Υπερδύναμη στα υποβρύχια καλώδια παγκοσμίως ο Όμιλος Ελληνικά Καλώδια

• Η επιθετική στρατηγική του 2014- Αναδιάρθρωση της παραγωγικής του βάσης με βασικούς άξονες την ευελιξία και το κόστος παραγωγής, ενίσχυση του εμπορικού δικτύου, εστίαση στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας

 
Στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής ενημέρωσης της Ελληνικά Καλώδια προς την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.), πραγματοποιήθηκε σήμερα παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρίας για τη χρήση 2014, της πορείας της με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, της γενικότερης στρατηγικής της, καθώς και των προοπτικών της για τα επόμενα έτη.

To 2014 ήταν καθοριστικό για τις μελλοντικές εξελίξεις του Ομίλου Ελληνικά Καλώδια. Εντός του έτους ο Όμιλος ανέλαβε σημαντικά συμβόλαια για έργα υποβρυχίων καλωδίων και ξεκίνησε παραγωγή στις νέες παραγωγικές εγκαταστάσεις της Fulgor, ενώ παράλληλα προχώρησε σε αναδιάρθρωση της παραγωγικής του βάσης με βασικούς άξονες την ευελιξία και το κόστος παραγωγής, ενίσχυσε το εμπορικό του δίκτυο και εστίασε στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2014, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Ελληνικά Καλώδια ανήλθε σε 359 εκ. ευρώ, αυξημένος κατά 4% έναντι του 2013 (345 εκ. ευρώ). Η ποσοτική αύξηση των πωλήσεων των βασικών προϊόντων του Ομίλου έφτασε το 15%, το οποίο όμως δεν αποτυπώνεται στον κύκλο εργασιών λόγω των μειωμένων τιμών του χαλκού κατά τη διάρκεια του 2014.

Ο Όμιλος Ελληνικά Καλώδια πραγματοποίησε επανεκτίμηση της αξίας των παγίων του με 31/12/2014, με αποτέλεσμα την καθαρή ανατίμηση της αξίας τους κατά 35,6 εκ. ευρώ. Ωστόσο, βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, μόνο οι αρνητικές αναπροσαρμογές, που ανήλθαν σε 11,2 εκ. ευρώ, επηρεάζουν την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. Οι θετικές αναπροσαρμογές ύψους 46,8 εκ. ευρώ (προ φόρων) υπολογίζονται απευθείας στην Καθαρή Θέση του Ομίλου.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) προ επανεκτίμησης παγίων διαμορφώθηκαν σε 0,5 εκ. ευρώ έναντι 1,1 εκ. ευρώ το 2013, ενώ το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (EBIT) του Ομίλου προ επανεκτίμησης παγίων ανήλθε σε ζημιές 8,8 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 7 εκ. ευρώ το 2013. Τα αντίστοιχα ποσά μετά την επανεκτίμηση διαμορφώνονται σε ζημιές 11,2 εκ. ευρώ (EBITDA) και 20 εκ. ευρώ (EBIT). Τα αποτελέσματα του Ομίλου επιβαρύνθηκαν κατά 6,3 εκ. ευρώ από την αποτίμηση του βασικού (μη αντισταθμιζόμενου) αποθέματος μετάλλου των παραγωγικών εταιριών του Ομίλου λόγω της πτώσης των τιμών του χαλκού στο χρηματιστήριο μετάλλων, ενώ επιβαρύνθηκαν επιπρόσθετα λόγω της υλοποίησης των επενδυτικών έργων στο εργοστάσιο της Fulgor (κόστος αδράνειας κατά τη διάρκεια των εργασιών αναβάθμισης του υφιστάμενου εξοπλισμού και εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού), καθώς και από τη μείωση των περιθωρίων λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές 37,9 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 19,6 εκ. ευρώ το 2013, ενώ τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές 30,3 εκ. ευρώ ή 1,0258 ευρώ ανά μετοχή.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 217,6 εκ. ευρώ την 31/12/2014 έναντι 179 εκ. ευρώ την 31/12/2013, το οποίο οφείλεται κυρίως στην εκταμίευση 31 εκ. ευρώ για επενδύσεις εντός του 2014 (το μεγαλύτερο μέρος αφορά τις υλοποιημένες επενδύσεις παραγωγής υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης στη θυγατρική Fulgor).

Κλείνοντας την παρουσίαση, η διοίκηση του Ομίλου αναφέρθηκε στις θετικές προοπτικές για το 2015, καθώς παρατηρείται σταδιακή ανάκαμψη των διεθνών αγορών, ενώ η ευνοϊκή ισοτιμία ευρώ/δολαρίου καθιστά τον Όμιλο πιο ανταγωνιστικό σε χώρες που συναλλάσσονται σε δολάρια. Η ρευστότητα στις Ευρωπαϊκές αγορές εμφανίζει βελτιωτικές τάσεις, ενώ υπάρχει αισιοδοξία για την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομών.

Η Ελληνικά Καλώδια έχει ήδη αναλάβει δύο σημαντικά έργα, το έργο διασύνδεσης των νήσων Σύρου – Τήνου, Σύρου – Μυκόνου, Σύρου – Πάρου στο πλαίσιο του Διαγωνισμού Διασύνδεσης των Κυκλάδων, και το έργο διασύνδεσης του αιολικού πάρκου στη νησίδα του Αγίου Γεωργίου.

Επιπρόσθετα αναμένονται θετικές εξελίξεις και από άλλους διαγωνισμούς υποβρυχίων καλωδίων στο άμεσο μέλλον, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τέλος, οι πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών για περαιτέρω ενίσχυση του εμπορικού δικτύου, μείωση του κόστους και εστίαση στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενες αξίας θα βελτιώσουν περαιτέρω τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου.

Σχετικά Άρθρα