Όμιλος Πλαστικά Θράκης: Ολοκλήρωση πλάνου επένδυσης γραμμών παραγωγής χειρουργικών μασκών

Οι νέες γραμμές παραγωγής βρίσκονται σε λειτουργία, με συνολική παραγωγική δυναμικότητα της τάξης των 1,5 εκ. μασκών ημερησίως

 
Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS Co S.A.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του με αριθμό 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, καθώς και του άρθρου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με σκοπό την υπεύθυνη και έγκυρη πληροφόρησή του γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης, από τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους έως και σήμερα, προχώρησε σε έκτακτες επενδύσεις ύψους 3 εκ. Ευρώ για την εγκατάσταση γραμμών παραγωγής χειρουργικών μασκών Τύπου Ι, Tύπου ΙΙ και Τύπου ΙΙR, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ξάνθη στην Ελλάδα, στο Forfar της Σκωτίας και στην Clara της Ιρλανδίας.

Το πλάνο των εν λόγω έκτακτων επενδύσεων ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και στους επιθυμητούς χρόνους και πλέον όλες οι νέες γραμμές παραγωγής βρίσκονται σε λειτουργία, με συνολική παραγωγική δυναμικότητα της τάξης των 1,5 εκ. μασκών ημερησίως. Σημειώνεται ότι εκτός της Ελληνικής αγοράς, σημαντικό μέρος της παραγωγής διοχετεύεται στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι παραγόμενες χειρουργικές μάσκες εναρμονίζονται πλήρως με τις προδιαγραφές των σχετικών πιστοποιητικών, ενώ με την αξιοποίηση της υψηλής τεχνογνωσίας και την περαιτέρω εξειδίκευση στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, πλέον η παραγωγική λειτουργία πραγματοποιείται, ακολουθώντας αυτοματοποιημένες και αποδοτικές παραγωγικές διαδικασίες, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία εξαιρετικά ανταγωνιστική.

Πρέπει να σημειωθεί, ότι μέρος του συγκεκριμένου επενδυτικού πλάνου αποτέλεσε και η εγκατάσταση γραμμών παραγωγής ελαστικού βραχίονα (ear loop) και επιρρίνιου ελάσματος (nose wire), ώστε με την υλοποίηση και των συγκεκριμένων επενδύσεων, ο Όμιλος να επιτυγχάνει πλήρη παραγωγική καθετοποίηση, παράγοντας το σύνολο των υλικών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή χειρουργικών μασκών, γεγονός που αυξάνει ακόμα περισσότερo την ανταγωνιστικότητα του Ομίλου στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Σχετικά Άρθρα