Χαλκόρ –Χαλκέντερη κερδοφορία

Αύξηση  μεριδίων αγοράς -Ενίσχυση  δραστηριότητας σε νέες αγορές

 
Η Χαλκόρ και οι θυγατρικές της ανακοινώνουν τα ενοποιημένα οικονομικά τους αποτελέσματα για τη χρήση 2015 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο έτος του 2015 σε 1.230,1 εκατ. ευρώ έναντι 1.079,9 εκατ. ευρώ για το 2014 σημειώνοντας αύξηση κατά 13.9%, η οποία οφείλεται στον αυξημένο κατά 9,6% όγκο πωλήσεων καθώς και το βελτιωμένο μίγμα πωλήσεων, καθώς η μέση τιμή του χαλκού διαμορφώθηκε χαμηλότερα, σε ευρώ 4.952 ανά τόνο έναντι ευρώ 5.169 ανά τόνο το 2014. Σημαντική ήταν και η βελτίωση της ενοποιημένης κερδοφορίας της Χαλκόρ και των θυγατρικών της, καθώς τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 55,7 εκατ. ευρώ έναντι 29,9 εκατ. ευρώ το 2014 και τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων και επανεκτίμησης παγίων στην εύλογη αξία (EBITDA adj.) διαμορφώθηκαν για το 2015 σε κέρδη 51,6 εκατ. ευρώ έναντι 18,2 εκατ. ευρώ το 2014. Αξιοσημείωτη ήταν και η βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας καθώς στα ενοποιημένα αποτελέσματα περιλαμβάνεται αρνητικό αποτέλεσμα μετάλλου 20,5 εκατ. ευρώ λόγω της πτώσης της τιμής των μετάλλων στη διεθνή αγορά κατά το δεύτερο μισό του 2015, ενώ για το 2014 το αποτέλεσμα μετάλλου ήταν αρνητικό 11,0 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ adj.) διαμορφώθηκαν σε κέρδος 19,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,3 εκατ. ευρώ το 2014. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, ανήλθαν το 2015 σε ζημιές 29,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 73,0 εκατ. ευρώ το 2014. Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές 32,5 εκατ. ευρώ ή 0,3210 ευρώ ανά μετοχή έναντι ζημιών 51.2 εκατ. ευρώ ή 0,5059 ευρώ ανά μετοχή το 2014.

Όσον αφορά  την πορεία της μητρικής εταιρίας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 451,7 εκατ. Ευρώ για το 2015 έναντι 396,0 εκατ. ευρώ το 2014, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων και επανεκτίμησης παγίων στην εύλογη αξία (EBITDA adj.) διαμορφώθηκαν το 2015 σε κέρδη 14,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 11,8 εκατ. ευρώ το 2014. Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε κέρδος 7,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,9 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους, ανήλθαν το 2015 σε ζημία 11,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 16,1 εκατ. ευρώ το 2014. Το αποτέλεσμα του μετάλλου κατά το 2015 ήταν αρνητικό 6,6 εκατ. Ευρώ, σε σύγκριση με το αρνητικό των 2,0 εκατ. ευρώ για χρήση του 2014 ακολουθώντας την πτωτική πορεία των τιμών του χαλκού στις διεθνείς αγορές.

Οι βασικοί παράγοντες οι οποίοι επηρέασαν την ανάκαμψη των ενοποιημένων αποτελεσμάτων, ήταν η βελτίωση της κερδοφορίας της μητρικής Χαλκόρ και της Ελληνικά Καλώδια. Η μητρική επέτυχε και τη χρονιά αυτή σημαντική αύξηση του όγκου πωλήσεων ενώ τα κόστη συγκρατήθηκαν και η Ελληνικά Καλώδια για πρώτη χρονιά μετά από συνεχείς επενδύσεις στη θυγατρική Fulgor αξιοποίησε όλες τις μονάδες παραγωγικά, καθώς την χρονιά αυτή προχώρησαν κανονικά όλες οι συμβάσεις που έχουν αναληφθεί στον τομέα των υποβρύχιων καλωδίων. Η πτώση της ισοτιμίας του ευρώ, σε σχέση με το δολάριο ΗΠΑ καθώς και τη λίρα Αγγλίας επηρέασε επίσης θετικά την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία εξαγωγών σε χώρες συνδεδεμένες με τα νομίσματα αυτά. Τέλος, οι χαμηλές τιμές του πετρελαίου, αν και εν μέρει αντισταθμίστηκαν από το ισχυρό δολάριο, βοήθησαν το κόστος παραγωγής αλλά και μεταφορών.

Για το 2016, η Χαλκόρ και οι θυγατρικές της θα συνεχίσουν να έχουν ως κύριο στρατηγικό τους στόχο την αύξηση των μεριδίων αγοράς σε βιομηχανικά προϊόντα και την ενίσχυση της δραστηριότητάς τους σε νέες αγορές οι οποίες παρουσιάζουν δυνατότητες και προοπτικές υψηλότερης ανάπτυξης.

ΧΑΛΚΟΡ-15.3.2016

INFO

Σχετικά με τη Viohalco

Η Viohalco, με έδρα στο Βέλγιο, είναι εταιρία συμμετοχών (holding) σε διάφορες εταιρίες επεξεργασίας μετάλλων στην Ευρώπη. Με παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, Π.Γ.Δ.Μ. και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι εταιρίες της Viohalco ειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων αλουμινίου, χαλκού και καλωδίων, καθώς και προϊόντων χάλυβα και χαλυβδοσωλήνων, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που το 2014 ανήλθε σε 2,9 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η Viohalco και οι εταιρίες της κατέχουν σημαντική ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και έχουν αξιοποιήσει ορισμένα από τα ακίνητα αυτά, υπό τη μορφή έργων ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την εταιρική ιστοσελίδα  www.viohalco.com.

Σχετικά Άρθρα