Viohalco- Το κύριο βάρος στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής της θέσης παγκοσμίως

Υπό την προϋπόθεση ότι η πρώτη αξιολόγηση του Ελληνικού προγράμματος θα ολοκληρωθεί επιτυχώς, η Ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016, επηρεάζοντας θετικά τις εργασίες των εταιριών της Viohalco στην Ελλάδα

 
Η Viohalco S.A. (Euronext Βρυξέλλες, Χρηματιστήριο Αθηνών: VIO), εφεξής «Viohalco» ή η Εταιρία, ανακοίνωσε  σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015. Συνοπτικά:

 
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία

-Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 11,3% στο επίπεδο των 3.275 εκατ. ευρώ έναντι 2.943 εκατ. ευρώ το 2014.

  • λόγω υψηλότερων όγκων πωλήσεων σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, με την εξαίρεση του κλάδου χάλυβα, βελτιωμένου προϊοντικού μείγματος και υψηλότερων τιμών αλουμινίου, μερικώς αντισταθμισμένες από τις χαμηλότερες τιμές του χαλκού.

-Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 73,4 εκατ. ευρώ από 4 εκατ. ευρώ το 2014.

-Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 194 εκατ. ευρώ έναντι 120 εκατ. ευρώ το 2014.

-Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε 36,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 90 εκατ. ευρώ το 2014.

-Οι ζημιές μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 63,4 εκατ. ευρώ από ζημιές 87,5 εκατ. ευρώ το 2014.

-Οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 60 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 59,4 εκατ. ευρώ το 2014.

-Ο καθαρός δανεισμός την 31η Δεκεμβρίου 2015 διαμορφώθηκε στο επίπεδο των 1.499 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 1%.

 
Λειτουργικά Στοιχεία

Viohalco 31.3.2016

 
Οικονομική ανασκόπηση

Κατά τη διάρκεια του 2015, το διεθνές επιχειρησιακό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η Viohalco και οι εταιρίες της επηρεάστηκε αρνητικά από το συνεχιζόμενο μέτριο παγκόσμιο ρυθμό ανάπτυξης, την περαιτέρω κάμψη της βιομηχανίας χάλυβα και τις καθυστερήσεις στα έργα σωλήνων χάλυβα ανά την υφήλιο. Αντιθέτως, η πτώση της τιμής του ευρώ σε σχέση με το δολάριο ΗΠΑ και τη λίρα Μεγάλης Βρετανίας είχε θετική επίδραση στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των εταιριών και στην κερδοφορία των εξαγωγών στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες όπου οι συναλλαγές εκφράζονται σε δολάρια ΗΠΑ. Επιπρόσθετα, οι χαμηλές τιμές του πετρελαίου σε όρους ευρώ, επηρέασαν θετικά το κόστος παραγωγής, καθώς και τα κόστη μεταφοράς. Το 2015, η Viohalco και οι θυγατρικές της εταιρίες βελτίωσαν σημαντικά τις οικονομικές τους επιδόσεις, αντικατοπτρίζοντας έτσι την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής τους.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Viohalco για το 2015 αυξήθηκε κατά 11,3% σε 3.275 εκατ. ευρώ έναντι 2.943 εκατ. ευρώ το 2014. Η αύξηση αυτή επετεύχθη κυρίως λόγω της ανόδου των όγκων πωλήσεων σε όλους τους τομείς, με την εξαίρεση του κλάδου χάλυβα, καθώς και του βελτιωμένου προϊοντικού μείγματος για τους περισσότερους τομείς. Η μεγαλύτερη αύξηση όγκου καταγράφηκε στους τομείς καλωδίων και σωλήνων χάλυβα. Ο κύκλος εργασιών επηρεάστηκε επίσης θετικά από αύξηση της τάξης του 6,5% στη μέση τιμή του πρωτογενούς αλουμινίου (από 1.405 ευρώ ανά τόνο το 2014 σε 1.496 ευρώ ανά τόνο το 2015), ενώ επηρεάστηκε αρνητικά από την κατά 4,2% πτώση στην τιμή του χαλκού (από 5.174 ευρώ το 2014 σε 4.952 ευρώ το 2015).

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) βελτιώθηκαν σημαντικά και διαμορφώθηκαν από 4 εκατ. ευρώ το 2014 σε 73 εκατ. ευρώ το 2015, κυρίως λόγω της βελτίωσης των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης των τομέων αλουμινίου, καλωδίων και σωλήνων χάλυβα. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων επηρεάστηκαν αρνητικά κατά 39 εκατ. ευρώ από την έντονη πτώση στις τιμές του σκραπ χάλυβα, καθώς και από μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία που ανήλθαν στο ποσό των 6,3 εκατ. ευρώ. Τα μη επαναλαμβανόμενα αυτά στοιχεία περιλαμβάνουν απομειώσεις ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων στοιχείων ποσού 10 εκατ. ευρώ, έξοδα που προέκυψαν λόγω της εν εξελίξει διαδικασίας αναδιάρθρωσης ποσού 3,4 εκατ. ευρώ και αναστροφή απομειώσεων ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων στοιχείων ποσού 7,1 εκατ. ευρώ. Κατά το 2014, το αντίστοιχο μέγεθος ανήλθε σε έσοδο 2 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 15% σε 111 εκατ. ευρώ το 2015 από 96 εκατ. ευρώ το 2014, λόγω αύξησης της τάξης των 52 εκατ. ευρώ του συνολικού δανεισμού και αύξησης στα λοιπά έντοκα χρηματοπιστωτικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για να χρηματοδοτήσουν τις αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης.

Οι ζημιές προ φόρων της Viohalco το 2015 ανήλθαν σε 36,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με ζημιές προ φόρων 90 εκατ. ευρώ το 2014. Οι ζημιές προ φόρων είναι το άθροισμα των λειτουργικών κερδών 73,4 εκατ. ευρώ, των καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων 111 εκατ. ευρώ, και του μεριδίου των εσόδων από εταιρίες που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 1 εκατ. ευρώ.

Οι ζημιές μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 63,4 εκατ. ευρώ το 2015 έναντι 87,5 εκατ. ευρώ το 2014.

Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν από 2.004 εκατ. ευρώ το 2014 σε 2.038 εκατ. ευρώ το 2015. Αυτή η αύξηση οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων στοιχείων (56 εκατ. ευρώ) και των επενδύσεων σε ακίνητα (15 εκατ. ευρώ), ενώ αντισταθμίστηκε μερικώς από τη χαμηλότερη αξία των λοιπών μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού (37 εκατ. ευρώ).

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά τη διάρκεια της χρήσης ανήλθαν σε 206 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές αποσβέσεις διαμορφώθηκαν σε 125 εκατ. ευρώ.

Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία μειωθήκαν κατά 2,7% από 1.508 εκατ. ευρώ το 2014 σε 1.468 εκατ. ευρώ το 2015. Αυτό οφείλεται κυρίως στα χαμηλότερα αποθέματα (74 εκατ. ευρώ), που αντισταθμίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση (37 εκατ. ευρώ) των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων και των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων (3 εκατ. ευρώ).

Οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 2,7% από 2.270 εκατ. ευρώ το 2014 σε 2.331 εκατ. ευρώ το 2015, λόγω του υψηλότερου δανεισμού κατά 52 εκατ. ευρώ. Ο δανεισμός των εταιριών της Viohalco αποτελείται κατά 55% από μακροπρόθεσμα δάνεια και κατά 45% από βραχυπρόθεσμα, εκ των οποίων ποσοστό 89% έχει χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες ή τις θυγατρικές τους στο εξωτερικό και ποσοστό 11% έχει χορηγηθεί από αλλοδαπές τράπεζες και άλλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια είναι κατά κύριο λόγο ανακυκλούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις, οι οποίες αναθεωρούνται σε ετήσια βάση με τις επετείους τους να είναι διασκορπισμένες σε όλο το έτος. Οι δανειοδοτήσεις αυτές συνήθως εγκρίνονται εκ νέου σε αυτές τις επετείους και με βάση τον προϋπολογισμό αυξάνονται αναλόγως. Εντός αυτών των ανακυκλούμενων πιστωτικών ορίων, αντλούνται βραχυπρόθεσμα δάνεια διαφόρων λήξεων τα οποία όταν λήξουν, ανανεώνονται αυτομάτως εφόσον χρειάζεται.

 
Επιδόσεις ανά επιχειρηματικό κλάδο

Η οικονομική επίδοση της Viohalco επηρεάζεται από την επίδοση των βασικών της θυγατρικών εταιριών, οι οποίες με τη σειρά τους, επηρεάζονται σημαντικά από τις συνθήκες της αγοράς στους αντίστοιχους κλάδους τους.

Η Viohalco λειτουργεί κάτω από το ακόλουθο οργανωτικό πλαίσιο που αποτελείται από οκτώ επιχειρησιακούς κλάδους:

-Αλουμίνιο: Η Ελβάλ και οι θυγατρικές της, Bridgnorth Aluminium και Etem Bulgaria, διαθέτουν μία ευρεία ποικιλία προϊόντων από ταινίες και φύλλα αλουμινίου για γενικές εφαρμογές και αλουμινόχαρτο για οικιακή χρήση, μέχρι ειδικά προϊόντα, όπως προϊόντα έλασης και διέλασης αλουμινίου που βρίσκουν εφαρμογή στη ναυπηγική, την αυτοκινητοβιομηχανία, τις κατασκευές, αλλά και ταινίες λιθογραφίας.

-Χαλκός: Η Χαλκόρ και οι θυγατρικές της παράγουν μεγάλη γκάμα προϊόντων χαλκού και κραμάτων χαλκού, που εκτείνονται από σωλήνες χαλκού και ορείχαλκου, ταινίες χαλκού, φύλλα και πλάκες, μέχρι λάμες χαλκού και ράβδους.

-Καλώδια: Ο Όμιλος Ελληνικά Καλώδια Cablel® είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς καλωδίων στην Ευρώπη. Κατασκευάζει καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, καθώς και υποβρύχια καλώδια, αλλά και πλαστικά και ελαστικά μείγματα.

-Χάλυβας: Η Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα, η Stomana Industry και οι θυγατρικές τους εταιρίες παράγουν επιμήκη και πλατέα προϊόντα χάλυβα, καθώς και προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

-Σωλήνες Χάλυβα: Η Σωληνουργεία Κορίνθου δραστηριοποιείται στην παραγωγή σωλήνων για τη μεταφορά φυσικού αερίου, πετρελαίου και νερού, καθώς και κοίλων δοκών, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως σε έργα κατασκευών.

-Ανάπτυξη ακινήτων: Η Viohalco δημιουργεί αξία μέσω της ανάπτυξης παλαιότερων βιομηχανικών και λοιπών ακινήτων της σε Ελλάδα και Βουλγαρία.

-Τεχνολογία και R&D: Το χαρτοφυλάκιο της Viohalco περιλαμβάνει εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και κέντρα έρευνας και ανάπτυξης εντός των εταιριών της, τα οποία επικεντρώνονται σε καινοτόμα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, σε επαρκείς λύσεις για τη βελτιστοποίηση των βιομηχανικών και επιχειρηματικών διαδικασιών, στην έρευνα σχετικά με την περιβαλλοντική απόδοση των εργοστασίων και στην αξιολόγηση της επίδρασής τους στη βιώσιμη ανάπτυξη.

-Ανακύκλωση: Ο κλάδος ανακύκλωσης της Viohalco εμπορεύεται και επεξεργάζεται δευτερογενείς πρώτες ύλες, αναλαμβάνει διαχείριση αποβλήτων, περιβαλλοντικές λειτουργίες, και παρέχει υπηρεσίες σε καταναλωτές και εταιρίες

  • Η Χαλκόρ, η Ελληνικά Καλώδια και η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
  • Η δημοσιευμένη οικονομική πληροφόρηση της Χαλκόρ και της Ελληνικά Καλώδια έχουν προετοιμαστεί βάσει διαφορετικών λογιστικών πολιτικών. Ειδικότερα, η Χαλκόρ και η Ελληνικά Καλώδια επιμετρούν τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία και τις επενδύσεις σε ακίνητα βασιζόμενες στο μοντέλο της εύλογης αξίας των ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 40 αντίστοιχα, ενώ η Viohalco επιμετρά τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία και τις επενδύσεις σε ακίνητα βασιζόμενη στο μοντέλο αξίας κόστους των ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 40 αντίστοιχα.
  • Τα οικονομικά αποτελέσματα του κλάδου χαλκού διαφέρουν από τα δημοσιευμένα οικονομικά αποτελέσματα της Χαλκόρ, καθώς δεν περιλαμβάνουν τα καλώδια, τα οποία συγκροτούν διαφορετικό κλάδο (κλάδος καλωδίων).
  • Τα οικονομικά αποτελέσματα των κλάδων Ανάπτυξη ακινήτων, Τεχνολογία και R&D και Ανακύκλωση παρουσιάζονται συνολικά ως Ανάπτυξη ακινήτων και λοιπές δραστηριότητες.

 
Αλουμίνιο

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 8% σε 1.133 εκατ. ευρώ έναντι 1.052 εκατ. ευρώ το 2014, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών κατεργασίας, της επιπρόσθετης τιμής επί του LME (premium), της κατά 6,5% αύξησης στην τιμή του πρωτογενούς αλουμινίου και της αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 1,5%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 38 εκατ. ευρώ συγκρινόμενα με 20 εκατ. ευρώ το 2014. Στον τομέα έλασης, η αυξημένη κερδοφορία επήλθε κυρίως από το βελτιωμένο προϊοντικό μείγμα, τις υψηλότερες τιμές κατεργασίας, τον αυξημένο όγκο πωλήσεων, καθώς και από τη μείωση του κόστους. Στον τομέα διέλασης, παρά τις έκτακτες ζημιές, οι ζημιές μετά από φόρους για το σύνολο της χρήσης μειώθηκαν σε σχέση με το 2014, λόγω της έμφασης που δόθηκε στα βιομηχανικά προφίλ αλουμινίου.

Για το 2016, έμφαση θα δοθεί στην ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος στο εργοστάσιο της Bridgnorth στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς και στην ενδυνάμωση της εμπορικής παρουσίας της Ελβάλ σε υφιστάμενες αγορές. Η αγορά εναλλακτών θερμότητας για την αυτοκινητοβιομηχανία θεωρείται ιδιαίτερα ελκυστική, ενώ σχετικά οφέλη αναμένονται από την κοινοπραξία που συστάθηκε στη Γερμανία, σε συνεργασία με την UACJ Corp. Επιπρόσθετα, η Ελβάλ θα ολοκληρώσει τη διαδικασία αναδιάρθρωσης με στόχο τον εξορθολογισμό της δομής της.

 
Χαλκός 

Ο κύκλος εργασιών το 2015 αυξήθηκε κατά 13% σε 783 εκατ. ευρώ από 695 εκατ. ευρώ το 2014, αύξηση που αποδίδεται στο βελτιωμένο προϊοντικό μείγμα (ενδεικτικά οι πωλήσεις των σωλήνων χαλκού ενισχύθηκαν κατά 14,5%) και στην κατά 1,5% αύξηση του όγκου πωλήσεων, παρά την πτώση της τιμής του χαλκού κατά 4,2%. Οι ζημιές προ φόρων το 2015 παρέμειναν στο επίπεδο των 26 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα αυτά επετεύχθησαν παρά το αρνητικό αποτέλεσμα μετάλλου ύψους 14,8 εκατ. ευρώ (4,8 εκατ. ευρώ το 2014).

Για το 2016, η Χαλκόρ και οι θυγατρικές της θα διατηρήσουν το στρατηγικό στόχο της αύξησης των μεριδίων αγοράς στα βιομηχανικά προϊόντα και της ενδυνάμωσης της δραστηριότητας σε νέες αγορές που επιδεικνύουν δυναμική και παρέχουν υψηλότερες προοπτικές ανάπτυξης.

 
Καλώδια

Ο κύκλος εργασιών το 2015 κατέγραψε αύξηση της τάξης του 37% και ανήλθε σε 447 εκατ. ευρώ έναντι 327 εκατ. ευρώ το 2014. Η αύξηση του κύκλου εργασιών του κλάδου αποδίδεται στον υψηλότερο όγκο πωλήσεων, καθώς και στην εκτέλεση των δύο σημαντικών έργων υποβρυχίων καλωδίων, τη διασύνδεση των Κυκλάδων και τη διασύνδεση της νήσου Άγιος Γεώργιος. Κατά τη διάρκεια του 2015, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 8 εκατ. ευρώ συγκρινόμενα με ζημιές 26 εκατ. ευρώ το 2014. Η βελτίωση στα αποτελέσματα επετεύχθη παρά το αρνητικό αποτέλεσμα μετάλλου ύψους 5,7 εκατ. ευρώ, λόγω της πτώσης της τιμής του χαλκού. Επίσης, για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση ενός εντατικού επενδυτικού προγράμματος, όλες οι παραγωγικές μονάδες της Fulgor, θυγατρικής εταιρίας της Ελληνικά Καλώδια, τέθηκαν σε λειτουργία, με την έναρξη της υλοποίησης όλων των συμβολαίων που αφορούσαν σε υποβρύχια καλώδια.

Η ζήτηση έχει αυξηθεί στις κύριες Ευρωπαϊκές αγορές, οδηγούμενη από τις εκτεταμένες δαπάνες που πραγματοποιούν οι Ευρωπαϊκές εταιρίες κοινής ωφέλειας. Επιπλέον, εμφανίζονται σημάδια ανάκαμψης, καθώς η ρευστότητα στις αγορές βελτιώνεται και σημαντικά έργα σταδιακά λαμβάνουν χρηματοδότηση. Η Ελληνικά Καλώδια παραμένει αισιόδοξη σχετικά με τις προοπτικές του 2016, αφού έχει αναλάβει μείζονα έργα για υποβρύχια καλώδια μεσαίας και υψηλής τάσης και έχει κλείσει σημαντικά συμβόλαια για υπόγεια καλώδια με Ευρωπαϊκές εταιρίες κοινής ωφέλειας.

 
Χάλυβας 

Ο κύκλος εργασιών κατά το 2015 μειώθηκε 11% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 573 εκατ. ευρώ. Οι ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 68 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 47 εκατ. ευρώ το 2014. Παρά τις μη ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και το εξωτερικό κατά τη διάρκεια του 2015, η Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα, η Stomana Industry και οι θυγατρικές τους κατάφεραν να διατηρήσουν τα μερίδια αγοράς τους. Εν τω μεταξύ, η συνεχής πίεση στις διεθνείς τιμές χάλυβα, λόγω της μειωμένης ζήτησης και της διοχέτευσης πρώτων υλών και προϊόντων με χαμηλότερα κόστη παραγωγής και επεξεργασίας από την Κίνα, οδήγησε τις τιμές πώλησης των έτοιμων προϊόντων σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Επιπρόσθετα, η έντονη πτώση στις τιμές του σκραπ χάλυβα κατά το 2015, είχε σημαντικά αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα του κλάδου. Παρόλα αυτά, οι εταιρίες του κλάδου χάλυβα προσαρμόστηκαν στη συγκυρία, μειώνοντας τόσο τα άμεσα κόστη παραγωγής, μέσω καθετοποιημένων επενδύσεων σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό (επαγωγικοί φούρνοι στα εργοστάσια της Sovel και της Σιδενόρ), όσο και τα λειτουργικά έξοδα, προκειμένου να συγκρατήσουν τις ζημιές στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα.

Με την ολοκλήρωση των επενδυτικών προγραμμάτων στις παραγωγικές εγκαταστάσεις, η ανταγωνιστικότητα του κλάδου χάλυβα ενισχύθηκε σημαντικά. Συνεπώς, οι εξαγωγές της Σιδενόρ και των θυγατρικών της αναμένεται να αυξηθούν στο μέλλον. Αναμένονται επίσης υψηλότερα επίπεδα αποδοτικότητας και βελτίωση γενικότερα στις οικονομικές επιδόσεις, ως αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης λειτουργίας των νέων επαγωγικών φούρνων στα εργοστάσια της Sovel και της Σιδενόρ, της μεταφοράς της παραγωγής  μορφοσιδήρων από το εργοστάσιο της Σιδενόρ στην Dojran Steel στα Σκόπια, των επενδύσεων στην Siderom στη Ρουμανία για την παραγωγή προϊόντων πλεγμάτων, της συνεχούς ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου προϊόντων χάλυβα, καθώς και της επέκτασης των δραστηριοτήτων του κλάδου σε νέες γεωγραφικές αγορές.

 
Σωλήνες χάλυβα

Ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 66% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 288 εκατ. ευρώ το 2015 έναντι 174 εκατ. ευρώ το 2014. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 13 εκατ. ευρώ σε σχέση με ζημιές 8 εκατ. ευρώ το 2014. Παρά την αναβολή ενός αριθμού ενεργειακών έργων παγκοσμίως, σε συνέχεια των μειούμενων τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, υπήρξε σημαντική βελτίωση στα οικονομικά αποτελέσματα του κλάδου, λόγω των υψηλότερων πωλήσεων και των νέων έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως τα τρία ενεργειακά έργα που εκτελέστηκαν από τη Σωληνουργεία Κορίνθου στις ΗΠΑ. Συγχρόνως, ολοκληρώθηκε το επενδυτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2013 και σχετιζόταν με την κατασκευή της νέας μονάδας για την παραγωγή σωλήνων με τη μέθοδο LSAW (για σωλήνες μεγάλης διαμέτρου για υποθαλάσσιους αγωγούς μεγάλου βάθους), μίας νέας παραγωγικής μονάδας για σωλήνες διαμέτρου 24 μέτρων και των μονάδων εσωτερικής και εξωτερικής επικάλυψης σωλήνων διαμέτρου 24 μέτρων. Σημαντικό γεγονός επίσης το 2015, ήταν η ανάθεση της σύμβασης από το Διαδριατικό  Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ AG) στη Σωληνουργεία Κορίνθου για την προμήθεια περίπου 270.000 τόνων σωλήνων μεγάλης διαμέτρου για το επίγειο μέρος του αγωγού που διασχίζει την Ελλάδα, συνολικού μήκους περίπου 495 χλμ., με παράδοση εντός του 2016 και του 2017.

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον παραμένει ευμετάβλητο. Οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου βρίσκονται σε υπερβολικά χαμηλά επίπεδα, επηρεάζοντας τη ζήτηση για προϊόντα του τομέα ενέργειας. Παρόλα αυτά, το σημαντικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο της Σωληνουργεία Κορίνθου (μετά την ανάθεση των 270.000 τόνων σωλήνων χάλυβα για το έργο του ΤΑΡ), η αναμενόμενη ενίσχυση του δολαρίου ΗΠΑ σε σχέση με το ευρώ σε επίπεδα που καθιστούν τα προϊόντα της εταιρίας πιο ανταγωνιστικά, και οι χαμηλές τιμές πρώτων υλών είναι παράγοντες που αναμένεται να συνεισφέρουν θετικά στον κλάδο.

 
Ανάπτυξη ακινήτων και λοιπές δραστηριότητες

Η Viohalco δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη ακινήτων, κυρίως μέσω της θυγατρικής της Noval.  Τα πλέον σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που αναπτύσσονται ή έχουν αναπτυχθεί από τη Viohalco βρίσκονται στην Ελλάδα (ενδεικτικά, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, Ασπρόπυργο, Κόρινθο) και στη Βουλγαρία και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συγκροτήματα γραφείων, εμπορικά κέντρα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και αποθήκες. Επιπρόσθετα, η Viohalco διαθέτει ένα σημαντικό αριθμό οικοπέδων σε προνομιακές τοποθεσίες για μελλοντική ανάπτυξη. Η συνολική αξία των επενδυτικών ακινήτων ανέρχεται σε 156 εκατ. ευρώ.

Το 2015, λόγω της οικονομικής αστάθειας, αλλά και της κρίσης στην τοπική αγορά ακινήτων, οι εταιρίες του κλάδου ανάπτυξης ακινήτων της Viohalco, επικεντρώθηκαν στον επαναπροσδιορισμό και στην ανάπτυξη παλαιών παραγωγικών εγκαταστάσεων και γραφείων, τα οποία παρέμεναν αδρανή ή είχαν μεταφέρει τις εργασίες τους, λόγω είτε της αποβιομηχανοποίησης των νυν αστικών περιοχών, είτε για λόγους λειτουργικής αποδοτικότητας. Εντός αυτού του πλαισίου, το μείγμα μισθωτών του εμπορικού κέντρου IKEA/River West ενδυναμώθηκε μέσω της προσθήκης πολύ γνωστών και δημοφιλών εμπορικών σημάτων, με αποτέλεσμα ο δείκτης πληρότητας να διαμορφωθεί σε 93% την 30η Σεπτεμβρίου 2015, ενώ η ετήσια επισκεψιμότητα ανήλθε σε 4,5 εκατ. επισκέπτες (αύξηση 20% σε σχέση με το 2014, βασισμένη σε ετησιοποιημένη πρόβλεψη για το 2015). Αυτά τα μεγέθη αναδεικνύουν την ισχυρή δυναμική του εμπορικού κέντρου River West, με αποτέλεσμα η πιθανότητα επέκτασης του εμπορικού κέντρου να βρίσκεται υπό συζήτηση σήμερα.

Παράλληλα, το εμπορικό πάρκο Mare West στην Κόρινθο ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2015. Το έργο αφορούσε στη μετατροπή των παλαιών εγκαταστάσεων της Σωληνουργεία Κορίνθου σε εμπορικό πάρκο. Λόγω της επιβολής ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων στην Ελλάδα την περίοδο εκείνη00000, το Mare West ξεκίνησε τη λειτουργία του μόλις το Σεπτέμβριο 2015. Το Δεκέμβριο 2015, είχαν μισθωθεί 18 καταστήματα, καλύπτοντας το 71% της μικτής εκμισθούμενης επιφάνειας (GLA). Έκτοτε, ο δείκτης πληρότητας συνεχίζει να αυξάνεται.

Επιπρόσθετα της ανάπτυξης των παραπάνω αναφερθέντων εμπορικών ακινήτων, οι συζητήσεις, σχετικά με τη μίσθωση του ξενοδοχείου στην Πλατεία Καραϊσκάκη, συνεχίστηκαν εντός του 2015. Αναφορικά με τη λοιπή ακίνητη περιουσία, οι συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με τους εν δυνάμει ενοικιαστές συνεχίζονται.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών για τον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων και λοιπών δραστηριοτήτων το 2015 μειώθηκε κατά 7% σε 50 εκατ. ευρώ, έναντι 54 εκατ. ευρώ το 2014. Τα έσοδα ενοικίων από τα επενδυτικά ακίνητα διαμορφώθηκαν στο ύψος των 5,7 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 13% έναντι της προηγούμενης χρήσης και περιλαμβάνονται στα «Άλλα Έσοδα» της ενοποιημένης κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων. Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε 2 εκατ. ευρώ από ζημιές 3 εκατ. ευρώ το 2014.

Για το 2016, έμφαση θα δοθεί στη βέλτιστη ανάπτυξη και στη μίσθωση του συγκροτήματος γραφείων επί της Λεωφόρου Κηφισίας και εκείνου στην οδό Αποστολοπούλου. Συγχρόνως, η ισχυρή παρουσία του εμπορικού κέντρου River West και οι προοπτικές του εμπορικού πάρκου Mare West θα ενισχυθούν μέσω της περαιτέρω ενδυνάμωσης του μείγματος των μισθωτών, καθώς και μέσω πιθανής επέκτασης. Οι διαπραγματεύσεις με ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τη μίσθωση άλλων περιουσιακών στοιχείων θα συνεχιστεί, ενώ στις αρχές του 2017 αναμένεται να έχει οριστικοποιηθεί μία πιο αποτελεσματική εταιρική δομή για τον κλάδο.

 
Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης

Η διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση των Ελληνικών συνδεδεμένων εταιριών (Ελβάλ Συμμετοχών, Alcomet, Διατούρ) και της εταιρίας Eufina με έδρα το Λουξεμβούργο από τη Viohalco, ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο 2016. Ως συνέπεια της συγχώνευσης, η Viohalco αύξησε τη συμμετοχή της στη Χαλκόρ κατά 1,87%.

 
Προοπτικές

Παρά την αναμενόμενη σταδιακή ανάκαμψη στην Ευρωζώνη το 2015, οι προοπτικές για το 2016 παραμένουν αβέβαιες. Η πτώση στις Ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές έχει επηρεάσει αρνητικά την καταναλωτική και επιχειρηματική εμπιστοσύνη, ενώ η επιβράδυνση στις αναδυόμενες οικονομίες έχει αντίστοιχα επηρεάσει την ανάπτυξη των εξαγωγών. Αντίθετα, το ασθενές ευρώ σε σύγκριση με το δολάριο ΗΠΑ θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων των εταιριών της Viohalco, παρέχοντας περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών. Για τη Viohalco, η ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης σε παγκόσμιο επίπεδο, μετά την ολοκλήρωση των εκτεταμένων επενδυτικών προγραμμάτων με στόχο την ισχυροποίηση των παραγωγικών εγκαταστάσεων των εταιριών, θα αποτελέσει το βασικό παράγοντα για την αύξηση των εξαγωγών και τη μεγαλύτερη διείσδυση σε αγορές που παρέχουν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Όσον αφορά στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι η πρώτη αξιολόγηση του Ελληνικού προγράμματος θα ολοκληρωθεί επιτυχώς, η Ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016, επηρεάζοντας θετικά τις εργασίες των εταιριών της Viohalco στην Ελλάδα.

 
INFO

Σχετικά με τη VIOHALCO

Η Viohalco, με έδρα στο Βέλγιο, είναι εταιρία συμμετοχών (holding) σε διάφορες εταιρίες μεταποίησης μετάλλων στην Ευρώπη. Με παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, Αυστραλία, Π.Γ.Δ.Μ. και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι εταιρίες της Viohalco ειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων αλουμινίου, χαλκού, καλωδίων,  χάλυβα και σωλήνων χάλυβα, με ετήσιο ενοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους 3,3 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η Viohalco και οι εταιρίες της κατέχουν σημαντική ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και έχουν αξιοποιήσει ορισμένα από τα ακίνητα αυτά, υπό τη μορφή έργων ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας. Για περισσότερες πληροφορίες,  επισκεφθείτε την εταιρική μας ιστοσελίδα www.viohalco.com.

Σχετικά Άρθρα