Υψηλές ταχύτητες ανάπτυξης και ευελιξίας για τον Όμιλο Viohalco

• Οι προοπτικές, οι επενδύσεις και η στρατηγική

• Για τον κλάδο αλουμινίου, η πρόκληση κατά τη διάρκεια του 2015 θα είναι η περαιτέρω ενίσχυση του κύκλου εργασιών μέσω των αυξημένων εξαγωγών. Εστιάζοντας σε αυτό το στόχο, εκτελούνται συνεχώς εκτεταμένα επενδυτικά προγράμματα

• Για τον κλάδο χαλκού και καλωδίων, ο βασικός στρατηγικός στόχος της Χαλκόρ είναι η περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς σε βιομηχανικά προϊόντα και η ενδυνάμωση της δραστηριότητάς της σε νέες αγορές, οι οποίες δεν έχουν επηρεαστεί από την οικονομική κρίση

• Για τον κλάδο χάλυβα και σωλήνων χάλυβα, ο εξαγωγικός προσανατολισµός θα ευνοηθεί από την αξιοποίηση των παραγωγικών επενδύσεων του Ομίλου των τελευταίων ετών

• Κατά τη διάρκεια του 2014  έλαβαν χώρα ενέργειες που αναμένεται να επιδράσουν θετικά στον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων και άλλων υπηρεσιών

• Η αβεβαιότητα στο οικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα αποτελεί βασικό παράγοντα κινδύνου και οποιαδήποτε εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση πιθανότατα θα επηρεάσει τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της Viohalco στην Ελλάδα, καθώς και την οικονομική της επίδοση και θέση

• Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή πελατειακή βάση των θυγατρικών εταιριών της Viohalco εκτός Ελλάδας, σε συνδυασμό με τις παραγωγικές εγκαταστάσεις του Ομίλου στο εξωτερικό, ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ρευστότητας, ο οποίος ενδέχεται να προκύψει από την αβεβαιότητα του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

 
Βρυξέλλες,  Η Viohalco S.A. (Euronext Βρυξέλλες, Χρηματιστήριο Αθηνών: VΙΟ), εφεξής  “Viohalco”, “η Εταιρία”, ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Συνοπτικά

 • Οικονομικά
  • Ενοποιημένος κύκλος εργασιών ύψους 2.943 εκ. ευρώ, αυξημένος κατά 2% σε σχέση με το 2013, κυρίως λόγω των αυξημένων όγκων πωλήσεων στους περισσότερους επιχειρηματικούς κλάδους, που μερικώς αντισταθμίστηκε από τις χαμηλότερες τιμές του χαλκού, καθώς και τις μειωμένες τιμές κατεργασίας στον κλάδο χαλκού και καλωδίων.
  • Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBIDTA) ύψους 120 εκ. ευρώ έναντι 4 εκ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση.
  • Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) ύψους 4 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 109 εκ. ευρώ τη χρήση 2013, λόγω του αυξημένου κύκλου εργασιών, των βελτιώσεων στην κοστολογική βάση, της θετικής επίδρασης που είχε στα αποθέματα η χαμηλότερη πτώση στην τιμή του χαλκού σε σχέση με το 2013, καθώς και των θετικών μη επαναλαμβανομένων αποτελεσμάτων 2 εκ. ευρώ το 2014 έναντι ζημιών από μη επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα ύψους 91 εκ. εκατ. το 2013.
  • Ζημίες προ φόρων 90 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 192 εκ. ευρώ το 2013.
  • Ζημίες χρήσης 88 εκ. ευρώ σε σχέση με 224 εκ. ευρώ το 2013, οι οποίες έχουν επηρεαστεί σημαντικά από το μικρότερο φόρο εισοδήματος το 2014, λόγω επαναϋπολογισμού της αναβαλλομένης φορολογίας το 2013.
  • Ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ύψους 59 εκ. ευρώ (0,2941 ευρώ ανά μετοχή) έναντι ζημιών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 173 εκ. ευρώ το 2013 (0,8583 ευρώ ανά μετοχή).
  • Την 31η Δεκεμβρίου 2014, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 1.484 εκ. ευρώ από 1.274 εκ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2013.
  • Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η δευτερογενής εισαγωγή των μετοχών της Viohalco S.A. στο Χρηματιστήριο Αθηνών την 14η Φεβρουαρίου 2014, με το σύμβολο “VIO” (“BIO” με ελληνικούς χαρακτήρες).
 • Επιχειρησιακά
  • Έναρξη εντός του 2014 της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του ομίλου Ελβάλ, μετά την απορρόφηση της Ελβάλ Colour το Μάιο 2014 και της Ετέμ τον Δεκέμβριο 2014.
  • Βελτιστοποίηση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της Ελβάλ στα Οινόφυτα με τη λειτουργία της νέας γραμμής συνεχούς χύτευσης, την ολοκλήρωση της αναβάθμισης της γραμμής βαφής, καθώς και με νέες προκαταβολές για την αγορά νέου μηχανολογικού εξοπλισμού.
  • Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων παραγωγής προϊόντων χαλκού στη θυγατρική εταιρία της Χαλκόρ, Sofia Med, με την εγκατάσταση γραμμής πυρομεταλλουργικού καθαρισμού scrap (fire – refining), προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη αξιοποίηση του scrap.
  • Ολοκλήρωση της αναβάθμισης υφιστάμενου εξοπλισμού και της εγκατάστασης νέου στο εργοστάσιο της Fulgor, θυγατρικής της Ελληνικά Καλώδια Α.Ε.
  • Έναρξη το Σεπτέμβριο 2014 της παραγωγής υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης για το έργο διασύνδεσης των Κυκλάδων νήσων.
  • Λειτουργία του νέου επαγωγικού φούρνου στη θυγατρική Sovel, που δραστηριοποιείται στην παραγωγή προϊόντων χάλυβα και έναρξη επένδυσης ύψους 10 εκ. ευρώ για την κατασκευή ενός νέου επαγωγικού φούρνου στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της Σιδενόρ στη Θεσσαλονίκη.
  • Υπογραφή από τη Σωληνουργεία Κορίνθου τριών νέων συμβολαίων για την προμήθεια συνολικά 163 χιλ. τόνων σωλήνων χάλυβα για την κατασκευή αγωγών στις ΗΠΑ.
  • Εμπλουτισμός του μείγματος ενοικιαστών στο εμπορικό κέντρο “River West” με την εισαγωγή ευρέως δημοφιλών εμπορικών σημάτων.
  • Κατασκευή νέου εμπορικού πάρκου στην Κόρινθο.

  Οικονομική ανασκόπηση ομίλου
  Η Viohalco, κατά το 2014, συνέχισε να επιχειρεί εντός ενός δυσμενούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος, ενώ κλήθηκε να αντιμετωπίσει σημαντικό αριθμό προκλήσεων, οι οποίες απέρρεαν από τη μέτρια ανάπτυξη των οικονομιών της Ευρωζώνης, τις ανταγωνιστικές πιέσεις, τη μεταβλητότητα των τιμών του αλουμινίου, χαλκού και ψευδάργυρου στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME) και τις καθυστερήσεις στα ενεργειακά έργα. Παρ’ όλες τις προκλήσεις αυτές, ο Όμιλος καταγράφει σταδιακή βελτίωση στην οικονομική του απόδοση.

  Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου Viohalco για τη χρήση 2014 ανήλθε στο επίπεδο των 2.943 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 2% έναντι 2.885 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Η τάση αυτή διαμορφώθηκε κυρίως λόγω των αυξημένων όγκων πωλήσεων στους κλάδους αλουμινίου, χαλκού και καλωδίων και λόγω της αύξησης στη μέση τιμή του πρωτογενούς αλουμινίου σε 1.405 ευρώ ανά τόνο το 2014 από 1.395 ευρώ ανά τόνο το 2013. Αντιθέτως, η πτώση στην τιμή του χαλκού κατά 6,2% από 5.514 ευρώ το 2013 ανά τόνο σε 5.174 ευρώ ανά τόνο το 2014, καθώς και οι μειωμένες τιμές κατεργασίας στον κλάδο χαλκού και καλωδίων επηρέασαν αρνητικά τα έσοδα.

  Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώθηκαν από ζημιές 109 εκ. ευρώ το 2013 σε κέρδη 4 εκ. ευρώ το 2014. Επιπρόσθετα της βελτίωσης των λειτουργικών αποτελεσμάτων των κλάδων χάλυβα και σωλήνων χάλυβα και αλουμινίου, αυτή η ανάκαμψη οφείλεται κυρίως στη σημαντική  μείωση των μη επαναλαμβανομένων αποτελεσμάτων από ζημιές 91 εκ. ευρώ το 2013 σε κέρδη 2 εκ. ευρώ το 2014. Τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία κατά τη χρήση 2014 περιελάμβαναν ζημιές απομείωσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων 2,4 εκ. ευρώ, κόστη αδράνειας 0,6 εκ. ευρώ, ζημιές απομείωσης επενδύσεων σε ακίνητα 0,3 εκ. ευρώ και αναστροφή ζημιών απομείωσης επενδύσεων σε ακίνητα 5,3 εκ. ευρώ.

  Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος αυξήθηκε κατά 12% και διαμορφώθηκε στο επίπεδο των 96 εκ. ευρώ το 2014 από 86 εκ. ευρώ το 2013. Αυτό οφείλεται κυρίως στον αυξημένο δανεισμό και σε έξοδα αναχρηματοδότησης.

  Οι ζημιές προ φόρων της Viohalco το 2014 ανήλθαν σε 90 εκ. ευρώ, συγκρινόμενες με ζημιές προ φόρων ύψους 192 εκ. ευρώ το 2013. Οι ζημιές προ φόρων αντιπροσωπεύουν το άθροισμα του λειτουργικού κέρδους 4 εκ. ευρώ, του καθαρού χρηματοοικονομικού κόστους 96 εκ. ευρώ και του μεριδίου των εσόδων από εταιρίες που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 2 εκ. ευρώ.

  Οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε 87,5 εκ. ευρώ τη χρήση 2014 σε σχέση με ζημιές μετά από φόρους 224 εκ. ευρώ την παρελθούσα χρήση. Προκύπτει δε ως το άθροισμα των ζημιών προ φόρων και του φόρου εισοδήματος που ανήλθε σε + 2,5 εκ. ευρώ το 2014 από – 32 εκ. ευρώ το 2013. Αυτή η μεταβολή στο φόρο εισοδήματος οφείλεται στον επαναϋπολογισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας του 2013, λόγω αλλαγής του εταιρικού φορολογικού συντελεστή στην Ελλάδα από 20% σε 26%.

  Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν κατά 2,7% από 1.951 εκ. ευρώ το 2013 σε 2.004 εκ. ευρώ το 2014. Η αύξηση εξηγείται κατά κύριο λόγο από την αύξηση των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων (66 εκ. ευρώ), καθώς και από την αύξηση στις επενδύσεις σε ακίνητα (16 εκ. ευρώ), η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση των λοιπών μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων (29 εκ. ευρώ).

  Το κυκλοφορούν ενεργητικό αυξήθηκε κατά 92 εκ. ευρώ ή 6,5% και διαμορφώθηκε στα 1.508 εκ. ευρώ από 1.416 εκ. ευρώ. Η αύξηση οφείλεται στα υψηλότερα αποθέματα (87 εκ. ευρώ) και την αύξηση στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις (71 εκ. ευρώ), που όμως αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη μείωση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα.

  Οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 12% από 2.027 εκ. ευρώ το 2013 σε 2.270 εκ. ευρώ το 2014, ως αποτέλεσμα των αυξημένων δανειακών υποχρεώσεων ύψους 136 εκ. ευρώ και των προμηθευτών και άλλων υποχρεώσεων κατά 111 εκ. ευρώ.

   
  Επιδόσεις ανά επιχειρηματικό κλάδο
  Η οικονομική απόδοση της Viohalco επηρεάζεται από την απόδοση των βασικών της θυγατρικών εταιριών, οι οποίες με τη σειρά τους, επηρεάζονται σημαντικά από τις συνθήκες της αγοράς στους αντίστοιχους κλάδους τους.

  Η  Viohalco λειτουργεί υπό το ακόλουθο οργανωτικό πλαίσιο, το οποίο αποτελείται από τέσσερις βασικούς επιχειρηματικούς κλάδους:

  • Αλουμίνιο: Η Ελβάλ και οι θυγατρικές της («Ελβάλ») δραστηριοποιούνται στον κλάδο του αλουμινίου, παράγοντας μία ευρεία γκάμα προϊόντων ταινιών και φύλλων αλουμινίου για γενικές χρήσεις, foil αλουμινίου για οικιακή χρήση και ειδικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων έλασης και διέλασης αλουμινίου για τις βιομηχανίες της ναυπηγικής, της αυτοκινητοβιομηχανίας, των κατασκευών και των λιθογραφικών φύλλων.
  • Χαλκός και καλώδια: Η Χαλκόρ και οι θυγατρικές της εταιρίες («Χαλκόρ») δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ενός ευρέος φάσματος λύσεων χαλκού και κραμάτων χαλκού, που ποικίλουν από σωλήνες χαλκού και ορείχαλκου, ταινίες χαλκού, φύλλα και πλάκες έως και λάμες και ράβδους χαλκού. Η Ελληνικά Καλώδια Α.Ε., θυγατρική εταιρία της Χαλκόρ, δραστηριοποιείται στην παραγωγή ενός ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου καλωδίων και αγωγών, συρμάτων περιελίξεων, βεργών χαλκού και αλουμινίου, καθώς επίσης και πλαστικών και ελαστικών μειγμάτων.
  • Χάλυβας και σωλήνες χάλυβα: Μέσω της Σιδενόρ Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιριών («Σιδενόρ»), η Viohalco δραστηριοποιείται στην παραγωγή επιμηκών και πλατέων προϊόντων χάλυβα, καθώς και στην επεξεργασία τελικών προϊόντων χάλυβα.                          Η Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε., θυγατρική της Σιδενόρ δραστηριοποιείται στην παραγωγή σωλήνων για τη μεταφορά φυσικού αερίου, πετρελαίου και νερού, καθώς επίσης και κοίλων δοκών (κοίλων διατομών), οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως στον κατασκευαστικό κλάδο.
  • Ανάπτυξη ακινήτων και άλλες υπηρεσίες: Η Viohalco δημιουργεί αξία μέσω της αξιοποίησης παλαιότερων βιομηχανικών ακινήτων της σε Ελλάδα και Βουλγαρία και επίσης κατέχει συμμετοχές σε μικρότερες εταιρίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως στην παροχή υπηρεσιών.
  •  
   Αλουμίνιο
   Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Ελβάλ ενισχύθηκε κατά 5,1% σε 1.060 εκ. ευρώ έναντι 1.009 εκ. ευρώ το 2013, κυρίως λόγω του αυξημένου όγκου πωλήσεων, ο οποίος κατέγραψε άνοδο κατά 6,2% κατά τη διάρκεια της χρήσης. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 17 εκ. ευρώ (0,137 ευρώ ανά μετοχή) από 0,4 εκ. ευρώ (0,0029 ευρώ ανά μετοχή) το 2013. Η αύξηση του όγκου πωλήσεων της Ελβάλ, καθώς και η επιτευχθείσα μείωση του κόστους αντισταθμίστηκαν από τα υψηλότερα premiums που επικράτησαν στις αγορές αλουμινίου διεθνώς. Συγκεκριμένα παρά τη συμπίεση στις τιμές, ο κλάδος έλασης της Ελβάλ διατήρησε την κερδοφορία του, κυρίως λόγω του αυξημένου όγκου και της κοστολογικής βελτίωσης. Αντίθετα, ο κλάδος διέλασης παρέμεινε ζημιογόνος κατά τη διάρκεια της χρήσης. Επίσης, η αύξηση στην κερδοφορία μετά από φόρους, οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ο φόρος εισοδήματος του 2014 ήταν σημαντικά χαμηλότερος σε σχέση με το προηγούμενο έτος, λόγω επαναϋπολογισμού της αναβαλλόμενης φορολογίας το 2013, ως αποτέλεσμα αυξημένων φορολογικών συντελεστών. Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του 2014, ξεκίνησε η διαδικασία αναδιοργάνωσης του ομίλου Ελβάλ, με στόχο την προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων στους πελάτες, ειδικότερα στον κλάδο των αρχιτεκτονικών εφαρμογών.

    
   Χαλκός και καλώδια
   Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Χαλκόρ (συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικά Καλώδια) το 2014 ανήλθε σε 1.080 εκ. ευρώ έναντι 1.102 εκ. ευρώ το 2013, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 2%. Οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 51 εκ. ευρώ (0,5059 ευρώ ανά μετοχή) το 2014 από ζημιές 58 εκ. ευρώ (0,5725 ευρώ ανά μετοχή) το 2013. Η μείωση στον κύκλο εργασιών οφείλεται στην πτώση της τιμής του χαλκού σε σχέση με το προηγούμενο έτος (μέση τιμή χαλκού το 2014, 5.170 ευρώ ανά τόνο έναντι 5.514 ευρώ ανά τόνο το 2013), αλλά και στις μειωμένες τιμές κατεργασίας σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων. Σε αντίθεση με τα παραπάνω, ο όγκος πωλήσεων κατέγραψε σημαντική αύξηση για τα περισσότερα προϊόντα. Η μέτρια ανάπτυξη των οικονομιών της Ευρωζώνης, ενίσχυσε τις ανταγωνιστικές πιέσεις και επηρέασε αρνητικά τις τιμές κατεργασίας για τα προϊόντα της Χαλκόρ. Αντίθετα, η συνεχιζόμενη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών σε HΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο, οδήγησε σε αύξηση των πωλήσεων και καλύτερα περιθώρια. Συγκεκριμένα, η ζήτηση για προϊόντα εγκαταστάσεων ήταν ιδιαίτερα πιεσμένη, ενώ η ζήτηση για βιομηχανικά προϊόντα παρουσίασε ενδείξεις σταθεροποίησης, μετά από ένα πτωτικό 2013, με αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων των σχετικών προϊόντων του Ομίλου. Επιπρόσθετα, η χαμηλότερη πτώση της τιμής του χαλκού κατά την περίοδο βελτίωσε το μικτό περιθώριο, καθώς επηρέασε την αποτίμηση του βασικού αποθέματος λειτουργίας των παραγωγικών εταιριών του ομίλου Χαλκόρ, σε μικρότερο βαθμό από ότι το 2013. Τέλος, με την ολοκλήρωση του έτους, στο πλαίσιο της ορθότερης απεικόνισης των πραγματικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, η Χαλκόρ άλλαξε την πολιτική της λογιστικής αποτίμησης των γηπέδων-οικοπέδων, κτιρίων και μηχανημάτων. Αυτή η αλλαγή συνεισέφερε θετικά το ποσό των 113,6 εκ. ευρώ (μετά από φόρους) στην καθαρή θέση, αλλά είχε αρνητική επίδραση κατά το ποσό των 23,4 εκ. ευρώ στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων του Ομίλου (14,8 εκ. ευρώ μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας). Συνεπώς, οι ενοποιημένες ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, χωρίς την επίδραση της ανατίμησης των περιουσιακών στοιχείων, θα ανέρχονταν σε 36,4 εκ. ευρώ. Παρόλα αυτά η επίδραση αυτής της ανατίμησης των περιουσιακών στοιχείων δεν αντικατοπτρίζεται στις οικονομικές καταστάσεις της Viohalco, καθώς επαναδιατυπώθηκε, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με τις λογιστικές πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο για την προετοιμασία των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

   Ο κύκλος εργασιών της Ελληνικά Καλώδια ανήλθε σε 359 εκ. ευρώ από 345 εκ. ευρώ το 2013, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης 4%. Οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 30 εκ. ευρώ (1,0258 ευρώ ανά μετοχή) έναντι ζημιών 21,1 εκ. ευρώ (0,7125 ευρώ ανά μετοχή) κατά τη χρήση 2013. Παρά την αύξηση του όγκου πωλήσεων στα βασικά προϊόντα κατά 15%, ο κύκλος εργασιών δεν αυξήθηκε σημαντικά έναντι του 2013, λόγω της χαμηλότερης τιμής του χαλκού. Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο όμιλος Ελληνικά Καλώδια επίσης πραγματοποίησε επανεκτίμηση της αξίας των παγίων του, με αποτέλεσμα την αρνητική επίδραση της τάξης των 8,3 εκ. ευρώ στην καθαρή κερδοφορία και θετική επίδραση 28,7 εκ. ευρώ (μετά από φόρους) στην καθαρή θέση. Συνεπώς, οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της περιόδου της Ελληνικά Καλώδια, χωρίς την επίπτωση της υποτίμησης των παγίων, θα ανέρχονταν σε 22 εκ. ευρώ. Η κερδοφορία επηρεάστηκε περαιτέρω από ζημιά οφειλόμενη στην αποτίμηση του βασικού (μη αντισταθμιζόμενου) αποθέματος μετάλλου των παραγωγικών εταιριών, λόγω της μείωσης της τιμής του χαλκού. Επιπρόσθετα, τα οικονομικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν από το κόστος αδράνειας κατά τη διάρκεια των εργασιών αναβάθμισης του υφιστάμενου εξοπλισμού και εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού στο εργοστάσιο της Fulgor για την παραγωγή υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης, καθώς και από τα χαμηλότερα περιθώρια λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού. Παρόλα αυτά ο όμιλος Ελληνικά Καλώδια διαβλέπει ευοίωνες προοπτικές για τη χρήση 2015, κατόπιν της υπογραφής δύο σημαντικών συμβολαίων για την προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης.

    
   Χάλυβας και σωλήνες χάλυβα
   Οι ενοποιημένες πωλήσεις της Σιδενόρ (συμπεριλαμβάνομένης της Σωληνουργεία Κορίνθου) κατά τη χρήση 2014 ανήλθαν σε 822 εκ. ευρώ έναντι 808 εκ. ευρώ το 2013, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 1,8%. Οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της περιόδου διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 50 εκ. ευρώ (0,5165 ευρώ ανά μετοχή) από ζημιές 74 εκ. ευρώ (0,7663 ευρώ ανά μετοχή) τη χρήση 2013. Κατά τη διάρκεια του 2014, η Σιδενόρ πέτυχε σημαντική βελτίωση των μεγεθών της, έναντι του προηγούμενου έτους, σε ένα δυσμενές περιβάλλον για την Ελληνική οικονομία και τον κατασκευαστικό κλάδο, όσο και για τον κλάδο χάλυβα διεθνώς. Η μικρή ανάκαμψη της αγοράς χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος στην Ελλάδα, λόγω της επανεκκίνησης μεγάλων έργων υποδομής, η σημαντική βελτίωση κοστολογίων της θυγατρικής εταιρίας Stomana Industry, τα νέα προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας (όπως οι ειδικοί χάλυβες και τα φύλλα χάλυβα πλάτους 2,5 μέτρων), καθώς και η αυξανόμενη διείσδυση στην αγορά πλατέων προϊόντων στις ΗΠΑ συνέβαλλαν στη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών.

   Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Σωληνουργεία Κορίνθου ανήλθε κατά τη χρήση 2014 στο ύψος των 188 εκ. ευρώ έναντι 165 εκ. ευρώ τη χρήση 2013, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 13,8%. Οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 5,6 εκ. ευρώ (0,0447 ευρώ ανά μετοχή) από ζημιές 6,1 εκ. ευρώ (0,0494 ευρώ ανά μετοχή) κατά τη χρήση 2013. Κατά το 2014 σημειώθηκε σημαντική επιβράδυνση και καθυστερήσεις στα ενεργειακά έργα σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδιαίτερα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Αυτό οδήγησε σε μειωμένη ζήτηση για σωλήνες, η οποία σε συνδυασμό με τον ιδιαίτερα αυξημένο ανταγωνισμό, άσκησε σημαντική πίεση στην κερδοφορία. Παρόλα αυτά, κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του έτους, η αύξηση της ζήτησης για σωλήνες μεγάλης διαμέτρου, ειδικά στις ΗΠΑ, οδήγησε σε μερική ανάκαμψη της αγοράς. Εκμεταλλευόμενη την παραπάνω εξέλιξη, η Σωληνουργεία Κορίνθου υπέγραψε τρεις νέες συμβάσεις 163.000 τόνων συνολικά, για την προμήθεια και την εσωτερική και εξωτερική επένδυση σωλήνων χάλυβα για την κατασκευή αγωγών στις ΗΠΑ. Να σημειωθεί ότι οι δύο από τις τρεις συμβάσεις υπεγράφησαν με τον ίδιο πελάτη και αποτελούν τα μεγαλύτερα έργα που έχει εξασφαλίσει ποτέ η Σωληνουργεία Κορίνθου στις ΗΠΑ.

    
   Ανάπτυξη ακινήτων και άλλες υπηρεσίες
   Ο όμιλος Viohalco ασχολείται επίσης με την ανάπτυξη ακινήτων, κυρίως μέσω της θυγατρικής του εταιρίας Νοβάλ Α.Ε. Τα σημαντικότερα ακίνητα που αξιοποιούνται ή έχουν αξιοποιηθεί από τη Viohalco, βρίσκονται σε Ελλάδα και Βουλγαρία και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συγκροτήματα γραφείων, εμπορικά κέντρα, βιομηχανικά κτίρια και αποθηκευτικούς χώρους. Επιπρόσθετα, η Viohalco κατέχει έναν αριθμό οικοπέδων και γραφείων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, Ασπρόπυργο, Σουσάκι Κορινθίας και Ηράκλειο Κρήτης.

   Η συνολική αξία των επενδυτικών ακινήτων ανέρχεται στο επίπεδο των 141,5 εκ. ευρώ.

   Κατά τη διάρκεια του 2014, έλαβαν χώρα ενέργειες που αναμένεται να επιδράσουν θετικά στον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων. Πιο συγκεκριμένα:

   • Η εισαγωγή νέων, αναγνωρίσιμων και ευρέως δημοφιλών εμπορικών σημάτων (Bershka, Mango, Pull & Bear κ.α.), που ενίσχυσαν το μείγμα ενοικιαστών του εμπορικού κέντρου River West.
   • Οι στοχευμένες προσπάθειες για την ενοικίαση του συγκροτήματος γραφείων επί της Λεωφόρου Κηφισίας 115, όπου οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με διάφορους υποψήφιους ενοικιαστές, οι περισσότεροι εκ των οποίων ενδιαφέρονται για ολόκληρο το κτίριο.
   • Η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με δυνητικούς διαχειριστές για την ενοικίαση του ξενοδοχείου στην πλατεία Καραϊσκάκη.
   • Οι εργασίες για την ανάπλαση των πρώην εγκαταστάσεων της Σωληνουργεία Κορίνθου σε εμπορικό πάρκο, ξεκίνησαν εντός του πρώτου εξαμήνου 2014. Η πρόοδος των εργασιών είναι σύμφωνη με τα χρονοδιαγράμματα και η λειτουργία του αναμένεται το καλοκαίρι του 2015.

   Γενικώς, η πολιτική ανάπτυξης και διαχείρισης των επενδύσεων σε ακίνητα της Viohalco βρίσκεται υπό αναθεώρηση και μια πιο αποτελεσματική εταιρική δομή αναμένεται πριν το τέλος του 2015.

   Η Viohalco επίσης κατέχει συμμετοχές σε μικρότερες εταιρίες, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κλάδων όπως τα είδη υγιεινής από υαλώδη πορσελάνη και τα πλακίδια, η ανάκτηση μετάλλων, οι υπηρεσίες εφαρμογής ERP, οι ασφαλειομεσιτικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και οι εφαρμογές μηχανολογίας (Κλάδος άλλων υπηρεσιών).

   Μετά τις συγχωνεύσεις με την Cofidin SA στις 16η Νοεμβρίου 2013, ο όμιλος Viohalco διαθέτει επίσης ένα σημαντικό και υψηλής ποιότητας χαρτοφυλάκιο μετοχικών τίτλων και ομολόγων. Η αξία του εν λόγω χαρτοφυλακίου την 31η Δεκεμβρίου 2014 διαμορφώθηκε σε 43,8 εκ. ευρώ.

    
   Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης
   Στις 24 Φεβρουαρίου 2015, η Ελβάλ ανακοίνωσε ότι μέτοχοι μειοψηφίας προσέφυγαν στα Δικαστήρια ζητώντας την ακύρωση της απορρόφησης της Ετέμ από την Ελβάλ Α.Ε. Η εταιρία εκτιμά ότι η προαναφερόμενη αγωγή δε θα γίνει δεκτή από το Δικαστήριο.

   Στις 23 Μαρτίου 2015, η Ελβάλ ανακοίνωσε την έναρξη απόσχισης του κλάδου βαμμένων φύλλων αλουμινίου για αρχιτεκτονική χρήση και του κλάδου παραγωγής και εμπορίας etalbond.

   Ο όμιλος Χαλκόρ έχει δεχθεί γραπτές προσφορές για τη σύναψη νέων ομολογιακών δανείων ύψους 12.721.963 ευρώ. Τα δάνεια είναι πενταετούς διάρκειας και θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων.

   Στις 17 Φεβρουαρίου 2015, η Σωληνουργεία Κορίνθου υπέγραψε µε την τράπεζα Commerzbank επέκταση ποσού 4,0 εκ. ευρώ της ήδη υπάρχουσας δανειακής σύµβασης ύψους 47,7 εκ. ευρώ, που αφορά στη χρηματοδότηση της νέας επένδυσης της μονάδας παραγωγής σωλήνων με τη μέθοδο LSAW για την παραγωγή υποθαλάσσιων και χερσαίων ενεργειακών σωλήνων υψηλής αντοχής. Σε συνέχεια επιτυχημένων διαπραγματεύσεων, οι επικρατούντες όροι της υφιστάμενης δανειακής σύµβασης θα εφαρμοστούν και στην προαναφερθείσα επέκταση.

    
   Προοπτικές
   Με την πλειοψηφία των οικονομιών της Ευρωζώνης να βρίσκονται στο στάδιο της σταθεροποίησης των οικονομικών τους συνθηκών, για το 2015 αναμένεται μια σταδιακή ανάκαμψη της κατασκευαστικής δραστηριότητας και αυξημένη ζήτηση για βιομηχανικά προϊόντα. Το ασθενές ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της Viohalco, υποστηρίζοντας περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών. Επιπρόσθετα, η στρατηγική μας που στοχεύει στην αύξηση της διείσδυσης σε αγορές που παρέχουν υψηλές ευκαιρίες ανάπτυξης, παραμένει αμετάβλητη. Ταυτόχρονα, διατηρούμε την έμφαση στην περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας των λειτουργικών μας διαδικασιών και στην εφαρμογή συνεχιζόμενων επενδυτικών προγραμμάτων, τα οποία στοχεύουν στην ενδυνάμωση των παραγωγικών μας εγκαταστάσεων.

   Οι συνεχείς διαπραγματεύσεις το 2015, σχετικά με την επαναξιολόγηση των όρων του εγχώριου χρηματοδοτικού προγράμματος, συνέτειναν στην επικράτηση της αστάθειας στο μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα. Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εν πολλοίς εξαρτάται από τις ενέργειες και αποφάσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη. Αυτή η αβεβαιότητα στο οικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα αποτελεί βασικό παράγοντα κινδύνου και οποιαδήποτε εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση πιθανότατα θα επηρεάσει τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της Viohalco στην Ελλάδα, καθώς και την οικονομική της επίδοση και θέση. Παρόλα αυτά λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή πελατειακή βάση των θυγατρικών εταιριών της Viohalco εκτός Ελλάδας, σε συνδυασμό με τις παραγωγικές εγκαταστάσεις του Ομίλου στο εξωτερικό, ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ρευστότητας, ο οποίος ενδέχεται να προκύψει από την αβεβαιότητα του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Επιπλέον, ο δανεισμός των εταιριών του ομίλου Viohalco ανέρχεται σε 1.583 εκ. ευρώ, εκ των οποίων ποσοστό 60% είναι μακροπρόθεσμος και 40% βραχυπρόθεσμος δανεισμός, ο οποίος σε ποσοστό 90% έχει χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες ή τις θυγατρικές τους στο εξωτερικό και 10% από αλλοδαπές τράπεζες και άλλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Τα βραχυπρόθεσμα διαθέσιμα όρια αντιπροσωπεύουν πρωτίστως ανακυκλούμενες πιστώσεις, οι οποίες ανανεώνονται ετησίως, με τις ημερομηνίες ανανέωσης να είναι διεσπαρμένες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, εντός των ανακυκλούμενων αυτών ορίων, και όταν αντλούνται βραχυπρόθεσμα δάνεια διαφόρων λήξεων, αυτά ανανεώνονται αυτόματα στη λήξη τους εφόσον αυτό απαιτείται. Παρόλα αυτά, η Εταιρία αξιολογεί συνεχώς τις δυνητικές συνέπειες, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι έχουν παρθεί εγκαίρως όλα τα απαραίτητα και δυνατά μέτρα και ενέργειες που ελαχιστοποιούν τυχόν επίδραση των παραπάνω στη λειτουργία και δραστηριότητες της Viohalco.

    
   Πιο συγκεκριμένα, οι προοπτικές για τους βασικούς κλάδους δραστηριότητας έχουν ως εξής:
   Για τον κλάδο αλουμινίου, η πρόκληση κατά τη διάρκεια του 2015 θα είναι η περαιτέρω ενίσχυση του κύκλου εργασιών μέσω των αυξημένων εξαγωγών. Εστιάζοντας σε αυτό το στόχο, εκτελούνται συνεχώς εκτεταμένα επενδυτικά προγράμματα επιδιώκοντας την αύξηση της δυναμικότητας όλων των παραγωγικών μονάδων, την αύξηση της παραγωγής βελτιωμένων προϊόντων για εξειδικευμένες λύσεις και τη μείωση του κόστους παραγωγής. Για το 2015, οι προοπτικές του όγκου πωλήσεων είναι θετικές, καθώς αναμένεται να επιτευχθούν υψηλότερα ποσοστά αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας. Επιπλέον, πραγματοποιούνται συνεχείς προσπάθειες αναδιάρθρωσης που στοχεύουν στην προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων στους πελάτες, ειδικότερα στον κλάδο των αρχιτεκτονικών εφαρμογών. Σε αυτό το πλαίσιο, μετά την απορρόφηση της Ετέμ γίνονται προσπάθειες για την ενίσχυση του κλάδου διέλασης.

    
   Για τον κλάδο χαλκού και καλωδίων, ο βασικός στρατηγικός στόχος της Χαλκόρ είναι η περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς σε βιομηχανικά προϊόντα και η ενδυνάμωση της δραστηριότητάς της σε νέες αγορές, οι οποίες δεν έχουν επηρεαστεί από την οικονομική κρίση. Η βέλτιστη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και η μείωση του καθαρού δανεισμού παραμένει ανάμεσα στις βασικές προτεραιότητες της Εταιρίας για το έτος, ενώ απτά οφέλη από τις πραγματοποιηθείσες επενδύσεις κατά τα τελευταία τρία έτη στον κλάδο καλωδίων αναμένονται σύντομα. Ο όμιλος Ελληνικά Καλώδια έχει αναλάβει σημαντικά έργα, αναφορικά με την προμήθεια υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης, έχει πιστοποιηθεί από διεθνείς φορείς ενέργειας και συμμετέχει επιτυχώς σε σημαντικούς διαγωνισμούς για υπόγεια και υποβρύχια καλώδια. Η αισιοδοξία της Διοίκησης για αυτή τη δραστηριότητα βασίζεται σε υφιστάμενα συμβόλαια για την πώληση καλωδίων υψηλής/υπερυψηλής τάσης και υποβρυχίων καλωδίων, στην ενδυνάμωση του δικτύου πωλήσεων, σε πρωτοβουλίες μείωσης κόστους, καθώς επίσης και σε νέες προοπτικές για εξαγωγές σε χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένης της αναθέρμανσης της δραστηριότητας στον κλάδο της ενέργειας.

    
   Για τον κλάδο χάλυβα και σωλήνων χάλυβα, ο εξαγωγικός προσανατολισµός θα ευνοηθεί επίσης από την αξιοποίηση των παραγωγικών επενδύσεων του Ομίλου των τελευταίων ετών. Συγκεκριμένα, η λειτουργία του νέου επαγωγικού φούρνου στη θυγατρική Sovel, η επερχόµενη ολοκλήρωση του νέου επαγωγικού φούρνου στη Θεσσαλονίκη, η εγκατάσταση του σταθµού επεξεργασίας χάλυβα εν κενώ (vacuum degasser) και της γραµµής επιφανειακής επεξεργασίας µπιγιέτας (billet conditioning) στη Stomana Industry στη Βουλγαρία, οι επενδύσεις στη Dojran Steel στην Π.Γ.∆.Μ. για την παραγωγή µορφοσιδήρων, σε συνδυασµό µε τον περαιτέρω εµπλουτισµό του χαρτοφυλακίου προϊόντων και την επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε νέες αγορές του εξωτερικού, προβλέπεται να συνεισφέρουν σηµαντικά στη βελτίωση της κοστολογικής βάσης και στα οικονοµικά του αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια της χρήσης. Για τους σωλήνες χάλυβα, η αισιοδοξία διατηρείται για τη χρήση 2015, κυρίως  λόγω του σηµαντικού ανεκτέλεστου υπολοίπου από έργα που εξασφαλίστηκαν στα τέλη του 2014. Παρόλα αυτά η πτώση στην τιµή του πετρελαίου μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αγορά και ενδεχομένως να οδηγήσει σε φθίνουσα ζήτηση έργων αερίου και πετρελαίου. Σε κάθε περίπτωση, η Σωληνουργεία Κορίνθου συνεχίζει απρόσκοπτα την εκτέλεση του επενδυτικού της προγράµµατος. Στα μέσα του 2015 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η µονάδα παραγωγής σωλήνων µε τη µέθοδο LSAW, ενώ έχουν ξεκινήσει νέες επενδύσεις σχετικά µε την παραγωγή σωλήνων 24 µέτρων και την αναβάθµιση της µονάδας εσωτερικής επικάλυψης σωλήνων. Βασικός πυλώνας της στρατηγικής της Σωληνουργεία Κορίνθου παραµένει η διείσδυση σε νέες γεωγραφικές αγορές, όπου διεκδικεί µε αξιώσεις συµµετοχή στα µεγάλα ενεργειακά έργα και έργα υποδοµής, τα οποία σχεδιάζεται να υλοποιηθούν τα επόµενα χρόνια. Αγορές όπως αυτές της Βορείου Αµερικής, της Μεσογείου, του Κόλπου του Μεξικού, της ∆υτικής/Ανατολικής Αφρικής, της Βόρειας Θάλασσας και της Μέσης Ανατολής υπολογίζεται να πρωταγωνιστήσουν σε αυτή την προσπάθεια.

    
   Σχετικά με τον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων και άλλων υπηρεσιών, το νέο εμπορικό πάρκο στην Κόρινθο θα τεθεί σε λειτουργία το καλοκαίρι του 2015. Κατά τη διάρκεια του 2015, αναμένουμε την ολοκλήρωση των συμφωνιών ενοικίασης του συγκροτήματος γραφείων στη Λεωφόρο Κηφισίας και του ξενοδοχείου στην πλατεία Καραϊσκάκη, καθώς και την εφαρμογή μίας αποτελεσματικότερης εταιρικής δομής στον εν λόγω κλάδο.

    
   INFO

   Σχετικά με τη Viohalco
   Η Viohalco SA, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext των Bρυξελλών, καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, είναι η μητρική εταιρία του ομίλου Viohalco και κατέχει συμμετοχές σε περίπου 90 εταιρίες, έξι από τις οποίες, είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Με παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, Π.Γ.Δ.Μ. και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι θυγατρικές του Ομίλου ειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων αλουμινίου, χαλκού και καλωδίων, καθώς και προϊόντων χάλυβα και σωλήνων χάλυβα, με κύκλο εργασιών, που το 2014 ανήλθε σε 2,9 δισ. ευρώ και συνολική απασχόληση 8.000 περίπου εργαζομένων. Επιπλέον, ο ‘Ομιλος κατέχει σημαντική ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και έχει αξιοποιήσει ορισμένα από τα ακίνητα αυτά, υπό τη μορφή έργων ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας.

Σχετικά Άρθρα