θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 31/12/2017, ενώ, σε κάθε περίπτωση, η ολοκλήρωσή της τελεί υπό την αίρεση της λήψης των, κατά νόμο, αποφάσεων και εγκρίσεων.
  1. Μέσω της εν λόγω συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως, θα δημιουργηθεί μια έντονα εξαγωγική, βιομηχανική και οικονομική οντότητα στον τομέα της επεξεργασίας μη σιδηρούχων μετάλλων, εισηγμένη στο Χ.Α. Το μεγαλύτερο οικονομικό μέγεθος και η ευρύτερη επιχειρηματική εμβέλεια που θα αποκτήσει η Εταιρία θα καταστήσει ευχερέστερη την πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές αγορές, ενώ ταυτόχρονα το νέο σχήμα θα αξιοποιήσει οικονομίες κλίμακας και συνέργειες που θα προκύψουν.
  1. Τέλος, επισημαίνεται ότι, όσον αφορά στη σκοπούμενη συγχώνευση με απορρόφηση της μη εισηγμένης στο Χ.Α. Ελβάλ από την εισηγμένη στο Χ.Α. Χαλκόρ, η πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη εταιρική και χρηματιστηριακή νομοθεσία.

 
 Viohalco: το νέο σχήμα θα αξιοποιήσει οικονομίες κλίμακας και συνέργειες που θα προκύψουν

Η Viohalco SA ανακοινώνει ότι τα Διοικητικά Συμβούλια των θυγατρικών της εταιριών Χαλκόρ Ανώνυμη Εταιρία Επεξεργασίας Μετάλλων Α.Ε. και Ελβάλ Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου Α.Ε. αποφάσισαν την έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη συγχώνευση με απορρόφηση της μη εισηγμένης Ελβάλ από την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών Χαλκόρ.

Μέσω της εν λόγω συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως, θα δημιουργηθεί μια έντονα εξαγωγική βιομηχανική και οικονομική οντότητα στον τομέα της επεξεργασίας μη σιδηρούχων μετάλλων, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το μεγαλύτερο οικονομικό μέγεθος και η ευρύτερη επιχειρηματική εμβέλεια που θα αποκτήσει η εταιρία θα καταστήσει ευχερέστερη την πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές αγορές, ενώ ταυτόχρονα το νέο σχήμα θα αξιοποιήσει οικονομίες κλίμακας και συνέργειες που θα προκύψουν.

Στο στάδιο αυτό δεν έχει διενεργηθεί αποτίμηση των Συγχωνευομένων Εταιριών, ούτε έχει προταθεί σχέση ανταλλαγής μετοχών. Η Χαλκόρ εκτιμά ότι η σκοπούμενη συγχώνευση θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 31/12/2017, ενώ, σε κάθε περίπτωση, η ολοκλήρωσή της τελεί υπό την αίρεση της λήψης των,  κατά νόμο, αποφάσεων και εγκρίσεων.

 
INFO

Σχετικά με τη Viohalco

Η Viohalco, με έδρα στο Βέλγιο, είναι εταιρία συμμετοχών (holding) σε διάφορες εταιρίες μεταποίησης μετάλλων στην Ευρώπη. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών (VIO) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (BIO). Οι θυγατρικές της Viohalco ειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων αλουμινίου, χαλκού, καλωδίων, χάλυβα και σωλήνων χάλυβα και είναι προσηλωμένες στη βιώσιμη ανάπτυξη ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων και λύσεων προστιθέμενης αξίας. Με παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, Αυστραλία, Π.Γ.Δ.Μ., Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι εταιρίες της Viohalco έχουν ετήσιο ενοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους 3,1 δισ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο της Viohalco περιλαμβάνει έναν αποκλειστικό κλάδο τεχνολογίας, καθώς και έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και δραστηριότητες ανακύκλωσης και υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων. Επιπλέον, η Viohalco και οι εταιρίες της κατέχουν σημαντική ακίνητη περιουσία, κυρίως στην Ελλάδα, που παράγουν επιπλέον έσοδα μέσω της εμπορικής αξιοποίησής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την εταιρική ιστοσελίδα www.viohalco.com.

 
Τελευταία ενημέρωση 20:30

Σχετικά Άρθρα