Viohalco: τοπική ευελιξία-παγκόσμια ευστοχία

Η Viohalco SA, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext των Bρυξελλών καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μητρική εταιρία του ομίλου Viohalco, δημοσιεύει τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους  2014 των θυγατρικών εταιριών της Viohalco στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωσή της,η οποία έχει ως εξής:

Σύνοψη των αποτελεσμάτων

Αλουμίνιο
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Ελβάλ ενισχύθηκε κατά 5,1% σε 1.060 εκ. ευρώ έναντι 1.009 εκ. ευρώ το 2013, κυρίως λόγω του αυξημένου όγκου πωλήσεων, ο οποίος κατέγραψε άνοδο κατά 6,2% κατά την διάρκεια της περιόδου. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 17 εκ. ευρώ (0,137 ευρώ ανά μετοχή) από 0,4 εκ. ευρώ (0,0029 ευρώ ανά μετοχή) το 2013.

  • Η αύξηση του όγκου πωλήσεων της Ελβάλ, καθώς και η επιτευχθείσα μείωση του κόστους αντισταθμίστηκαν από τα υψηλότερα premiums που επικράτησαν στις αγορές αλουμινίου διεθνώς. Συγκεκριμένα, παρά τη συμπίεση στις τιμές, ο τομέας έλασης της Ελβάλ διατήρησε την κερδοφορία του κυρίως λόγω του αυξημένου όγκου και της βελτίωσης κάποιων στοιχείων κόστους. Αντίθετα, ο τομέας διέλασης παρέμεινε ζημιογόνος κατά τη διάρκεια της περιόδου. Επίσης, η αύξηση στην κερδοφορία μετά από φόρους, οφείλεται και στο γεγονός ότι ο φόρος εισοδήματος του 2014 ήταν σημαντικά χαμηλότερος σε σχέση με το προηγούμενο έτος, λόγω επαναϋπολογισμού της αναβαλλόμενης φορολογίας το 2013, ως αποτέλεσμα των αυξημένων φορολογικών συντελεστών. Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του 2014, ξεκίνησε η διαδικασία αναδιοργάνωσης του Ομίλου Ελβάλ, με στόχο την προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων στους πελάτες, ειδικότερα στον κλάδο των αρχιτεκτονικών εφαρμογών.

 
Χαλκός και Καλώδια
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Χαλκόρ (συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικά Καλώδια) το 2014 ανήλθε σε 1.080 εκ. ευρώ έναντι 1.102 εκ. ευρώ το 2013, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 2%. Οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 51 εκ. ευρώ (0,5059 ευρώ ανά μετοχή) το 2014 από ζημιές 58 εκ. ευρώ (0,5725 ευρώ ανά μετοχή) το 2013.

  • Η μείωση στον κύκλο εργασιών οφείλεται στην πτώση της τιμής του χαλκού σε σχέση με το προηγούμενο έτος (μέση τιμή χαλκού το 2014, 5.170 ευρώ ανά τόνο έναντι 5.514 ευρώ ανά τόνο το 2013), αλλά και στις μειωμένες τιμές κατεργασίας σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων. Σε αντίθεση με τα παραπάνω, ο όγκος πωλήσεων κατέγραψε σημαντική αύξηση στις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων. Η χαμηλή οικονομική ανάπτυξη των οικονομιών της Ευρωζώνης, ενίσχυσε τις ανταγωνιστικές πιέσεις και επηρέασε αρνητικά τις τιμές κατεργασίας στα περισσότερα από τα προϊόντα της Χαλκόρ. Αντίθετα, η συνεχιζόμενη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών σε Η.Π.Α. και Ηνωμένο Βασίλειο οδήγησαν σε αύξηση των πωλήσεων και σε καλύτερα περιθώρια. Συγκεκριμένα, πιεσμένη ήταν η ζήτηση για προϊόντα εγκαταστάσεων, ενώ η ζήτηση για βιομηχανικά προϊόντα έδειξε σημάδια σταθεροποίησης μετά από ένα πτωτικό 2013, με αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων των σχετικών προϊόντων του Ομίλου. Επιπρόσθετα, η χαμηλότερη πτώση της τιμής του χαλκού κατά τη περίοδο βελτίωσε το μικτό περιθώριο, καθώς επηρέασε την αποτίμηση του βασικού αποθέματος λειτουργίας των παραγωγικών εταιριών του Ομίλου Χαλκόρ, σε μικρότερο βαθμό από ότι το 2013. Ακόμα στο τέλος του έτους, στο πλαίσιο της ορθότερης απεικόνισης των πραγματικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, η Χαλκόρ άλλαξε την πολιτική της λογιστικής αποτίμησης των γηπέδων-οικοπέδων, κτιρίων και μηχανημάτων. Αυτή η αλλαγή συνεισέφερε θετικά το ποσό των 113,6 εκ. ευρώ (μετά από φόρους) στην καθαρή θέση, αλλά είχε αρνητική επίδραση κατά το ποσό των 23,4 εκ. ευρώ στην κατάσταση συνολικών εσόδων του Ομίλου (14,8 εκ. ευρώ μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας). Συνεπώς, οι ενοποιημένες ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της περιόδου, χωρίς την επίπτωση της υποτίμησης των παγίων, θα ανέρχονταν σε 36,4 εκ. ευρώ.
  • Ο κύκλος εργασιών της Ελληνικά Καλώδια ανήλθε σε 359 εκ. ευρώ από 345 εκ. ευρώ το 2013, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 4%. Οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 30 εκ. ευρώ (1,0258 ευρώ ανά μετοχή έναντι ζημιών 21,1 εκ. ευρώ (0,7125 ευρώ ανά μετοχή) κατά την χρήση 2013. Παρά την ποσοτική αύξηση των βασικών προϊόντων της Ελληνικά Καλώδια κατά 15%, ο κύκλος εργασιών δεν αυξήθηκε σημαντικά έναντι του 2013 λόγω των μειωμένων τιμών του χαλκού. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, ο όμιλος Ελληνικά Καλώδια επίσης πραγματοποίησε επανεκτίμηση της αξίας των παγίων του, με αποτέλεσμα αρνητική επίδραση της τάξης των 8,3 εκ. ευρώ στην καθαρή κερδοφορία και θετική επίδραση 28,7 εκ. ευρώ (μετά από φόρους) στην καθαρή θέση. Συνεπώς, οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της περιόδου της Ελληνικά Καλώδια, χωρίς την επίπτωση της υποτίμησης των παγίων, θα ανέρχονταν σε 22 εκ. ευρώ. Η κερδοφορία επηρεάστηκε περαιτέρω από ζημιά οφειλόμενη στην αποτίμηση του βασικού (μη αντισταθμιζόμενου) αποθέματος μετάλλου των παραγωγικών εταιριών, λόγω της μείωσης της τιμής του χαλκού. Επιπρόσθετα, τα οικονομικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν από το κόστος αδράνειας κατά τη διάρκεια των εργασιών αναβάθμισης του υφιστάμενου εξοπλισμού και εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού στο εργοστάσιο της Fulgor, καθώς και από τα χαμηλότερα περιθώρια λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού. Παρ’ όλα αυτά, ο όμιλος Ελληνικά Καλώδια είναι αισιόδοξος για τις προοπτικές του το 2015, καθώς έχει εξασφαλίσει δύο σημαντικά συμβόλαια για την προμήθεια και εγκατάσταση υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης.

 
Χάλυβας και Σωλήνες Χάλυβα
Οι ενοποιημένες πωλήσεις της Σιδενόρ (συμπεριλαμβανομένης της Σωληνουργεία Κορίνθου) κατά τη χρήση 2014 ανήλθαν σε 822 εκ. ευρώ έναντι 808 εκ. ευρώ το 2013, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 1,8%. Οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της περιόδου διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 50 εκ. ευρώ (0,5165 ευρώ ανά μετοχή) από ζημιές 74 εκ. ευρώ (0,7663 ευρώ ανά μετοχή) τη χρήση 2013.

  • Κατά τη διάρκεια του 2014, η Σιδενόρ πέτυχε σημαντική βελτίωση των μεγεθών της, έναντι του προηγούμενου έτους, σε ένα δυσμενές περιβάλλον για την ελληνική οικονομία και τον κατασκευαστικό κλάδο, όσο και για τον κλάδο χάλυβα διεθνώς. Η μικρή ανάκαμψη της αγοράς χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος στην Ελλάδα, λόγω της επανεκκίνησης μεγάλων έργων υποδομής, η σημαντική βελτίωση κοστολογίων της θυγατρικής εταιρίας Stomana Industry, τα νέα προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, όπως οι ειδικοί χάλυβες και τα φύλλα χάλυβα πλάτους 2,5 μέτρων, καθώς και η αυξανόμενη διείσδυση στην αγορά πλατέων προϊόντων στις ΗΠΑ συνέβαλλαν στη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου.
  • Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Σωληνουργεία Κορίνθου ανήλθε κατά τη χρήση 2014 στο ύψος των 188 εκ. ευρώ έναντι 165 εκ. ευρώ την χρήση 2013, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 13,8%. Οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 5,6 εκ. ευρώ (0,0447 ευρώ ανά μετοχή) από ζημιές 6,1 εκ. ευρώ (0,0494 ευρώ ανά μετοχή) κατά τη χρήση 2013. Κατά το 2014 σημειώθηκε σημαντική επιβράδυνση και καθυστερήσεις στα ενεργειακά έργα σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδιαίτερα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Αυτό οδήγησε σε μειωμένη ζήτηση για σωλήνες, η οποία σε συνδυασμό με τον ιδιαίτερα αυξημένο ανταγωνισμό, άσκησε σημαντική πίεση στην κερδοφορία του Ομίλου. Παρόλα αυτά, κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του έτους, η αύξηση της ζήτησης σωλήνων μεγάλης διαμέτρου, ειδικά στις ΗΠΑ, οδήγησε σε μερική ανάκαμψη της αγοράς. Επωφελούμενος από την παραπάνω εξέλιξη, η Σωληνουργεία Κορίνθου υπέγραψε τρεις νέες συμβάσεις 163.000 τόνων συνολικά, για την προμήθεια και την εσωτερική και εξωτερική επένδυση σωλήνων χάλυβα για την κατασκευή αγωγών στις ΗΠΑ. Να σημειωθεί ότι οι δύο από τις τρεις συμβάσεις υπεγράφησαν με τον ίδιο πελάτη και αποτελούν τα μεγαλύτερα έργα που έχει εξασφαλίσει ποτέ η Σωληνουργεία Κορίνθου στις ΗΠΑ.

Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει συνοπτική κατάσταση συνολικών εσόδων για τις βασικές εισηγμένες θυγατρικές της Viohalco για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014:

 ΠΙΝΑΚΑΣViohalco SA

 
INFO

Σχετικά με την Viohalco SA
Η Viohalco SA, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext των Bρυξελλών καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, είναι η μητρική εταιρία του ομίλου Viohalco και κατέχει συμμετοχές σε περίπου 90 εταιρίες, έξι από τις οποίες, είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Με παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, FYROM και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι θυγατρικές του ομίλου ειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων χάλυβα και χαλυβδοσωλήνων, χαλκού και καλωδίων καθώς και προϊόντων αλουμινίου, με κύκλο εργασιών, που το 2013 ανήλθε σε 2,9 δισ. ευρώ και συνολική απασχόληση 8.000 περίπου εργαζομένων. Επιπλέον, ο όμιλος κατέχει σημαντική ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και έχει αξιοποιήσει ορισμένα από τα ακίνητα αυτά, υπό τη μορφή έργων ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την εταιρική ιστοσελίδα www.viohalco.com.

Σχετικά Άρθρα